ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Språk och kommunikation, LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-10 - 2011-05-16
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Ta bort kursen »
- anser att kursen bör övervägas att delas i två, en svensk del och en engelsk del. Den svenska delen kan fortfarande vara 7,5 hp och engelska kan vara 3 hp. För just nu känns det som att det är mycket till en kurs med 7,5 hp ta bort pingpong»
- Otroligt mycket som bör tas bort, läs nedan»
- Ta bort hela kursen eller dra ner rejält på den. »
- Jag tycker att för 7,5 poäng ska man inte behöva jobba med den här kursen under ett helt år så pass mycket som vi har gjort. Föreläsningarna har inte varit till någon hjälp utan kunskapen har kunnat hittas i litteratur. Kursen kräver orimligt mycket tid, där föreläsningar varit onödiga och man har fått jobba med småuppgifter hemma allt för ofta!»

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
7 svarande

4 57%
1 14%
2 28%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
7 svarande

4 57%
2 28%
1 14%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen väl*
7 svarande

1 33%
2 66%
0 0%
0 0%
0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
7 svarande

3 50%
2 33%
0 0%
1 16%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
7 svarande

1 14%
3 42%
1 14%
2 28%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt hög arbetsinsats*
7 svarande

0 0%
1 14%
0 0%
2 28%
4 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Personlig utveckling

Gradera påståendena på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Kursen har stöttat min egen utveckling av:

Matrisfråga

- samarbetsförmåga (att arbeta i grupp)
7 svarande

1 16%
0 0%
4 66%
1 16%
0 0%
Frågan inte relevant för denna kurs»1

Genomsnitt: 2.83

- problemlösningsförmåga
7 svarande

3 60%
0 0%
2 40%
0 0%
0 0%
Frågan inte relevant för denna kurs»2

Genomsnitt: 1.8

- förmåga att kommunicera skriftligt
7 svarande

0 0%
2 33%
2 33%
2 33%
0 0%
Frågan inte relevant för denna kurs»1

Genomsnitt: 3

- skärpt analytiskt tänkande
7 svarande

1 20%
1 20%
2 40%
1 20%
0 0%
Frågan inte relevant för denna kurs»2

Genomsnitt: 2.6

3. Övriga kommentarer och viktig information som kursledningen bör beakta

- Dåligt innehåll. Dålig ledning.»
- Anser att kurshemsidan pingpong är ett stort problem. Många gånger har den uppfattats som ologisk, till att börja med finns det för många olika länkar där dokument kan laddas upp och det har varit svårt att avgöra navigera på hemsidan. även har kommunikation mellan lärare och elev varit dålig och missförstånd gällande inlämningar har varit en följetång. Här finns det utvecklingsmöjligheter gällande denna kurs för jag anser att om den utnyttjas rätta av föreläsare och elev kan den blir relevant för vår utbildning. »
- Vart ska jag börja? För det första är kursen fruktansvärt överdimensionerad! 3 stycken rapporter med muntlig redovisning och opponering, 1 tenta, 1 hemtenta, 3 muntliga redovisningar på engelska samt otaligt (>20) många små inlämningar som hela tiden känts väldigt påtvingade just för att vi "ska göra något" till nästa lektionstillfälle. Allt detta för 7.5 HP är absolut inte rimligt och bör verkligen ses över. Kursadministrationen och just kommunikationen mellan lärare och elever har varit dålig, framförallt på svenskadelen av kursen. Vid ett tillfälle har en sak angivits, (t.ex. hur många ord en inlämningsuppgift skall innehålla) för att vid nästa tillfälle vara ändrat. "Samlingen" som det under kursens gång framhållits som viktig, har varit under all kritik. Det har varit olika budskap från gång till gång på vad den egentligen ska innehålla. Att sköta kursen via Ping-Pong är inte heller riktigt konkret. Mycket bättre med att skicka ut ett mail om det är något viktigt alla bör känna till snarast istället för att ladda upp texten på Ping-Pong där väldigt få går in och kollar dagligen. Detta vet jag att jag inte är ensam om att tycka och det är just därför jag tar mig tid till att skriva allt detta.»
- Till största delen en tramsig kurs. Vi skulle kunna lära oss lika mycket på några få veckor.»
- Kursen har inte varit bra»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.35

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.35
Beräknat jämförelseindex: 0.33

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från