ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Företagsekonomi, SJO185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

21 svarande

Högst 5 timmar»4 19%
Cirka 10 timmar»3 14%
Cirka 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»7 33%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Arbetet tog ganska mycket tid. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»6 28%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.61

- slutade delta när jag insåg att det inte gav mig något» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»5 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 19%

Genomsnitt: 2.85

- Beskrivs inte på ett sätt som är överskådligt» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 50%
Nej, målen är för högt ställda»10 50%

Genomsnitt: 2.5

- Men undervisningen som är en hjälp för att upppå målen är under all kritik!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland var tempot för högt men tanke på våra låga förkunskaper i redovisningsekonomi. Kursen var jättebra, men ja tycker man behövde mer förkunskaper från tex sjöfartsekonomin.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag hade inga förkunskaper vilket läraren antog att vi hade » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»7 35%
Vet ej/har inte examinerats än»7 35%

Genomsnitt: 3.05

- Det var en bra tenta i förhållande till kursen.» (Ja, i hög grad)
- Gillar tanken med att man slår ihop poängen från arbetet med poängen från tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»4 19%
Ganska liten»11 52%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.14

- det är en mycket kompetent lärare...» (Mycket liten)
- Sättet att bara plöja igenom powerpointpresentationer passar inte mig. Hade varit bra med möjlighet att gå igenom lite uppgifter på lektionerna. Har inte varit någon större mening att gå på lektionerna.» (Mycket liten)
- Bara Powerpoint presentationer mer praktiska övningar och uppgifter.» (Ganska liten)
- Under Andreas föreläsningar har undervisningen varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Mkt stor ! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»6 28%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.14

- Övningshäftena var under all kritik!» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var under allkritik feltryck, och annurlunda svar i facit än vad uppgiften gick ut på delvis var den helt värdelös » (Mycket liten)
- Läsboken var bra men övningshäftet var dåligt. Mycket fel, få härledningar i facit och ibland lite vilseledande. Ibland vet man inte om man själv räknar fel eller om det är fel i facit vilket är ganska tidskrävande. » (Ganska liten)
- Läroböckerna var bra. Övningshäftet var riktigt dåligt pga feltryck!» (Ganska liten)
- fällig?! Det får inte gå till så här på högskolenivå.» (Ganska liten)
- Värdelösa övningsuppgifter.» (Ganska liten)
- Boken "den nya affärsredovisningen" är inget fel på men de övningshäften vi haft är ett jävla skämt. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vi använde knappt kurslitteraturen som vi köpte in. De enda va ett övningshäfte som var värdelöst. Principen var bra, men häftet saknade pedagigik och var på många ställen fel.» (Ganska stor)
- dåligt räknehäfte med brister. böckerna var ok.» (Ganska stor)
- Då undervisningen är obefintlig så har kurslitteraturen varit den enda inlärningsmöjligheten för att kunna klara tentamen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 66%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.09

- Fruktansvärt dålig övningsbok!» (Mycket dåligt)
- Bra att alla presentationer ligger uppe på nätet. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»6 30%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 2.95

- Dåliga pedagoger ger dåliga svar...» (Ganska dåliga)
- Mycket svar som inte svarade på frågan under lektionstid.» (Ganska dåliga)
- Bra med de sista lektionerna där vi fick möjlighet att ställa frågor. Har däremot inte kunnat fråga så mycket under kursen då vi stressat igenom mycket.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»8 38%
För hög»6 28%

Genomsnitt: 3.95

- Lagom i början men mycket i slutet då arbetet kom ganska sent och tog mycket tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 61%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»9 42%
Godkänt»8 38%
Gott»2 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Bra med lärare från handels som hade koll på vad de undervisade i men med tanke på att de undervisar på forskarnivå på handels hade de kanske lite för höga ambitioner och utgick från att vi hade samam förkunskaper som sina vanliga studenter som innan kursen redan läst en hel del redovisning. Kursmaterialet i form av övningshäftena är förkastligt.» (Dåligt)
- Praktikfallet var bra, resten kan omarbetas med tanke på att vi är sjöstudenter och inte blivande revisorer på Handels...» (Dåligt)
- Vissa delar av kursen har varit svårt att hänga med på pga inga förkunskaper, ett svårt språk och för snabba genomgångar.» (Dåligt)
- Även om det är tidspressat så borde något ändras under lektionstid. » (Godkänt)
- Kanske har gått in lite väl djupt i redovisningen..» (Godkänt)
- Jag tycker det var en jättebra kurs i ekonomi, dock med justeringar för kursmeterial.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kurslitteraturen»
- praktikfallet»
- Arbetet lärde vi oss mycket av. »
- Allt»
- Lärare från handels.»
- Praktikfallet»
- Praktikfallet.»
- inget»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nya lärare!»
- praktikfallet borde delas ut tidigare.»
- Lektionernas upplägg. »
- Kursmaterialet »
- Bättre kurslitteratur och mer konkreta mål för kursen samt att lärarna bör anpassa kursen mer för SOL-programmet »
- Kursmaterialet.»
- Dåligt material, övningshäften där det inte går att lita på facit och övningarna är kassa, det funkar bara inte!»
- Få introduktion på praktikfallet tidigare i kursen så man tidigt kan börja att jobba med det. »
- det är orimligt att ha så svår kurs när man inte läst företags ekonomi innan»
- Mer överblick och se sammanhang istället för att snöa in på t.ex.gamla lagar som inte gäller längre.»
- Litteraturen»
- Hellre fler föreläsningar och ett lugnare tempo. Anna Karin bör förklara på ett annat sätt så att man förstår om man inte har några förkunskaper och använda ett lättare språk. »
- andra lärare som kan förklara så att eleverna förstår»
- se till att man får bättre lärningsböcker.»

16. Övriga kommentarer

- Var står vi som gjorde kursen i år jämfört med de elever som läste kursen föregående år? Jag har fått indikationer på att nivå var mycket högre i år.»
- Energirika lärare.»
- inga»
- Tydligare pedagogik och mindre utsvävningar vore bra. Dessutom känns det oseriöst när en lärare (Anna Karin) nästan varje lektion står och förklarar varför hon förklarar saker, som att be om ursäkt för att hon lär ut något...»
- vi var någon form av test personer till en av deras kollegors Halvdanna litteratur, där saknades siffror i uppgifterna och facit var inkorrekt. Vi borde inte betala utan få betalt för att testa dessa usla böckerna. Vidare befoga vårat missnöje till författaren av lösningshäftena, så att hon kan få en korrekt bedöming av litteraturen vilket hon inte verkar ha fått av sina kissing ass: elever. »
- Andreas föreläsningar har vart bra. sakta genomgångar och ett lätt, förklarande språk.»
- man kan tro att lärarna tror att vi har förkunskaper, för högt tempo på föreläsningarna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Nivån på kursen tyckte jag var för högt ställd. Lärarna var det inget direkt fel på i sig. Lärarna var intagna från handels vilket jag inte har något emot men den information som dem fick av skolledningen om hur vi gör på Chalmers och vad vi har för regler etc var kass(inte deras fel). Sedan kommer vi till Litteraturen, det är lite enerverande när det kostar 210 kr för en 120 sidors bok som vi inte använde en enda gång under kursen, » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från