ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Tekniskt ledarskap och entreprenörskap, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»8 38%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 2.8

- Har lagt ner mycket arbete, svårt att sätta antal timmar.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket att läsa.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 28%
100%»15 71%

Genomsnitt: 4.71

- har missat någon föreläsning.» (100%)
- Missade en övning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 33%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 17%

Genomsnitt: 2.17

- Jag har inte läst målen.» (?)
- Dock två helt skilda ämnen i en och samma kurs» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»9 47%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.78

- Jag har inte läst målen.» (?)
- Lite orellevanta frågor på Ledarskapsdelen. Känndes som om de delar som behandlats mest under kursen inte var med på tenta» (I viss utsträckning)
- Borde vara två kurser, de har inget med varandra att göra. Det blir som att skriva två tentor i ett, vilket inte är bra.» (I viss utsträckning)
- en del tentafråggor ställer alldeles för höga krav på detaljer. det är bättre att kunna lära sig mer om olika moment och vidare förståelse istället för att spendera tid på olika punkter och detaljkunskaper som man sedan glömmer bort. » (I viss utsträckning)
- Den täckte mkt, dock var d lite trist att de sista juridikfrågorna skulle täcka så mkt text men så lite poäng för uppgiften.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»8 38%

Genomsnitt: 3.19

- Dålig pedagogik, vilket nästan är lite ironiskt med tankte på att vår ena kursbok heter Pedagogiskt ledarskap. » (Ganska liten)
- övningstillfällena med olika gruppuppgifter var kanonbra» (Ganska stor)
- Alla exempel som Kaj o Susanne har kommit med har verkligen nötts in enkelt. De hade en väldigt vardaglig ton på undervisningen. Det hade varit kul med en riktig juridiker som kom o gästföreläste om något av områdena. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.66

- Böckerna har varit helt omödiga. De artiklar o lösblad vi har fått har hjälpt mig mest, även föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- Mycket av informationen som behövs för instuderingsfrågorna finns inte i kurslitteraturen. Därför har jag använt internet i många fall.» (Ganska liten)
- overhead bilderna från föreläsningarna var det som var vettigt att plugga in medans kurslitteraturen var helt värdelös. Det pedagogoiska ledarskapet är den mest värdelösa bok jag någonsin har köpt» (Ganska liten)
- Vi borde fått tillgång till de lagtexter som vi fick på tentan tidigare än 1 vecka innan tentan.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, men det är ganska jobbigt med 4 böcker i en liten 7.5p kurs. Det blir så mycket hoppande fram och tillbaka i böckerna, och mellan böckerna.» (Ganska stor)
- Man bör se över boken om Immaterialrätt, jag finner den vara lite onödig. Genomgångarna på lektionen täckte allt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.04

- Väldigt sena med att lägga ut material och svårt att få tag på kursansvariga, iaf en av dem!! Svarar inte på mail och är svår att få tag på.» (Ganska dåligt)
- i vissa kurser önskar man få någon form av kunskapmål men det verkar ibland svårt att dela ut det» (Ganska dåligt)
- Jag hade gärna sett att allt material som använd i kusren läggs ut på hemsidan. T.ex. instuderingsfrågor, svar på dessa. mm» (Ganska bra)
- Bättre rutiner på att lägga upp material efter lektionerna kan behövas» (Ganska bra)
- Vi ville egentligen haft åhörarkopior innan varje föreläsning så man kan skriva ut dem och anteckna i dem samtidigt som man lyssnar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.14

- Mycket svårt att få kontakt med föreläsarna utanför undervisningstiden» (Mycket dåliga)
- Var höll Kaj hus?» (Mycket dåliga)
- Lärare som inte svara på mailfrågor är inte bra» (Ganska dåliga)
- Med tanke på ovanstående, borde haft fler övningar.» (Ganska dåliga)
- frågade på lektionerna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.9

- Alla övningar har löst sig väldigt smidigt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 66%
Hög»6 28%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.38

- Det är skönt med inget projektarbete. Typ första kursen där vi slipper det, man är ganska sliten när det gäller projekt efter 2 år fulla med case.» (Lagom)
- för stort kurs, borde vara mer avgränsad och gått in på de utvalda delarna lite mer. Nu bara kände vi på ytan på allt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»11 52%
Hög»7 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- En lugn period för mig inga projekt alls.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 35%
Gott»8 40%
Mycket gott»4 20%

Genomsnitt: 3.7

- Borde byta namn fullständigt till "översikt av ledarrollen och juridik". Kursnmanet är fullständigt missvisande i förhållande till kursinnehållet.» (?)
- Förvänatde mig en rolig kurs i entrepenörskap. Riktig besvilkelse, inga bra lärare som motiverade mig.» (Mycket dåligt)
- Jag hade helt andra förväntningar på ledarskapsdelen. Jag har lärt mig mängder av namn på "forskare" innom området och om deras teorier. Men jag har inte lärt mig något om hur jag själv ska vara som ledare, hur jag ska få med mig en grupp mm.» (Godkänt)
- Lärarna måste finns tillgängliga per mail och svara på mail. Utanför lektionstid måste de finns på sina rum lite mer» (Godkänt)
- Fast det borde varit två mindra kurser, eftersom de ändå inte sammanfogade de olika delarna.» (Godkänt)
- Intressant innehåll, kursen känns dock splittrad. Ledarskap/Organisation kontra Juridiken hänger inte ihop alls. Dessutom är det mycket kursliteratur för sammanlagt ca 750kr, känns inte som man har använt hälften. Böckerna är ganska bra men känns inte helt anpassade till ämnet, specciellt inte ur ett ingenjörsperspektiv. Ledarskap/organisations-delen var långt ifrån entydig, för många olika teorier och begrepp som överlappar varandra, svårt att få någon struktur på det. Sammanfattningsvis var det dock en intressant och trevlig kurs, trots rörigheten. » (Godkänt)
- En bra allmänbildning som jag tycker att varenda svensk ska veta. Framförallt grupptänkandet o juridiken. Ledarskapen kanske inte passar alla svenskar, vem vet?» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- I sin helhet.»
- Riktigt bra övningar i ledarskapsdelen! De var lärorika och relevanta. »
- Bra över lag»
- sammanfattningarna på overhead och oh-bilder var hur bra som helst.»
- Övningarna i ledarskapet, de var riktigt bra faktiskt!!»
- vet ej»
- Den kvinliga läraren och dom roliga övningarna»
- Ledarskapsövningarna»
- gruppövningar»
- Lärarna»
- Juridiken, kanske tom lite mer juridik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- KURSLITTERATUREN!!! Man behöver inte köpa böcker för ca 700 kr. Helt idiotiskt!»
- Var anträffbara och svara på frågor efter lektionstid.»
- För oss som gick maskin var det en hel del upprepning av gamla kunskaper, tycker det är roligare att lära mig nya saker. »
- kanske binda samman juridiken och ledarskapet på något sätt»
- kurslitteraturen. Helt värdelös»
- Se över immaterialrättsboken, kan man ge ut ett sammanfattande häfte istället?»
- Planeringen, att lägga ut material i god tid och förbered föreläsningarna bättre så att de blir mer pedagogiska. Var mer tillgängliga för frågor.»
- upplägg, få eleverna intresserade»
- Att få åhörarkopior innan varje föreläsning»
- Den onödinga mängden kurslitratur som man anväde så lite del av.»
- Kursnamnet»
- kunskapsmål borde delas ut. »

16. Övriga kommentarer

- Jag hade gärna sett att man lärde sig vara ledeare men det kanske är en annan kurs?»
- Tentan var alldeles för omfattande vad gäller tiden. Jag var klar med tentan 5 minuter innan man måste lämna in och då har jag ändå stressat mig igenom den för att hinna svara på alla uppgifter. Skrev så mycket jag orkade i 4 timmar och hann alltså ändå inte klart. Fick ingen tid till att titta igenom mina svar.»
- Intressant kurs, men som sagt borde varit två kurser!!»


Kursutvärderingssystem från