ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik för Kf, FFM332

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-20 - 2008-08-31
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christian Forssén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»10 55%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Räknat på både lp3 och lp4.» (Högst 15 timmar)
- inlämningsuppgifterna tog allt tid i början» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av den lärarledda undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»5 27%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.44

- bytte från bt efter lp 3 så låg efter hela statikdelen i princip» (50%)
- de har varit bra och trevliga» (100%)
- Deltog ej i de räknestugor som annordnades under läsperiod 4.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 44%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 27%

Genomsnitt: 2.33

- Tycker inte att målen är särsklit viktiga att fokusera på under denna kursen eftersom riktlinjerna var tydliga vad gäller vilka delar av litteratur som ingick i kursen, samt vilka uppgifter från kursböckerna som bör ha behandlats.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är ok, men kunde gärna vara lite högre satta.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.08


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»12 66%

Genomsnitt: 3.55

- Som läraren också nämnde krävdes i högsta grad att kurslitteraturen studerades.» (Ganska stor)
- Jag öppnade aldrig kursboken och det gick utmärkt ändå» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har räknestugorna (under den tid de existerade) varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 41%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»1 8%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2

- var aldrig där» (Mycket liten)
- Deltog ej.» (Mycket liten)
- De startade för sent så man lärde sig inte att använda dom, Bra idee och bra med ett tillfälle där man kan få hjälp med framförallt inlämningsuppgifterna» (Ganska liten)
- En jättebraidé med räknestugarna, speciellt med inlämningsuppgifterna som det tidigare inte fanns en chans att ställa frågor på, tyvärr kom de lite sent när jag hade gjort 6 av 7.» (Ganska stor)
- har varit där» (Vet ej)
- deltog ej.» (Vet ej)
- Deltog inte på räknestugorna.» (Vet ej)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.61

- ganska luddigt skrivna böcker men det är svårt att få tag i bra böcker på engelska» (Ganska liten)
- Kursinnehållet är inte så omfattande - det som krävs är mest att man lyssnar på föreläsningarna och tar sig tid att räkna. Uppgifterna i boken är oftast mycket bra.» (Ganska stor)
- boken har varit stammen» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»13 72%

Genomsnitt: 3.72

- logga in för att komma åt kursmaterialet, det är nog ändå bra tror jag» (Ganska bra)
- Alltid klart och tydligt!» (Mycket bra)


Inlämningsuppgifter och obligatoriska kursmoment

10. Hur många inlämningsuppgifter har du gjort?

18 svarande

0 0%
1-4»2 11%
5-6»2 11%
7-8»14 77%

Genomsnitt: 3.66

11. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna och de utdelade returerna varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»14 77%

Genomsnitt: 3.72

- det var här man lärde sig allt, jobbade nästan inget i boken i "vanliga fall" bara till dugga/tenta... hade andra ämnen samtidigt» (Mycket stor)
- I stort sett de enda uppgifterna som jag har räknat.» (Mycket stor)
- Lärt mig det jag kan på dessa» (Mycket stor)
- Framförallt inlämningsuppgifterna introducerade på ett bra sett de olika moment som behandlas i kursen. Eftersom även returer gavs och läraren gick igenom respektive uppgift efter det att dessa rättats belystes brister i det egna tillvägagångssättet/kunskapen vilka gav ytterliggare möjligheter till god inlärning. » (Mycket stor)
- Nästan alla inlämningsuppgifter var mycket bra.» (Mycket stor)
- särskilt bra att man fick en fingervisning vart man skulle, och möjlighet att göra om ifall man va inne på fel spår i sin inlämningsuppgift.» (Mycket stor)

12. Tycker du att inlämningsuppgifterna bör fungera som en del av examinationen?

17 svarande

Ja»8 47%
Nej»9 52%

Genomsnitt: 1.52

- borde även kunna funka som examination endast. kf har tre tentor den här perioden och alla är ganska skoltrötta. överväg att examinera med 2-3 obligatoriska och lite mer omfattande uppgifter per vecka.» (Ja)
- I sin nuvarande form, det vill säga genom att bidra med bonuspoäng till sluttentamen.» (Ja)
- på samma sätt som nu, att ge bonuspoäng, det är ett bra system.» (Ja)
- men samarbetar och det visar då inte vad man själv kan eller har lärt sig. de är bra för att träna samarbetsförmågan, ifall man inte jobbar helt själv då så att säga» (Nej)
- Systemet med bonuspoäng är bra, men de bör inte vara obligatoriska.» (Nej)
- Tycker de ska vara fristående och gärna med krav på att de ska vara genomförda» (Nej)
- Om de skulle vara en del av examinationen skulle de nödvändigtvis bli obligatoriska, vilket jag inte kan se som en vinst.» (Nej)
- Det är en bra nivå som det är idag, dvs att inlämningsuppgifterna kan ge bonuspoäng på tentan.» (Nej)

13. Vad är ditt helhetsintryck av laborationen "Svängningar" (bidrog kursmomentet till inlärningen, var det givande)?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»6 35%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»0 0%
Har gjort momentet tidigare»1

Genomsnitt: 2.52

- Inte alls givande...» (Mycket dåligt)
- Den bidrog inte så mycket.» (Ganska dåligt)
- Meningsfullheten med denna övning kan ifrågasettas då uppgiftsmålen var förhållandevis otydliga, varför genomförandet ej kändes motiverat. Därav lämnades också litet utrymme för självständigt arbete och egna idéer.» (Ganska dåligt)
- Känns något lösryckt från resten av kursen och följdes inte upp särskilt väl.» (Ganska dåligt)
- det var mer konkret än det andra i kursen och gjorde förståelsen för alla formler lite bättre, och lite roligare var det, variation» (Ganska bra)
- Bra med en labb, teori-delen var mycket bra och givande. Den praktiska delen var bra på så sätt att man fick testa på uttrustningen men den var kanske väl lätt» (Ganska bra)
- Ganska bra laboration men kändes ganska fristående från övriga delar av kursen.» (Ganska bra)
- Ganska stillsam lab, men gav en bra känsla för svängning.» (Ganska bra)

14. Vad är ditt helhetsintryck av Lisebergsprojektet (bidrog kursmomentet till inlärningen, var det givande)?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»4 25%
Har gjort momentet tidigare»1

Genomsnitt: 3.12

- Om syftet var att lära sig att det är svårt att mäta i berg-och-dalbanor så var uppgiften strålande...» (Ganska dåligt)
- det var roligt med redovisning och vara på liseberg, men tiden var lite knapp kan det kännas lite som, men det var ett minnesvärt inslag i kursen» (Ganska bra)
- Det var framförallt väldigt roligt, och viss tankeverksamhet krävdes också.» (Ganska bra)
- Kunde ha varit lite mer strukturerat med tydligare uppgiftsmål. Annars roligt och lärorikt vad gäller att arbeta i grupp.» (Ganska bra)
- Var lite svårt att tyda vad det var man skulle redovisa egentligen o även där fanns inte mycket tid att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Mycket bättre än väntat!» (Ganska bra)
- Grymmt kul avslutning och faktiskt mycket givande» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 22%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»5 27%

Genomsnitt: 3.44

- Räknestugor från dag ett» (Ganska bra)
- Före räknestugornas tid fanns endast begränsad tid för frågor eftersom det under föreläsningar knappt fanns någon tid över för frågor. Detta gäller särskilt eftersom lärarern oftast endast kan bidra med hjälp kring övningsuppgifterna insikt om denna är helt införstådd med problemformulering, vilket inte kan ske i en handvändning. » (Ganska bra)
- ingen riktigt åsikt på denna fråga» (Har ej sökt hjälp)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 3.77

- Har dock ej sökt något samarbete utöver diskussioner kring vissa inlämningsuppgifter.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 61%
Hög»4 22%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.38

- det var verkligen mycket, men kan bero på att kursen lästes paralellt med två andra kurser hela tiden» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»9 50%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.72

- Arbetsbelastningen under läsperiod 3 var särskilt hög, kanske alltför hög då två andra kurser lästes in utöver mekaniken. Därutöver examninerdes ALAc genom tidskärvande inlämningsuppgifter varje veckas, samt den över tre läsperioder löpande kemikursen under efterföljande tentavecka. Under läsperiod 4 däremot var tempot under de första veckorna förhållandevis lågt trots att tre kurser samtidigt lästes. Dock blev tempot mycket högt under de sista veckorna då tre projekt (vilka ej kunnat påbörjas i början av kursen till följd av bristande kunskaper, två av vilka dock var frivilliga) skulle lämnas samtidigt som insamtliga kurser skulle tenteras under tentaperioden. » (Hög)
- tre kurser på en gång är ganska mycket, inte var det lätta kurser heller, eller så får man bita ihop och lära sig planera mkt noga.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»9 50%
Mycket gott»7 38%

Genomsnitt: 4.27

- känns som en nyttig kurs...ger bra träning i att uppskatta vilka beräkningar och samband man ska använda sig av» (Gott)
- den har bidragit till mycket, men en del saker kanske framförs och verkar svårare än vad det kanske egentligen är» (Gott)
- Bra kurs, känns som om man lärt sig mycket på den. Lite väl svåra frågor i boken, » (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter med bonuspoäng»
- inlämningsuppgifterna var en bra push till att åtminstone göra något under kursens gång och inte bara till tentan, men kanske bör svårighetsgraden sänkas något lite.»
- Christian Forssén, mycket bra föreläsare.»
- Inlämningsuppgifterna och Lisebergsprojektet.»
- Inlämningsuppgifterna, lisebergsprojektet, tentakittet på nätet var grymmt bra, fortsätt skriva så utförliga svar»
- Inlämningsuppgifter och strukturen på föreläsningarna»
- Inlämningsuppgifter, räknestugor (grundat på intryck från övriga studenter), Dugga, Lisebergsprojektet.»
- Lisebergsprojektet och inlämningsuppgifterna»
- Föreläsningarna, som var mycket informativa.»
- Inlämningsuppgifterna är bra. Lisebergsprojektet är trevligt och oväntat lärorikt. Föreläsningarna är relevanta och mycket grundliga. Laborationen är vettig. Examinationen var bra.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer uppgifter på tavlan»
- kanske någon liten övningslektion med räkneexempel eller allmänt räknestuga, kursens upplägg verkar rätt bra annars»
- Räknestugor tidigare, redan i början på läsperiod 3. Jag hade behövt mer hjälp.»
- lektioner från början»
- Ha räknestugor från dag ett»
- svängningslabben»
- Räknestugor bör finnas tillgändliga redan under första läsperioden. Om så är möjligt kanske läraren kan låta övningsledaren räkna några av de upggifter som planerats lösas under föreläsningarna eftersom tiden i många fall blev för knapp. Revidiering av svängningslabben, måste bli mer motiverad genom att exempelvis ha en rapport eller genom att låta en av inlämningsuppgifterna bygger på data från denna. Lisebergsprojektet bör strukureras upp något med lite tydligare anvisningar och med lite mer tid inför samt krav på redovisningen.»
- Laaborationen kanske»
- Inlagda räkneövningar från början.»
- Man borde överväga att ändra eller ta bort Lisebegsprojektet. Som det är nu upplevde jag det inte som givande.»
- Föreläsningarna ibland lite väl långsamma. Föreläsaren kunde spara tid på att inte skriva så mycket text på tavlan.»

22. Övriga kommentarer

- det är fint»
- Mycket bra föreläsningar där det gåtts igenom från grunden. »
- mkt bra kurs!»
- Föreläsningarna kunde gärna få ha lite högre tempo - då kunde man hinna gå igenom t ex tröghetsmoment och något om roterande koordinatsystem.»


Kursutvärderingssystem från