ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk Geologi V1 2012, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-28
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Johan Thörn»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 20%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.71

- De är för diffusa» (Målen är svåra att förstå)
- De är väldigt övergripande så det är svårt att veta specifikt vad man ska fokusera på.» (Målen är svåra att förstå)
- Det var lite oklart vad som specifikt förväntades av mig och hur jag skulle prioritera i inhämtandet av information.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt övergripande mål» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var för diffusa så det var svårt att veta exakt vad som var det relevanta. hade kunnat varit tydligare vilka mål som uppnåddes med de olika delarna i kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt breda kursmål och varje föreläsning har väldigt liknade kursmål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mer tydliga mål hade underlättat instuderingen. Målen är stora och kanske skulle kunna spaltas upp i fler, mindre och mer konkreta mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Är inte alls tillräckligt specifika. Skulle varit bättre med uppdelning för godkäntnivå samt överbetygsnivå» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Teknisk Geologi är en bred kurs men jag tycker kursmålen har varit ett av de bättre!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 81%
Nej, målen är för högt ställda»8 18%

Genomsnitt: 2.18

- Mycket ny kunskap, men det mesta sitter! Just nu, i alla fall..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är väldigt stor kurs i förhållande med antalet poäng. Läsanvisningar till boken hade varit rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen var överlag på en ganska bra nivå, men jag tycker att man kunde förvänta sig lite högre förkunskaper i kemi av studenterna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag läste kemi B för 6 år sedan.jag är här för att lära mig inte bevisa vad jag lärde mig på gymnasiet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket obligatoriska saker, rapport inlämning & dessutom exkursion & tenta på en 7.5 poängs kurs är för mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För hög nivå på kemidelen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns högre då målen är luddiga» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 25%
Ja, i hög grad»28 65%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.83

- Frågan med milankowich förstår jag inte vitsen med. Som blivande ingenjör är några astronomiska bevis för inlandisningar intressant. Sista frågan hade var bra och fler såna frågor och även mer sånt i kursen.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta. Reflekterade föreläsningar och georesan mycket väl.» (Ja, i hög grad)
- Uppgift 9 fråga 3 kunde ha varit bättre beskriven. Vad är en "bergknalle"? Var det en öppen väg eller tunnel? "Bergknalle" är ett uttryck som inte har använts någonting alls under kursens gång och finns inte heller att hitta i varken kursboken eller något av de kompendier som finns ute. Det kändes inte riktigt rättvist att ställa frågan på det viset eftersom alla inte har haft chansen att lära sig vad det är.» (Ja, i hög grad)
- Riktigt bra tes, relevanta frågor och inte massa svammel om årtal och namn som ändå inte spelar någon roll för en V-student. Stort plus!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»16 34%
Ganska stor»20 42%
Mycket stor»7 14%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Betyder inte att jag inte vill ha föreläsningar, bara det att av diverse anledningar hade jag inte fått upp ögat för geologi och därför tog jag inte in och lärde mig inte så mycket under föreläsningarna. De är säkert till stor hjälp om man bara lyssnar, mitt fel - inte ert!» (Ganska liten)
- Gav en bra grund men långt i från tillräckligt» (Ganska stor)
- Kemiföreläsningarna var dock i min mening väldigt dåliga. Gav lite, för segt tempo och inga tydliga slutsatser eller sammanhängande trådar kunde uttydas. Byta föreläsare? Moln handledare (Karin) av oss mycket klarare och bättre förståelse» (Ganska stor)
- Georesan lärde jag mig mycket på» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsare denna kurs! Undantag Ann-margret, hon är jätteduktig och kan mycket men är ingen bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Det har varit bra föreläsningar, överlag. Powerpointarna har varit svåra att förstå för de föreläsningar jag inte varit på, dock. Det hade kunnat vara bra med en kort sammanfattning av innehållet och läshänvisningar i boken inför varje föreläsning.» (Mycket stor)
- Deltog en del, tycker att de blr knytas samman mer, inte försöka få med så mycket som möjligt. Kan vara värt att tänka över vad vi faktiskt kommer att ta till oss och komma ihåg till tentan och efteråt. Inte så mycket namn och årtal» (Deltog ej)

5. Till hur stor hjälp har materialövningarna (B1, B2, J1, J2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Samtliga var kanonbra! »
- Jag lärde mig stufferna bättre, så de har tydligen varit bättre/lättare för mig.»
- Riktigt bra och oerhört mycket tydligare än att bara läsa om de! »
- De har varit till stor hjälp för att klara duggorna men inte för att klara tentan. För att vara en kurs på 7.5 poäng är det orimligt många obligatoriska moment.»
- Mineralen var väldigt bra att få nöta på lektionstid, de övriga var bra att gå igenom men den bästa kunskapen om dem fick man på exkursionen!»
- Tvätta »
- Detta är ett ämne som kräver att man får se och ta på det :-)»

B1 - Mineraler
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»9 18%
Mycket stor»38 77%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

B2 - Bergarter
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»37 75%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J1 - Kornfraktioner
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»30 63%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J2 - Jordarter
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»15 30%
Mycket stor»33 67%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Till hur stor hjälp har metodövningarna (UM1, JL1, JL2, UM2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Jordlabben förstod jag på de tio minuter som den presenterades på. Det behövdes inte fyra timmar.»
- JL1, 2 helt värdelösa moment ta bort dom till nästa år. Ger absolut ingenting.»
- Jordlabbarna var en besvikelse, man lärde sig inte mycket av att sitta och vänta i två timmar och kryssa i ett diagram som vilken 3-åring som helst kunnat göra. Låg nivå!»

UM1 - Kartövning introduktion
49 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»20 41%
Ganska stor»12 25%
Mycket stor»11 22%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

UM2 - Kartövning tillämpad
49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»16 33%
Ganska stor»17 35%
Mycket stor»12 25%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

JL1 och 2 - Jordlab
49 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»21 42%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»7 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Till hur stor hjälp har kemiövningarna (K1, Labb, K2, K3) varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»18 37%
Ganska stor»18 37%
Mycket stor»5 10%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationen gav mycket liten eftersom metoderna som valts inte fungerade. Att få värden på ett papper (som även är delvis missvisande) bidrar inte till inlärningen.» (Mycket liten)
- Själva labbandet gav inget. Däremot gav diskutionen kring resultaten vi inte fick lite djupare förståelse.» (Mycket liten)
- Endast repetition från gymnasiet.» (Mycket liten)
- Mina (begränsade) förkunskaper minskade inlärningen och intresset. Det var mycket svårare än jag kunde hantera. Det var som att stötta ett betongblock med fyra tändstickor..» (Ganska liten)
- De var snarare vad jag läste mig till själv som jag lärde mig något av» (Ganska liten)
- Det är en stor kurs och kemin känns väldigt lösryckt och meningslös. » (Ganska liten)
- När jag gjorde kemilabben hade jag för dålig förståelse. Hade gärna haft en bättre genomgång om vad som händer under labben. » (Ganska liten)
- Stryck hela kemidelen och ha den en del där det finns en tydlig anknytning till byggbranshen.» (Ganska liten)
- Kom ihåg det mesta från Kemi B, så det var inte så mycket nytt.» (Ganska liten)
- Även kemilabbarna var en besvikelse, att genomföra en lab under flertalet timmar utan att få fram resultat (då metoden var för dålig) känns varken lärorikt eller stimulerande!» (Ganska liten)
- dock var sammankopplingen mellan kemidelen och resterande kurs ganska dålig. » (Ganska stor)
- Jag tyckte om kemilabben. Kemidelen hade dock kunnat integreras i den övriga kursen på ett lite mindre klumpigt vis. Som det är nu kändes det som att den var en bara tangentialt relaterad kurs-i-kursen.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Exkursionsguiderna vart överlag mycket bra och ett mycket bra hjälpmedel! »
- Kursboken innehöll mer info än jag hann läsa, så jag gick igenom de mer koncentrerade materialen istället.»
- Vi hade behövt mer hänvisningar och konkretare mål om man skulle kunna ha använt kursboken. Föreläsningsbilderna hade behövt mer text.svårt att förstå om man inte vart på föreläsningen.»
- Boken är ganska bra, dock väldigt omständig och svårt att solla ut vad som är viktigt. Sammanfattningarna på kapitlerna är bra :)»
- Tycker att kursboken är för utsvävande och att den tar upp för mycket saker. De olika kompendierna och boken hade olika årtal och beskrev saker på olika sätt - förvirrande»
- Föreläsningsbilderna hade kunnat ha lite mer rubriker till bilderna så att man lättare kopplar bilden till sina anteckningar»
- Köpte inte kursboken. Tyckte inte att jag behövde den. Har inte sett den heller, så jag vet i och för sig inte vad jag eventuellt missat, men har inte saknat något heller. Lika bra hjälp som föreläsningsbilderna har de gamla tentorna varit.»
- Kursboken är svårläst. Välldigt mkt som ska läsas och ibland undrar man om alla sidor verkligen är relevanta för kursen. Kan vara svårt att sortera ut det viktiga när man är "nybörjare" inom området. »
- Fixa en tydligare läs anvinsning där det framgår inte bara vilka kapitel utan också vilka stycken som är relevanta för kursen.»
- Boken är väldigt svårläst.»
- Först var kursboken ganska svår att begripa med massa nya termer och begrepp men allt eftersom kursen fortlöpte som föll bitarna på plats. Gillar denna kursbok skarpt!»
- Boken var väldigt givande och innehöll mycket överkurs som var givande.»

Kursbok
49 svarande

Mycket liten»15 30%
Ganska liten»14 28%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.26

Övningskompendium (2 st)
49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»16 32%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.79

Exkursionsguider (4 st)
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»8 16%
Mycket stor»37 77%

Genomsnitt: 3.7

Föreläsningsbilder
49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»17 34%
Ganska stor»27 55%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.69

9. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Ta ALDRIG bort exkursionen!!»
- Dock var det jättedåligt att det inte fanns några alternativ för när det regnar. Jag var förkyld i flera dagar efter.»
- Töreboda dagen kändes inte alls "värd" då det kändes som vi lika gärna skulle kunna gjort det på Chalmers. Vilket jag anser som ett dåligt betyg. Jag tyckte att detta var den dagen då jag lärde mig minst. Jag tror att denna del av de fyra delarna kan utvecklas mest och göras mer intressant. Övriga dagarna var mer lärorika trots det dåliga vädret.»
- Jättebra med praktisk arbete. Synd med värdet men jättefint vandrarhem!»
-
- Kändes som man slösade lite tid på att gå runt och leta rör i Töreboda. Hade räckt med några få för att få känslan hur det fungerar. Resten av tiden hade kunnat ligga på mer information eller övningar.»
- En liten fundering gällande urbergsdagen är att om det verkligen var nödvändigt att ta 100 sprickor? förstår att det är viktigt att få mycket mätdata, men efter två hällar kändes det som att man "kunde det" hade varit roligare och viktigare att få lära sig om den baltiska skölden »
- Skippa vattendagen. Framför att labb delen för: 1 labb ovan på en vattentäckt men giftiga kemikalier, sänder fel signaler till blivande vatteningenjörer. 2 jag skiter fullständigt i om manganhalten i töreboda, mer relevant hade om man hade fått reda på varför och vad man gör åt det.»
- Som sagt, ett ämne som kräver att man får se det med egna ögon. Riktigt bra exkursion trots det mindre bra vädret.»
- Hydro-dagen var väldigt regnig, så det kan ha gjort mig lite negativt inställd överlag, men det kändes som att man hellre hade kunnat göra de labbarna i ett laboratorium än under ett vattentorn. Georesan var överlag enormt givande!»

Sedimentberg - Kinnekulle
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 16%
Mycket stor»41 83%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.83

Urberg - Undenäs
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 28%
Mycket stor»34 69%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.67

Hydrogeologi/Vattenkemi - Töreboda
49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»12 24%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»18 36%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.04

Kvartärgeologi - Mölltorp
49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»7 14%
Mycket stor»39 79%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.73

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»24 48%

Genomsnitt: 3.42

- problem med anmälan till tentamen. Dock är det troligtvis i studentportalen själv, och inte just kursens hemsida/del i studentportalen, som problemet ligger» (Ganska bra)
- Testa en kurshemsidan på Facebook! Den är mycket mer tillgänglig.» (Ganska bra)
- Lite jobbigt att man ska gå från kursportalen till pingpong, men själva hemsidan är bra » (Ganska bra)
- Lite krångligt att använda PingPong när de flesta andra kurserna ligger på Studieportalen. Tycker visserligen PingPong är bättre, så det bästa hade ju varit att ha alla kurser där.» (Ganska bra)
- Bra jobbat!» (Mycket bra)
- Dock hade en länk i studentportalen varit bra» (Mycket bra)
- Personligen föredrar jag pingpong, mycket mindre strul där än studentportalen. Bra val!» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»18 37%
Har ej sökt hjälp»11 22%

Genomsnitt: 3.75

- Förstod inget av vad vi förväntades göra i kemin» (Ganska dåliga)
- Chesters frågestund var enormt bra!!» (Mycket bra)
- Mycket kunniga lärare och föreläsare som alltid svarat på frågor!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»32 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 40%
Hög»22 44%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.73

- Inte det faktum att det var för svårt. Mer det faktum att det känns som två kurser i en med sammanslagningen med kemi. Personligen hade jag nog läsa dem separat.» (Hög)
- Eftersom ni inte informerade om vad vi skulle göra så har jag haft väldigt mycke panik» (Hög)
- Mycket att läsa och mycket tungt under kemidelen.» (Hög)
- Kemi har varit för mycket. » (Hög)
- Mkt obligatorisk för att sedan komma hem och måste sätta sig med ex. boken och läsa in allt som ska läsas. Om man slår ihop alla labbar, duggor, kemiprojekt, resa och tentamen känns kursen på mer än 7,5 hp. » (Hög)
- Det var mycket arbete med kemin, både rapport och dugga. För att även ha en exkursion i kursen samt tenta. » (Hög)
- I kemidelen var det ganska hög belastning. Annars bra.» (Hög)
- På grund av kemidelen så uppfattades den nästan som två kurser ibland. Hade föredragit om kemin var en separat kurs snarare än uppdelad över andra kurser.» (Hög)
- Känns som att denna kurs behöver prioriteras före mekaniken, om man ska kunna hinna» (Hög)
- pga kemirapporten» (För hög)
- För hög under kemirapportdelen! Jag hamnade långt efter i mekaniken, och var inte ens nöjd med rapporten..» (För hög)
- Tenta, labrapport, 3 duggor flera obligatoriska moment och dessutom en fyra dagars utflykt. Hade detta varit en kurs på handels så hade den varit på 30 poäng.» (För hög)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 48%
Hög»24 48%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.53

- Se ovan. En bred kurs plus mekaniken blir lite halvtungt. (Inget man inte överlever dock!)» (Hög)
- Tungt med kemin mitt i, tycker att den bör ligga mer i början dvs ha en helt egen del med kemin.» (Hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exkursionen, Chesters frågestund.»
- Exkursion och de 4 mineral/korn/berg och jordartsövningarna»
- exkursion»
- exkursion»
- Exkursionen »
- Georesan, metodövningarna»
- Exkursion, alla övningar.»
- Exkursionsdagarna, dock bör Töreboda vattentäkt-dagen ses över, hur den kan utvecklas.»
- Exkursionen!!!»
- Exkursionen»
- Exkursionen »
- Resan!»
- Exkursionen»
- Resan»
- kemidelen bör ändras till något vettigare och mer flrklaringar för vad man ska kunna. Många kändes oroliga för kemidelen.»
- Tydligare kemidel»
- Georesan. »
- Georesan samt materialövningarna (mineraler, bergarter, jordarter, kornfraktioner.)»
- Exkursionsinnehåll samt mineral/bergart/jordartsövningarna.»
- Utflykten men stryck vattendagen ev ta bort kemidelen »
- Exkursionen»
- Georesan»
- Tentan var bra mot förgående års tentor, de visade grunderna för geologin inte små special saker. Exkursionen var jättebra, de var då de mesta fall på plats och man började förstå kopplingar och processer. »
- Exkursionen!»
- Lars Roséns sista föreläsning om jordlageröljder. Den va klockren!»
- Exkursionen med tillhörande kompendier! Var riktigt kul och hjälpte otroligt mycket! Fick verkligen pusselbitarna att falla på plats.»
- Geologiresan»
- Föreläsningarna, resan»
- resan »
- Kursbok, exkursion, övningarna.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vädret under exkursionen. »
- Mer precisa läsanvisningar till litteraturen.»
- Kursmålen, mer specificerade»
- Kemiföreläsningar »
- Lägg ut allt material på en gång, så man kan kolla tidigt. Tydliga hänvisningar mellan föreläsning och kapitel. Vad som är mer viktigt än annat»
- kemi-delen...»
- Att man inte ska få alla bonuspoäng på arbetet man lämnar in utan vissa bör fördelas på kemiduggan och mineral- bergarts- och jordartsduggan. »
- Kemin och kursmålen bör konkretiseras»
- Kemilaborationen måste ge ett resultat!»
- Töreboda vattentäktdagen. Kemidelen bör kopplas bättre till själva ämnet. Jag tror nästan på att börja med kemin så denna är avbetad och kontrasten inte blir så stor i mitten av kursen. Annars bör den ses över och ha en större koppling till Geologin för att ligga där den gör nu. »
- Tydligare instruktioner för kemidelen :) Ev. ett till övningstillfälle i kemi»
- Töeboda vattentäkt Tungt med kemin mitt i, tycker att den bör ligga mer i början dvs ha en helt egen del med kemin.»
- Kemiuppgiften kändes ganska luddig och skulle behöva vara mer förståelig för att slippa göra det till ett ångestladdat moment.»
- kemidelen. Många var ointresserade av kemin och hade svårt för det, vilket gjorde att föreläsningarna var svåra att förstå och hade ingen koll vad som egentligen hände under labben. »
- Sammankopplingen mellan de olika delarna i kursen. Kändes ett tag som att man läste tre olika kurser i en kurs för att det inte fanns en tydlig struktur. Målen måste bli tydligare!»
- Det bör vara tydligare mål för kursen för det var väldigt svårt att veta vad man skulle lägga fokus på och vad som inte var lika viktigt.»
- Ha sammanhängande föreläsningar i rad, det blir bara snurrigt annars! »
- Kemidelen, måste tex få ett riktigt kemikompendium och inte ett gammalt där man ska "skumläsa" massa sidor och sen magiskt veta vad man skulle lära sig. Detta skapade onödig stress för många studenter.»
- Mindre belastning på kemin. »
- Tydligare information om vad som krävs av kemirapporten.»
- Kemidelen. Känns som det krävs förkunskaper inte alla har. JL1 var mkt dötid, kanske kunde lägga in ngt att göra under tiden man väntar på att läsa av, eller rekomendera att boken tas med så man kan läsa under tiden. »
- Tydligare läshänvisningar och gärna en kommentar om man överhuvudtaget behöver använda kursboken.»
- Ändra kornfraktioner dela in grus i riktiga storlekar som faktis används i byggbranschen tex 9-11 4-8 osv. Framför allt mer anknytning till byggbranschen. Ta bort hela kemidelen!»
- Fler tentor med facit till, svårt att rätta sig själv utan några svar. »
- Antalet obligatoriska moment som varit för många»
- Tänka över kemidelen, behöver den vara så stor? Labben tycker jag va bra, men behövs både dugga och rapport?»
- Kemidelen, hade man inte läst Kemi B va denna del sjukt svår att greppa, man fick höfta lite om vad man trodde hände och det blev mest att man fick sitta och läsa igenom litteratur och hitta svaren. Hade man varit mer grundlig hade man förstått bättre av vad som händer och denna del hade blivit mycket trevligare.»
- Kemidelen. Känns inte relevant att ha kemidelen som den var med tanken på att kursen heter Teknisk Geologi»
- Kursmålen, vilka papper som behövs skrivas ut eftersom kursen krävt mycket papper»
- Bort med dåliga labbar, eller ända upplägg till något mer lärorikt!»
- Naturreservatet Änggårdsberget (vid Botaniska Trädgården) verkar som att det skulle kunna bjuda på en intressant exkursion. Man kanske skulle kunna komplettera georesan med en liknande guidad endagsexkursion till det området? Vad gäller kursen i stort tycker jag att kemibiten känns lite inkastat och det borde kunna integreras på ett mer naturligt vis i kursen i stort.»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Ny kemiföreläsare eller ändra föreläsningsteknik på den som finns idag.... Annars är upplägget med kemin bra! Både kul och lärorikt på exkursionsdagarn, bra med flexibilitet ang väder (ökad föreläsningstid i buss än i hällregn).»
- I övningskompendiet står det på flera platser referat till "Earth", som är en gammal kurslitteratur (?) för ytterligare förklaringar. Kan vara bra att uppdatera ref. till sidor i GBS, till en hemsida eller utförligare skrivning i kompendiet.»
- Chalmers studentkår har som policy att obligatoriska moment i kurser skall ge högskolepoäng. Något som teknisk geologi kursen dock verkar ha missat. Eller så beror det på att det då inte skulle finnas några poäng kvar att examinera eftersom det är så många obligatoriska moment?!»
- Intressant kurs!»
- Förslag på att lägga ut sidanvisningar till kursboken.»
- Vore bra att trycka lite extra på att det hjälper om man läser på en del innan exkurionen. »
- En intressant kurs men visste inte riktigt vad man ska fokusera på för att klara tentamen.»
- Riktigt nöjd med denna kurs, lärt mig väldigt mycket och än en gång insett att V är rätt utbildning för mig!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från