ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Stad 2 HT 09, ASB156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-12 - 2010-01-29
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange hur du tycker att målen har uppfyllts.

1. Lärandemål

är att ni efter fullgjord kurs skall:
- ha fördjupade kunskaper om den nutida stadens stadsliv, rumsliga sammanhang, former och funktioner
- ha fått inblick i nutida stadsutvecklingsexempel i ett internationellt perspektiv
- ha övat att beskriva, analysera och diskutera stadsrum och stadsrumssammanhang samt gestaltning i det urbana landskapets olika skalor
- kunna visualisera och kommunicera idéer om rumslig gestaltning av komplexa stadssammanhang
- kunna argumentera för och värdera kvalitéer i stadsbyggnadsprojekt.

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 68%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.32

- saknar metod- och analysmetoder, ex på andra sätt en just Gehl» (Ganska bra)
- Jag saknar en god inlevelseförmåga vilket mycket beror på att mankommer undan med luddiga formuleringar till ännu luddigare lösningar» (Ganska bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

25 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»23 95%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.04

- på gränsen till för stort projekt till kursens omfång» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det borde gå bra och omfånget ter sig tämligen plastiskt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

3. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»18 72%

Genomsnitt: 3.72

- Mycket information gick enbart ut via mailen istället för via studieportalen vilket rör till det en hel del. Allt samlat på ett ställe funkar bäst!» (Ganska bra)
- Jag vet inte riktigt» (Ganska bra)
- jag tycker att mindre text i punktform ofta blir tydligare än stora textmassor fullspäckat med info.» (Ganska bra)
- Kursadministrationen har varit lysande. Matts borde få hålla i alla kurser på hela utbildningen! Väldigt hög kvalité på kritiker, föreläsare, planering av förstudiearbetet etc. Jag vet att många i klassen känner likadant angående hur kursen skötts om de nu skulle missa att skriva det i utvärderingen.» (Mycket bra)

4. Bedöm och kommentera kursens uppläggning med projektstudier 1-4 samt projektutveckling.

25 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»14 56%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 4.44

- Kändes som att det var mycket tid till projektstudier samtidigt som det blev som en mjukstart på kursen efter den jobbiag byggnad 2-kursen. Så bra ändå.» (Bra)
- Det har varit väldigt värdefullt att ha gemensamma projektstudier, en förutsättning till och med. Samtalet kring dessa kunde varit mer betonat och djupare.» (Bra)
- Lite väl stora grupper kanske, svårt för alla att göra något som kändes meningsfullt» (Bra)
- generöst med tid till de gemensamma delarna. som alltid finns det möjlighet att göra det enkelt för sig för de som så vill. bra upplägg som grund för det egna projektarbetet» (Bra)
- Det var intressant, lite onödigt spretigt men jag har inga bättre alternativ.» (Bra)
- Bra sätt att fån in mycket information. Svårt sätt att jobba på. Alldeles för stora grupper. Dessutom, så mycket material att det var svårt att sätta sig in i allt. » (Bra)
- klassen lyckas hämta in mycket material om projektplatsen. skönt att arbeta i tvärgrupper» (Bra)
- Bra med inledande projektstudier, synd att man inte fick "prova på allt" men å andra sidan, det hade vi inte hunnit...» (Mycket bra)
- Projektstudierna var ett jättebra upplägg! Gjorde att man snabbt satte sig in i området.» (Mycket bra)
- Skönt att gemensamt sätta sig in i ett stort material, underlättade det fortsatta arbetet enormt. Lite för luddig arbetsuppdelning, mer individuellt ansvar.» (Mycket bra)
- Pedagogiskt och lätt att förstå» (Mycket bra)
- Det var bra att hela klassen gjorde ett gemensamt arbete, men ändå uppdelat i mindre grupper med handledare. Man fick en bra grundförståelse för platsen då.» (Mycket bra)

5. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet. Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»16 64%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.36

- Ritsal 3» (Bra)
- Ritsal 4» (Bra)
- Jag fanns i ritsal 5 där vi hade Anna från krook och tjäder som handledare. Jag tycker hon var bra som handledare men kunde ha tyckt lite mer. Det är alltid en fin balans gång. Men tanken är väl att handledaren ska ta ens koncept och lyfta det ett steg. Anna definerade konceptet, men lyfte det aldrig. Vi hade Mikael Ekegren och man från White som kritiker. Mycket bra kritik! De var väl pålästa och insatta i projekten. Dock måste jag säga att jag tvekar på Mikael som handledare då han för starkt sätter sin prägel på elevernas projekt. Att vara handledare och kritiker är två olika saker. Vissa passar bara för det ena. » (Bra)
- Ritsal 2, vi har jobbat efter projektiden och då inte fått så mycket handledning.» (Bra)
- 3 - har fungerat fint men hade gärna fått "hårdare kritik" under handledningarna» (Bra)
- Ritsal 5, handledningen fungerade bäst i början av projektet, senare blev annonseringen av handledartider lite luddig och det kändes som att det rann ut i sanden.» (Bra)
- Ritsal 1. Engagerad handledare som vet vad han tycker, vilket kan vara både bra och dåligt. Vi har fått nyttig input.» (Bra)
- Matts är dock lite förtegen om projekt - han hade fått vara lite tuffare tycker jag.» (Bra)
- Handledningen har funkat bra, det har varit lagom med handledartimmar! Jag har haft mikael som handledare innan och varit en av dem som inte tyckte att det funkade så bra då. Men det märks att han tagit åt sig kritiken, jättebra!! (ritsal 1)» (Bra)
- Ritsal 2» (Bra)
- (Bra)
- Ritsal 1, Mikael Ekegren. Bra synpunkter, dock lite enkelspårig. Har ett "rätt" sätt som han gärna vill få fram. Säger samma saker till alla grupper. Istället för att ta fram de frågor vi som grupp jobbat med. » (Bra)
- sitter i ritsal 2- anna törnquist jag tycker att vi har haft ett respektfullt samtal men jag hade uppskattat lite mer aktivitet från handledarens roll. ibland kändes det som att vi fick "dra ut" handledning. Jag tycker att handledarens roll är att se problem och ifrågasätta projektet på sådant som studenten inte själv ser. Jag tycker att Anna kan bli mer aktiv på den punkten.» (Bra)
- Ritsal 3. Handledningen har fungerat bra. Hade dock velat komma framåt snabbare. Ibland diskuterade vi frågor, i vissa fall ganska oviktiga frågor, allt för länge enligt mig.» (Bra)
- Ritsal 2. Egentligen tycker jag inte att vi fick så mycket respons ifrån vår handledare, men det kan också bero på att vi kanske inte hade en tillräckligt konkret plan att komma med. Efter kritiken känner jag att vi råkade tappa bort stadsbyggnadsfrågan lite och inriktade oss för mycket på byggnadstyper. Jag skulle gärna sett att vår handladera hade kunnat se det tidigare.» (Bra)
- Ritsal 2. Väldigt bra att Anna törnqvist kändes så engagerad i texterna, det kändes ovanligt och bra!» (Mycket bra)
- 5 och 1» (Mycket bra)
- ritsal 3. Vi fick möjlighet till extra handledningstid då vi kände att vi behövde det. Tack Matts!» (Mycket bra)
- Nonna har varit så bra. Vilken tjej. Alltid vaken och med på vad som händer. Öppen. Och sträng. Handledaren betyder så mycket, det är ju där idéerna verkligen diskuteras, i och med att det kan vara svårt att kommunicera så sammanfattat som man gör på kritiken.» (Mycket bra)
- Ritsal 4» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- ritsal 4» (Mycket bra)

6. Det var nio föreläsningar i kursen (se kursprogrammet). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni arbetat med i projekten, några var tänkta at vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

25 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»0 0%
Föreläsningarna gav ganska mycket»17 68%
Föreläsningarna gav mycket»8 32%

Genomsnitt: 3.32

- + till dansken» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- de gav ganska mycket. Men de var lite ensidiga. Det slutade med att alla gjorde enligt Gehl boken. Vilket jag tyckte var tråkigt även om boken är bra och att de har en smart strategi.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Inga tveksamma föreläsningar! Kristians Skovbakke Villadsens föreläsning var både väldigt intressant och väldigt tillämpbar på projekten. Kanske fick han alltför stort genomslag i vårt sätt att arbeta...? Joakim Forsemalms föreläsning var intressant, kul att få ett annorlunda perspektiv (hans sociologiska). Vet inte om vi har använt det riktigt. Christer Nordströms föreläsning var precis vad vi behövde! Han är min idol... Matts Heijls & Marie Strids föreläsningar gav intressanta utblickar. Christel Copps föreläsning missade jag tyvärr.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Särskilt Gehl som alltid har fantastiska föreläsare (har de en pr-avdelning som bara gör det här!?) även om denna dock lämnade så mycket intryck att det kanske påverkade folk lite väl mycket.Men i så fall var det ändå värt det - den föreläsningen fick alla att vilja hålla på med stadsplanering.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Gehls föreläsning var nog den som gav mest, den var intressant och det var spännande att se en konkret metod som de applicerat på olika projekt!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag är ledsen att jag missade etnologens föreläsning, den verkade bra. Annars tyckte jag det var både bra och ibland lite lamt, men jag kommer inte ihåg på rak arm vilka vi hade nu.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- om christel copp hade haft exempel som handlar om arkitekturprojekt hade det varit värdefullt. nu blev det bara en repetition av samma föreläsning.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag var nog på alla eller nästan alla föreläsningarna. Jag har dock iinte dragit mig så mycket till minnes, men jag minns att det har varit bra föreläsningar denna termin.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Varit närvarande vid samtliga föreläsningar. Joakim Forsemalm: jätteintressant, dock lite långt från våra tidigare erfarenheter. Svårt att veta hur man ska hantera det. Christer Nordström: kändes lite överflödig. Vi har hört mycket förut. Kristian Skovbakke Villadsen: mycket intressant att se hur Gehl jobbat i ett liknande område. Kajsa Sperling: få handfasta tips. Marie Strid & Matts Heijl: inspirerande exempel på hur man kan göra. Men lite mycket med två föreläsningar. Mika Mättää m.fl. : vi har hört det mesta förut. Christel Copp: mycket inspirerande och bra föreläsning. Viktigt att vi får höra en del sånt här!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- var på alla utom en. gillade den om ljussättning mycket.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- hört samtliga» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- GEHL föreläsningen var väldigt bra!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Generellt ovanligt bra föreläsningar.Särskilt givande: Föreläsning med Christian skovbakke villadsen från gehl architects, Joakims forsemalms förläsningar, föreläsningen om hållbar stadsförnyelse i Tyskland och christel copps föreläsning. tror jag var på alla föreläsningar.» (Föreläsningarna gav mycket)
- 7st» (Föreläsningarna gav mycket)
- Har varit på alla föreläsningarna och tycker de varit ovanligt bra och givande.» (Föreläsningarna gav mycket)
- Jättebra föreläsningar! » (Föreläsningarna gav mycket)
- jag uppskattade föreläsningen med Gehl, kristel kropp, Joakim etnologen» (Föreläsningarna gav mycket)
- Gehl var riktigt, riktigt bra :) Jag missade nog en föreläsning för jag var på arkitekturdagen. Tycker att det var vettiga föreläsningar överlag, synd att christel kopp i princip höll samma föreläsning som förra gång. Skulle vilja ha något mer arkitekturplansch-relaterat, mer som den du höll. Gästföreläsningarna passade också bra, kul att höra stadslandskapsarkitkekten i Göteborg och EAST från London bl.a.» (Föreläsningarna gav mycket)

7. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om frågor inom stadsbyggnad?

25 svarande

Mycket liten betydelse»0 0%
Ganska liten betydelse»8 32%
Ganska stor betydelse»15 60%
Mycket stor betydelse»2 8%

Genomsnitt: 2.76

- har inte deltagit i seminarium men läst texterna, det ger inte lika mycket att inte diskutera innehållet.» (Ganska liten betydelse)
- Jag vet inte, man tar nog till sig kurslitteraturen omedvetet och har det i bakhuvudet. » (Ganska liten betydelse)
- har skummat den» (Ganska liten betydelse)
- Bra kurslitteratur, kändes relevant och var intressant att ta sig igenom.» (Ganska stor betydelse)
- jättebra texter och bra med seminarium» (Ganska stor betydelse)
- Bra kompendium! Sammanfattar verkligen de viktigaste frågorna kring hållbar stadsutveckling idag.» (Ganska stor betydelse)
- Älskade "Bor vi i samma stad"» (Ganska stor betydelse)
- En omfattande litteratur som jag bara satt mig in i en liten del av, men jag har kvar den och är övertygad om att jag kommer läsa mer av den i framtiden. Kompendiet bläddrar jag ofta i hemma. Tycker det är jättetrevligt med litteraturtips.» (Ganska stor betydelse)
- tror de flesta använr sig mest av gehl-projektet» (Ganska stor betydelse)
- bra med textseminarium» (Mycket stor betydelse)
- Jag tycker att hållbar stadsutveckling var väldigt bra och Gehls bok om Rosengård. Jag läste även Livet mellan husen och den var också väldigt intressant. Tyvärr så känner jag bara att vi inte hann omforma all kunskap från litteratur och föreläsningar till vårt projekt i så stor utsträckning som jag hade velat. » (Mycket stor betydelse)

8. I kursen ingick ett litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariet?

(tala gärna om i kommentarer hur seminarierna genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

25 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»1 4%
Seminariedagen gav ganska lite»7 28%
Seminariedagen gav ganska mycket»12 48%
Seminariedagen gav väldigt mycket»5 20%

Genomsnitt: 2.84

- har inte deltagit i seminarium men har läst texterna.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Det var väldigt lätt hänt att diskussionerna spårade iväg... Självklart gav seminariet mycket, men inte för själva projekterandet av Backa Selma Lagerlöf.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Vi hade något svårt att hålla oss till ämnet (frågorna var också lite luddigt utformade), men det var en ok diskussion ändå. Skriftlig sammanfattning kändes lite onödigt.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Våra diskussioner spårade tyvärr ur ganska mycket, det blev oseriöst, men samtidigt hann vi faktiskt diskutera det mesta. Jag tycker det är väldigt bra att vi får tillfälle att diskutera på det sättet. Sedan är det såklart upp till oss själva att ta ansvar för att lära oss något av det.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- om man delar upp litteraturen mellan sig i gruppen men alla orienterar sig om det som inte varit ens egna sidor blir det en rimlig belastning. vi gjorde på detta sätt och var o en redogjorde för sitt område med efterföljande diskussion. bra med krav på skriftlig sammanfattning annars skulle anatgligen många skippa seminariet.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- jag minns knappt något av detta heller, denna terminen är en dimma» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det var kul och intressant, även om det lätt spårar ut och man börjar prata utanför ämnet. Bra med skriftlig sammanfattning. Väldigt fritt seminarie om jag inte minns fel, kanske hade varit bra med några uppstyrande frågor att diskutera.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Jag tyckte seminariet var jättebra! Skönt att kunna ha det själva i mindre grupper, och känna att man kunde ta upp det man ville diskutera» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Vi tog det seriöst i vår grupp, även om vi ibland gick utanför ramarna. Det blev den bra diskussion.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Gruppen jag jobbade i träffade en annan projektgrupp. Vi diskuterade frågorna mer eller mindre i ordning.Sammanfattningen var bra att göra i slutet av dagen för att komma ihåg vad vi egentligen kommit fram till och vilka frågor som lyfts. Mycket intressanta saker diskuterades tycker jag.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Texterna var guld värda, och att ha ett seminarium runt dem gör att man kommer ihåg vad man har läst mer. Däremot tror jag att det är många som glider igenom uppgiften lite väl lätt. Diskussioner flyter gärna iväg och handlar om vad som helst som har nåt med arkitektur att göra också. Men det är bra att ändå få tid till en diskussion med sina klasskamrater eftersom det inte blir så mycket av det i skolan som man borde ha. Alla har fullt upp med sina projekt. Den skriftliga sammanfattningen tycker jag nästan kvittar. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Vi kom in på väldigt intressanta bi-frågor. Vi hade tid att försöka förstå varandra. Väldigt kul och givande!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

9. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna. Ange kritikgrupp)

25 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»4 16%
Kritikdagarna var bra»13 52%
Kritikdagarna var mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.16

- Anders Elof och Anna(?) - Väldigt bra kritiker som gav konstruktiv kritik och lyckades hitta "det där" i varje projekt. Kan tycka att elevkritiken på måndag morgon kunde slagits ihop med gästkrikierna, eller att man kunde bytt kritikergrupper till gästkritikerna så man fick se lite andra projekt.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Första delen med tvärgruppskritik fungerade ganska dåligt tyckte jag. Vi diskutera inte tillsammans utan gav enbart varje grupp kritik från respektive kritikergrupp. Tyckte att det slutliga kritiken var bra men det fanns inte någon plats för diskussion då kritikerna ogärna släppte in elever i diskussionerna.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Bra antal projekt att lyssna på, bra planerat och bra kritiker.(Dock lite för snälla ibland)» (Kritikdagarna var ganska bra)
- handledaren Anna ledde kritiken, vet ej vilken grupp det var..Vi hade behövt mer tid till att förklara och kritikerna hann inte bedömma hela projektet, tex. det estetiska utförandet osv.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Den allmänna diskussionen var svår att få igång, speciellt i elevkritikgenomgången. Det fokuserades mest på enskilda projekt. Det fanns men hade velat haft mer av en generell diskussion om stadsplanering, vilket inte riktigt hanns med. Kritikgrupp 4» (Kritikdagarna var bra)
- Kritikgrupp 2. Att presentera andras projekt var lite svårt, men en rolig utmaning. » (Kritikdagarna var bra)
- Det där med att man skulle presentera ett annat projekt fungerade inte alls och var HELT onödigt.» (Kritikdagarna var bra)
- Jag saknade diskussion i vår kritikgrupp med Anders Eloff och Anna (?), det berodde nog på att vi redan hade gått igenom elevkritiken. Men både Anna och Anders lyfte fram väldigt viktiga och intressanta saker. Det kändes lite som en föreläsning.» (Kritikdagarna var bra)
- Kritikdagarna fungerade väl med i stort sett nyanserad och välgrundad kritik. Dock kan jag inte låta bli att tycka att vissa, inte jag men andra i klassen blir i stort sett förföljda i kritiktillfällena. I denna kurs uttalades det som om vissa personer bara följde paradigmet och inte har tänkt, men tänk om det faktiskt finns något i det rådande paradigmet som de förstått!!!!» (Kritikdagarna var bra)
- Studentkritiken blev en upprepning vilket var tråkigt. Vi skulle kanske mer diskuterat ämnet stadsutveckling på torsdagen i mindre grupper. Annars fungerade kriken bra. Kritikgrupp: Mika Määttä och Nonna» (Kritikdagarna var bra)
- skulle ha velat delta i mer kritiksamtal i andra grupper» (Kritikdagarna var bra)
- Som sagt Mikael är en fantstisk kritiker! Jag tyckte kritiken låg på en professionell nivå.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra upplägg, bra kritiker, bra att blanda ritsalar. Kallt på A-gården. Tråkigt att så få var diskussionslystna.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Otroligt hög kvalité på kritiken. Nonna kompletterade Mika bra och nyanserade hans kommentarer - ett jättebra kritik-team.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var bra att ha elevkritiken innan, det gjorde att man hade en aning om allas projekt innan presentationen, vilket leder till att man blir mer intresserad!! Jag var med i kritikgrupp 2 och tyckte Anna och Martin var bra, kul med två olika kritiker som inte alltid har samma åsikter» (Kritikdagarna var mycket bra)
- det (enda) egentliga lärotillfället i kursen» (Kritikdagarna var mycket bra)
- K2 Bra att man skulle sammanfatta ett annat projekt. Då ser man vad som verkligen går fram. Övrig kritik funkade också bra. Lagom antal projekt per grupp. Hade kunnat korta ner tiden något. Det tog inte mer än ca 45 min per grupp. Vi hann med 4 gr på em, sedan bara 2 kvar nästa dag. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kritikgrupp 5 med Anna och Anders. Jag tycker att det var onödigt när kritiken från klassen tas upp två gånger. Men det var ett ganska bra moment när klasskritikerna presenterar någon annans förslag, då förstår man om det är lättförståeligt utifrån planscherna, och det blir inte lika långdraget som när gruppen som har gjort det presenterar själva. Anna och Anders var väldigt bra kritiker som på ett lugnt och trovärdigt vis gav väldigt relevant kritik. Anders sammanfattade alla projekt och det var väldigt givande. "Jaha, var det det vi hade gjort!" "Aktivitet, ekologi och mångfald" kanske inte alls var det som sammanfattade projektet egentligen....» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

10. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet.

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den som gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

25 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»1 4%
Ganska god insats»12 48%
Mycket god insats»12 48%

Genomsnitt: 3.44

- Gruppdynamiken tedde sig så att de andra två i gruppen ofta tyckte mer lika än mig. Detta tillsammans restuppgifter och en slitenhet kommandes från Byggnad 2 gjorde att engagemanget var ganska lågt. Resultatet speglades genom bra men ganska lite gjort.» (Svag insats)
- Arbetade med två personer med ganska starka åsikter, vilket gjorde att kanske mer av deras idéer syns i arbetet. Min insats i själva produktionen kändes dock minst lika god som de andras.» (Ganska god insats)
- Jag känner att jag har gjort bra ifrån mig och känner mig nöjd med projektet. Det finns ju såklart alltid saker som man kan förbättra nu när man fått kritik och haft tid att smäla det som påpekades.» (Ganska god insats)
- Jag har varit ganska oengagerad, delvis på grund av dåligt fungerande grupparbete, delvis för att jag haft tankarna på saker utanför skolan. Ändå jobbat rätt mycket, men kanske prioriterat fel saker och fördelat arbetsbördan ojämnt mellan början och slutet av projektet. Det är sånt jag själv måste träna på.» (Ganska god insats)
- Tycker jag har lyckats bra. Grupparbetet har fungerat bra, vi har jobbat självständigt samtidigt som vi har fått input från handledare, mittkritik och föreläsningar.» (Mycket god insats)
- Har haft total närvaro och varit delaktig i beslut och drivandet av projektet.» (Mycket god insats)
- Jag jobbade i en jättetrevlig grupp, vi kom fram till mycket eftersom vi diskuterade mycket. Ibland gled diskussionerna i väg och jag blev lite rastlös. Jag hade velat få ner mer på planscherna.» (Mycket god insats)
- Jag tycker vi hade ett väl fungerande samarbete i min grupp, med ett gott resultat. » (Mycket god insats)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»13 52%

Genomsnitt: 3.44

- Mycket bra ambitioner och ideer. Presentations mässigt (a1orna) fungerade det inte bra.» (Ganska dåligt)
- Vi har varit tre väldigt olika personer med olika viljor, olika diskussions- och arbetssätt, olika kunskaper. Våra olika privatlivsförhållanden har gjort att vi varit i skolan på ganska olika tider - särskilt i början av projektet, vilket gjorde att vi hade svårt att komma igång. Vi fastnade i diskussioner om detaljer, bestämde saker men rev upp besluten lika fort, och kom liksom ingen vart förrän sista två veckorna, då vi verkligen var tvungna att producera. Men det har varit en nyttig erfarenhet.» (Ganska dåligt)
- Många starka viljor, och jag viker mej ofta. Annars har det fungerat bra!» (Ganska bra)
- Vi har kunnat diskutera oenigheter och kännt oss trygga med att dela upp arbetet i olika ansvarsområden, och rotera uppgifter under projektets gång.» (Ganska bra)
- Till skillnad från bostadens rum så har alla kurser där vi själva fått välja gruppen fungerar väldigt bra enligt min erfarenhet.» (Ganska bra)
- Bra ritsal, seriösa diskussioner, bra arbetsklimat. I gruppen, lite mycket prat, lite dåliga datakunskaper, men ändå kom vi fram till mycket. Hade velat ta vårt projekt ett varv till för att det skulle blivit ordentligt genomarbetat.» (Ganska bra)
- i ritsalen bra. i gruppen ok, alltid svårt när någon i gruppen vill jobba på sitt eget sätt när de andra inser att man måste enas och fatta beslut pga begränsningar i tid. har man då olika syn på vad som är viktigt i projektet blir det trögt att komma framåt. vi borde få en föreläsning i gruppdynamik och projektupplägg med exempel på bra sätt att göra tidplaner på så att alla i en grupp har en någotsånär lika syn.» (Ganska bra)
- Det har fungerat, även om projektet blev lite av en största gemensamma nämnare snarare än en mångfaldig mosaik av goda idéer som brottats med varandra.» (Ganska bra)
- Förstudien gick bra. Svårt att kommunicera dock eftersom vi var så stora grupper. I min projektgrupp var vi tre personer. Jag och den andre kom bra överens och förstod varandra snabbt medan den tredje hade svårt att hänga med i vårt tempo. Det blev viss dubbelarbete pga kommunkationsmissar och att vi inte förstod varandra.» (Ganska bra)
- vissa brister i kommunikation förekom» (Ganska bra)
- Jag har aldrig haft så roligt i ett projekt. De var också en av kritikernas fråga. "Visst har ni haft kul?, det syns"» (Mycket bra)
- Vi har haft liknande idéer och viljor alla tre under arbetet, mycket få tillfällen då vi inte kom överens. Förmodligen den bästa gruppdynamik jag varit med om på Chalmers.» (Mycket bra)
- Blir alltid så när man jobbar i grupper att man pratar mindre med övriga grupper (jämfört med när man jobbar individuellt). Men samarbetet har fungerat bra. » (Mycket bra)
- Allt flöt på smärtfritt. Alla drog sitt strå till stacken och vi hade roligt tillsammans :)» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 8%
Gott»10 40%
Mycket gott»13 52%

Genomsnitt: 4.44

- Vad kan jag förvänta mig? Att människor ska tycka som mig? Att människor ska använda sund matematik knappast)?» (Godkänt)
- jag tycker att jag lärt mig att dra slutsatser utifrån det aktuella projektområdet men saknar fler exempel. varför inte ha genomgångar av andra projekt och varför olika lösningar är bra/dåliga där. även exempel på projekt som är lyckade trots mindre avancerade visualiseringar, bra för dem som inte är så superduktiga tekniskt på bildframställning» (Gott)
- Rolig kurs, intressanta föreläsningar, inte sjukt stressig, bra att projektområdet var i backa, lite som "förort light".» (Mycket gott)
- Handledning och projektledning har varit god och engagerad» (Mycket gott)
- Det är en jättebra kurs som har ett bra upplägg!!» (Mycket gott)
- Även om det var ett stort område och en svår uppgift tyckte jag bara att det var bra, de ska var stort och svårt annars känns det inte verkligt. Man kan liksom få för gott självförtroende.» (Mycket gott)
- Inspirerande kurs med en komplex uppgift. God kursledning och relevant arbetsbelastning. » (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektskisserna, Gehl-föresläningen.»
- projektstudierna»
- Klassinsamling av materialet i början. Gruppens fria tyglar i projektet. GEHL föreläsning. Formatet 4 A1 är lagom mycket. »
- föreläsningarna, Projektstudierna även om det momentet kan göras kortare, inlämningskraven kändes relevanta.»
- Gemensamma projektstudier.»
- litteraturseminarium, förarbetet»
- Hela upplägget»
- Jättebra föreläsare som kommit hit. Att denna kurs är grupparbete.»
- Projektstudier, Litteraturseminarium och Matts.»
- Gehl, bra kritiker, jättebra kursadministration»
- Föreläsningarna var mkt bra.»
- Förstudierna var mycket bra, dock i väldigt stora grupper och arbetsfördelningen i de olika projektgrupperna var väldigt olika.»
- Projektstudierna och kritiken»
- Förstudie, komplex uppgift, Nonna, Anders Eloff, omfattande litteratur.»
- grupparbete, måste vi lära oss gehl »
- Lagom mycket tid för de olika delarna av kursen. Bra administration. Lagom stor och komplex uppgift. Bra med grupparbete. »
- de olika delprojekten och textseminarium»
- 1-4 upplägget, Matts och Maries föreläsning, Gehl-föreläsningen.»
- Att göra kollage i början tyckte jag var väldigt bra initiativ. Den gemensamma förstudien. Mycket handledartid (trots att jag tycker att det var svårt att få handledning på detta projektet för man formulerar så många uttryck istället för idéer t.ex. ekologi, socialt hållbart, central park. Projektet svävar mer än när man t.ex. gestaltade cykelgaraget. »
- allt utom japan föreläsningarna»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Krikitupplägget.»
- Att inte ha den slutliga presentationen efter lovet. Helt talanglöst!»
- Jag tycker kursen som helhet är bra! Tack Matts för alla kurser under den här terminen. »
- jag vet inte, den skulle kunna vara exakt så här.»
- Större vikt på den efterkommande disskussionen.»
- studieportalen används, mittkritik bra»
- Det var lätt hysteriskt i början av kursen då alla skulle gruppera sig, vet i och för sig inte om det skulle bli bättre om examinatorn delade in grupperna, men det kanske borde beaktas på något sätt ändå.»
- Den första fasen med det förberedande arbetet kan kortas lite utan att minska omfånget.»
- Kanske att gruppindelning bestäms av Kursledare.»
- Att matts borde få hålla i alla kurser på hela skolan»
- Jag skulle vilja ha en "platsvandring" första gången man åker till platsen, då man går i samlad trupp och en lärare/gästföreläsare berättar lite omn platsen när man är där, på plats.»
- Mer undervisning i att ge ett tydligt förslag på planscher, det var inte riktigt det Christel Copp föreläste om(även om den föreläsningen var väldigt bra).»
- Måhända formen på elevkritiken.»
- Förarbetets struktur. Det blir lite väl mycket information. Svårt att jobba i så stora grupper. »

15. Övriga kommentarer

- Du är en väldigt bra kursledare, Matts!»
- Kul med ett verkligt och realistiskt projekt»
- Skolan behöver fortfarande mer dataundervisning. Försök att klämma in det i den normala undervisningen!!»
- bra kurs å tack!»
- Det har varit en jättebra, rolig och utvecklande kurs. Tack »
- Det är ologiskt att "mycket bra" står längst ned bland svarsalternativen i den här utvärderingen - själv höll jag på att göra fel.»
- Bra med ett tydligt schema över kursen och kursprogram.»
- Matts du är en jättebra lärare!!»
- Ha en bra dag. Ursäkta bitterheten»
- Mittkritik tycker jag kan vara farligt. Det blir lätt att man producerar mycket presentationsmaterial till den som sedan inte används och som tar upp mycket tid från projektprocessen. Både bra och dåligt att presentera sina idéer för resten av ritsalen, blir lätt snack om att man snor idéer, eller inte vågar använda några för att någon annan gör det. »


Kursutvärderingssystem från