ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-3 Mätteknik med miljöinriktning, RRY075, RRY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-27 - 2010-03-28
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»1 25%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 75%
100%»1 25%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 66%

Genomsnitt: 3

- Jag har läst de mål som varje föreläsare gett ut. De ger en viss ledning» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Det var ibland svårt att hitta i materialet och iblnad kändes det för tunnt. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Hade gärna sett att materialet fanns tillgängligt innan föreläsningarna» (Ganska bra)

9. Hur har Donal Murtaghs föreläsningar fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur har Johan Mellqvists föreläsningar fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%

Genomsnitt: 3.75

- Jätteduktig föreläsare» (Mycket bra)

11. Hur har Joachim Urbans föreläsningar fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur har räkneövningarna fungerat i kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3

- Värdefullt, hade gärna haft fler, eller åtminstone fler räkneuppgifter med svar som man kan öva på hemma. » (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om laborationen om atmosfärsmätning?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det tog för mycket tid med labbrapporten. Leta programeringsfel och dylikt.» (Ganska bra)
- Bra med lite återkoppling till verkligheten» (Ganska bra)

14. Vad tyckte du om laborationen om IR-spektroskopi?

3 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Har inte gjort klart den än» (?)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Lätt att fråga på föreläsningarna. Men fick ej svar på frågorna precis före tentan trots att vi ringde flera gånger under några dagar! (Johan fick vi tag på och det var jättebra)» (Ganska bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»2 50%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 4

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jo Urbans kursmaterial var bra då det hade förklaringar till bilderna. de andra hade text och bilder för sig vilket gör det lite mer komplicerat.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räkneuppgifter med svar. Svar till exempeltentan»
- Förslag på övningsuppgifter att göra på egen hand borde finnas.»
- Förnya gammalt material. Eftersom det inte finns någon kursbok, skulle ett kompendium ihopsatt av föreläsarna vara bra för att få lite bättre översikt av materialet.»

22. Övriga kommentarer

- Tycker att tentan var lite för stor. Han inte göra klart den även utan större problem med uppgifterna.»


Kursutvärderingssystem från