ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Sjömanskap, SJO346

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 35%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.71

- Även förklaring till vad kunskaperna inom området kan komma att vara nyttiga till är viktigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- nyomlagd kurs vilket märks till viss del då det känns som att lärarna inte helt vet hur kursen ska se ut.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 61%
Nej, målen är för högt ställda»5 38%

Genomsnitt: 2.38

- Del Bs relevans för Sol kan ifrågasättas» (Ja, målen verkar rimliga)
- men varför ska man som SoLare ha koll på hur man kastar ankar eller väjningssituationer. Löser inte besättningen det ombord???? » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är allt för omfattande i förhållande till antal högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket för att vara en så liten kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var för många mål man skulle uppnå, dvs för många delmoment att lära sig på så kort tid, kursen var för bred.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.53

- Det informerades om att fokus skulle ligga på moment 0109, vilket också var ämnet för merparten av föreläsningarna. Trots detta bestod tentan endast av 1 sida med frågor på moment 0109 och 5 sidor!!!! med väjningsregler och ljus/ljudsignaler. Obegripligt varför logistiker skall lära sig väjningsregler och varför så stort fokus läggs på detta! Vi skall inte köra båt!» (Nej, inte alls)
- Del A ja, del B nej» (I viss utsträckning)
- något ojämn uppdelning av tentan med tanke på hur hp-poängen är fördelade.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.92

- Maritiman och några andra av Fredriks föreläsningar gav lite..Sjötrafiksföreläsningarna var inte jättenödvändiga eftersom allt lästes innantill, MEN kan vara för att jag tidigare läst dessa.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.64

- Har klarat mig bra utan böckerna..regelboken finns att ladda ner gratis från interner btw» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38

- powerpoint presentationerna var många gånger svåra att förstå och ej relevanta till bokens innehåll. Det fanns ofta bilder utan texter till vilket gjorde det svårt att koppla till bokens information.» (?)
- Fredrik Olindersson är en av få lärare som gör att ping-pong fungerar ok.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»6 42%

Genomsnitt: 4.21

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 78%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.38

- för hög, tre kurser, varav en teknikkurs på 3hp, som innebar studier som för en 7,5 hp» (?)
- För jobbigt att ha dessa tre kurser på en och samma gång. dvs miljö, teknik och sjömanskap. hade fungerat bättre med endast två kurser under denna lärperiod.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Godkänt»9 64%
Gott»3 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- För mycket fokus på trafikregler vilket är helt irrelevant för logistiker som ej skall köra båt.» (Dåligt)
- Men det kan vara lite väl mycket ibland som känns väldigt orelevant för oss som ska arbeta i land.» (Godkänt)
- Under kursens gång har det inte känts som att vi lärt oss så mycket nytt..mycket repetition från navigationen och teknikkursen, men när instuderingsfrågorna kom kändes det som att det var en del nytt ändå..» (Godkänt)
- Mycket av det vi lärt oss känns onödigt för det vi faktiskt ska jobba med sen. » (Godkänt)
- Jobbigt med att det var en tydlig och glasklar del(Fredriks del), och en otydlig och skyndsam del. Men annars bra!» (Gott)
- bra, med en övergripande perspektiv. Hade gärna haft något mer studiebesök på ett "riktigt" fartyg. Del B, anser jag inte vara helt relevant för oss, väjningsregler förvisso, men lanternor, singnaler, tss, är knappast av någon relevans i verkligheten för oss. Om så skulle vara fallet är det en typisk sådan sak som man lär sig utifrån verkligheten och inte teoretiskt från skolbänken. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- FO"s del»
- det övergripande perspektivet, kusen skulle kunna slås ihop med tekniken(?). Del B bör försvinna. »
- Moment 0109»
- Måste ta bort oväsentliga delar för oss som läser SoL. Lärarna hade en ambition om att lägga det på en bra nivå för oss som läser SoL och det började bra men när det kom till instuderingsfrågorna och tentamen så kom man tillbaka till en nivå som inte är givande för oss som läser SoL. Ambitionen om att göra om kursen finns hos lärarna, fortsätt med det!»
- Böckerna fungerar bra med kursen»
- Det mesta av Olinderssons material. Jag tycker det är bra att ha koll på vad saker och ting heter ombord eftersom det är en förutsättning då man ska kommunicera med besättning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att inte ha med lika mycket om t.ex. radar, det läser man ju i navigationen i 1:an.»
- Tydligare på vad den andra delen går ut på. »
- Del B se ovan»
- Ta bort trafikreglerna! Eller lägg mindre fokus på det. Det är inte ok och inte rimligt att tentan för logistiker skall bestå av 5 sidor med trafikregelsfrågor och 1 sida med övrigt! Mycket dåligt att det inte informerades om var fokus på kursen låg också! »
- Radar för det har vi redan haft en kurs i.»
- Mer anpassad till oss som skall arbeta på land.»
- Sjötraffikföreskriver delen var svår att få grepp om, otydligt vad man skulle kunna inte kunna.»
- Frågorna på tentan, ska inte vara samma som sjöbefälen har alls. Varför ska vi veta i detalj om hur man anlägger med en högergängad propeller till kaj, arbetet ombord vid ankring..? Finns andra frågor som faktiskt hade kunnat vara vettiga. Björn frågade på saker vi inte ens visste att vi skulle kunna»
- Bort med orelevanta delar. Mistsignaler och liknande känns inte på något sätt relevant för utbildningen.»
- Rensa ut all kunskap som är relevant för besättningen som är irrelevant för landorganisationen. Tex hur en dykflagg ser ut eller att man ska skriva SOS i sanden när man är i sjönöd på en strand. Sen tror jag de flesta människor som pluggar SoL kommer jobba på land och inte till sjöss. Alltså är vetskapen hur havsis bildas eller dagsignaler är ytterst oviktigt. »
- förbättra kursmaterialet t.ex powerpoint presentationer. Tentamen bör vara mer relevant till kursinnehållet. För hög svårighetsgrad på tenta»
- jämnare fördelning på tentan jämfört med hp-poängen.»

16. Övriga kommentarer

- Lite segt med rush på slutet med många saker vi ska kunna inför tentan. »
- Kursen funkar bra! »
- Det kändes som att att poängsättningen på andra delen inte var riktigt befogad i jämförelse till hur ingående frågorna var och vad jag har hört så är det svårt att få poäng om man skriver minste annorlunda än föreläsaren tänkt sig.»
- Läraren sa att om man kunde instuderingsfrågorna till sjömansskapsdelen så skulle man klara sig bra. Det var dock ingen som nämnde att den delen endast var en sjättedel av hela tentan.»
- In med mer ekonomi och sådant som vi kan ha nytta av då vi jobbar i land.»


Kursutvärderingssystem från