ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Digital konstruktion, projektkurs, EDA234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»4 30%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 3.38

- Men sen klarade vi heller inte kursen» (Högst 15 timmar)
- väldigt olika från vecka till vecka beroende på andra kursers tidskrav.» (Cirka 20 timmar)
- Krävdes väldigt mycket tid och arbete för att förstå vad det handlade om. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»13 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 2.76

- Vad som ska ingå i rapporten och vad som ska ingå i presentationen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- I efterhand kan jag hålla med om att målen stämmer bra överens, men de sa mig inte mycket innan kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Jag kan dels hålla med om att målen är rimliga, jag tyckte kursen var jättenyttig, men jag tycker även att de var lite högt ställda då vi inte pysslat med något liknande innan. Hade föreläsningarna varit bättre (och fler) så hade det säkert gått smidigare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att från att inte kunna något till att lära sig ett helt nytt programmeringsspråk och ett rent ut sagt värdelöst program utan mycket hjälp är nästan intill omöjligt. Vet att handledarna har mycket annat att göra...» (Nej, målen är för högt ställda)
- För oss som går i E är det väldigt svårt då vi aldrig tidigare har sysslat med VHDL-kod eller annan hårdvaruprogrammering. Räddningen i vår grupp blev att vi hade med en IT-elev som hade koll på hur man skulle programmera.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Var projekten lagom svåra/tidskrävande?

13 svarande

Nej, de var för lätta»0 0%
Ja, de var rimliga»10 76%
Nej, de var för svåra»3 23%

Genomsnitt: 2.23

- Men snalla lagg om sa att man kan VHDL innan!!!» (Ja, de var rimliga)
- De var svåra i jämförelse till vad vi på E-programmet kan.» (Nej, de var för svåra)
- Vi valde ett projekt som visade sig vara mycket tidskrävande. Vi valde visserligen ett Betyg-4 projekt, men det var svårt att förstå hur mycket tid de olika projekten skulle ta.» (Nej, de var för svåra)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»9 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 3.25

7. Hur fungerade examinationen?

Matrisfråga

- Det var mycket bra att man skulle föra en loggbok varje vecka då detta gav en en bra överblick över vad man hade gjort och det underlättade mycket när man i slutet skulle skriva ner vad varje person hade gjort.»
- Vid varje loggboksinlägg kunde jag se om den var läst av lärare. Jag trodde att den lästes vecka för vecka av läraren och följdes upp, men efter vecka två lästes den inte alls. »

Projektredovisning
13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.7

Loggbok
13 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.1

Rapport
13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.7


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.15

- Var inte mycket man lärde sig under de få föreläsningar som gavs.» (Mycket liten)
- Labbarna var nyttiga, annars var de första introföreläsningarna mest riktade till de som läst Dig-O-Dat-tvåan, de som inte hade det tror jag inte fick ut så mycket av dem...» (Ganska liten)
- Med undervisningen syftar jag på Lars som funnits till hand hela dagarna. Introlabbarna var också nyttiga, dock endast i efterhand när man gått tillbaka och kikat i labb-PM för att få lite tips. Detta pga att vi inte förstod riktigt vad vi gjorde på labbarna, eftersom föreläsningarna innan var luddiga och otydliga och inte gav mig så mycket. » (Ganska stor)

9. Hur fungerade handledningen kring projektet?

13 svarande

Mycket dåligt»2 15%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3

- Våran grupp har haft 1 handledningstid sen projektets början. Har inte sett röken av våran handledare på 4 veckor.» (Mycket dåligt)
- Med handledningen syftar jag på våra bokade handledningstider som vi hade med Arne en gång i veckan. Första veckan kom Arne en kvart sen, resterande veckor blev det värre och vi var tvungna att leta upp honom flertalet gånger. Vid ett handledningstillfälle fanns han inte på skolan överhuvudtaget. Eftersom handledningstillfällena var obligatoriska (och påverkade betyget negativt om man inte dök upp), fick man planera sina dagar efter dem. Därför var det stressande och frustrerande när då handledningen blev en timme sen eller mer (eller uteblev) utan att man varken fått information om detta i förväg eller förklaring varför. » (Mycket dåligt)

10. Hur har föreläsningarna fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»3 23%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»2 15%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 2.61

- Kursen innehöll bara två eller tre föreläsningar första 1,5 veckorna. Jag förstod ärligt talat inte särskilt mycket av dem. Kanske hade varit bättre att gå igenom lite grunder i början och sedan ha någon föreläsning varannan vecka för att bygga vidare. Nu fick man all information första veckan och det innan man ens förstod vad det handlade om. » (Mycket dåligt)
- De första introföreläsningarna var mest riktade till de som läst Dig-O-Dat-tvåan, de som inte hade det tror jag inte fick ut så mycket av dem...» (Ganska dåligt)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.38

- Jag syftar på labb-pm som man använde mycket under kursens gång för att lösa liknande problem i projektet.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- PingPong var nytt för mig, men mycket smidigt att ha allt samlat på ett ställe. » (Ganska bra)
- Ställde däremot någon fråga angående redovisningar på PingPong som jag aldrig fick svar på...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- När man väl fick hjälp var det mycket bra, Lars förklarade bra om varför det blir som det blir. Dock kan han inte vara på flera ställen samtidigt.» (Ganska dåliga)
- Bra med handledningstider varje dag. Handledarna var väldigt villiga att hjälpa oss.» (Mycket bra)
- Lars fanns att fråga i stort sett hela dagarna. han hjälpte till och gav många bra tips! Även Arne har givetvis hjälpt till under handledartillfällena.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Vi har arbetat mycket bra tillsammans. Dock kan jag känna att jag var den i gruppen som la mest tid på vårt projekt, men i efterhand så fick samtliga samma betyg.» (Ganska bra)
- Har fungerat bra inom gruppen och mellan grupper. Även om arbetsbelastningen vart lite sned pga förkunskaper.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»8 61%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 4.07

- Mycket saker att lära sig. Allt ifrån nya språk och program till helt nya tankebanor kring implementerbar logik.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»5 38%
För hög»6 46%

Genomsnitt: 4.3

- Läste 3 kurser samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»2 15%
Gott»3 23%
Mycket gott»6 46%

Genomsnitt: 4

- Fick personligen inte ut så mycket kvalitativt av kursen. För att få ut mer av kursen hade man behövt kunna VHDL-programmering. Vi använde knappt någon VHDL-kodning alls i vårt projekt, utan det känns som vi bara "fuskade" oss igenom projektet utan att lära oss något kvalitativt. Om något kan man väl säga att jag lärde mig att vi borde jobbat på något annat sätt. Å andra sidan var det väl lite upp till oss själva hur vi ville lösa problemen, tex att se till att vi lärde oss VHDL. Men det kändes som det var tillräckligt med nya saker som vi var tvungna att lära oss förutom VHDL. Mest tid gick till att förstå vad som blev fel i Xilinx och åtgärda detta, ofta genom att göra om allt från början, vilket var väldigt tidskrävande. Det känns som detta inte är något vi kommer ha så stor nytta av i framtiden.» (Godkänt)
- Bra med ett praktiskt projekt» (Mycket gott)
- Mycket nyttig kurs! Man får förståelse för helheten och man inser vilka begränsningar som finns tex i programmen man använder.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Intressanta projekt, bra med grupprum.»
- Det enda som var bra med kursen, Lars Kollberg!»
- Bra projekt-förslag. »
- Den är bra som den är.»
- Allt!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Köpa in en logikanalysator till varje grupp! Fler handledare som kan hjälpa? Mer kursmaterial och exempel för att lära sig VHDL. Alternativt forma om kursen kring annan hårdvara som kan programmeras på högnivåspråk.»
- Lägga större vikt vid VHDL-kodningen, tex ha en labb på det så att man lär sig åtminstone grunderna i det. Trycka på studenterna mer att använda VHDL, det blir lätt att man känner att det bara är något nytt och jobbigt att lära sig, det går att programmera allt i StateCad, då blir man bekväm och gör det.»
- tydlig beskrivning för vem man skriver rapport och redovisar för.»
- Placeringen sa att man undervisas i VHDL innan kurs start, mkt vettigare an deras skit program »
- Inget.»
- Bättre introföreläsningar - tydligare info Bättre handledartillfällen.»

20. Övriga kommentarer

- Tyvärr är jag personligen lite besviken över kursen, känner inte att jag lärt mig så mycket av värde, fastän jag lagt ner väldigt mycket tid på den. Å andra sidan blir det ju vad man gör det till, och det handlar om projektarbete, så det var dåligt upplägg från gruppens sida också.»


Kursutvärderingssystem från