ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt12 Lean produktion, TEK400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»6 40%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 26%
100%»11 73%

Genomsnitt: 4.73


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 80%

Genomsnitt: 3.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 3.06


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Väldigt bra koncept med litteraturseminarierna! Mycket effektivt när man ska lära sig» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%

Genomsnitt: 3.86


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 93%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 80%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- är ju samtidigt som ex-jobbet så man kan styra belastningen bra själv» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 20%
Mycket gott»12 80%

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs som knyter ihop lösa trådar! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturseminarium»
- Peter och Carl Seminarierna De fristående artiklarna var mycket intressanta. Dock fanns några som jag tycker kunde bytas ut. BEsöket på penta, mycket lärorikt.»
- Seminarierna som ger möjlighet att disskutera och få mer djupgående kunskap. Samt besöket på volvo penta och gästföreläsarna»
- Lärarna och praktiska moment såsom värdeflödesanalys och leanspel. »
- Värdeflödesanalysen och studiebesöket. Mycket lärorikt!»
- Litteraturseminarierna»
- Litteraturseminarier»
- Tyckte de olika övningar som vi hade i samband med många av föreläsningarna var lärorika. Värdeflödesanalysen på Volvo Penta var också lärorik och intressant. »
- Seminarierna, gav bra förberedelser inför seminariet. Gillar att det var många gästföreläsare och studiebesök, vi behöver få se verklignheten!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurssammanfattning och möjlighet för frågor innan tenta saknades. Också uppföljning av värdeflödesanalys.»
- Inga akuta förändringar»
- Kanske skulle litteraturseminariumen antingen vara något längre eller att man ändrar på något annat sätt så man hinner gå igenom alla frågor.»
- Ev annan kursbok än The Toyota Ways skönmålande..? Iofs kompletterar föreläsningar och artiklar bra.»
- Vi fick endast ut en övningstenta, skulle varit bra om man hade fått någon till tenta att kolla på.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket nöjd med kursen»
- Bra och kul kurs!»
- Väldigt rolig och intressant kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.8
Beräknat jämförelseindex: 0.95


Kursutvärderingssystem från