ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Kompetensprövning, SJO220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»10 66%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»5 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- svårt att få tid i op-sim... svårt att göra något åt det» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.66

- har väl inte vart någon undervisning?» (0%)
- det har bara varit 4 timmar » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.8

- vet inte riktigt vad som förväntas av oss» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket bra med uppkörning!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- vi hade nästan ingen undervisning i detta utan man fick göra i princip allt på egen hand. detta kan jag tycka var ett problem i och med att man inte alltid förstår vad som är rätt utan kan lära sig fel. därför kan jag tycka att det hade varit bra med något mer ledning.» (Mycket liten)
- Har kört simulatorn på eget initiativ under studierna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Har använt manualen för MC90 om jag varit osäker på något.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

- dock konkurens om tider» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»13 86%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- beror på vad man själv lägger för tid. frågan passar inte riktigt kursen» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 20%
Lagom»11 73%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»4 26%
Mycket gott»4 26%

Genomsnitt: 3.73

- Problem med simulatorn gjorde att uppkörningen inte blev så bra som den kunde.» (Godkänt)
- Jag hade uppskattat mer feedback (positiv och negativ) ifrån Sami efter genomförd uppkörning.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre information för vad som förväntas av oss, vi famlar lite i blindo och får mest information ryktesvägen innom klassen»
- kanske mer utbildning men framför allt längre tid för testet. Det blir ofta för många fel på väldigt kort tid»
- mer ledning i simultaorkörning. det gäller alla simulatorkurser. för i alla kurser som jag har haft har det varit väldigt dåligt med det. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra lärare!»
- Gavs bara ETT träningstillfälle vilket är alldeles för lite.»


Kursutvärderingssystem från