ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V11, TME220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»14 46%
Cirka 25 timmar»8 26%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 2.63

- (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»9 30%
100%»20 66%

Genomsnitt: 4.6

- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 3.03

- Jag har förmodligen läst målen, men kommer inte ihåg och har inte reflektera över dem» (?)
- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Har ej läst målen.» (?)
- Dock konstig poängfördelning mellan projektarbete/tenta.» (Ja, målen verkar rimliga)
- (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 29%
Ja, i hög grad»14 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.83

- Det togs upp saker på tentan som läraren bra ägnat en bråkdel av undervisnigen åt. Undervsingen var väldigt missvisande av vad som kude förväntas av tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»9 30%

Genomsnitt: 3.06

- Det verkade vara väldigt lite material att gå igenom och efter några gånger gav det inte så mycket att se samma gamla jämviktsekvationer ställas upp igen.» (Ganska liten)
- Läraren var inte så tydligt framme vid tavlan de första sex veckorna. Sedan vände det, men man lärde sig mest av att prata med läraren för att förstå hur han menade.» (Ganska liten)
- Bra att Sune gick igenom så många exempel, det kändes som att det var lättare att lära sig det på det sättet än om han bara gått igenom allting på en teoretisk nivå.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.73

- Läst väldigt lite utöver övningsuppgifterna» (Ganska liten)
- Bra med kluriga uppgifter.» (Ganska stor)
- Jag missade en föreläsning och litteraturen var lika lätt att förstå som Sunes egna förklaringar (lättförstådda).» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 3.4

- Skulle vilja haft mer utdelat material på websidan» (Ganska dåligt)
- lite rörig men bra system med att lägga ut alla lösningar» (Ganska dåligt)
- Bra med uppdteringar.» (Ganska bra)
- Det fanns mycket bra material på hemsidan» (Mycket bra)
- Kan förmodligen inte bli bättre, syftar då främst på alla lösningar som lades upp kontinuerligt. Detta har varit mycket viktigt då många av de uppgifter som ges i boken är svåra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»12 40%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.26

- Frågor har ibland avvisats med dåliga svar som ibland har förlöjligat eleven som ställde frågan. Det har gjort att jag inte velat ställa några frågor till Sune utan istället vänt mig till mina klasskompisar. » (Mycket dåliga)
- Sune har en del att lära på pedagogiksidan. Det räcker inte att säga att frågor är välkomna när man sedan kommer med ett svar motsvarande "därför" varje gång någon ställer en fråga. Det passar sig verkligen inte att göra som lärare.» (Mycket dåliga)
- Tycker att vi borde haft en annan person än föreläsaren som övningsledare på räkneövningarna. Samt att vi borde ha haft fler räkneövningar.» (Ganska bra)
- Inga övningar, men man fick alltid hjälp när man bad om det. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.53

- Flera litade på andra skulle göra jobbet åt dem under projektet.» (Ganska dåligt)
- Projektarbetet gick smidigt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 63%
Hög»10 33%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.4

- Väldigt ojämnt och egentligen inte alls lagom. Projektet stal mycket tid för att vara en så liten uppgift, kursen i övrigt hade kunnat klaras av på fyra veckor kändes det som.» (Lagom)
- (Lagom)
- Egentligen ganska lagom om man hade fördelat arbetsbelastningen under kursens gång lite bättre.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»17 56%
Hög»10 33%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.33

- (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»14 46%
Gott»10 33%
Mycket gott»4 13%

Genomsnitt: 3.53

- Kursen i sig får godkänt, men upplägget av läsperioden får betyget:dåligt, vilket påverkade mitt intryck av kursen som jobbig och svår.» (Dåligt)
- Knappt» (Godkänt)
- (Godkänt)
- Känns rätt att ge statiken mycket plats. Känns som de hafsar igenom det i maskinprogramets motsvarande kurs. Vilket jag även hör från studenter på den linjen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bro/Kran projektet»
- projektet. Dock bör det finnas fler uppgifter att välja, så man slipper det där med 5 likadana redovisningar.»
- Sune!»
- kurslitteraturen»
- Läraren»
- Det var bra att tentan inte var uppbyggd av många små frågor, utan istället ett fåtal större frågor - det gav en tid att faktiskt lösa uppgifterna noggrant. Att duggor fanns var även det bra.»
- upplägget på duggor och tentor»
-
- Projektet vi hade var bra, kan dock utvecklas något inför nästa år. Fler krav på bro/kran etc. men även tydligare riktlinjer för rapporten.»
- Sune»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre sal att vara i. Det kändes som om Sune var van med att vara i en föreläsningssal istället för ett klassrum. Det vart väldigt ofta situationer där man inte såg någonting för att Sune stod ivägen och iom. Sunes tempo på uppgifterna var en hel uppgift förstörd för mig.»
- Projektet. Jag gillar initiativet att göra något annat med kursen än bara föreläsningar och duggor, men själva uppgiften kändes krystad och passade i mitt tycke inte rapportformatet. Om det hela var en övning i rapportskrivning tycker jag det kunde framgått tydligare. Uppgiften hade varit mer intressant om den lagts i en hållfasthetskurs, det kändes som en typisk hållfasthetsuppgift. Istället fick vi grundlöst hitta på lite egna krafter och sätta in och räkna och det hela blev inte mycket mer lärorikt än att räkna en uppgift i boken. »
- Att projektarbetet borde vara mer betygsgrundande. Ett projektarbete där man bara kan få "G" med få HP är det knappast någon som lägger manken till på. Låt projektarbetet bli viktigare och eleverna kommer göra ett betydligt bättre (och framför allt noggrannare) jobb..»
- schemalagd övningstillfällen med lärarstöd! Åtminstone ett tillfälle/vecka. »
- Mer övningstillfällen, så att man kan sitta ner och lära sig mer i kursen»
- Projektet får gärna växa lite, kändes som stor skillnad mellan att göra kran eller bro.»
- Lägg in övningstillfällen det saknades mycket!»
- Läraren bör "tänka högt" mer då han löser uppgifterna. Dessutom lösa dem långsammare så att man kan ta till sig hans "tänk". De sista föreläsningarna då tentauppgifter löstes var klart mycket bättre än de tidigare. Då ställde han frågor som -Ja, vad är det vi vill ta fram. -Vi skulle kunna göra såhär... eller såhär... Projektarbetet bör omarbetas och struktureras upp.»
- Redovisningarna om projekten inför helklass kändes lite krystade, hellre att vi hade haft något typ av gruppdiskussion med Sune/Mats/Sven om vårt projekt.»
- Lite tydligare projektuppgift.»
- Övningar med en lärare som inte är examinatorn.»
- Sune kan behöva släppa sina anteckningar och ta det lite lugnare och förklara lite mer i detalj. Känns som att han har ett färdigt manus för föreläsningen och man får ett ganska hårt bemötande på de frågor man ställer.»
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Sune borde förklarat mer hur han tänkte och varför när han räknade uppgifter på tavlan. Det blev mycket bättre den sista vecksn eller så, några förklarande ord är aldrig fel. Det blir väldigt lätt långtråkigt att se jämviktsekvation efter jämviktsekvation ställas upp, bättre vore att förklara tydligare varför just de ekvationerna ställs upp, principer man kan följa för att göra räkningarna lite lättare från början.»
- http://www.youtube.com/watch?v=D0u-wan9TRs»
-
- Jag kände att arbetsbelastningen var för hög under läsperioden och för min del fokuserade jag på en kurs för klara mig igenom läsperioden och mekaniken blev lidande då jag lade ner mycket mindre tid på den jämfört med elektronikkursen vi hade samtidigt. Detta för finna en säkerhet i förståelsen av ett av ämnena istället för osäkerhet i bägge.»


Kursutvärderingssystem från