ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och struktur ht08 (ARK215)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-03 - 2008-12-14
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

23 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ja, det framgick ganska bra»10 43%
Bra»9 39%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.34

- Det var lite oklart med strukturbiten. Jag tycker att det saknades föreläsningar om grundläggande strukturer. (Det var någon sådan i början men det var för kort och för lite). Det blev så att vi inte lärde oss något om vi inte själva tog tag i konstruktörerna under projektet. Något som iofs fungerade bra men resulterade i att man kanske fick 30 - 40 min konstruktionshandledning under hela kursen och det kändes lite för lite. Många frågor till konstruktörerna hade säkert kunnats ta i helklass då det säkert blev en hel del upprepanden för dem.» (Ganska dåligt)
- Kursnamnet gav en ledning om att struktur var lika viktigt som arkitkekturen i kommande projekt, men det kändes som det försvann under kursens gång.» (Ganska dåligt)
- Det var inte tydligt att huvudfokus var struktur (bortsett från i kursens namn). I och med att vi började med sitplan, plan-sektion mm, dvs allt utom struktur, förlorades siktet.» (Ganska dåligt)
- Hur slutinlämningen skulle se ut kunde varit tydligare från början där det anslogs vilka begränsningar man hade i form av antal A1:or man får använda.» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna förklara och använda begrepp kring byggnaders bärande stommar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»6 26%
Bra»10 43%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.65

- Tydligare fokus på literaturseminariumet tidigt i kursen med bättre återkoppling och krav på redovisning hade nog kunnat göra att detta målet i högre grad uppfylldes. Vid kritiken nämnde ett flertal personer att de inte visste vad en balk var och att dom inte kan något om konstruktion vilket jag menar visar på att literaturseminariumen som just handlade om detta inte har fått det fokus det borde ha fått.» (Ganska dåligt)
- Skulle vara bra med mer kunskap inom området!» (Ganska dåligt)
- Kunde gått igenom mer teoretiskt... alt att man konsentrerade på Structures boken.» (Ganska bra)
- Det hade hjälpt att ha några föreläsningar precis i kursens början med konkreta exempel på olika bärande system. Fler introduktiva föreläsningar! » (Ganska bra)
- KGs föreläsningar gav stor förståelse inom detta.» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna utforma en byggnad där utformningsprocessen är ett växelspel mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 26%
Bra»12 52%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.82

- Våra första inlämningar var planer och sektioner. Om man ej hade börjat tänka i struktur så låste man sig till den aktulla planlösningen och därefter försökte skapa en fungerande kontruktion till denna. Vilket gjorde att den bärande strukturer blev en följd av de arkitektoniska valen.» (Ganska dåligt)
- Blev lite rörigt eftersom det styrdes upp av dagsskisserna vi hade i början. Sedan blev många tvugna att "applicera" en bärning på den plan osv som de hade skapat. Kunde integreras bättre.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten ska kunna argumentera för val av material och utformning av detaljer i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»11 47%
Bra»5 21%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Vi har inte alls gått igenom detaljritning i kursen. Det har man fått söka upp själv, utan några som helst riktlinjer.» (Inte alls)
- Det har funnits för lite stöd i denna bit och målet har från lärarlagets sida känts oprioriterat.» (Ganska dåligt)
- Vore bra med materiallära!» (Ganska dåligt)
- Vi hade inga förelänsingar eller någon information om vad eller hur man visar en detalj av väsentlighet.» (Ganska dåligt)
- Framför allt svårt med utformning av detaljer då man inte vet så mycket hur det fungerar på så liten skala. Tyckte man lärde sig mest under själva kritiken, vilket ju inte är för sent men vore kanske bra om man fick lite mer på benen innan också. » (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att studenten ska kunna presentera förslag i fysiska och digitala former. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 21%
Bra»11 47%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 4.08

- Det känns som ett mål som inte hör hemma i den här kursen. Det finns andra kurser, så som Modellering, visualisering och kommunikation som lämpar sig bättre för detta mål.» (Ganska bra)
- Bra med samspelet med Material och Rumslaborationerna. Kan utvecklas ännu mer för att förbättra de "fysiska formerna".» (Bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

22 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»2 9%
Ganska bra»4 18%
Bra»12 54%
Mycket bra»4 18%

Genomsnitt: 3.81

- Litteraturseminarierna var inlagda helt fel i tidpunkten och blev för mkt. Bra i början med veckoinlämningar av olika skisser. » (Ganska låg)
- Jag har dock lagt ned betydligt mycket mer tid på projektet än det som fanns schemalagt, säkert det dubbla. Men det är ju ett aktivt val från min sida. Jag upplevde lärarens krav som rimliga» (Ganska bra)
- Allt för många ambitionsområden från kursledningens sida vilket gjort att kursen ibland varit spretig med moment som inte känns helt klockrena så som literaturseminariumet. Kravnivån har varit helt okej, dock har den på vissa håll följts upp och återkopplats dåligt vilket gör det omotiverat att jobba för att nå upp till kraven.» (Bra)
- Dom har varit höga. Mycket på en gång.» (Bra)
- Hade dock önskat fler inspirationsförelänsningar.» (Bra)

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

23 svarande

Mycket dålig»1 4%
Ganska dålig»4 17%
Ganska bra»11 47%
Bra»7 30%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Fruktansvärt dålig närvaro från Gunillas sida och en konstant förvirring kring vad som gäller till följd av detta. Oscar har tappert försökt svara på våra frågor men inte alltid lyckats eftersom Gunilla varit svår att nå och ge svar till Oscar. Oscar har fått ta en stor arbetsbörda i och med detta vilket gjort att han har upplevts som stressad och kvalitén i hans handledning har där av blivit lidande.» (Mycket dålig)
- Fler föreläsningar om struktur och konstruktion behövs.» (Ganska dålig)
- Upplägget kändes ganska odefinierat. Och den stora belastningen i kursen kom samtidigt som hållfen blev jobbig. Lit.sem. kunde varit i början istället.» (Ganska dålig)
- Tycker att ex litteraturseminareierna hade kunnat komma i första läsperioden då det var väldigt lugnt överlag med de andra kurserna som vi också läser. Också för att man ska kunna fokusera helt på projektet när man väl kommit igång med det i andra läsperioden. » (Ganska bra)
- Kursen var väl planerad, men det fanns vissa problem med att nå ut med informationen till oss studenter.T.ex. info om kritiken eller litteraturseminarier.» (Ganska bra)
- Jag tycker att kopplingen mellan rumslabborationskursen kunde varit ännu tydligare. Det var jättebra de gånger då KG hade en uppföljning ur en konstruktörs synvinkel av våra rumslaborationer. (Kanske är inne lite på fel kurs, men tanken var väl att de skulle knytas ihop lite?)» (Ganska bra)
- Mer kan läggas i början på terminen i Lp1. Det blev för mkt med t.ex. litteraturseminariena i slutet av kursen, då det redan var stressigt. I övrigt fungerade det ganska bra förutom att dagsskisserna ibland blev ett hinder i gestaltningsprocessen.» (Ganska bra)
- Saknade lärarnas närvaro under många TimeEdit utsatta så kallade "handledningstillfälle".» (Ganska bra)
- Det hade varit schysst med en intensiv period i början, typ en vecka schemalagd helt åt detta, en kickstart för att komma igång med strukturtankar och få en klar idé så snabbt som möjligt.» (Ganska bra)
- Kursen började väldigt bra och strukturerat, men dalade sedan allt eftersom inlämningen närmade sig. Tycker att det brustit i informationsförmedlingen till klassen emellanåt, t.ex. vid schemaändringar osv. Litteraturseminarierna är ytterligare ett moment som hade kunnat introduceras bättre.» (Bra)
- Skulle vara roligt med mer inspirationsföreläsningar i början av kursen t.ex. den föreläsningen vi hade med Claes i slutet» (Bra)

8. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
Ganska otillfredsställande»8 34%
Ganska bra»7 30%
Bra»2 8%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.08

- Oscar var jättebra! Men en handledare på trettio elever var väl lite i underkant, speciellt framåt slutet.» (Nej, inte alls)
- Var ofta svårt att få konstruktionshandledning vilket många gånger kändes nödvändigt att få för att kunna komma vidare i projektet. Satte stoppklossar.» (Ganska otillfredsställande)
- handledningen på arkitektsidan var bristfällig då Gunilla många gånger var frånvarande. Detta ledde till att informationsflödet blev dåligt mellan lärare och studenter och att oscar fick dra ett tungt lass.» (Ganska otillfredsställande)
- För lite handledartid. De som var var dock bra.» (Ganska otillfredsställande)
- Det var ofta ont om kritiker tillfällen. När man väl fick ett tillfälle var sdet för korta stunder. Svårt att hinna förklara för kritikern. Själva kritiken blev jag besviken på, hade hoppats på mer kontruktiv kritik. Jag skulle vilja att kritikerna var tdligare med vad som är bra och vad som är dåligt med projektet. Detta disskuterades inte. Mer tydlighet från kritikerna. Sedan upplevde jag att vissa kritiker inte var tillräckligt pålästa om syftet med projektet. Det är viktigt att man disskuterar det som är relevant. Det var jättebra med flera kritiker per grupp och att grupperna var små. Varför var det olika många kritiker i de olika grupperna? Skulle man inte kunnat fortsatt det bra konceptet från rum och geometri att snurra på kritikerna, det funkade jättebra, olika personer har olika input till disskusionen. » (Ganska otillfredsställande)
- Mer handledning hade uppskattats men den har fungerat jättebra! Ett bättre handledarsystem behövs. Det var inte så bra att sätta upp alla tider för flera veckor på en gång. Tiderna tog slut och det var svårt att i förväg veta om man behövde någon handledning om 2 veckor eller inte. » (Ganska bra)
- Det var ont om handledningstider emot slutet.» (Ganska bra)
- Det behövs mer tid med konstruktör.» (Ganska bra)
- Kunde ha behövt lite mer kanske, men främst var det svårt att få tider just när man behövde.» (Ganska bra)
- Tyvärr hade vi nästan bara en "arkitekthandledare" tillgängligt på de utsatta tiderna villket knappt räckte för hela klassen, det var inte rillräckligt. » (Ganska bra)
- De tider då det informerats om att det skulle finnas handledning, kom handledarna givetvis. Dock var handledartiderna alltför få i förhållande till antalet elever. Minst en till (arkitekt)handledare hade behövts. » (Ganska bra)
- Organisationen kring handledningen skulle avsevärt kunna förbättras genom ett tydligt schema om när vilken handledare kommer etc. Kursportalen skulle exempelvis kunna användas mycket mer som platsen där man bokar sig på en tid med en handledare så att på så sätt alla garanteras lika mycket tid samt att det är tydligt när man har handledning. NN (namn redigerat) är en ganska så lam handledare som inte säger mycket konstruktivt och positivt. Man blir mer frustrerad av att diskutera med honom än vad det faktiskt ger. Att från en handledare i konstruktion få svaret "jag kan inte det, fråga Per" på i princip alla frågor känns konstigt. Och då skall det tilläggas att min konstruktion inte varit särskilt mer komplicerad än byggnader av typen ICA Maxi. Kritiken kändes bra med undantaget att vår konstruktör inte var med under hela dagen. Det är svårt att prata om konstruktionen för sig och arkitekturen för sig i ett projekt som har stort fokus på att få dessa delar intimt integrerade. Hårdare hållet på att följa rumsprogrammets ytbegränsning är något jag önskar. Det är inte svårt att åstadkomma en byggnad med mycket hög kvalité map flöden och vackra rum om man dubblerar ytan medan pusslet är svårt att få ihop om man följer angivelserna. Som jag ser det är det lite av ett misslyckande att ha 3 0000 kvm omotiverat större hus och samtidigt få cred för ett bra projekt medan om man istället håller sig inom angiven ram får skit för att planen inte är helt optimalt löst. Det behöver således vara hårdare på att ytan skall följas eller så plockar man bort ytbegränsningen och beskriver endast funktionen byggnaden skall rymma. Vad är annars poängen med en begränsning?» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite svårt med handledartider, men det tror jag mer beror på klassen. Vissa var uppskrivna varje gång medan andra hade fått 1 innan mellankritiken och sedan kanske 2 till. Något system för att boka handledartider vore bra för som det varit nu har det varit först till kvarn som gällt. Mkt bra kritik! Bra att det var uppdelat med ett fokus på fm och ett annat på em. Mer variation vilket gör att man orkar hålla sig koncentrerad bättre istället om man kör hela projekt åt gången.» (Bra)
- Kritiken var mycket relevant.Däremot tycker jag att det hade behövts mer handledningstid, särskilt arkitektur-handledning. Ofta var det Oskar som var ensam handledare för 33 elever. Gärna en andra handledare som är på plats oftare.» (Bra)

9. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Konstruktörerna i handledning och kritik, inspirationsföreläsningar i början av kursen. Studioresan, även fast den inte var tänkt från början. Mkt bra!»
- Riktigt bra med kombinerad arkitektur och konstruktionshandledning. Oslo-resan var också mycket givande. Uppskattad takföreläsning med Ulf.»
- Tidiga inlämningar av deluppgifter ger bra start och anledning att "ta tag i" projektet direkt. Upplägget med kritik i mindre grupper med flera olika yrkesgrupper representerade bland kritikerna ger bra diskussioner. Vissa grupper delade upp kritiken i två temaområden (stadsplanering, resp. konstruktion) innan resp efter lunchrast, vilket gjorde att man hela tiden höll intresse och diskussion levande för alla projekt.»
- Att ha ett rumsprogram att utgå ifrån kändes mycket viktigt. Det har vi inte haft tidigare. Det skulle dock kunna finslipas och granskas en gång innan det delades ut. Mellankritiken var mycket bra som inslag. Resan till Oslo var riktigt bra att börja med!»
- det mesta»
- Kursen som helhet tycker jag är bra, lite små saker som har varit otydligt men det hade kunnt lösas genom att ha en kursansvarig som oftare var på plats och tillgänglig. »
- Föreläsning om bärande strukturer. »
- Friheten att välja vad man ska lägga sitt fokus på och den stora friheten i utformningen.»
- Samma typ av projekt, med en social funktion och en stor spännvidd.»
- Själva projektet var givande och intressant.»
- Sammverkan med material och rumslaborationer, när det gäller konstruktionsföreläsningarna»
- Fler inspirationsföreläsningar, som de vi hade i inledningsfasen, med K-G mfl.»
- Grundidén»
- Uppgiften var bra, en komplex planlösning med en komplex struktur. Men fokus på strukturen behöver bli tydligare.»
- Bra med delinlämningar i början. Puschar på studenten att inte stanna upp i prossen. Bra struktur på kursen i början, info etc. dock sämre mot slutet. Bra med föreläsningarna med KG stadsbyggnadskontoret och Claes föreläsning var ju LYSANDE, men den skulle kommit tidigare i projektet. Bra med folk utanför skolan! »

10. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Framför allt koncentrera projekttiden. Lägg litteraturseminarierna i början. Ev mer handledartider, tror ändå de flesta fick så man klarade sig i slutändan men borde ha ett bättre system för bokningen av handledartider. »
- Kontakten med Gunilla fungerade bra, när hon väl var på plats. Skulle vilja se den kursansvariga läraren oftare på skolan. Bra med mycket projektringstid i andra halvan av kursen. Det ska finnas ett system för att kunna boka handledartid långt i förväg, liknade det som kom till desista veckorna, redan från början. Det skulle bli mer rättvist och inte lika mycket först till kvarn.»
- Bättre information och struktur kring handledningstider. Tidigarelagd mittkritik - så att man hinner ändra ev stora brister som uppdagas.»
- Schemat för kursen måste revideras. Det fungerar inte att ha den tyngsta projektperioden samtidigt som hållfasthetsläran ligger med mycket tidskrävande moment. Samma vecka som projektet examineras om 7,5 hp examineras två moment i Hållfasthetslära om vardera 1,5 hp. Det är inte hållbart och kvalitén i alla dessa tre examinationer blir lidande vilket är onödigt då jag ser att man skulle kunna lösa detta genom att ändra schemat. Jag önskar att man till nästa årskurs flyttar om avsevärt så att Hållfasthetslära och Modellering, visualisering och kommunikation ligger och avslutas i läsperiod 1 och att man ägnar läsperiod två åt Rums- och materiallaborationer samt Byggnad och struktur. På så sätt får läsperiod 1 ett tydligt fokus på verktyg som man sedan kan använda sig av i ARK215 på ett bra sätt och som stöttas upp av gestaltningsövningar som kan bidra mycket under skissprocessen i ARK215. Som det är nu får vi inte för än ARK215 är slut veta hur vi ska beräkna knäckning för en balk och då är det svårt att kunna använda den kunskapen i projektet, något som annars kunde ha gett ytterligare dimensioner till det hela. I övrigt behöver litaraturseminarierna få ett större fokus alternativt plockas bort. Den som är bekant med lata vägens lag inser att lärarlösa seminarier inte ger något eftersom man knappt läser böckerna och sedan bara diskuterar så pass mycket att man kan skriva sin A4 och lämna in för att sedan göra något roligare så som att gå hem och hänga med kompisar. Jag hade annat som för stunden kändes mycket viktigare vilket gjorde att det inte fick någon prioritet. Kör all kritik digitalt via en dator istället för på papper. Det är bara slöseri med papper att skriva ut dem och man kan genom att ta bort detta moment bespara alla den frustration och stora kostnad som en plotter innebär. Genom att använda sig av en dator kan man dessutom dra nytta av den modell man byggt och virtuellt vrida och vända på den för att ge alla en ökad möjlighet att förstå projektet ytterligare. Mängder av information som man har presterat försvinner genom att den klistras på ett papper där man högst selektivt endast kan visa vissa delar. Tänk att på presentationen inte bara vandra omkring i en 2D planritning utan även genom att förflytta sig i 3D modellen på datorn! Tekniken finns, varför inte utnyttja den?!»
- inget direkt»
- Satsa på att få in mer kunskap om konstruktion. Känns irrelevant att presentera snitt och detaljer, samt beskriva sin konstruktionnär man egenligen inte är helt med på vad det handlar om.»
- De första dagsskisserna tar i viss mån bort friheten i vad man vill börja med i sin gestaltningsprocess. Kan vara väl så intressant att börja med att fundera på vad man vill att ens byggnad ska ha för bärning, fasad och allmänt uttryck och sedan därifrån skapa sin plan! Ett inplanerat studiebesök vid någon stor hall eller dylikt med stora spännvidder osv hade varit intressant!»
- Bättre lärarkommunikation! Kanske se till att kursmålen och gränserna för projektet förmedlas tydligare i inledningsfasen av arbetet.»
- Fler handledartider. Gärna mer av KG-föreläsningar.»
- Bättre information i början av kursen angående kursmål osv. Och även bättre information under projektets gång.»
- Det har varit en fruktansvärt tung arbetsbelastning, med projektinlämning, samtidigt som man har duggor och inlämning i en så krävande kurs som hållfasthetsläran. Det är viktigt att kursens lärare är mer samspelta och att den lärare som är på plats kan fatta beslut och ge information. Vore bra att få kraven på hur stort presentationsutrymme man har från början, om det är ett viktigt krav att det ska rymmas på ett visst antal A1:or.»
- Mer handledningstid och bättre löpande information. Annars en riktigt bra kurs»
- Fler handledningstillfällen, fler föreläsningar, samt eventuella dagskisser i sturktur baserad arkitektur under kursens första del.»
- Upplägg (mer tid i början, även tidigare mittkritik), mer handledd tid i slutet, och tydligare fokus med mer referensmaterial och -fakta (typ en föreläsning om "idrottshall: viktigt att tänka på" och exempel på konstruktionsdetaljer (fem snabba: såhär fästs en pelare i marken etc), vi fick inget sådant.»
- Det måste framgå tydligare vad vi ska få ut av kursen, vilka är målen?! Varför går vi denna kurs, vad ska vi lära oss av detta. Mer inspirationsföreläsningar i början av kursen. mer handledning. Behöver bli bättre info i slutet av kursen, t.ex. till kritiken. Vi borte opponera på varandra, ett bra sätt att lära sig. Den person som är informationsansvarig för kursen bör närvara mer, skapar annars svårigheter i kommunikationen mellan lärare och elever. »
- ordna upp så att alla får gott om handledartider»Kursutvärderingssystem från