ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Inledande diskret matematik, TMV210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»28 50%
Cirka 20 timmar»10 18%
Cirka 25 timmar»7 12%
Cirka 30 timmar»6 10%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.05

- enbart tentapluggande» (Högst 15 timmar)
- ca 10 timmar i veckan har jag ägnat åt denna kursen, framförallt på att räkna övningar i grupp. » (Högst 15 timmar)
- Hade goda förkunskaper från andra mattekurser inom många områden i kursen.» (Högst 15 timmar)
- Har gått på alla föreläsningar och övningar men inte arbetat hemma» (Högst 15 timmar)
- Var kanske runt 35 timmar de två sista veckorna, men annars runt 15» (Högst 15 timmar)
- För lite.» (Högst 15 timmar)
- Har läst diskret matematik förut.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»5 9%
25%»3 5%
50%»10 18%
75%»11 20%
100%»26 47%

Genomsnitt: 3.9

- har varit på ca 3/4 av föreläsningarna, och på 50-75% av schemalagda grupptimmar. utöver det har jag jobbat med min grupp» (50%)
- Tyckte föreläsningarna var av ganska dålig kvalité.» (50%)
- Lärarna kunde ha varit lite mer förberedda under uppgiftsgenomgångarna som vi hade på torsdagarna. De kunde också ha pratat ihop sig lite då de olika lärarna alla använde olika metoder för att lösa uppgifter vilket gjorde lite svårt att veta hur man skulle göra. » (75%)
- sjukdom» (75%)
- Nära på alla föreläsningar och övningar.» (100%)
- Kan ha missat någon liten grejj men inte så mycket att det är närmare 75% än 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 56%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 10%

Genomsnitt: 1.94

- Kursinformationen har varit extremt bristfällig. Kursmål har inte gått att hitta från kurshemsidan eller från nya studentportalen (som också är kass). Av en slump hittade jag kursmålen precis nu eftersom jag gått tillbaks till den gamla studieportalen sen en vecka tillbaks, då den nya varit nere rätt mycket. Eftersom examinatorn inte heller svarar på mail så har informationsflödet varit ganska bristfälligt...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är ganska tydliga men man måste ha jobbat med kursen för att förstå innebörden av det mesta som står där. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- jag kunde lite av detta innan men har ändå fått jobba en hel del och lärt mig många nya saker, ås jag tycker målen är rimliga och goda. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att även jag som inte har programerat förut kunde väl komma igenom kursen och känna att jag lärt mig det mesta grundläggande som kursen inehöll.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 23%
Ja, i hög grad»26 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.84

- tentan innehåller många olika typer av uppgifter, vissa som går att lösa på olika sätt, så det är ett bra sätt att testa helheten av hur man lärt sig. det blir tydligt om man lärt sig något bra men helt missat något annat eftersom nästan allt är representerat på tentan. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»18 33%
Ganska stor»21 38%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.66

- grupptimmarna har varit till mycket större nytta än själva undervisningen. föreläsningarna känns delvis "frikopplade" från det vi BEHÖVER kunna. föreläsningarna går igenom saker på en mycket djupare nivå vilket gör det svårt att hänga med ibland och samtidigt känns som man missar poängen lite, eftersom man ändå inte testar kunskaper på den nivån sen så känns det som slöseri med tid att sitta många timmar på föreläsningar när man kan göra räkneövningar istället, på det som vi faktiskt ska tentera. det känns som en liten miss. gruppövningarna med handledare har däremot varit till stor nytta och oftast legat på en bättre nivå mer anpassad till vad som känns både genomförbart och nyttigt att jobba med. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var på lite väl hög nivå. Kunde ha gjorts mer pedagogiska. Hade gärna haft mer konkreta exempel.» (Ganska liten)
- Det har tidvis varit svårt att hänga med på föreläsningarna då läraren inte är så pedagogisk. Föreläsningarna måste bli mer strukturerade och pedagogiska.» (Ganska liten)
- Jag känner att även om föreläsaren verkligen kan sitt ämne så tycker jag inte att han alls lyckades få fram det som är intressant för mig: HUR man löser uppgifter, hur man ska tänka för att klara av problemen i olika situationer. Istället fick vi se ett antal bevis som åtminstone inte gav mig något. Jag hade inga specifika frågor om de bevis osv han drog, isåfall hade jag såklart frågat. Det kändes bara som att vi fokuserade på fel delar under föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Provade att gå på föreläsningarna i början men de gav mig ingenting.» (Ganska liten)
- Tyckte det var svårt att hänga med på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Väldigt duktig föreläsare i Koen och jag rekommenderar starkt att han fortsatt har undervisningen i denna kurs.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»6 11%
Ganska liten»12 22%
Ganska stor»25 46%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.75

- Det saknas konkreta exempel på hur man löser problem. Ta till exempel diofantiska ekvationer, det finns inte en enda komplett ekvation som löses steg-för-steg, istället hänvisas delar till generella satser.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var inte direkt nödvändig, det man behövde fick man genom föreläsningarna och självklart genom labrationerna som var väl utformade.» (Ganska liten)
- Texten i boken är inte lätt att förstå, men uppg är bra» (Ganska stor)
- själva kursboken mest som referens/uppslagsverk och då mkt användbar. det går inte att läsa den boken men det är kanske inte heller meningen. som introduktionskurs tycker jag att boken innehåller för mycket symboler och matematisk text och skulle innehålla fler förklarande exempel. dock är den bra eftersom man kan slå upp vilket begrepp som helst och få en tydlig definition av det, så den har ändå varit till stor nytta. övningarna i boken är bra i de fall det handlar om absoluta grunder och definitioner, men för de mer avancerade uppgifterna finns det ett avstånd mellan bokens och tentans uppgifter. vi har min grupp pluggat mest på extentor och på veckoblad vilket varit mycket givande, medans boken innehållit en hel del som vi inte allt förstått. jag minns dock att vi räknade en hel del i boken de första veckorna, men när vi fick tentahäftet körde vi i stort sett bara på det, och det har gått väldigt bra. » (Ganska stor)
- Boken var rätt bra men ibland kändes det som att den antog lite väl mycket.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»14 26%
Ganska bra»27 51%
Mycket bra»7 13%

Genomsnitt: 2.71

- Dålig information på hemsidan. typtentor inte bra kommunicerade, fick hämta från IT:s motsv. kurs» (Mycket dåligt)
- Helt osannolikt dåligt.» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan innehåller det som behövs men inte mer, vi har försökt kontakta läraren ibland via mail utan att få svar. det sägs att han inte svarar på mail, jag vet inte varför eller om detta stämmer. jag och flera andra tycker att extentorna borde ligga uppe på kurshemsidan, kanske inte första veckan men de borde finnas tillgängliga efter de delats ut. en tentalösning efter skriven tenta skulle uppskattas. de utdelade tentahäftena innehåller många bra övningar och har varit till stor nytta , dock verkar de vara slarvigt lösta då vi hittat säkert ett tiotal fel i svaren, vilket leder till förvirring. » (Ganska dåligt)
- hemsidan kunde varit bättre. Uppdaterats mer och med mer riktlinjer. Varför lades inte dom gamla tentorna upp?» (Ganska dåligt)
- En så enkel sak som att lägga ut datum och tid för tentan skulle göra den mer användbar.» (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt med info på kurshemsida, den var ju bara kopierad från tidigare år.» (Ganska dåligt)
- Det fanns väldigt lite info på websidan och veckoplaneringen stämde inte alls.» (Ganska dåligt)
- Fler dokument och övningar på hemsidan hadE varit önskvärt » (Ganska bra)
- Kurshemsidan var hela tiden uppdaterad och det fanns bra material att tillgå.» (Mycket bra)
- Simpelt och bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»21 38%
Mycket bra»20 37%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.68

- möjligheterna att ställa frågor har funnits, framförallt under gruppundervisningen, men möjligheten att få vettiga svar har varit sämre. de som varit där och hjälpt oss har ofta, liksom föreläsningarna, svarat på en nivå som ligger långt över vår nivå och ibland helt enkelt gett ett svar som vi ändå inte förstår, eller så ser vi inte vägen dit och svaret är inte till mycket hjälp. om de som ska jobba med kursen istället kunde lära sig att leda steg för steg genom en uppgift, och kanske ge ett tips till nästa steg i lösningen istället för att bara skriva svaret på tavlan, så skulle vi studenter ha mycket mer nytta av den hjälpen. en av doktoranderna har utmärkt sig genom att vara mer pedagogisk och hjälpsam på ett sätt som gör större nytta. jag vet inte vad han heter. de andra har det gemensamt att de alltid har ett svar, men sällan är till så mycket hjälp trots det. min bild är att de kan matematik så mycket oc på en så hög nivå, i förhållande till oss, att de inte förstår vad som är svårt att förstå och inte kan förklara det. » (Ganska dåliga)
- skulle behöva mer tid att fråga föreläsaren under pauser och efter föreläsningar» (Ganska dåliga)
- Kunde vara lite svårt att alltid förstå samt förklara när det var icke svensk talande hjälp, men överlag tycker jag dock att det är bra för man måste även lära sig det.» (Ganska bra)
- Det gick bra att få hjälp på övningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»10 18%
Mycket bra»36 66%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.74

- Jag är inte så jättebra på att arbeta i grupp.» (Ganska dåligt)
- Typfall #1: Folk som vill prata, spela spel eller skämta, utan att plugga. Typfall #2: Duktiga mattekillar som kör på, utan att kunna förklara hur de resonerar. Ett litet fåtal kan lugnt och sansat gå igenom en problemlösningskedja och hålla ihop gruppen så att alla förstår.» (Ganska bra)
- jag har ägnat 70-80% av min tid under kursen med att räkna i grupp, jag var ovan vid det från början men upplevde snabbt en nytta med det och tycker det varit både ett trelvigt och bra arbetssätt. det gäller att hitta folk som är seriösa och jobbar bra istället för att bara snacka, och min upplevelse är verkligen att vi som grupp tagit oss igenom kursen tillsammans, vilket var helt nytt för mig och en mattekurs var det sista ämnet jag hade tänkt mig att det skulle hända. så det är mycket positivt och jag jobbar gärna vidare så . den bristande hjälpen från anställda (se ovan) har möjligtvis också bidragit till denan gruppstämning då vi behövt hjälpa varandra i större utsträckning när vi upplevt att det inte finns så mycket hjälp att få utifrån. det har blivit en bra arbetsgrupp som jag tror kommer jobba tillsammans i fler kurser och hålla ihop.» (Mycket bra)
- I och med att få fattat föreläsningarna fullt ut har vi diskuterat och tänkt mycket i grupp för att allt ska gå ihop.» (Mycket bra)
- Både övningar och specielt labrationerna har fungerat utmärkt!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»2 3%
Låg»2 3%
Lagom»38 71%
Hög»11 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- jag har inte lagt så många timmar på kursen men kanske har jag haft ovanligt lätt för att lära mig innehållet, eftersom jag sett andra som behövt mycket mer tid än jag. det har inte känts särskilt tungt, men i efterhand har jag upptäckt att jag ändå lärt mig massor.» (Lagom)
- Jag behövde lägga ganska mycket tid på labrationerna, men det gjorde ingenting då det var kul att arbeta med de.» (Lagom)
- På grund av nollningen» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»36 69%
Hög»13 25%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.23

- den totala arbetsbelastninen har varken varit för hög eller för låg. det har krävts mycket arbete men jag har inte upplevt att skolan har tagit över mitt liv. » (Lagom)
- Jag har kunnat göra andra saker än att bara plugga samtidigt som jag kännt att det gett väldigt mycket att lägga tid på studierna.» (Lagom)
- Nollningen» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 13%
Godkänt»22 41%
Gott»19 35%
Mycket gott»5 9%

Genomsnitt: 3.41

- Oviljan till kommunikation drar ner helhetsintrycket från ett G.» (Dåligt)
- Bra kursinnehåll, men jag gillade inte själva undervisningen så mycket. Det slutade med att jag satt själv och intensivpluggade från boken med alldeles för lite tid kvar.» (Dåligt)
- Ganska dåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Tråkig och svårförståelig. Pratades hela tiden om en massa bevis. Hade hellre sett mer exempel och användning av formler.» (Dåligt)
- det är en intressant kurs med ett viktigt innehåll, i synnerhet på data. undervisande personal har varit sådär, men boken och gruppövningarna har räddat det och ändå gjort att vi kunnat lära oss det vi behöver.» (Godkänt)
- Väldigt bra utformad kurs som ger en bra start på Datateknik programmet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- stefan lemurells introduktion till matte var väldigt pedagogisk och han är bra på att undervisa och svara och förklara saker. Skulle gärna se fler som arbetade så som han gör, eller att han tog över denna kurs. han gjorde ett fantastiskt bra jobb. »
- Kursinnehållet»
-
- Det stora antalet övninngstentor som utdelades. Mkt bra. »
- Gruppövningarna»
- Boken»
- Inget speciellt»
- gruppövningar»
- Koen som föreläsare och examinator!»
- minns ej»
- Tillfällena då man fick räkna tillsammans med sina vänner. Det var även bra att vi fick ett tjock häfte med tidigare tentor några veckor innan tentaveckan. På det viset visste vi ungefär hur tentan såg ut och ungefär vilka uppgifter som skulle komma.»
- Kursens svårighetsgrad»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jämka kursen med motsv. IT-kurs»
- Mera sammordnat mellan mattekursen och programeringskursen.»
- Jag tror att Chalmers måste erkänna de pedagogiska utmaningarna inom matematikundervisningen och ta ett systematiserat grepp kring dessa. Exempelvis genom att mäta förståelse under kursens gång.»
- Det var dåligt med grupprum att räkna i»
- Antingen att läraren finns tillgänglig på mail, eller på ett diskussionsforum liksom i haskell-kursen. Gör övningstentorna tillgängliga på internet samt se till att svaren i dem är korrekta, gärna dataskrivna. På något sätt göra föreläsningarna mer relevanta. Ibland har föreläsningarna varit jättebra och relevanta, men vid anrda tillfällen undrar man varför man är där och inte hellre räknar övningar , när man ändå inte kommer bli testad eller ens räkna en uppgift som handlar om det föreläsningen handlar om, exempelvis rsa-kryptering. När det finns så mycket att lära in är det svårt att ta på allvar något som föreläses om men som man vet inte kommer att testas. Jag vet att jag själv och flera andra minskade vår närvaro gradvis under kursens gång för att de sista veckorna nästan bara räkna i grupp. »
- Examinatorn och all kommunikation»
-
- Lärarna borde lära ut samma metoder. Mer konkreta exempel.»
- Mer pedagogiska föreläsningar!»
- Vet inte»
- Tydligare struktur och planering. Det var svårt att förbereda sig för lektionerna då man inte visste vad som skulle komma.»
- Påminnelse om att man ska anmäla sig till tenta.»
- Föreläsningarna»
- Inget speciellt»
- Mer info och gamla tentor på kurshemsidan!»
- Läraren bör kunna förklara mer istället för att bara bevisa det matematiskt. »
- genomgångarna»
- Om det är möjligt så en snabb genomgång av övningarna varje vecka vore antagligen en väldigt bra sak.»
- minns ej»
- Läraren var ofta i vägen när han skrev på tavlan, vilket gjorde det svårt att anteckna. Kändes som man alltid låg två steg efter.»
- Tillfället där läraren gick igenom tal kunde varit bättre.»
- En bättre inledning på kursen, t.ex med ett givet veckoschema för hela kursen, med vilka kapitel som ska gås igenom och vilka uppgifter som ska vara klara den veckan. Detta ger mer motivation till att plugga.»

16. Övriga kommentarer

- Johan tycks sakna pedagogiska ambitioner. Ett talande är exemplet när kongruens introduceras: (Johan skriver på tavlan, "7 är kongruent med 10 i mod 3".) Jag: -Ursäkta, jag och många med mig känner inte till begreppet kongruens, vad innebär det? Johan: - *tystnad* Johan: - Ja, alltså, det betyder ju det som står på tavlan, 7 är kongruent med 10 för mod 3. -- Ett annat exempel är det här mailet som jag och flera kursare skickade till Johan, tyvärr lämnades det utan svar och utan åtgärd: -- from Johan Höglund <johan@jhoglund.se> to johanka@chalmers.se date 8 September 2010 10:27 subject Feedback på föreläsning mailed-by jhoglund.se hide details 8 Sep Hej Johan! Vi är några ettor från Datateknik som läser "Inledande diskret matematik" nu. Vi vill börja med att tacka för dina föreläsningar och all hjälp under räkne- övningarna i idéläran! Under föreläsningen i onsdags var vi många som kände att vi bitvis hade väldigt svårt att hänga med. Vi har ett förslag beståendes av fyra punkter som vi tror att skulle kunna göra det lite lättare för oss att hänga med: * Håll fast vid dina metaforer Dina paraleller till systrar, paraplyer eller annat från livet hjälper oss att få ett grepp om vad du talar om. Om du valde metaforer med omsorg och lät de hänga med genom de olika satserna du bevisar tror vi att det skulle bli lättare för oss. * Skriv upp nya begrepp som introduceras Modulus, kongruens, alpha-tecknet och ekvivalensklasser var helt nya begrepp för många oss. Om du kort kunde introducera begreppen innan de används och anteckna ett exempel på en sidotavla skulle det uppskattas. Kanske kan du skapa en enkel referenslista under föreläsningens gång? * Förklara avsikten innan bevisföring inleds Ibland är det otydligt vad du vill visa, innan du inleder ett exempel eller en bevisföring, skulle du kunna stanna upp och kort förklara avsikten med de formler du tänker skriva? * Förtydliga nya variabler Ibland behövs nya variabler för att leda saker i bevis, det tillkommer ett "n" eller ett "m" och det är inte tydligt för oss riktigt hur det gick till. Vi tror att det ibland kan vara hjälpsamt om du nämner: * Varför införs en ny variabel? * Vilka värden kan den anta? (Är variabeln ett tal, en mängd eller något annat?) Åter igen, stort tack för din undervisning! Vi menar inte detta som att klaga, utan vill bara öka våra chanser att förstå matematiken! »
- totalt sett är jag nöjd med kursen men det finns en del brister. dessa blir extra tydliga när man läser haskellkursen samtidigt och ser hur den sköts som jämförelse. »
-
- Det är möjligt att Johans undervisningsmetodik fungerar utmärkt för andra, men inte mig personligen. Jag har pratat med kompisar som har känt liknande eller samma som mig, men jag kan såklart inte tala för alla.»
- Inget speciellt»
- Förhoppningsvis användbar kurs :)»
- Tentade bara kursen.»
- Återstår bara att tacka för en bra kurs!»
-


Kursutvärderingssystem från