ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Marin radiokommunikation, SJO120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

7 svarande

Högst 5 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»1 14%
Cirka 15 timmar»2 28%
Cirka 20 timmar»4 57%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Väldigt mycket information som man MÅSTE kunna enligt läraren. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- Jag har läst kurs pm:et och jag kan inte riktigt förstå målen.» (Målen är svåra att förstå)
- anton beskrev tydligt vad som krävdes.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Enligt målet så ska jag kunna allt, vilket kan vara väldigt svårt att uppfylla.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

- Jag tycker att det är för vagt formulerat» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- För omfattande tenta. Den var enorm!! Hälften hade vi ej gått igenom under lektionstid.» (I viss utsträckning)
- Gällande den praktiska uppkörningen JA.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.28

- Föreläsningarna har varit på knackig engelska blandat med svenska vilket gör det mycket svårt att hänga med. Dessutom så är det väldigt mycekt kunskap som läraren tar för givet att man ska kunna, gärna innan han har gått igenom det.» (Ganska liten)
- Har fått läsa mig till de flesta kunskaper.» (Ganska liten)
- Bra PP-presentationer.» (Ganska stor)
- Utan att gå på samtliga föreläsningar så hade det varit väldigt svårt att läsa in kursen på egen hand.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3

- Kurskitteraturen dvs boken, har jag klarat mig undan, dock samtliga häften som skulle införskaffas är ett måste.» (Mycket liten)
- eftersom det är svårt att hänga med på föreläsningarna så har man fått ta till boken. » (Ganska stor)
- Gillar den lilla gröna boken, även om den inte säger exakt detsamma som Anton i vissa detaljer. Men lätt att läsa in ett aktuellt ämne.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- 2 sidor med information är 1 sida för mycket.» (Mycket dåligt)
- Lite förvirrande när informationen finns på både Antons hemsida och kurshemsidan, hur vet jag vilken som är mäst uppdaterad?? Jag hade velat att Kurshemsiden endast länkade till Antons sida för att Antons hemsida är: 1. Tydligare att hitta vad jag söker. 2. Mera logiskt uppställd. 3. Mera igenomarbetad och trevligare att arbeta med.» (Ganska bra)
- Någon gång lades föreläsningsmaterialet upp lite väl tätt inpå en föreläsning. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 42%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Möjligheten att ställa frågor var det inget fel på men när man väl ställde en fråga så var det mer regel än undantag att man fick sig en liten utskällning för att man inte redan kunde svaret.» (Ganska dåliga)
- Ställer jag en fråga som inte Anton Vialle anser är lämplig så blir jag utskälld. Ställer jag en fråga som Anton anser att jag borde kunna så blir jag utskälld. Ställer jag en fråga så får jag oftast inget svar, pga att Anton inte vill svara.» (Ganska dåliga)
- Får ofta snäsande svar och blir svsnoppad utan att få svar på frågan. Otrevligt bemötande.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Med allting som man, enligt läraren, MÅSTE kunna så blir det en väldigt stor press på kursen.» (Hög)
- Det är väldigt många krav som ska uppfyllas (morse, flaggprov 2 delar, praktisk del, teoretisk del) för väldigt lite poäng. Tiden jag har lagt ner för att klarar kursen överrensstämmer inte med antal poäng jag får. Borde vara fler poäng eller lägre arbetsbörda.» (Hög)
- Kursen ställde höga krav men inte orimliga krav.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Dåligt»1 14%
Godkänt»1 14%
Gott»2 28%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 3.42

- Viktig kurs at kunna, dock väldigt hög arbetsbörda för ganska lite poäng. Svårt att sammarbete med Anton» (Godkänt)
- » (Gott)
- En nyttig kurs som man vet att man kommer få användning av» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Radiolabbarna var bra, förutom "tutor" läget i simulatorerna. Det var riktigt kass.»
- Labbarna»
- Att man har tillträde till radiolabbet på fritid. PP-presentationerna.»
- Inte något.»
- Fler praktiska prov och tester.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tutor läget i simulatorerna bör tas bort så att man kan trycka på knapparna själv istället för att sitta med "press any key" som man inte lär sig något på. »
- Morsen. kan man inte sonika ta och ha ett stort flaggprov där man frågar efter flaggbokstav,betydelse,och hur flaggans bokstav ser ut på morse.vakna det existerar inte längre... »
- Se över om antal nerlaggda poäng överrensstämmer med antal hp-poäng, öva Antons vänlighet jämtemot studenterna.»
- Tycker fortfarande jag inte fått ett HELT tydligt svar om vad som gäller i A3 med GMDSS-utrustning. Jag vill ha ett fulltecknande svar beroende på om man väljer inmarsatalternativet eller HF-alternativet. Får gärna vara en A4-sida om det skulle behövas. Behövs Radiotelex? Varför? På alla sjöområden? osv..»
- Bra att dela upp ROC och GOC i olika kurser.»
- Anton borde få mera tid till att förbereda föreläsningarna och labbarna. Det var meningen att vi skulle få labbhäften på kurshemsidan så att vi skulle kunna ladda ner dem innan labben och printa ut dem, men ofta var de inte upplaggda kvällen innan labben så det var en hel del strul med dessa häften....»

16. Övriga kommentarer

- Anton är en bra lärare och har alltid tid med frågor (super) men om han kunde snacka lite långsammare och ta de lite lugnare på färeläsningarna så hade man lärt sig betydligt mer. »
- I början av kursen antogs vi alla vara radioamatörer och att vi därmed hade grundkunskaperna. Vi som inte hade det fick läsa ikapp, vilket gjorde att när vi läst ikapp var vi inne på GOC, missade då mycket av ROC. Examinatiorn har varit mycket otrevlig och ovillig att svara på frågor. Labbarna har varit delvis bra och delvis förvirrande. Olika lärare påstår olika fakta. Föreläsningrna har inte gett något. Plottriga slides, dålig engelska och tappat fokus. När våra klassrepresentanterna haft mötet i mitten av läsperioden och tagit upp vad vi andra upplevt som fel kom ett långt försvarsmail. Inga tecken på att förändra eller förbättra. Exempeltentorna vi fått har varit dåliga och minimala jämfört med den tegelsten som ordinarietentan var. Den var allt för omfattande och flera frågor fanns med för att "sätta dit" oss. Mycket hade vi inte gått igenom på lektionstid. Kursen har varit kass!!»


Kursutvärderingssystem från