ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Avancerad tillverkningsteknik V10, LMU233

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 100%

Genomsnitt: 4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»4 80%

Genomsnitt: 3.8

- Bra föreläsningar och god kommunikation med Gustav.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- Använde mig endast av Kursmaterialet (powerpoint slide) som för övrigt var väldigt bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- 3 grupparbeten och 2 labbar, var lagom ändå.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 40%
Mycket gott»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- Skulle ha varit roligt med lite studiebesök.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer, gärna fler! Projekten.»
- Arbetena var mycket bra. Man kom in i kursen tidigt samt att man fick öva sig på att redovisa flera gåner. Perfekt nu då exjobbet ska redovisas.»
- Projektrapportdelen»
- Inlämningsuppgifter som man frivilligt fick genomföra tycket jag var väldigt nyttiga. Tycker att detta upplägg ska finnas kvar i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projekten kan vara mer styrda till lämplig/intressant litteratur men det kräver ju extra arbete för kursansvarig.»
- Eventuellt ha endast två egna arbeten. Det blev lite mycket med tre.»
- Kanske färre bearbetningstekniker och mer på ljupet i någon.»
- Gärna studiebesök under kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Lagom omfattning på kursen. Bra att man gick mer in på applikationer, begränsningar och möjligheter med de olika metoderna och vad de används till. Det blir en mer praktisk kurs som känns att man kommer att ha nytta av!»


Kursutvärderingssystem från