ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-2 Tekniks kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

Om du inte är inskriven på TKELT 300 hp. Ange i så fall var du är inskriven

25 svarande

E 07»23 92%
E 06»1 4%
E 05»0 0%
E 04»0 0%
Annat»1 4%

Genomsnitt: 1.2


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»17 54%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.8

- Vissa perioder blev det mer än 15timmar.» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»7 22%
100%»23 74%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 22%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.67

- Palla förstå målen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kommer egentligen inte alls ihåg om jag har sett målen eller ej så mitt svar på frågan är egentligen "kommer ej ihåg"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»20 76%
Nej, målen är för högt ställda»5 19%

Genomsnitt: 2.15

- frågan är besvarad utifrån det jag upplevt som målen, eftersom jag nu inte kommer ihåg dem...Överlag kan man ju säga att allt är lätt när man kan det, kanske inte så konstigt...men, i mitt fall kan jag ganska bra engelska sedan tidigare och har därför inte haft några problem med den delen av kursen, om man däremot inte kan så bra engelska sedan tidigare så tvivlar jag på att man lärt sig så mycket mer, för egen del har jag väl lärt mig en eller två grammatikdetaljer, inte mycket mer känns det som...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker det var fel att sätta ett sådant projekt så tidigt. Projektet innefattade delar vi gick igenom i kretsanalys 2 veckor innan slutrapporten skulle vara inlämnad.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 42%
Ja, i hög grad»14 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.61

- vilka mål?» (?)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»15 48%
Ganska stor»10 32%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.41

- Engelskatimmarna gav rätt lite (inget ont mot dig Eva, men det är inte så jag lär mig språk), det man lärde sig mest på var nog diskussioner med Björn» (Ganska liten)
- för att lära sig ett språk måste man använda det, det finns inga genvägar!» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»15 48%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.25

- Eng-online var dock rätt användbart» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»21 67%
Mycket bra»6 19%

Genomsnitt: 3.06

- Hade dock gärna sett kurspm och powerpoints på nätet» (Ganska bra)

10. Hur har det fungerat med en mentor från industrin?

31 svarande

Väldigt Dåligt»7 22%
Dåligt»4 12%
Bra»16 51%
Väldigt bra»2 6%
Har inte träffat våran mentor»2 6%

Genomsnitt: 2.61

- Väldigt bristfällig information innan möte, annars ok.» (Väldigt Dåligt)
- Träffade nog den här typen två gånger men det gav inte alls mycket, sedan glömde vi typ bort det hela...» (Väldigt Dåligt)
- Träffade henne bara en gång sedan försvan hon spårlöst!» (Väldigt Dåligt)

11. Hur har projektet fungerat?

31 svarande

Väldigt Dåligt»2 6%
Dåligt»8 25%
Bra»15 48%
Väldigt bra»6 19%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Det blir för mycket att gör i slutet. man kan inget i början så det går inte göra något då.» (Dåligt)
- Jag en hel del andra hade inte förkunskaperna inom elkunskap som krävdes för ett sådant projekt.» (Dåligt)
- Svårt att komma igång och sätta sig in i projektet, var väldigt tungt första veckorna eftersom man inte ens hade kunskaper nog att förstå sig på problemet» (Bra)
- Dock har det som det kan bli att arbetet faller på de som är flitigast och vissa visar inte intresse och arbetsvilja. De flöt med och gjorde ingenting. Men deras namn finns ändå med på projektet fast de inte förtjänade det.» (Bra)

12. Hur har övningarna i språklabbet fungerat?

31 svarande

Väldigt Dåligt»1 3%
Dåligt»4 12%
Bra»23 74%
Väldigt bra»3 9%
Har inte gjort labbarna»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Detta beror främst på mig själv» (Dåligt)
- Bra att få träna och få kritik på sitt uttal» (Bra)

13. Hur har den fungerat med eng-online?

31 svarande

Väldigt Dåligt»2 6%
Dåligt»4 12%
Bra»18 58%
Väldigt bra»6 19%
Har användt eng-onling»1 3%

Genomsnitt: 3

- Dock fanns den för få frågor och använde man ang-online flitigt så lärde man sig frågorna utantill tillslut.» (Bra)

14. Hur har examinationssättet fungerat? (Grammatik, uppsats, presentation)

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Bra»20 64%
Mycket bra»9 29%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- Tycker uppsatsen suger, det är inget man kommer gör någonsin om man är teknisk ingenjör. bättre skriva på dator som man skulle ha gjort annars. Ha mer muntligt för det är viktigare än att skriva en "roman"...» (Dåligt)
- "ok"» (Bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»12 38%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Hade turen att hamna i en grupp där det bara var en som inte hjälpte till i arbetet» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»20 64%
Hög»6 19%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.22

- Sett över hela perioden, bitvis mycket innan inlämningar såklart.» (Lagom)
- Hög vid vissa tidpunkter, men överlag lagom.» (Lagom)
- väldigt upp och ner» (Lagom)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 35%
Hög»18 58%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.7

- jag tycker inte projektet bör gå över hela terminen, dessutom för stora grupper» (Lagom)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 12%
Godkänt»15 48%
Gott»7 22%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.29

- Den är för långdragen.» (Dåligt)
- Engelska-biten kändes överflödig. Projektet var bra» (Dåligt)
- Tanken är god, med en kurs som introducerar projektarbete, engelska och elektroteknik. Frågan är dock hur det lyckas i praktiken då kursen ofta kännts omotiverande. En detalj som är väldigt frustrerande är att man i början av kursen (läs fram till ca lv 3 lp 2) "avkrävs" rapporter utan att ännu ha någon aning om vad det egentligen är man ska göra i projektet då "kretsanalysen" ännu inte kommit så långt, detta upplevs som frustrerande men uppenbarligen lyckades vi ju skriva rapporter som verkade vettiga utan att förstå något, vad nu vitsen är med det...=)» (Godkänt)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetet»
- Projektet ger nyttig erfarenhet även om det är motigt stundtals!»
- Projektet»
- Att det graderade betyget baseras enbart på engelskan, det tjänar man väldigt mycket på då man kan engelska. De tekniska handledarna i projekten har överlag varit bra, behåll dem!»
- Att man kör kursen direkt, första perioden, bra att komma igång att jobba i grupp, jobba med engelskan.»
- Projektet»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- korta ner kursen. Ändra på projekten. bättre handledning än att dom säger att det här ser NOG bra ut. så får man en 3 än då, är det bra?»
- Mer intressant projekt!»
- Mycket jobbigt med ett projekt på den nivån såpass tidigt.»
- I början av kursen är alla lite av ett frågetecken över vad som ska göras, mer vägledning behövs då.»
- kör inte tre kursen parallellt, alla tre kurser tar stryk av det, särskilt då det blir laborationer och inlämningar, vilket ofrånkomligen tar mycket tid ifrån att faktiskt försöka lära sig kurserna!»
- Grupperingar ska vara baserat på en snabb urval broende på intresse , bakgrund och förkunskaper studenter har så att kompotensen delas lika mellan olika grupper.»
- inte mycket»
- Kanske själva uppsats skrivandet under tenta tid, kan fungera som inlämning också.»

22. Övriga kommentarer

- Eva e cool»
- Jag har uppfattat att man redan skulle kunna allt innan man började på Chalmers vilket jag tycker är dåligt med tanke på att alla era elever inte kommer direkt från gymnasieskolan. En annan sak som jag tycker ni skulle ändra på är att ha mera undervisning före tentorna istället för efter så man kunde haft bättre möjligheter att att klara tentorna, så slipper man om tentor vilket skulle gynna båda parterna.»
- En sak som också bör påpekas är att det från studenternas håll skulle uppskattas om Lennart och teknikhandledarna hade pratat ihop sig om vilka tekniska krav som ställs på projekten. Detta eftersom vissa fått höra att "det ska ni inte behandla" och Lennart sedan frågat varför inte ämnet behandlats, eller att handledaren sagt att "allt är ju bra, inget att ändra på", men Lennart ändå tyckt att det inte varit tillräckligt genomarbetat. Detta vore bra om det kunde förtydligas!»
- Det har varit en lärorik kurs. Bra, men jobbigt att den kom i första teminen.»
- jag tycker att kursen borde flyttas till trejan som valbar kurs...kursen testar gamla meriter från gymnasiet och man lär sig ganska lite egentligen....»


Kursutvärderingssystem från