ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Försöksplanering KKR031 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-10-27
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»2 28%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 14%
75%»1 14%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.57

- Inte riktigt alla föreläsningar men nästan samt alla övningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»1 16%
Vet ej/har inte examinerats än»3 50%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Jag har lärt mig mer när jag har gått och frågat. föreläsningarna var så där i min mening.» (Ganska liten)
- Undervisningen räckte ofta inte till för att lösa många uppgifter. Det räcker inte att bara visa upp formler, det krävs demonstrationer av hur man hanterar dem också. I väldigt många beräkningar är det inte alls uppenbart varifrån vissa siffror kommer, eller vilka värden som ska användas i vissa formler och hur.» (Ganska liten)
- Förläsningarna var bra, men räkneövningarna med Jan Rodmar var helt meningslösa, eftersom det inte går att höra vad han säger samt svårt att tyda hans skrivstil på tavlan.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Boken är väldigt babblig, det är mycket text och ofta svårt att sålla. Inte alltid tydlig med hur formler används, detta skulle behöva kompletteras av föreläsningar och övningar.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Lösningar skulle uppskattas om de fanns tillgängliga på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- har alltid fått hjälp när det behövts och det har varit lätt att få tag på föreläsare för att fråga om saker. bra bemötande.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»1 14%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 3.71

- Eftersom det ofta är oklart hur beräkningar ska ske krävs det eget tänkande i alldeles för hög grad, vilket är tidskrävande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 28%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Kursen ger inte alla möjligheter som krävs för att ta till sig kunskaper.» (Dåligt)
- Mest för att det är en intressant kurs.» (Gott)
- själva innehållet i kursen var ganska intressant. kul att få veta att experiment är så pass genomtänkta.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet! Jätteroligt.»
- Föreläsningarna har varit mycket bra och belysande och kursboken har varit till mycket god hjälp vid inlärning. Claes Niklasson har ett väldigt bra tempo och fastnar inte med trivialiteter vilket gör att intresset hålls vid liv. Han har fått kursen att verka både intressant och rolig.»
- projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förstår inte varför Bt ska läsa tillsammans med masterstudenterna och varför vissa Bt-studenter ska behöva göra det projektarbete som är avsett för master. Lite löjligt att rapporten till projektet ska skrivas på engelska trotts att handledaren är svensk.»
- Ta bort Rodmar»
- Jag hatar att hänga ut folk på detta sätt och jag har aldrig gjort det tidigare, dock känner jag i denna utvärdering att jag på sätt och vis har ett ansvar för dem som skall läsa kursen nästa år. Kursens enda fel har varit övningarna vilket är ett problem då de är ytterst viktiga för förståelse av kursen. Övningsledaren, Jan Rodmar, kan inte prata engelska även om det är en masterkurs, han är fullständigt obegriplig och skriver dessutom med en omöjlig skrivstil på tavlan vilket gör att halva övningstillfället går ut på att tyda det han säger och skriver. Målen med övningarna går totalt förbi då ingen i salen begriper dem och han kan inte svara på frågor som ställs på engelska (man märkte tidigt att en stor del av masterstudenterna slutade gå på övningarna) eller knappt ens om de ställs på svenska. Vid för många tillfällen har studenter varit tvungna att rätta honom i statistiska tillvägagångssätt. Det är dessutom uppenbart att det vi nu får försöka tyda i Jans tirader är samma som någon annan försökte tyda för 5-10 år sedan. Det är alldeles för uppenbart att kursen för Jan är en ren rutin som inte är värd att ägna någon extra tid åt. Detta blir helt klart då tentagenomgången, vilket kan vara det viktigaste övningstillfället under läsperioden, blir en totalt meningslös och sluddrig högläsning av ett facit till en föregående tenta, inga uträkningar inga förklaringar bara en powerpoint med obegrpliga bokstavs och sifferkombinationer utan förklaring. Jag uppskattar som redan föklarat inte att skälla på folk som inte kan försvara sig, dock anser jag att det är fel att låta vår utbildning och framtid vara underordnad det faktum att någon jobbat länge på institutionen eller har haft kursen länge. Jag är ledsen men jag tycker inte Jan Rodmar skall få fortsätta den undervisning han utövar. Jag kan inte svara på om han skulle fungera bättre om han fick hålla sig till svenska men jag skulle inte vilja chansa med min utbildning och återigen ha honom i något ämne!»
- tydligare och mer läsliga lösta exempel. »
- övingarna bör kanske läggas upp på annat sätt, "klassrumms övningar" kanske? »
- Tydligare genomgångar, särskilt av hur beräkningar sker. Lösningar till fler uppgifter, och tydligare lösningar!»

16. Övriga kommentarer

- För nästa års kurs, skaffa en bra övningsledare, det är nästan det viktigaste på hela kursen!»
- Jättebra med handouts med hänvisningar till boken. Det underlättar för att kunna läsa sig till begrepp.»


Kursutvärderingssystem från