ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsmetodik H11, PPU125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-04
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»10 33%
Cirka 20 timmar»9 30%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»4 13%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.23

- Oklart» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»3 10%
100%»26 86%

Genomsnitt: 4.83

- Hade en sjukdom under 2veckor där jag missade mycket.» (50%)
- Lite mindre än 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 33%

Genomsnitt: 2.9

- Inte satt in mig i det» (Jag har inte sett/läst målen)
- Oklart hur mycket man förväntas lära sig och vad man kommer testas på.» (Målen är svåra att förstå)
- Det känndes som att merparten av kursen handlade om hur en rapport ska skrivas snarare än hur man tar fram och sållar bland idéer och förslag.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Ibland kunde vissa föreläsningar kännas lite väl långsamma och grundläggande.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet inte» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»14 53%
Ja, i hög grad»8 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.5

- Duggan omfattade för lite av kursen.» (I viss utsträckning)
- Eftersom målen är ganska oklara är det svårt att veta om man blivit testad på det eller ej.» (I viss utsträckning)
- Duggan var för lätt. Tyckte inte den tog upp alla delar av kursen. » (I viss utsträckning)
- Känns som att provet vi hade inte alls var viktigt.» (I viss utsträckning)
- Helt ok» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»21 70%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.9

- Övningarna har varit det bästa för inlärningen.» (Ganska stor)
- Framförallt bra gästföreläsare men även lärarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»10 33%
Ganska liten»17 56%
Ganska stor»3 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- jag spenderade 525kr för en bok jag inte läste mer än 10 sidor i, varav jag sedan läste snabbt igenom det vi lärt oss på föreläsningen och klarade duggan 17/20 utan insats...» (Mycket liten)
- Jag har aldrig använt kursboken utan bara kompendier från alla förläsningar.» (Mycket liten)
- Använt boken mer som uppslagsverk än lärobok.» (Ganska liten)
- Man klarar sig utan boken» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 63%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.3

- En inställd föreläsning som inte meddelades på kurshemsidan eller något annat sätt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.53

- Övningarna har varit bra när det har kommit upp frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Dålig gruppsammansättning. Hade varit bättre till nästa gång om man inte fick välja grupp själv utan blev tilldelad en grupp. Detta är första kursen vi har tillsammans och man vet inte ännu vilka man jobbar bra ihop med. En person i vår grupp var inte alls delaktig i projektet och detta skapade stor irritation och gjorde att ambitionen och lusten att jobba med projektet försvann.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»2 6%
Låg»4 13%
Lagom»20 66%
Hög»3 10%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.9

- Förvånansvärt hög stundtals» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 13%
Lagom»19 63%
Hög»6 20%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.13

- Algebrakursen som gick paralellt var ärligt talat inte alldeles för svår men det är helt okej att ha lite mjukstart.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 13%
Godkänt»10 33%
Gott»14 46%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.33

- Allt kändes väldigt luddigt. Det fanns ingen röd tråd genom föreläsningarna och det var svårt att se hur de skulle kunna hänga ihop med duggan. Det var väldigt oklart hur projektrapporten skulle utformas och hur projektet skulle gå tillväga. Det kändes lite som om vi var försökskaniner till en ny kurs. Det måste gå att göra en introkurs bättre än såhär.» (Dåligt)
- Känns som det var en enda stor kompott. Man fick inte ut något vettigt förutom själv arbetet med ett projekt. Känns som att dom skulle lägga mer tid vid enskilda delar och inte bara känna på varje sak i en lektion.» (Dåligt)
- Jag tycker visserligen kursen vara ganska kul men det var tack vare att den var det som skapade de bästa förutsättningarna för att kunna lära känna varandra. Kursen i sig känndes inte som att den har särklit stor mening.» (Dåligt)
- Spretig kurs när det är så många olika föreläsare. Tyckte att det var en bra introkurs.» (Godkänt)
- Väldigt rörig kurs.» (Godkänt)
- Lite konstigt upplägg» (Godkänt)
- Boken som vi behövde köpa för 550 kr var helt onödig och jag klarade kursen utan problem fastän jag inte hade köpt boken. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gästföreläsarna från ringhals»
- Fortsätt med föreläsningar av personer från arbetslivet.»
- Det var intressant med gästföreläsningarna så de är bra att behålla.»
- Projektarbetet.»
- Projektarbetet»
- skiss teknik var intressant och underhållande. Projektet lika så. »
- Kul med redovisning och höra andras projekt»
- De intressanta gästföreläsarna från industrin och dylikt. »
- Projektarbetet.»
- Gäst-föreläsningar av personer med olika ingenjörsbakgrunder och yrken. Nyttigt och roligt att höra vad just de jobbar med och deras roll som ingenjör.»
- förläsarna från gamla chalmerister»
- Gästföreläsningar»
- Gästföreläsarna»
- Föreläsningarna med folk från industrin»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare kursmål»
- Tydliga instruktioner på vad som skall ingå i de olika kapitlen. »
- möjligen lite mer strikt. denna kursen kändes väldigt flummig, eftersom det är en av de första kurser vi går tycker jag att den borde varit lite mer strukturerad...»
- Mycket tydligare struktur på kursen! Det måste bli tydligare vad vi förväntas lära oss.»
- Skippa att ta med kursboken, den var onödig och dyr.»
- Duggan och skissövningarna. Duggan var för lätt och tog inte upp allt. Skissövningarna var dåliga.»
- Mer struktur»
- biblioteksmötet bör flyttas till lite senare så man kan direkt använda sig av källsökning under övningen.»
- Skulle varit kul att höra de andra projekten som vart i klassen utom de i gruppen. Men det kan kännas jobbigt att redovisa för så många personer. »
- Innehållet kan bli mera sammanhållet och sammanhängande.»
- Vissa föreläsningar, tex maskinelement som jag tyckte var väldigt långsam och inte särskilt insprierande. Pratar föreläsaren fortare och om svårare saker så kan man få med sig folk som tänker "oj vad han kan det vill jag med kunna" och det är ju lite så det ska vara i skolan...tycker jag.»
- Se över kursplanen och försöka ta med mindre delar och behandla dessa mer istället.»
- Bättre styrda projekt»
- Man kanske kan lägga till ett studiebesök hos ett företag »
- Tydlighet om vad som skall prövas på tentamen. Alltså vad man borde kunna. »
- Mer styrda lektioner och avstämmningar så att man är i fas. »

16. Övriga kommentarer

- kursen var intressant och gav en generell inblick av vad livet som en ingenjör kan ge för uppgifter.»


Kursutvärderingssystem från