ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi, KOO041/KOO081/KBB045, Lp1-3 2010-2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

77 svarande

Högst 15 timmar»15 19%
Cirka 20 timmar»20 25%
Cirka 25 timmar»22 28%
Cirka 30 timmar»9 11%
Minst 35 timmar»11 14%

Genomsnitt: 2.75

- Har lätt för ämnet, men periodvis har det varit mer arbete, i synnerhet under lp2» (Högst 15 timmar)
- mer tid inför munta, dugga,tenta» (Högst 15 timmar)
- Det har varit mycket att göra samtidigt och jag har inte haft tillräckligt med diciplin för att plugga mycket» (Cirka 20 timmar)
- Kunde helt klart spenderat mer tid på självstudier.» (Cirka 20 timmar)
- I slutet av kursen, mycket mer än 35 timmar-» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid läggs på skrivande av labrapport och vardagsmolekylprojekt o dyl.» (Cirka 25 timmar)
- Mest på slutet!» (Cirka 25 timmar)
- La fokus på matten i period ett och 2 för att sen i läsperiod lägga fullt fokus på kemin. Dåligt upplägg egentligen men denna kurs läses över en alltför lång period.» (Cirka 25 timmar)
- Biokemin medräknat.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

77 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»3 3%
75%»20 25%
100%»53 68%

Genomsnitt: 4.61

- Föreläsningarna kändes dock onödiga.» (75%)
- missat enstaka övningar» (100%)
- Jag tycker inte att föreläsningarna har gett så mycket egentligen, det är övningarna man fått lära sej det mesta. » (100%)
- Ungefär, jag har inte missat mycket i alla fall» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 33%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 23%

Genomsnitt: 2.5

- Jag har läst dem men kommer inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bland annat är det väldigt förvirrade när de rekommenderade uppgifterna och även gamla tentor innehåller sådant som flera lärare kallar "överkurs".» (Målen är svåra att förstå)
- på veckoplaneringen står det uttryck och liknande som ej gås igenom eller nämns på lektionerna. dessutom finns det rekommenderade uppgifter som anses vara överkurs av flera lärare, men som ändå kommit med på tidigare tentor. » (Målen är svåra att förstå)
- Kanske mer likt den plan som gavs i början av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt bred kurs, men det är ju en grundkurs i kemi.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Är vid närmare eftertanke ganska klara men då kursen sker under så lång tid så är det svårt att veta vad som egentligen bör prioriteras högst.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är svårt eftersom att kursen också kräver en viss allmän bildning. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»50 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- Gick bra även med Kemi A som förkunskap.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker i alla fall inte att jag har uppfyllt alla mål» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»5 7%
I viss utsträckning»24 36%
Ja, i hög grad»18 27%
Vet ej/har inte examinerats än»19 28%

Genomsnitt: 2.77

- det va mycket nomenklatur som man skulle förväntas kunna, som inte lärts ut eller hänvisats till sidor i boken. Mycket av det som kom på tentan va sådant som vi inte gjort exempel på(och inte bara de uppgifter med "öppen" karaktär) Utöver det va det nästan ingen termodynamik eller syra- basjämvikt, den del vi kanske fokuserat mest på.» (Nej, inte alls)
- Fråga som mer byggde på förkuanskper från gymnasiet än det vi fåt lära oss på kursen. Frågorna var dessutom löjliga och flummiga.Riktigt dålig tenta!» (Nej, inte alls)
- tentan testade ingen som helst beräkning på termodynamik eller jämvikter.» (Nej, inte alls)
- Tentan är mycket konstigt utformad och den testadr inte ett smack av vad vi har lärt oss i kursen utan mer vad vi har för allmänbildning i kemi och gud vet vad. Mycket av det jag svarade på har jag lärt mig på annat håll och inte hört talas om under kursens gång. » (Nej, inte alls)
- Väldigt intressant och mångsidig tenta» (I viss utsträckning)
- kursen var så stor att alla områden inte fick plats på tentan» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan inte var särskilt välträffande när det gäller att testa de kunskaper vi förvärvat under kursens gång. » (I viss utsträckning)
- tycker många frågor på tentan var för svåra i jämförelse med vad vi gått igenom och vad som står i boken. » (I viss utsträckning)
- Årets examination var ganska underlig i största allmänhet, helt annat fokus än tidigare år. Känns inte som att tentan tog upp det som var viktigast och mest relevant.» (I viss utsträckning)
- STor skillnad från tidigare års tentor.» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte alls lik föregående års tentor, det var många stora avsnitt som utelämnades helt tex syra/bas.» (I viss utsträckning)
- Kändes väldigt dominerad utav organkemifrågor men detta kanske har något syfte.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade för mycket nomenklatur för att vara rättvis med de kunskaper vi fått eller kunnat läsa oss till. Enligt mig fanns det saker vi inte ens hade lärt oss som va viktigt för att lösa uppgiften! (dessa gick heller inte hitta i boken) Utöver det så var det nästan ingen termodynamik, den del vi kanske fokuserat mest på. (tidigare tentor hade flera uppgifter på termodynamik).» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var lite för många resonmangsuppgift och många centrala begrepp så som jämviktskonstanter och molekylorbitaler var t.ex inte med.» (I viss utsträckning)
- Jag och många med mej tyckte att tentan var väldigt svår om man jämför med gamla tentor.» (Ja, i hög grad)
- På kanske alldeles för hög svårighetsnivå.» (Ja, i hög grad)
- Enligt föregående tentor är svaret JA.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har däremot gjort gamla tentor vilka jag tycker testar kursen mycket bra, trots att kursen går över så lång tid och tentan är såpass liten» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»16 21%
Ganska stor»32 42%
Mycket stor»26 34%

Genomsnitt: 3.07

- tycker jag har lärt mig väldigt mycket på lektionerna, men tydligen inte det som va "viktigt" eftersom det inte kom med så mycket av det på tentan.» (?)
- Föreläsningarna har ofta varit i stort sett värdelösa, föreläsarna babblar på om "allmännbildande", samtidigt som vi har mycket att lära oss, vilket vi istället får lära oss på egen hand. Detta är inte ett problem bara för i år, utan äldrekursare säger att det alltid varit så här... Jag har gått på alla föreläsningar under alla tre läsperioder och kan sammanfatta det med att bara ett fåtal, fyra-fem stycken faktiskt kändes helt meningsfulla att gå på. Jämför man med mattekursen vi har läst så hade jag kuggat dem om föreläsningarna varit lika dåliga. Räkneövningarna har däremot fungerat väldigt bra!» (Mycket liten)
- Blandade lektionslärare har gjort att "den röda tråden" inte alls funnits och jag har läst väldigt mycket själv.» (Ganska liten)
- Kemi är ett väldigt praktiskt ankytbart område. Saknar kopplingen praktik/verklighet-teori på många ställen. Vi lär oss balansera reaktionsformler och att vi kan använda "det här ämnet" till denna reaktionen, men känslan för kemi fås inte i denna kursen. Om man får en praktisk demonstration/förevisning fastnar teorin bättre, eftersom man får något nytt att relatera till.» (Ganska liten)
- Jag anser att läreren, når personen har powerpoint presentationer, bör dela utt detta, så man kan sitta i lugn och ro för inlärning. Annars är det ganska meningslöst. » (Ganska liten)
- dom säger inte så mycket vettigt på föreläsningarna. dom går igenom det för lite och fokuserar på fel saker ibland. » (Ganska liten)
- Lektionerna har varit betydligt mer givande, men bra att föreläsningarna ger en mer allmän och vigdad bild av det studerande området. Dock undantag för färeläsningarna i läsperiod 2, som var väldigt givande i termodynamik.» (Ganska stor)
- Det är inte bra med olika föreläsare, allt blir så rörigt då och det fanns inte riktigt en röd tråd... Bra övningar dock!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var ganska ok men de gav inte så mycket mer än en överblick av veckans arbetsområde. Det man lärde sig av var framför allt räkneövningarna som mycket väl ersatte föreläsningarna, men man fick nästan ingen tid att räkna själv. » (Ganska stor)
- kemilektionerna/övningarna har varit mycket givande medans föreläsningarna har hållt mycket varierad kvalité.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna är mycket dåliga, man lär sig nästan allt på lektionerna/övningarna. Tråkigt att föreläsarna bara har powerpoint istället för att rita, förklara och härleda på tavlan.» (Ganska stor)
- Lektionerna har varit guld värda, däremot har föreläsningarna väldigt skiftande i kvalité beroende på föreläsare...» (Ganska stor)
- Framför allt övningslektionerna.» (Mycket stor)
- föreläsningarna känns lite onödiga eftersom övningsledarna ändå går igenom allt men mer grundligt.» (Mycket stor)
- Kombinationen av föreläsningar med oftast lite mer allmän överblick och anknytning till användningsomåden, tillsammans med två lektioner i veckan med ordentliga genomgångar, har varit väldigt bra och givande.» (Mycket stor)
- Det har varit bra med olika lärare med olika metoder för att lära sig det lärarna är bäst på» (Mycket stor)
- Lektionerna har varit väldigt givande.» (Mycket stor)
- övningar har varit jättebra, föreläsningarna dock av varierande kvalité» (Mycket stor)
- övningstillfällerna med Lars och Ulf var mycket givande. Ser hellre föreläsningar där föreläsaren mer aktivt deltar i föreläsningen än använder power point då det lätt gör en sömnig.» (Mycket stor)
- Lars och Ulf gjorde ett jättebra jobb med lektionerna!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 5%
Ganska stor»34 44%
Mycket stor»38 50%

Genomsnitt: 3.44

- Organkemiboken har inte varit den bästa. har kompletterat med annat material.» (Ganska liten)
- Har svårt för böcker med så mycket bilder som A&J har, det blir bara rörigt i mina ögon. De andra är jag däremot mycket nöjd med» (Ganska stor)
- Chemical principles var helt ok. Organisk kemi lärde man sig nästan bara genom att vara med på genomgångarna på räkneövningarna och att räkna extrauppgifterna. The Cell var totalt onödig för KF-biokemi.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har överlag varit bra. Särskilt Organic Chemistry-boken var mycket bra. (Särtrycket av) Molecular Biology of The Cell kändes helt överflödig: jag läste sammanlagt ca 5 sidor och klarade biokemidelen galant. Dessutom är det ganska meningslöst att ha ett särtryck utan innehållsförteckning, blir väldigt svårt att hitta det man letar efter på tentan. » (Ganska stor)
- Den lila boken känns väldigt pedagogisk och bra. The cell var enligt mig inget att ha. Stora organkemiboken var bra.» (Ganska stor)
- Bra böcker. » (Mycket stor)
- Atkins & Jones Chemical principles är mycket pedagogisk. CGWW&W Organic chemistry är bra, men känns lite ostrukturerad om man jämför med Chemical principles.» (Mycket stor)
- lärt mig allt genom kursböckerna» (Mycket stor)
- Bra böcker, både Chemical principles och Organic Chemistry.» (Mycket stor)
- Chemical principles är en väldigt bra bok, organic chemistry var inte lika bra, väldigt svåra övningsuppgifter i den senare. Mycket bra med veckoplaneringar med begrepp, avsnitt att läsa mm» (Mycket stor)
- har fått läsa en hel del för att få med all kunskap man förväntats kunna.» (Mycket stor)
- Cellboken var totalt värdelös, jag har inte använt den ett dyft eftersom när jag började läsa så insåg jag att det bara står en massa saker som är fullständigt orelevanta för oss! Mycket bättre om vi kunde få någon form av kompendium på ett par sidor där det står vad vi ska kunna då detta har varit mycket oklart med biokemin. De andra böckerna däremot är mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»18 23%
Ganska bra»34 44%
Mycket bra»24 31%

Genomsnitt: 3.05

- Admistrationen av kursen helt under isen, ping pong är väl uppdaterad senast för 2-3 år sedan. Där ligger tidigare års inlämningsuppgifter och labförberedande uppgifter. Vill man ligga steget före någon gång så finns det risk att man gör uppgifter som vi inte alls ska göra. » (Mycket dåligt)
- Här är det arbetsbeskrivningen för vardagsmolekyler som drar ner, den är otydlig!» (Ganska dåligt)
- Pingpong fungerar bra. Utdelat material är så ouppdaterat ibland att det känns meningslöst. Det är inte bra när en ny laborationshandledning helt plötsligt dyker upp en dag innan/samma dag första labben går. Man får då ingen tid att förbereda sig.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta på Pingpong. Många handledningar har bara uppdaterats delvis och stämmer därför inte längre, detsamma gäller för kursplanen. Till exempel stod det fortfarande att BT ska skriva rapport på cytocrom c-labben. » (Ganska dåligt)
- utdelning av stenciler och annat material fungerade väldigt bra. Dock var uppdateringen på ping pong väldigt seg. » (Ganska dåligt)
- Rörigt och svårt att hitta på kurshemsidan. Bristfällig information om det mesta t.ex. om bonuspoäng,labrapporter, vardagsmolekylprojektet m.m. Gammal information och uppgifter från förra året som lades upp på pingpong, väldigt irriterande att ha lagt ner timmar på att göra fel uppgift!» (Ganska dåligt)
- Det hände ofta att powerpoint lades ut precis innan föreläsningarna, även om det var tänkt att man skulle använda dem och anteckna på dem på föreläsningarna. Dessutom fungerade uppdateringen på Pingpong inte så bra. Det var vissa saker som tog väldigt lång tid att bli godkänd på där, vilket bara är ett onödigt stressmoment för eleven. ex biblioteksövningen och rättningen av inlämning i biokemi» (Ganska dåligt)
- Kurs-pmet har inte ändrats på sedan föregångna år. Datum och uppgiftsbeskrivningar stämmer inte överhuvudtaget med årets kurs. Detsamma gäller laborationshandledningar där de aktuella har lagts ut väldigt sent, ofta efter de första grupperna haft laborationen i fråga. Lärarna har varit snabba på att uppdatera om kursen på pingpong, till exempel duggaresultat och så vidare.» (Ganska dåligt)
- lars uppdaterar sällan pingpong» (Ganska dåligt)
- ping pong har varit extremt långsamt att uppdateras! men i övrigt har utdelat material fungerat bra. » (Ganska dåligt)
- vissa labhandledningar och annat material var dåligt uppdaterat. Det hände vid ett flertal tillfällen att jag hade fel labhandledning. Det tog lång tid innan bonuspoäng och labnärvaron på pingpong blev registrerad.» (Ganska dåligt)
- Tog för lång tid med att få in saker i "Mål och framsteg".» (Ganska dåligt)
- Inrapporteringen av resultat i pingpong tog tid och det var lite olika vad som kom med. Det borde förbättras till nästa år.» (Ganska bra)
- Webbsidan låg nere många gånger. Det gjorde att vi inte kunde få materialet vi behövde, t.ex. till en dugga.» (Ganska bra)
- Doch tråkigt att "Mål&Framsteg" inte är uppdaterat. Man har ju fortfarande inte fått alla bonuspoäng visade.» (Ganska bra)
- Uppdateringen på "Mål och Framsteg" gick väldigt segt efter första LPn» (Ganska bra)
- Dåligt att bonuspoängen kommer upp så sent. Och att inskickade arbeten rättas så långsamt.» (Ganska bra)
- Ibland har Ping Pong inte uppdaterats jättesnabbt» (Ganska bra)
- Rapporteringen till PING PONG var lite dålig till och från, t.ex. registrering av laborationer och inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Ping pong fungerar bra» (Ganska bra)
- i vissa fall mkt dåligt med uppdateringar på hemsidan. tex har man fått föregående års labbhandledning om man skrivit ut tidigt. Mkt dåligt att alla bonuspoäng inte är införda på hemsidan innan tentamen utfördes.» (Ganska bra)
- Jag är väldigt nöjd med Pingpong! Hade dock velat se en uppdatering av antalet bonuspoäng som jag har till tentan nu i slutet av kursen...» (Mycket bra)
- Pingpong fungerar utmärkt. Lars är snabb på att uppdatera, fixa och svara.» (Mycket bra)
- Mycket bra att allt finns samlat på ett ställe. Mindre bra att det tar så lång tid att bonuspoäng osv förs in. » (Mycket bra)
- Ping-Pong var bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»32 41%
Mycket bra»32 41%
Har ej sökt hjälp»9 11%

Genomsnitt: 3.58

- Ofta tog uträkningar och ibland babbel upp hela övningstiderna och inga frågor fick några konkreta svar.» (Ganska dåliga)
- Övningslektionerna är till för att halva tiden skall de gå igenom övningstal och halva skall man få fråga, tycker jag. Men så har det inte varit. Det har mer varit som extra föreläsningar än vad det har varit övningslektioner. Ofta han de heller inte med att gå igenom de övningstal som stod enligt planeringen. Det skulle vart bättre om det var mer fokus på genomgång av övningstal och mindre teori.» (Ganska dåliga)
- Kunskaperna hos övningsledarna i ämnet de undervisar i har varierat kraftigt och det har inte alla gånger vart möjligt att få ett tydligt svar.» (Ganska bra)
- För lite tid att räkna själv, bara två timmars konsultation en gång i veckan. » (Ganska bra)
- Frågor gällande kursen har inte blivit tillräckligt bra besvarade, till exempel om bonuspoäng och olika projekt. Frågor inom kemi har varit lätta att få svar på.» (Ganska bra)
- Det är jättebra att konsultationen finns så man har möjlighet att ställa frågor» (Ganska bra)
- Övningsledarna är jättebra.» (Mycket bra)
- kemikunsultationen har varit mycket bra och verkligen en möjlighet att få hjälp» (Mycket bra)
- På övningstillfällena lärde man sig mycket (beroende på övningsledare) och konsultationstiden var värdefull.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»52 67%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.64

- Projekten som vi haft har inte varit så välstrukturerade, och därför har inte heller ambitionsnivån hos alla i grupparbetena varit särskilt hög.» (Ganska dåligt)
- Vardagsmolekyler har varit svårt pga av att olika personer har gjort olika mycket. Dock tycker jag att labbrapportsskrivandet har gått bra.» (Ganska bra)
- Ex. labbrapporter, labbar och projekt vardagsmolekyler (där jag tog en ledande roll) har genomförts mycket smidigt.» (Mycket bra)
- Kf har hjälp varandra mycket.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»33 42%
Hög»39 50%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.55

- En svårdefinierad fråga då man har fått känslan av att vi inte har behövt lära oss så mycket om man relaterar till föreläsningarna. Dessutom har kursen innehållit mängder av helt totalt onödiga och tråkiga uppgifter så som atomjakten och vardagsmolekyler. Dessa två var praktexempel på uppgifter som tog tid där man kunde ha lärt sig de viktiga sakerna i kemin och fokuserat på det. Arbetsbelastningen har därför varit hög pga dessa projekt. Äldrekursare har också klagat på dessa, varför görs inget?» (Låg)
- Kraven i läsperiod ett och två var alldeles för låga enligt mig.» (Låg)
- Väldigt varierande, när man fick labbrapport var det mycket att göra, däremellan var det ganska lungt. Hade gärna sett mer extramaterial i kursen, med ankytning till det vi går igenom just den veckan.» (Lagom)
- har varierat en del. vissa labrapporter och projekt (vardagsmolekyl) tog väldigt mycket tid från övrigt plugg utan att ge så mycket.» (Lagom)
- Ibland kändes det som att väldigt mycket material gicks igenom ganska snabbt dock. » (Lagom)
- Väldigt varierat» (Lagom)
- Jobbigt med så många inlämningar/duggor etc hela tiden. Atomjakten var exempeövis totalt meningslös- det var varken kul eller tillförde något. » (Hög)
- Vardagsmolekyler är ett helt onödigt arbete.. Kan ni inte komma på något bättre?» (Hög)
- Inför vissa laborationer hade vi inte gått igenom teorin som behövdes för laborationen och de förberedande uppgifterna vilket gjorde det lite jobbigt.» (Hög)
- Det är många småmoment som tar mycket tid och eftersom man inte fick någon möjlighet att arbeta på lektioner (förutom konsultationen) så blir det svårt att hinna med veckoplaneringen eftersom man går 8-17 varje dag och måste förbereda labb på kvällen, alt skriva rapport.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 42%
Hög»38 49%
För hög»6 7%

Genomsnitt: 3.64

- Se kommentaren på fråga elva.» (Lagom)
- En enda tenta i slutet är inte det roligaste. LP 2 är jobbigast då man har mest att göra med inlämningar/dugga/laborationsrapporter&frågor.» (Hög)
- Läsperiod 3 var riktigt tufft med både tentamen i Kemi-med biokemi och flervariabel analys i matten.» (Hög)
- Under läsperiod två var det väldigt mycket, vardagsmolekyler, matlabprojekt och labbrapporter tillsammans med mycket annat.» (För hög)
- Matten blev definitivt lidande då det vore helt fruktansvärt att kugga denna kurs då den är så stor att det vore halvt omöjligt att läsa in på egen hand.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

77 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 6%
Godkänt»31 40%
Gott»32 41%
Mycket gott»8 10%

Genomsnitt: 3.53

- föreläsningarna som vi har haft, har ofta lite väl snabba för att man ska kunna hänga med på sammanhanget. kanske lite mer övergripande skulle vara bra. » (Dåligt)
- Det känns som om ingen av lärarna riktigt bryr sig om kursen. Dålig information om projekt, opedagogiska lärare och oinspirerande laborationer/laborationshandledare. » (Dåligt)
- Det känns som om mkt material kopieras från tidigare år och då blir det så rörigt då informationen inte stämmer, vilket ger ett slarvigt och oorganiserat intryck..» (Godkänt)
- För stor kurs, i min mening. Det känns som att kursen är för stor för att man ska få grepp om den, hade kanske varit smartare att dela upp den i delkurser. » (Godkänt)
- jag tycker kursen är dåligt upplagd när den ligger över tre läsperioder.» (Godkänt)
- Väldigt utdragen kurs. Den organiska kemin kunde ha varit en separat del.» (Godkänt)
- Det hade varit mycket lättare om kursen varit uppdelad i tre mindre kurser istället med en tenta i varje läsperiod. Det är väldigt svårt att repetera tre läsperioders material till tentan.» (Godkänt)
- Bör delas upp i lagom stora delar.» (Godkänt)
- skulle varit bättre om tentan för i år inte varit så mycket svårare än tidigare tentor med klara typuppgifter. » (Godkänt)
- En väldigt omfattande kurs med varierande föreläsare (och därmed varierande kvalitet på föreläsningarna och lektionerna). Överlag är jag ändå nöjd med kursen.» (Gott)
- Intressant, men lite rörig.» (Gott)
- Det känns som man fått en bra överblick och den grundläggande kunskap som behövs för att klara av fortsatta studier i kemi, vilket också var ett av de större målen med kursen.» (Gott)
- Är nöjd med det mesta förutom tentan.» (Gott)
- Kursens innehåll är bra och jag är mycket nöjd med vad jag har lärt mig! Däremot testar inte examinationen ett smack av detta. Admistrationen ska vi inte prata om...» (Gott)
- Väldigt bra skött kurs. De första två ALA-kurserna kändes inte lika strukturerade. ALA-C känns mer genomarbetad» (Mycket gott)
- Bästa kursen i år 1!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- OH-bladen som ludmilla lägger ut på kurshemsidan är bra. »
- Övningslektioner»
- laborationerna är väldigt roliga!»
- bonuspoängsystemet tycker jag är kanon! Det främjar att man kämpar hårdare med inlämningsuppgifterna. »
- Den grundläggande genomgången i början av kursen så att man repeterar sina kemikunskaper från gymnasiet.»
- Lektionerna med exempeluppgifter»
- Kombinationen av labbar och innehåll. Bra att man labbar om det man just läser om!»
- Upplägget på kursen i stort var mycket lyckat. Uppdelningen på grunder i lp1, termodynamik i lp2 och organisk kemi i lp3»
- Bra med delmål som munta och duggor.»
- De inspirerande föreläsningarna! (Gunnars)»
- bonuspoängsystemet»
- Föreläsaren Gunnar. Han kunde framföra saker på ett roligt och samtidigt lärorikt sätt!»
- Upplägget i stort. Gillar övningslektionerna, att de till stor del innehåller genomgång och sedan även en liten del övning.»
- Övningarna»
- Expertlärarna ska hålla i föreläsningarna som rör deras ämne»
- systemet med bonuspoäng, men var tydliga med vad som ger poäng.»
- Övningsledaren Nina (Kann?), Föreläsaren: Albinsson»
- Tycker i det stora hela har varit ett bra upplägg»
- kemikonsultation»
- Inlämningsuppgifterna. De var ett bra sätt att lära sig räkna exempel utanför boken, som ger ganska precisa instruktioner.»
- Laborationerna»
- Konsultationstiden och möjligheten att ställa frågor.»
- Bra innehåll i kursen överlag, men jag skulle gärna se tre separata kurser om det vore möjligt. som kursen ser ut nu är det mycket viktigt att behålla muntan och termodynamikduggan för att "tvingas" plugga, annars blir det alldeles för jobbigt till tentan. Bra system med bonuspoäng. Gunnar var en mycket bra föreläsare! Roliga och intressanta föreläsningar, mycket pedagogisk och väver även in tillämpningar experiment och roliga fakta i föreläsningen. Det blir mycket roligare att lyssna då. Riktigt bra gunnar!»
- Termodynamik och biokemi duggan i lp2 gav en bra fingervisning på hur man låg till vilket var bra.»
- duggor och bonuspoäng»
- Konsultationstiden och övningarna. Dock med mindre "utsvävningar".»
- Kursinnehållet, känns som att man fått en bra grund.»
- Planeringen som delas ut »
- Björn Åkerman som övningsledare. Väldigt pedagogisk och sympatisk»
- Lektionerna. Det är lättare att ta till sig och lära sig när man är i en mindre klass.»
- Kursens innehåll. Vad gäller biokemin så var labbarna det enda vettiga. »
- vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förändra eller ta bort projektet vardagsmolekyler, särskilt beskrivningen och muntlig information, tror själva projektet kan vara bra om man får tydligare instruktioner och mer feed-back»
- Termo-duggan var väldigt svår. Känslan var att vi inte lärt oss allt som fanns med där.»
- Ta bort atomjakten. Omstrukturera vardagsmolekyler!!»
- Lägg fokus på teorin, allmänbildande projekt och annat meningslöst dravel ska bort så kommer den här kursen att kännas mycket roligare och bli mer lärorik! Dessutom tycker jag det är dumt att ha en sluttenta där störst vikt läggs på organkemin. Visserligen har vi duggor och sådant i termodynamik etc. men det som ändå till stor del avgör hur tentan går är en periods plugg, på organkemin. Detta är orättvist. Bättre hade kanske varit att haft tre tentor...»
- Att man har en stor tenta i slutet av kursen. Det hade varit bättre att dela upp kursen på tre tentor istället som man gör i ALA.»
- Inrapporteringen av resultat i pingpong borde gå snabbare och vara mer konsekvent. »
- Vilka salar konsultationstiden placeras i.»
- Kanske inte ha 3 olika lärare till en grupp. Eller det fungerar om de synkar sig lite mer och om alla gör det de "ska", tex. räkna de tal på tavlan som ska gås igenom.»
- Handledningar, utdelat material och ordning på Pingpong behöver ses över rejält.»
- Biokemidelen kändes väldigt torftig. En lektion som skulle vart på 2x45 min var kanske 20 min vissa gånger och då va halva tiden repetition av det vi gick igenom gången innan. Dessutom var det bara väldigt basic saker som gicks igenom, vilket var tråkigt. Känns som att biokemin inte sågs som nåtgot alls viktigt, men ändå skulle man kunna mycket på tentan!»
- ange mer rekommenderade uppgifter på sådant som är viktigt, så att man inte ska tvingas göra uppgifter på måfå som kan tänkas vara viktiga. (det är för många uppgifter på varje kapitel för att man ska hinna med o göra alla)»
- Uppstyrning av laborationshandledningarna. Kvalitén och strukturen varierar kraftigt, fixa en mall. Många är dessutom föråldrade eller innehåller felaktigheter, vilket ibland upptäcks på själva labben. Inför mer praktiska förevisningar kopplade till det som undervisas. Både på föreläsningar och på övningslektioner. Vi har läst om massor av kemikalier men har bara sett en försvinnande liten mängd av dem. Kanske inför labbar som går ut på att genomföra kända/typiska kemiska reaktioner för att få en känsla för kemi. Dvs. också lägga fokus på kemikaliernas egenskaper och inte enbart på att framställa ett ämne med ett visst utbyte.»
- Ta bort vardagsmolekyl arbetet, det gav bara ångest och inget bra ur kunskapssynpunkt. Muntan var också jobbig, kan man inte lägga en dugga istället?»
- ta bort, eller förändra arbetet vardagsmolekyler.»
- vardagsmolekylerprojektet var inte särskilt givande. Det var utdraget över alldeles för lång period.»
- Dela upp kursen i tre delar! Man kan inte få med allt på en tenta när kursen omfattar 21 högskoleponäng. Var tydliga och ge korrekt information, inte vad som gällde förra året! »
- Laborationshandledaren Sebastian betedde sig otroligt dåligt på vårt laborationstillfälle, skrämde upp alla elever och vi var helt skakade efteråt. Otroligt att sådant ens får förekomma. Dessutom verkade det inte som att detta togs på allvar då vi kontaktade kursansvarig då han endast sa att alla kan ha en dålig dag. Jag tycker att han åtminstone borde fått reda på att det inte var okej att skrämma elever, vilket alla i vår labbgrupp uppfattade det som. Jag tycker även att det skulle vara bättre om tentamen inte innehöll så mycket skum info, utan var mer tydlig på vad det var som man skulle räkna ut. »
- Bättre information om de olika projekten, främst vardagsmolekylprojektet och matlabprojekten som det uppstod en del förvirring över vad gällde redovisning m.m.»
- Vardagsmolekyler borde tas bort eller förändras. Det borde inte sträcka sig över sådan lång tid, och instruktionerna borde vara mer förståeliga. CHOCS-mötena var onödiga, eller i varje fall ett hade räckt. Kurs-PM och biokemidelen i kursen borde struktureras om. »
- PIL, det funkar inte att göra en så svår labb tidigt i kursen, rättningen av laborationsrapporterna borde också ses över. Det är inte jättekul att börja på chalmers och skriva sin första labbrapport och man blir ifrågsatt för i stort sätt varje mening.»
- Att lägga mer vikt vid tentan på att testa kunskaper som förvärvats inom kursen och mindre allmänbildning.»
- Tydlighet kring muntan (det muntliga provet). Verkade finnas olika bedömning bland lärare. Beskriv gärna bättre, för kommande elever, hur provet faktiskt går till.»
- mer tid att räkna själv på övningarna»
- Matlabdelen, fler lärare, bättre genomgångar, tydligare instruktioner, kanske lite mer undervisningsfokus osv. Nu var det i princip omöjligt att få hjälp och då halkar man efter och allt blir elände. Hela matlabdelen av kursen kändes som en belastning, och istället för att man lär sig använda programmet går all runt och hatar det. Inte bra! »
- Projektet vardagsmolekyler är sämst! Ger absolut inget till oss studenter, och känns inte heller relevant för kursen. »
- mer relevanta föreläsningar, gå mer sakt på sak och ta mer allmänna exempel. blir väldigt ofta specifika exempel som tas upp på tavlan och svårt att sätta in det i ett sammanhang och förstå helheten. sen är övningsledarna flummiga, mycket tid går åt till onödigt prat»
- Laborationerna och undervisningen måste vara i fas! Känns som att laborationerna inte riktigt ökar förståelsen, för när man gör dem så fattar man inte vad man håller på med. »
- kursens upplägg»
- Vardagsmolekyler är en konstig uppgift som borde omarbetas.»
- Jämnare nivå på föreläsningarna. Vissa föreläsare är väldigt grundliga medan andra kör på rejält. »
- Det har varigt mycket dålig information till oss på Kf om biokemikursen, faktiskt ingen info alls om innehåll, vad vi vinner på att läsa den osv. Det måste fixas så man kan få information! Även vardagsmolekyler har varit ett dåligt projekt, väldigt luddigt, dålig info och handledning. Själva tanken är bra med att lära sig söka i databaser, skriva rapporter, fackligt språk osv. Däremot borde projektet inte vara så omfattande, eller så borde man få mera handledning av kemilärare så att man lär lig något kemirelaterat.»
- Vardagsmolekyler, ansåg inte att jag lärde mig mycket utöver det som tas upp vid skrivning av labb-rapporter. »
- förvarning om att tentan kommer vara svår eftersom det i princip inte fanns någon typuppgift vi gått igenom innan. (tidigare tentor verkade lättare)»
- Föreläsningarna. De kändes iår nästintill helt meningslösa, då tentarelevant fakta ändå inte togs upp. Det man lärde sig från "lärare" lärdes in på övningar. Den stora lärdomen kom liksom från böckerna.»
- Pingpong fungerade dåligt. Det tog alldeles för lång tid att få sina avklarade labbar, rapporter och andra obligatoriska moment inrapporterade så att man kunde hålla koll på att man låg i fas. Vissa labbar kändes mer eller mindre meningslösa då man inte tillämpade något av det man lärt sig. Andra labbar var väldigt givande.»
- Vardagsmolekyler känns som ett väldigt onödigt, tidskrävande projekt som inte gav mig så mycket.»
- Att veckonumreringen på veckoplaneringen följer läsveckorna istället för det totalt antal lästa veckor på kursen. Bara lättare att hitta om det står lp2 lv3 istället för vecka 11»
- Dela upp kursen i två eller tre delar och ha deltentor. Muntan och duggan gav alldeles för få bonuspoäng till tentan. Det känns lite orättvist om man är jättebra på termodynamik och kemisk bindning men inte så bra på organkemin och bara får trea när man fick alla bonuspoäng på muntan och duggan. PIL-laborationen borde göras om eller ge mer bonuspoäng. Det tog orimligt mycket tid att skriva ihop rapporten för bara ett bonuspoäng.»
- Admistrationen kring ping pong och hanterandet av bonuspoäng!!»
- Jag skulle vilja se att ett flertal labbar uppkom. T.ex enklare labbar som t.ex estersyntes för att kunna ge en bättre förståelse av det teoretiska.»
- vet ej»
- Upplägget med en jätte tenta på ca 20 hp på saker jag lärt mig under tre läsperioder är väldigt svårt att plugga till. Tentan är för bred helt enkelt! bättre dela upp i mindre tentor, tex att termodynamikduggan är en tenta och lika så muntan. typ upplägg som ALA kursena är bra.»

16. Övriga kommentarer

- Bra att ha kemi-uppgifter som integreras med matteundervisningen.»
- Något som jag nu i slutet måste passa på att framföra är laborationen partikeln i lådan. Detta är en laboration som lägger tyngd på laborationsskrivandet. Detta är en bra tanke och jag lärde mig jättemycket på uppgiften, men det fanns ett stort problem, Maria Matson. Hon var laborationshandledare för min och några andras grupp och hon var uppriktigt sagt helt hemsk i sina returer av laborationsrapporten. Hon drog sig inte för att komma med kommentarer som "tror ni att jag är dum, idioter?" skrivet med rött bläck i returerna och hon sågade de flestas rapporter med helt okonstruktiv kritik, det är verkligen skandalöst att hon får bete sig så som hon gjorde. Jag förstår att ett syfte med uppgiften är att få insikt i att Chalmersstudierna är tuffa, men detta är verkligen över gränsen, att som nykommen etta får sina skrifter totalt sågade och få elaka kommentarer tillbaka på dem. Till skillnad från Maria Matson gav den andra laborationshandledaren Nils (tror jag han hette) vg och ett bonuspoäng till nästan alla, detta är ju inte heller rättvist eller särskilt lärorikt. »
- Om läraren på övningstillfällena ställer frågor till klassen medan han/hon undervisar och klassen inte kan svara på någon av dem så borde läraren förklara så att alla förstår och inte stå och vänta på ett svar så att eleverna tillslut gissar sig fram till något (som ofta var helt fel).»
- förbered en mer för sluttentan. »
- Ta bort/förändra vardagsmolekylsarbetet!»
- Ganska mastig kurs, men jag har utan tvekan lärt mig en hel del.»
- När Lars rättar står blixten stilla (dvs det går fort). »
- Tentasvaren skulle kommit för en vecka sedan...»
- Det borde vara valfritt att skriva rapporter i word eller i LaTeX och lämna in i pdf-format. Vissa labhandledare har sagt till oss att vi inte får skriva lämna in i pdf. En labhandledare glömde att säga till oss att vi inte fick lämna in i pdf-format och efter att vi skickat in en pdf-fil fick vi (en ganska otrevlig) tillsägelse att skriva om allt i word-format. Vi skickade in rapporten till en annan labhandledare som godkände oss utan problem.»
- Vad gäller biokemin så har det varit mycket om inte extremt luddigt vad vi ska kunna! Vi har haft några flummiga föreläsningar och några än mer flummiga inlämningsuppgifter. Vad som sedan examineras är något helt annat.»
- Framhålla lite mer praktiskt.»
- De små "projekten" som görs under kursen så som vardagsmolekylerna, och atomjakten, gör de mer seriösa eller ta bort dem helt. Nu kändes det bara som att det tog min tid ifrån att plugga andra viktigare grejer och gav mig knappt något alls.»


Kursutvärderingssystem från