ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik i kemitekniken, LKT400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-08-08
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»7 70%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- I princip bara jobbat med den under lektioner dvs ca 6 h i veckan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»3 30%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»3 37%

Genomsnitt: 2.37

- alldeles för invecklad projektuppgift.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»5 62%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Matlab lektionen med den "andra killen" var bra.» (Ganska liten)
- Labbtillfällena har varit till stor hjälp, men inte föreläsningarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Väldigt lång väntetid för att få hjälp med matlab/projektuppgift. » (Mycket dåliga)
- Gunnar räckte inte till under projekt-tiden. För svår uppgift för att bara ha en lärare som hjälper. (många saker var han tvungen att hadgripligen utföra för oss, för det gick inte att klura ut med den lilla kunskap vi hade om matlab)» (Ganska dåliga)
- Många vill ha hjälp, därför tar det lång tid» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med fler lärare under labb» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- För många i varje grupp, vilket betydde att inte alla såg datorskärmen och det var svårt att vara delaktig. Blev att den som kunde mest om matlab satt vi datorn. Hade vart bättre med grupper om två.» (Ganska dåligt)
- Vi var alldeles för många i varje grupp.» (Ganska dåligt)
- Vi var 5 personer i en grupp, detblir inte effektivt då» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 80%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Egentligen inte för hög eftersom vi klarade oss med den lektionstid vi hade. Hade vart roligare att fokusera på att lära sig matlab grundligare istället för att börja med att tillämpa det med en gång (projektet).» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»2 20%
Hög»1 10%
För hög»6 60%

Genomsnitt: 4.2

- var ok» (Lagom)
- Från att gå från bara salstentor, till 4 gruppprojekt arbeten va tufft.» (För hög)
- Vi har haft grupparbeten i alla kurser den här läsperioden, det har varit rörigt och svårt att få tid till allt» (För hög)
- Vi hade arbeten och projekt i alla kurser, vi kände att det blev lite mycket» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 33%
Godkänt»5 55%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- Kändes mest irriterande att man inte riktigt förstod vad man höll på med.( Även om lärare förklarade)» (Dåligt)
- Var virrigt. Man fick vänta mycket på hjälp. En del lektioner gick 3/4 av tiden åt att vänta på hjälp. Matlab föreläsningarna var bra. Gunnars föreläsningar började på för hög nivå enligt mig(kändes även ganska orelevanta, hade vart mer hälpsamt att ha fler matlab föreläsningar). Var svårt att hänga med. » (Dåligt)
- Man fick en bra inblick i MatLab, men förstod inte uppgiften» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mer tid»
- MatLabövningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha tre stora projekt i samma läsperiod!»
- Personligen tycker jag att det hade varit bättre med en "baskurs" i matlab, inte ha nåt grupparbete, utan lämna in uppgifter individuellt. Med baskurs menas då att man får sitta och prova sig fram med hjälp av lärare. Enklare uppgifter.Bara för att få lite rutin på programmet.»
- Mer matlab! Mindre grupper. Bättre introduktion av projektet om det skall vara kvar i samma form. Mer hjälpmedel till projektet, om man inte kan få fram en till lärare borde projektbeskrivningen innehålla mer information. »
- Lägga kursen en annan läsperiod. Det va för mycket projekt under just denna läsperioden. Därför la man inte lika mycket tid på kusrsen som man skulle önskat.»
- Få projekt som man förstår»

16. Övriga kommentarer

- Om projektarbetet kvarstår behövs en extra lärare till matlab-uppgifterna. Mycket bättre i laborationerna när det var två lärare.»
- läraren var bra!»


Kursutvärderingssystem från