ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Elektriska mätsystem o mätmetoder, LET271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 2.66

- Skippade andra halvan p.g.a Manne» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»2 8%
50%»2 8%
75%»4 16%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.25

- Göran Hults föreläsningar är av världsklass. Intressanta, underhållande och de levereras med genuint intresse från Görans sida. Ett stort plus är de intressanta anekdoterna! » (75%)
- 100% tills man hade Manne» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 52%

Genomsnitt: 3.17

- Eftersom kursen var uppdelad i två delar så var kurs målen för andra delen av kursen väldigt oklara. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 23%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.8

- Kunde gärna varit lite fler omfattande uppgifter på tentamen, där man ska lösa något faktiskt problem.» (I viss utsträckning)
- Svårt att hinna med alla uppgifter på tentamen, på så vis kanske något svår...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»14 60%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 3.08

- Det är ingen enkel uppgift att dema labView inför helklass och behålla intresset uppe. Det var många som hellre hade velat sitta och testa själva. Kanske undervisning i datorsal hade varit mer lämpat (men dyrt)?» (Ganska stor)
- på första delen har undervisningen varit mer viktig, inte lika mycket på andra delen pga att labbarna har varit tillräckliga för lärandet.» (Ganska stor)
- Natt och dag mellan föreläsare. » (Ganska stor)
- Det var lite att hänga med lektionerna om labview. » (Ganska stor)
- Göran: Inga klagomål Manne: Kom mer förberedd till föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Förutom när det var Manne, då lärde man sig inget.» (Mycket stor)
- Göran Hults undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- Boken stämde sällan överens med föreläsningarna helt och hållet, kanske för mkt begärt oxå. Göran: skriv ett eget material, Du verkade inte så nöjd med boken heller alltid...» (Ganska stor)
- boken är både bra och dålig, vissa kapitel är jävligt bra men andra är ju inte lika häftiga...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.47


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.58

- Stora delar av labtiden var slöseri med tid. Vid ett tillfälle fick jag vänta största delen av labbtiden för att få hjälp med ett problem som jag inte kunde lösa.» (Mycket dåliga)
- Svårt att få hjälp på Laborationer» (Ganska bra)
- Förutom då man frågade Manne.» (Mycket bra)
- Manne var alltid tillgänglig när vi ville ha hjälp med labbar och inl. uppgift utan för undervisningstid, bra! Se till att skaffa en labbhandledae till vid labbar, det blev för stressigt för en person, Manne gjorde dock sitt bästa för att hjälpa alla. Ibland ville folk ha hjälp under labbtid som inte var deras, det är inte ok när det redan är hög belastning på en handledare, styr upp det till nästa år. Se till att vara » (Mycket bra)
- Både Göran och Manne är bra på att svara på frågor. Däremot var Manne mindre bra när man frågade programmeringsrelaterade frågor, han verkade ungefär ha lika mycket kunskap om programmet som vi hade.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»15 65%
Hög»5 21%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.21

- Lagom med labbar, bra att man kan få bonuspoäng.» (Lagom)
- detta inkluderade inlämningsuppgift och extralabbar.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 31%
Hög»9 40%
För hög»5 22%

Genomsnitt: 3.81

- läste extrakurs» (För hög)
- Alldeles för hög, 2 matte kurser samtidigt som denna tar mycket energi» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 21%
Gott»10 43%
Mycket gott»7 30%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labview delen av kursen kunde inte vara sämre. En ukunig elev hade förklarat labview bättre än läraren. Det var väldigt jobbigt att delta på Labview föreläsningarna då läraren visste inte vad han skulle prata om. » (Dåligt)
- Skumma uppgifter på labview, bara tidskrävande men inte kunskapskrävande.» (Godkänt)
- Väldigt "rolig" kurs med labbar och sådant. Andra delen med labview och statistik kändes lite flummig.» (Godkänt)
- Mycket rolig kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra labbar som ger bonuspoäng.»
- Göran och Manne har skött sig mkt bra.»
- labbarna och möjlighet till extrapoäng»
- Göran! »
- Göran Hult, han är inspirerande och har bra kunskap och rutin på allt material som han undervisar i. »
- Allt egentligen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler labbhandledare eller mindre labbgrupper. En bok som är mer förankrad i undervisningen. »
- Mer Göran Hult. LabVIEW delen kunde varit mer grundlig och pedagogisk.»
- inlämningsuppgiftens utförande, kunde varit mer tydligt vad man skulle göra. Sedan så är föreläsningarna om labview helt värdelösa, som vanligt när någon föreläser om ett program. Jag tycker att man kunde fått ett större övningshäfte som man kunde gå igenom med sin labbpartner framför datorn och lära sig grunderna i programmet istället för att sitta på föreläsningar.»
- Manne! Han kan inte föreläsa! Manne är bra när han ska förklara till en person men när det kommer till att förklara till hela klassen så tappar han bort tråden totalt. Man får 100 trådar av Manne som man ska sätta ihop själv. »
- Manne Stenberg. Återigen har Manne varit en besvikelse. Om Hans pedagogiska förmåga någonsin varit bra, så är det svunna tider. Det verkar inte som om han varken gillar det han gör eller har någon vidare koll. Jag förväntar mer verkligen mer av en föreläsare än det han visar. Han som dessutom är programansvarig? Jag vet att detta är en utbredd syn hos studenterna som har undervisats av Manne. Skärpning!»
- Manne.. Relativt osammanhängande föreläsningar, inte alltid så bra på att svara på frågor. »
- Det vore trevligt att få fördjupa sig lite mer i labVIEW. Mindre förelösningstid angående programmet och mer övningstid med handledare. Även en till labbhandledare hade varit bra för att få upp tempot när det gäller att få hjälp min uppfattning var att Manne stundtals hade det riktigt stressigt och det var halv svårt att få hjälp.»
- Fler labledare. Som det var nu var det mest slöseri med tid att gå på labbarna eftersom allt jobb fick göras hemma medan själva labtiden gick ut på att rulla tummar och vänta på att få hjälp med de problem man inte lyckades lösa hemma.»

16. Övriga kommentarer

- Kanske kan man undervisa kring labview på annat vis, blir lite träigt och svårt att hänga med till slut.»
- Det finns ingen litteratur på Labview-delen av kursen, så labbarna består av mycket gissningar. Dåligt»
- I stort sett kan detta ha varit den mest intressanta kursen jag har läst. Fruktansvärt rolig kurs!»
- I Övrigt en bra kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från