ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik, KMB056, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»5 21%
Cirka 25 timmar»9 39%
Cirka 30 timmar»6 26%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»21 91%

Genomsnitt: 4.91


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 39%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 21%

Genomsnitt: 2.43

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»15 75%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»11 50%

Genomsnitt: 3.45

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.86

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.39


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»9 39%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.56

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»20 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 27%
Hög»13 59%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.86

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»11 47%
För hög»8 34%

Genomsnitt: 4.17


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 43%
Gott»8 34%
Mycket gott»5 21%

Genomsnitt: 3.78

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var jättebra! »
- Föreläsningarna var väldigt bra och gav mkt information.»
- Laborationerna, gästföreläningarna»
- Joakim är en duktig föreläsare och bör fortsätta på samma sätt. Han är väldigt pedagogisk och har en skön stil som förenklar inlärandet! »
- Föreläsningarna har varit bra!»
- Claes Niklasson, mycket bra föreläsare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lp2! Laboration 2 var jätterörig! Den gav inte lika mycket i förhållande till mängden lab-tid och arbete. Kunde ha tagits bort eller kortast ner. Föreläsningarna under lp3 har varit mycket varierande i relevans och kvalité. »
- Att inlamningsuppgift ett och två bedöms så olika beroende på vilken handledare man har. Hade känts bättre om de är konsekventa. Uppgifter i boken man ska göra känns inte som dom speglar kursen eller det som tas upp på föreläsningar.»
- Kanske tipsa studenterna om att det är mer som man måste göra för att lära sig allt i tid till tentan. Det räcker inte att bara göra uppgifter i boken för att förstå kursen helt.»
- Projektet, handledning/rättning av laborationsmanual, för ojämn nivå på dessa.»
- Mer struktur på laboration 2. Jag var i första labbgruppen och det kändes väldigt ostrukturerat och med tanke på att de sa att laborationen misslyckats i flera år kan man tycka att den borde vara fungerande nu... »
- Ta bort FUN-gen projektet, det känns inte som att man lär sig något.»
- Laborationerna under LP2 tar otroligt mycket tid och går ut över den andra kursen. De bantades ner gradvis allt eftersom tiden gick vilket resulterade i att de första labbgrupperna fick omkring 8 timmar mer labbtid än i slutet, samt att den sista gruppen fick tid att skriva labbrapporten då det egentligen var schemalagd labb.»
- Arbetsbelastningen under de tre veckor då denna kursens laborationer sammanfaller med bioreaktionens laborationer, är mycket hög. Hade detta kunnat förändras på något sätt? Laborationerna i sig var emellertid mycket lärorika och givande.»
- Labhandledarna rättade inlämningarna väldigt olika och det var tråkigt att ingen lyckades med laben första veckan.»
- Det var alldeles för hög belastning och stress under kursen mycket på grund av att information gavs ut väldigt sent och labhandledarna inte prioriterade att svara på mail osv. Det är inte optimalt att få sitta och skriva på en labmanual i lv7 när du redan ska tentaplugga till två tentor. Det är inte heller okej att en labhandledare väntar 6 veckor med att rätta en rapport. Så överhuvudtaget bör assignment 1&2 samt laboationerna ses över ordentligt till nästa år. »
- Laborationerna. Gärna byta ut handledare till någon som är mer engagerad i studenterna och vill lära ut. Har inte känt mig inte rättvis behandlad av handledare. Även se till att förutsättningarna på laborationerna så optimala, dvs. se till att assisterande handledare har koll på hur en reaktor ska sättas ihop. Otroligt frustrerande att handledarna inte hade enad åsikt. »
- Att labbarna är förberedda så det slipper bli olika för de olika grupperna vad det gäller tidsplaner osv.»
- Det var väldigt stor skillnad på rättningen av labbhandledningarna vilket inte är rättvist. Labbarna blev olika stora för olika grupper som fick olika stor arbetsbörda.»
- FUN-gen presentationerna kändes väldigt sena så det projektet kanske man kan ha tidigare i kursen. »

16. Övriga kommentarer

- Labbgrupperna har under läsperiod två haft stor skillnad i arbetsbörda. Vilket påverkat den andra kursen (BRT) eftersom vi inte hann börja räkna försen ganska sent. Att vi lagt ner mycket tid på MolBion kan vi inte tillgodoräkna oss eftersom tentan redan varit. Det är ok att det är mycket att göra men det ska var lika för alla, särskillt när det går ut över en annan kurs. Om man stryker moment för senare labbgrupper så kanske man ska stryka dem för alla nästa år. Labb2 behöver generellt mindre labbtid och mer tid att diskutera. »
- Blev för mycket med manualer, projekt, rapport, labbar, egen studier. »
- Är generellt väldigt nöjd med kursen och känner att jag lärt mig mycket inom bioteknik. Kan läsa om forskarrapporter eller lyssna på föreläsningar på en högre nivå och relatera tillbaka till det jag lärt mig i denna kursen! Grymmt! »
- Tror man bör poängtera i början av kursen att det är en stor tenta, att det krävs mycket för att klara den, man kan inte börja läsa två veckor innan. Att denna läsperiod inte är lättare än någon varit innan. Projekten och rapporter vid sidan av tar väldigt väldigt mycket tid, vilket gör att man knappt hinner läsa och plugga "vanligt"»
- Intressant kurs med många duktiga föreläsare!»
- Det här hade säkert varit en jätteintressant och rolig kurs om man inte hade varit stressad hela tiden. I lp2 blev det lite väl många förändringar vilket också skapar stess.»
- Det var ibland svårt att ta in så mycket information under föreläsningarna och det kändes ibland som att man tillslut inte kunde ta in mer.»


Kursutvärderingssystem från