ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-3 Matematisk analys, TMV170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Går du i ettan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

41 svarande

Ja»40 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»21 50%
Cirka 20 timmar»12 28%
Cirka 25 timmar»6 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 1.85

- i genomsnitt, blir självklart mer veckan/veckorna innan tentan» (Cirka 20 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»2 4%
25%»13 30%
50%»4 9%
75%»10 23%
100%»13 30%

Genomsnitt: 3.45

- Föreläsningarna gav inte jättemycket, var mer tidseffektivt att plugga hemma / i grupp istället.» (75%)
- Pga obligaosirka moment i andra kurser har jag inte kunnat delta i allt. Annars hade jag varit med mer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 52%

Genomsnitt: 2.52

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 40%
Ja, i hög grad»23 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.64

- Tentamen var en barnlek jämfört med det som Johan gick igenom under föreläsningar. Ofta förstod man inte vad som skedde när Johan räknade, men det orkade man inte bry sig om då man i förväg sett tentamens upplägg, och redan insett att den var enkelt konstruerad. OBS: inte ett stort problem i sig.» (I viss utsträckning)
- tentan var alldeles för svår i jämförelse till tidigare år. Detta var inget bara jag tyckte utan något alla kommenterade kring. En lätt tenta i Diskret matematik och en alltför svår tenta i Matematisk analys väger inte jämnt.» (I viss utsträckning)
- Jag saknade några delar på tentan som verkade vara en viktig del av kursen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt stor skillnad från övningstentorna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»17 40%
Ganska stor»15 35%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.4

- Khan Academy lär mig mer» (Mycket liten)
- Ganska stressat tempo och tråkiga föreläsningar hjälper inte direkt.» (Mycket liten)
- Han är bra på att föreläsa, men ibland så gör han vissa uträkningar i huvet och då tappar man bort sig.» (Ganska liten)
- Tycker att fler exempel borde tas på tavlan, när det blir FÖR mycket teori blir det svårt att koppla det till de uppgifter man löser.» (Ganska liten)
- Föreläsningar har varit bra, men tentor och arbete i Calculous har gett mig mer än det.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»7 16%
Ganska liten»10 23%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»13 30%

Genomsnitt: 2.73

- Khan Academy lär mig mer» (Mycket liten)
- Införskaffade mig aldrig någon lärobok.» (Mycket liten)
- Öppnade boken en gång. Den vart väldigt svårläst. Internet var till mycket större hjälp.» (Ganska liten)
- Calculus är en bra bok som referensmaterial men värdelös som kursbok.» (Ganska stor)
- Beta var till stor hjälp» (Ganska stor)
- jag tycket det för tjock bok och ibland det som läraren skippade är väldigt viktiga.» (Ganska stor)
- Calculus <3» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»28 66%
Mycket bra»10 23%

Genomsnitt: 3.14

- Här räknar jag in laborationsmomentet i Matlab. Laborationsuppg. var bra och testade våran förmåga, men Matlab i sig är kasst. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»14 33%
Mycket bra»16 38%
Har ej sökt hjälp»10 23%

Genomsnitt: 3.8

- Det har varit svårt att få kontakt med handledare angående labbar och dylikt, annars har det varit bra.» (Ganska dåliga)
- Tror inte jag sett en assisten gå runt och hjälpa till med labbarna vi gjorde.» (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»32 76%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»31 73%
Hög»7 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»29 69%
Hög»9 21%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.16


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»17 40%
Gott»19 45%
Mycket gott»4 9%

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Matlab momentet verkade meningslöst (vi har inte ens fått någon alls utbildning i det), kursen i sig var bra och man kände att man lärde sig. Däremot var tentan inte anpassad utan var alltför svår (tentor ska absolut inte vara lätta, men denna var alltför stor skillnad mot tidigare år och eftersom den väger 100% av betyget kändes det minst sagt tråkigt).» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demoexempel»
- Johan! En föreläsare som verkligen kan sitt ämne fullt ut. Han drar också ur sig en del roliga flosker, vilket bidrar till att man vill lyssna på honom.»
- Johan»
- Kurslitteraturen och föreläsaren samt räknestugorna»
- Johan karlsson»
- Studiepassen! Det är guld värt att kunna diskutera med sina klasskamrater»
- Övnningstentorna var väldigt lik tentan, så man är förbered.»
- hjälppassen i ideläran»
- Upplägg»
- Johan Karlsson»
- JOHAN! »
- Bra med exempel tal.»
- Johans dåliga och underbara skämt!»
- johan»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vara tydligare med vad kursen faktiskt går ut på. Har varit svårt att överblicka kursen nu.»
- Mindre bevis»
- Skippa Matlab. Annars väldigt bra kurs!»
- Matlaben är onödig»
- Bättre kurswebbsida.»
- Kurslitteratur»
- Vissa föreläsningar var helt oförståliga, så man fick själv läsa in det från kursboken.»
- Matlab uppgifterna känns onödiga.»
- en tenta som är anpassad till tidigare år eftersom detta är samma kurs så borde alla som läst kursen bedömas lika.»
- Mer engagerande föreläsningar»
- Jag tycker hela matlabdelen känns onödig och ger väldigt lite.»
- Ta bort labbarna. Man lärde sig inte något från dom. Hade jag lagt den tiden på att lära mig det som ingick i kursen så hade det varit mer värt.»
- Möjligvis lite tydligare labbanvisningar»
- Ha någon föreläsning om matlab. »
- Koppling mellan föreläsningar och vad vi räknade på i boken var inte särskilt bra. Saknade mer grundläggande exempel på föreläsningar också»
- Matlab-labbarna kändes meningslösa, fick knappt ur något av det.»
- Matlabben känns jättemeningslös egentligen, det känns inte som man får ut någonting av det alls.»

17. Övriga kommentarer

- Leve Johan!»
- Har varit sjuk en större del av perioden och därför inte kunnat medverka så mycket. Skulle vara bra om material ifrån föreläsningarna läggs ut på kurshemsidan. »
- En kurs med Johan som examinator är alltid en trevlig kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.59
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från