ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FEM-modellering V10, LMU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»5 31%
Cirka 30 timmar»4 25%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 3.37

- Mycket mer än med tidigare kurser» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifter tar mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Extrem arbetsbelastning i denna kursen, rapportskrivningen tar en ofantlig tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»15 93%

Genomsnitt: 4.93

- Föreläsningarna ger mycket ledning till uppgifterna som skall utföras, dock var föreläsningssalen dålig.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 68%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»12 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- var bara inlämningsuppgifter. svårt att säga om jag uppnådde målen. Men jag fick godkänt på allt, och kände att jag lärde mig bra saker.» (I viss utsträckning)
- Syfter på genomförda labbar i denna frågan» (Ja, i hög grad)
- ingen examination - inlämningsuppgifter» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.31

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.25

- Följde i princip bara "knappologin" hela tiden» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Bra uppdaterat och strukturerat» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Tycker man fått mycket och bra hjälp när man gått upp och frågat om något.» (Mycket bra)
- gärna fler lektioner i datasal med möjlighet till att få hjälp från lärare» (Mycket bra)
- Ett välkommet och ärligt intryck att alltid kunna springa upp och fråga när det behövs.» (Mycket bra)
- Gert har varit bra på att göra sig själv tillgänglig och ger bra svar även på luriga frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»15 93%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.93

- Samarbetade med en annan grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»6 40%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Det var mycket att göra, men eftersom vi inte hade någon tenta så hjälte det att kunna fokusera på den andra tentan» (Hög)
- Kursen tar ganska mycket tid men pga av eltekniken inte var så tidskrävande så hade man gott om tid.» (Hög)
- Eltekniken som vi läser samtidigt blir extremt lidande, man lägger i princip ingen tid alls på andra kursen tills fem-kursen är avslutad.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 18%
Lagom»8 50%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- jämnt utbredd över hela kursen. Det var skönt. Extra skönt att vara klar med allt innan tentaveckan. Det är guld värt.» (Lagom)
- Men vi har ju ingen tenta så det är förståligt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 37%
Mycket gott»10 62%

Genomsnitt: 4.62

- Rolig och intressant, kändes "ingenjösmässig". Blev dock rätt trött på det i slutet när handberäkningarna vägrade att stämma.» (Gott)
- Mycket bra kurs där man skall tänka själv och examinatorn ger inte bort någon information gratis.» (Mycket gott)
- Helt klart den intressantaste och lärorikaste kursen kursen hittills. Och en superb lärare.» (Mycket gott)
- En kanonkurs...Klockrent upplägg med dataövningar och efterföljande rapporter.Man får verkligen en förståelse för vad man gjort.Gert är också en kanonföreläsare och extremt påläst och kunnig inom området.» (Mycket gott)
- Bra kurs, Gert visar på stort kunnande och en bra idé om vad som är viktigt att lära ut. Intressant och givande.» (Mycket gott)
- Kändes som att man skulle behövt ha lite mer förkuskaper i hållfasthet för att komma igång bättre med labbarna. Detta ordnade upp sig under kursens gång» (Mycket gott)
- Mycket bra med att man varje vecka måste lösa nya uppgifter och beskriva utförliga rapporter.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- inlämningsuppgifterna»
- Allt»
- Gert! Det känns att han har varit ute i näringslivet och känner till värden utanför skolan. »
- Upplägget med inlämningsuppgifter»
- G.Persson»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget direkt»
- byta till datasal 044 i jup då de på plan 3 har datorer som inte är användarvänliga, krånglar och är sega.»
- Inget»
- Gerts språkbruk med förmycket svordomar.»
- Bättre föreläsningssal»
- Snabbare datorer»

16. Övriga kommentarer

- Gert är kanske den bästa läraren vi har haft»
- Tacksamt vore det om kompendiet som delades ut om matrisformulerade förskjutningsmetoden var skrivet i dator och inte förhand på ett rutigt papper då det blev jobbigt att tyda och försvårade processen i uppgift 2 - stångbärverk!»
- Tung men väldigt lärorik kurs»


Kursutvärderingssystem från