ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser, KAA060, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 15 timmar»14 17%
Cirka 20 timmar»9 11%
Cirka 25 timmar»12 15%
Cirka 30 timmar»29 36%
Minst 35 timmar»15 18%

Genomsnitt: 3.27

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»2 2%
25%»5 6%
50%»6 7%
75%»30 37%
100%»37 46%

Genomsnitt: 4.18


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

79 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 25%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 39%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»41 63%
Nej, målen är för högt ställda»23 35%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 27%
Ja, i hög grad»25 35%
Vet ej/har inte examinerats än»26 37%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»13 16%
Ganska stor»39 48%
Mycket stor»23 28%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»20 25%
Ganska stor»29 36%
Mycket stor»27 34%

Genomsnitt: 3.01

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»12 15%
Ganska bra»44 56%
Mycket bra»20 25%

Genomsnitt: 3.05


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»11 13%
Ganska bra»31 39%
Mycket bra»22 27%
Har ej sökt hjälp»13 16%

Genomsnitt: 3.41

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»25 31%
Mycket bra»47 58%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.67

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»7 8%
Hög»33 41%
För hög»39 48%

Genomsnitt: 4.37

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»5 6%
Hög»29 36%
För hög»45 56%

Genomsnitt: 4.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»15 18%
Godkänt»29 36%
Gott»26 32%
Mycket gott»9 11%

Genomsnitt: 3.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Goda möjligheter till att ställa frågor och få hjälp. »
- verkade finnas mycket tid att få hjälp så det är ju bra. »
- Den första demoövnings-ledaren. Minns ej hennes namn men hon var snabb och förklarade bra. »
- Föreläsaren o övningsledarna var jättebra, behövs bara FLER övningledare så att fler hinner få hjälp, för man är så otroligt beroende av att få hjälp av övningledare om det är så att man verkligen inte fattat ett moment eller helt enkelt bara har kört fast.»
- Ränkeövningsledarna och Anders gjorde ett mycket bra jobb! Upplägget med demostrationsövningar, föreläsningar och räknestugor. Häftet med uppgifter.»
- Anders är en bra föreläsare som bör vara kvar. Laborationerna är bra för förståelse. »
- Demoövningarna är väldigt lärorika. Räkneövningarna är också väldigt bra så man har möjlighet att ställa frågor.»
- Bra bok där man kunde få mycket hjälp.»
- Tycker att kurs upplägget är väldigt bra (med föreläsningar, demo och räknestugor). Dessutom var den sista demo-ledaren utomordentligt bra! Han hade både genomgångar på tavlan (som den första) och använde powerpoint (som den andra)»
- Demoövningarna var bra för impuls och masstransport, då vi både räknade på tavlan och använde powerpoint ibland. »
- Det var bra när övningsledaren på demoövningarna löste uppgifterna på tavlan och inte bara hade powerpoint.»
- Powerpoint-presentationerna på hemsidan. De var väldigt genomgående och bra! »
- Anders Rasmusson! Hans föreläsningar var jättebra! Jag gillade även powerpointupplägget på demoövniingarna.»
- Bra föreläsningar och övningar. Särskilt övningsledarna Julia och Niklas var enormt duktiga och pedagogiska.»
- Konsultationstillfällena, och dess duktiga, engagerade ledare.»
- Övningsledarna»
- "Intro-labben" där man fick bekanta sig med Bernoullis ekvation mm var bra för att ge en känsla för vad som händer i olika situationer. Jag tycker man borde göra den labben längre och lägga in lite fler moment i den. Demoövningarna var bra, men det var väldigt blandad undervisnings-stil från person till person. Studenterna borde i förhand få reda på att man förväntas skriva ut ppt-slides eller liknande, t.ex genom ett meddelande på kusrhemsidan där demoledaren berättar hur hans/hennes demoövningar kommer fungera.»
- Det var valdigt bra med ingengorsproblemlosningsmetodiken vi fick forklarad for oss pa masstransport-demoundervisningen. Dvs 1. Rita 2. Stall upp transportprocesser som anvands 3. Finn en korrelation som passar. 4. Rakna Det ar bra med ett raknehafte. Det holls en bra rod trad i kursens forelasningar med aterkommande slides. »
- Anders är en bra föreläsare. Han fick mig att bli mer intresserad av ämnet. Men måste gå igenom materialet noggrannare och studenterna ska ha en chans att klara tentan.»
- Demoövningarna med Niklas. Han visade tydligt hur vi skulle göra för att komma vidare i uppgifterna och hur vi skulle svara på tentan för att visa att vi hade förstått. Dock kändes det som att vi skulle behövt öva på det tidigare under kursen.»
- Framförallt var Niklas genomgångar riktigt bra, man lärde sig en teknik för att lösa uppgifterna. Samtidigt var det kanske bra att de andra inte körde samma för på Niklas genomgångar hann man inte gå igenom så mycket uppgifter, vilket dock de andra två övningsledarna gjorde. Föreläsningarna var bra, men kunde ha haft lite mer flyt och tempo eftersom det kändes som att man saknade mycket teorikunskap när man sedan skulle försöka sig på uppgifterna. »
- Doktorandernas hjälp, ty jag lärde mig mer av dem än av föreläsningarna, där bara teori ingick.»
- Anders kändes väldigt engagerad och entusiastisk vilket gjorde kursen intressant.»
- Demoövningarna med färdiga powerpoints.»
- Demoövningar! De är väldigt bra för att få grepp om vad man förväntas kunna och för att lära sig problemlösningsstrategier. »
- Bra doktorander som gav väldigt bra hjälp»
- informativa laborationer samt demövningar. föreläsningar är generella och behandlar delämnen till stor del. ibland kunde jag önska mer detaljerade beskrivningar.»
- Räknestugorna»
- Demoövningarna, i alla fall Julias och Niklas demoövningar. »
- Mycket bra med flera räknestugor i veckan där det fanns möjlighet att få hjälp. Bra föreläsare. »
- Upplägget på kursen, med demoövningar och räkneövningar separerat, är jättebra. Räkneövningarna har varit jättebra, det var där man lärde sig saker. Bra när det är två lärare i samma klassrum, man kan fråga mer då. »
- Demoövningarna, det är ett mycket bra upplägg med föreläsningar, demoövningar och räkneövningar var för sig.»
- Övningstillfällerna samt många övningsledare.»
- Räkneövningarna är jätteviktiga. »
- Laborationerna gav bra forstaelse till hur det fungerar i praktiken»
- Demoövningarna bidrog mest till att man överhuvud taget hade någon förståelse i kursen.»
- Bra, engagerade övningsledare»
- Anders som föreläsare samt alla övningsledare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsaren MÅSTE bli mer engagerad. Han står och pratar som att han verkligen inte vill vara där. han måste skriva mer på tavlan och skrota sina gamla overhead blad för det funkar inte. Ofta han bara skriver upp ett ord på tavlan eller på overheaden och sen står och pratar om ordet i en kvart. det lär man sig ingenting på och kommer än mindre ihåg någonting han sagt! »
- Demo övmingarna bör inte ligga längre fram än föreläsningarna.»
- Föreläsningarna. Föreläsaren skriver nästan inget på tavlan eller körde inte ens ppt. Han körde sina gamla overhead-bilder som han slängde på fort och slet sedan bort så man han inte skriva av. Dessa bilder eller ekvationer hade heller ingen förklarande text utan om man mot all förmodan skulle hinna skriva av overheaden så han man aldrig få ner på papper vad det handlade om. Han måste förnya sitt sätt att föreläsa på, antingen genom att köra ppt som kan hittas på kurshemsidan eller skriva mycket, mycket mer på tavlan så man kan ha några föreläsningsanteckningar att gå tillbaka till. Kursen är svår som den är!»
- DEMOÖVNINGARNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det funkar inte att bara klicka sig igenom powerpoints, hellre göra en uppgift o göra den bra istället.»
- Inga powerpointslides där man jäktar igenom uppgifter på DÖ. Ta då hellre färre uppgifter och gör dessa ordentligt.»
- Overhead presentationer fungerar inte då man ska anteckna. Prata och skriv mer på tavlan istället för att öka förståelse, gäller både föreläsningar och övningar.»
- Det är för mycket i en kurs. Mer övningsledare o tillfäällen utan genomgångar utan som man kan få hjälp på. I nuläget har övningsledarna lagt 15 min på en elev o mindre på dem andra, väldig brist på tillfällen att hinna få hjälp.»
- Labbarna (Speciellt nr 1) känns rätt "slappa" och borde bli lite mer krävande så man lär sig ngt. »
- Demoövningarna med powerpointpresentation. Övningarna lades upp på kurshemsidan, vilket är jättebra, men presentationen gick så snabbt att man inte hann ta in det som sades, eller lära sig något utav det.»
- Att övningsledarna ännu tydligare (det gjordes tydligt, men kan bli bättre) poängterade vikten av rätt "tänk" och rätt lösningsgång, redan fr.o.m LV1. Exempelvis kan man ha en genomgång den första demostrationsövningen vad ni vill se för typ av lösningar på tentan, så man hade tid att komma in i metodiken. »
- Det hade kanske varit bra att ha någon mer laboration med något som inte bara var om rörelsemängdstransport.»
- Det vore väldigt bra om det kunde göras ordentliga lösningsförslag till åtminstone en del av uppgifterna. Jag vet att ränkeledarna inte tycker om att vi använder studienämndens lösningsförslag (som dessuton är riktigt dåliga) men det är svårt att komma på allt helt själv, och att fråga om hjälp om allt på räkneövningarna hinner man inte. Det finns ett stort behov av ordentliga bra lösningsgångar så man kan använda dem till självstudier. Det behövs inte göra fullständiga lösningsförslag, men lite fler demouppgifter eller lösningsförslag till vissa uppgifter skulle underlätta mycket. Föreläsaren går igenom saker ganska långsamt. Man skulle kunna gå igenom materialet utförligare och förklara mer om föreläsningarna bara hade ett högre tempo. »
- Det är en väldigt svår kurs som omfattar otroligt mycket fakta och många olika lösningsmetoder. Jag antar att ni har hört det innan, men det är lite för mycket.»
- Det är en väldigt stor kurs informationsmässigt. Inser man inte minst när man ska börja tenta-plugga.. Om det finns något sätt att skära ner det på vore det nog uppskattat.»
- Demoövningarna för värmetransport passade inte alls mig. Det gick alldeles för fort och det var mer fokus på att hinna med alla uppgifter än att förstå varje uppgift. De vanliga föreläsningarna höll ett lite för lågt tempo och var inte riktigt tillräckliga för att kunna lösa de rekommenderade uppgifterna. Framför allt när det gäller värmetransport fick jag inför många uppgifter lägga lång tid på att försöka förstå ny teori som krävdes för att lösa uppgiften. Kursen känns överlag alldeles för stor och jag känner att det är svårt att hinna få grepp om allt på lite drygt sju veckor!»
- Kursen är alldeles för omfattande!!»
- hastigheten på lektionerna var låg och kunde gått snabbare fram. Dock var Powerpoint-presentationerna på demoövningarna bra, även om det kunde varit förtydligande att även använda tavlan för att skriva ner viktiga saker. »
- Tydligheten under föreläsningarna. Att tala om, Vad ska vi göra nu?, Hur? För vad? osv. inte bara babbla på..»
- Färre uppgifter i övningshäftet, efterspm det är svårt att hinna med de flesta i samband med den andra kursen. det kan öckså vara bra att kontrollera facit i övningshäftet samt addera lite ledning, så att man slipper använda studienämdens lösningar för att få en "hint".»
- Det är svårt att räkna själv eftersom så fort man fastnar så sitter man fast eftersom det inte finns facit. Bra att övningaledarna går igenom men ändå inte tillräckligt. »
- Just nu, som det känns som, är det enda läromedlet i kursen vi har ett "exempel"-häfte, utan lösningsförslag. Detta gör att man måste fråga mycket på övningstillfällena. Många har en studieteknik som bygger på att man jobbar själv eller i mindre grupp, då är lösningsförslag guld. I övrigt: Mer information av vad kursen innefattar. Ge tydligare bild av vilka sidor i boken som är lämpliga och vilka begrepp man skall kunna använda. Dvs. verktyg till hur vi skall använda kurslitteraturen på ett bra sätt vore uppskattat! Det vi har nu är i stil med ex. - Differentialekvationer massbalans: kapitel X.»
- Datorlabben som för vissa låg i läsvecka 2(!). Det gav ingenting att sitta och modellera problem som berörde konvektion och konduktion när det var flera veckor kvar tills vi egentligen lärde oss vad vi hade gjort. Ett alternativ är att alla gör labben sist i kursen, men jag tycker att den borde tas bort helt, då en labb som mer visar möjligheter och inte ger kunskap känns överflödig i en kurs som redan är bred. Labben om Chilton-Colburn-analogin borde tryckt mer på hur analogin kan användas rent konkret, istället för att man skulle sitta och beräkna siffervärden som inte sa så mycket.»
- Föreläsningarna-bra men höll för låg nivå jämfört med tenta och övningsuppgifter. Demoövningarna-borde vara klassvis och långsammare genomgång så man har en chans att följa med och ställa frågor. Räknestugor-långa hjälplistor och »
- Demoovningarna med powerpoint-slides bor tas bort till forman for rakning pa tavlan, annars ar det lite som att nagon laser upp ett facit for en. Det ar viktigare med bra forstaelse pa ett par uppgifter an snabb genomgang av manga. Forelasningarna haller ofta valdigt lagt tempo. Jag tror att det kan vara bra att hoja tempot till forman for att kunna ta upp en storre mangd delmoment. Ingengorsproblemlosningsmetodiken bor tas upp tidigare i kursen.»
- Räkneövningsledarna borde se till att alla elver får lika mycket tid att ställa frågor och inte stanna hos samma person i en halvtimme. »
- Mer tempo på föreläsningarna På räkneövningarna kunde några få personer få hjälp i över en timme(!) utan att övningsledarna gick vidare, detta tycker jag är väldigt respektlöst av framförallt eleven men också av läraren som har en lista på tio personer men hinner bara hjälpa tre stycken för att en person ska ha svar på sjuttielva frågor. Skärpning! Dessutom har jag hört av klasskamrater att vissa övningsledare har snackat för mycket "annat" med eleverna och inte bara fokuserat på att hjälpa till med uppgiften. Detta är frustrerande för oss andra som sitter och väntar på hjälp. »
- Mer praktiska övningar även på föreläsningarna.»
- Mycket praktiska exempel, engagerad examinator.»
- Fler tillgängliga övningsledare på fler konsultationstillfällen.»
- Innehållet i föreläsningarna är i grund och botten bra, men jag upplevde dem som mer strukturerade i början av kursen. Det enda som egentligen skulle behövas är tydligare "rubriker" under föreläsningarna mot slutet, så att man får lättare att hålla isär begreppen.»
- Föreläsningarna. De ger inget alls och Andres är svår att lyssna på.»
- Att Olle bör skriva ner saker, inte bara köra power point.»
- Skulle vara mycket bra om det fanns någon form av rekommenderade uppgifter då det inte är rimligt att hinna räkna alla uppgifter(speciellt inte i slutet). Var väldigt många moment som ingick i kursen och väldigt svårt hinna med allt! »
- Fler övningsledare. Var alltid minst 40 min väntan på att få hjälp.»
- Det hade varit bra om alla demoövningsledarna skrev anteckningarna på tavlan, så man kan skriva av lösningarna själv och inte bara få det på powerpoint. Det borde finnas fler gamla tentor ute, två stycken gamla tentor från 2002 känns lite snålt och ouppdaterat? Föreläsningarna har varit lite osammanhängade och svåra att förstå riktigt vad de har handlat om, det är bra om man säger vad det är man ska gå igenom innan man gör det. Föreläsningsanteckningarna har inte blivit jättebra, det är svårt när allt r på okarpa overhead-bilder. Figurhänvisningarna stämmer inte heller, de har varit till en gammal bok kanske? Men det är svårt när man skriver av numret och det inte alls stämmer överens sen. »
- Demoövningarna borde ligga i fas med föreläsningarna! Det gjorde de inte nu... Vecka ett och två låg demoövningarna långt efter föreläsningarna i fas och mot slutet räknades uppgifter på demoövningarna som grundade sig på teori vi inte ens hade gått igenom på föreläsningar. Detta gjorde att man kunde inte räkna så mycket i början och sedan mot slutet kom allting på en gång. Om man skulle vilja få en jämn arbetsbelastning vad gäller antalet uppgifter att räkna så är man i nuläget tvungen att räkna långt i förväg under de två första veckorna. »
- Börja med masstransport istället för att ta den delen sist.»
- Skolschemat och det faktiska schemat for ovningarna stamde inte overens. detta fick jag inte reda pa foran mycket sent i kursen. Om mojligt skulle fler laborationer vara bra.»
- Minska arbetsbelastningen! Alldeles för hög belastning baserat på hur många hp kursen ger. »
- Fler övningstillfällen/fler övningsledare så att årets problem med jätte trångt i övningssalarna och svårt att få hjälp avhjälps. Göra kursen på fler hp (över två perioder) så att man hinner göra de rekommenderade uppgifterna.»
- Har hört att kursen har varit mycket större förut och att när den blev mindre tog man inte bort något material. Det är en väldigt stor och omfattande kurs för att bara vara 7,5 hp, tror med många andra att det hade vart lite mer rimliga krav och fler som klarade den om man skärde ner lite på någon av delarna. Sen tycker jag att det hade vart bra med fler räknestugor. Nu fanns det bara en schemalagd lektion på en vecka då alla hade samlat på sej massa frågor en hel vecka och då räckte inte riktigt övningsledarna till. Jag vet att många kollat på studienämndes lösningsförslag när de inte kunnat lösa en uppgift. Vi fick höra många gånger att vi inte skulle titta på dem men det kändes ganska hopplöst ibland när man satt med uppgifter man inte hade en aning på. Övningsledarnas förslag var då att sitta och försöka själv, rita bilder osv. Självklart håller jag med om att man ska försöka själv innan man kollar i facit men när man verkligen inte kan måste det finnas ett annat sätt att gå vidare på och det tycker jag verkligen att ni måste komma på en lösning till till nästa år!»
- göra provet mindre»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är på tok för stor för att vara en 7,5hp kurs, den borde minst vara 10-12hp.»
- Bra hjälp av övningsledarna, de förklarar så man förstår och har pg.a. dåligt engagemang från många K studenter haft tid att hjälpa oss som behövt hjälp (vilket är både bra o dåligt)»
- För oss K-studenter är det väldigt tung att läsa så stora och omfattande kurser samtidigt. Hade antagligen gått bättre om man hade läst en något "lättare" kurs i samband med transporten än fysikalsik kemi. Dessutom blir det väldigt svårt att motivera sig att plugga när äldre elever säger till en att man ändå troligtvis kommer att kugga tentan eftersom den är så svår.»
- Mycket bra, rolig och väl fungerande kurs!»
- Var en trevlig kurs :) God Jul!»
- Kursen är väldigt krävande på grund av alla svåra rekommenderade uppgifter.»
- Kursen är alldeles för stor! Trots ett bra upplägg upplevde jag att det var helt omöjligt att hinna med alla moment, detta trots att jag la ner väldigt mycket tid från start. »
- Jag har inte fullföljt kursen då jag läst ala-b under läsperioden. Därför skall mina åsikter kanske inte tas på för stort allvar, då jag missat en del i undervisningen för att ge mer tid åt matematikstudier.»
- övningsledarna borde använda så lite powerpoint som möjligt då detta gör det svårt att hänga med och hålla sig vaken, kvalitet framför kvantitet»
- Fixa nya lösningsförslag istället för att klaga på dem som studienämnden har fixat. Vet att ni inte har samma uppfattning, men kan ju inte göra annat än att säga att min åsikt är att det faktiskt skulle hjälpa. Statistiken för kursen är ju inte allt för positiv så kan ju inte skada att testa att göra en förändring? Annars var allt väldigt bra, båda Anders och övningsledarna förtjänar mycket beröm:)»
- jag gillar kursen, den är rolig och intressant. dock är det en mastodontkurs och borde inte alls bara ligga över en läsperiod. det är den alldeles för stor för att göra. föreläsningarna är bra och demosarna. fast jag föredrar demo i liten grupp istället för en föreläsningsdemo.»
- Anders är väldigt bra på att föreläsa och göra kursmaterialet intressant.»
- Väldigt stort fokus på just tentan genom hela kursen, det är stressande. Kursen behöver mera övningar och räknestugor så att flera uppgifter kan gås igenom. Andra lösningen är att ta bort något från kursen. Den är helt enkelt för stor. »
- Detta är en väldigt stor kurs som inte borde få plats i 7,5 hp. Föreläsningarna gick ofta väldigt långsamt. Föreläsningar borde ge djupare förklaringar mer än att ge smakprov på vad som kan läsas om i boken. Demoövningar och föreläsningar låg hela tiden i ofas. I början låg demo efter och slutet såg demo långt före. Det tog fem veckor(!) innan fördelningen av räkneövningssalar och ledare mellan kf och bt löstes på ett vettigt sätt. En fem timmar lång tenta bör av ergonomiska skäl inte läggas i föreläsningssalar på hörsalsvägen som saknar riktiga bord och stolar!»
- Det är så mycket som måste gås igenom innan tentatillfället och gör det därför svårt att lära sig allt ordentligt. Kursen borde omfatta mer än 7.5 hp, eller minska kursens innehåll!»
- Väldigt stor kurs. Har lagt ner mycket mer tid än på en vanlig 7.5-poängskurs. Trots att jag har satsat hårt från början och legat i fas hela tiden och förstått det mesta känns det ändå inte säkert att jag ska klara tentan. Det är så mycket att komma ihåg och kunna räkna på. »
- En bra kurs som dock är väldigt stor och svår, däremot tror jag att många ger upp tidigt för att de har hört så mycket om den. »
- Den här kurser var alldeles för stor för de få högskolepoängen man får. Jag stressade igenom den och därför lärde jag mig inte tillräckligt mycket för att klara tentan. Jag tycker att det är synd att man bara har det under en läsperiod, då jag anser att det är en mycket rolig och viktig kurs. Hade man haft kursen i två läsperioder och minskat tempot lite hade man lärt sig betydligt mer.»
- Arbetsbelastningen under läsperioden var mycket hög, Alla labborationer i fysikalisk kemi ledde till att många k studenter utnyttjade övningstillfällena för att skriva labbrapporter istället. Möjligtvis skulle kanske denna kurs läsas samtidigt som mathstat, detta skulle antagligen sänka kuggprocenten något.»
- Innehållet i kursen upplevs för stort. Det finns för många övningsuppgifter för att kunna ta sig igenom dem. Uppmana och tryck på att studenterna behöver läsa igenom föreläsningsrelaterade sidor i boken före föreläsning!»
- Man ger upp innan man ens har börjat, det känns hopplöst att ens försöka»
- intressant och rolig kurs»
- Bra med 5 timmars tenta. »
- Det är väldigt mycket material i kursen, det blir lite för snävt om tid på slutet till värmetransporten. Problemdelen på tentan hade väldigt liknande uppgifter, och det var svårt att klara någon uppgift om man inte hade fattat just den delen. »
- Labbarna var givande!»
- Helt okej kurs.»
- Poängtera tidigare i kursen vikten av att ställa upp problemet rätt. Vi fick höra det när det var en eller två veckor kvar och det kändes sent. »
- pa det hela taget en kurs jag tyckte bra om.»
- Kursen gjorde att stämningen i klassen sjönk till botten, alla var uppgivna mot slutet. Belastningen bör minska eller så borde den bli värd mer högskolepoäng och läsas över längre tid. Rolig kurs egentligen men kunde inte ta tillvara på det då tempot är på tok för högt.»
- Jag kände att jag lärde mig bäst på räkneövningarna. Själva föreläsningarna kändes ibland som om de tog för lång tid för att förklara en sak.»


Kursutvärderingssystem från