ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del A, TMV036, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»5 6%
Cirka 20 timmar»26 36%
Cirka 25 timmar»17 23%
Cirka 30 timmar»13 18%
Minst 35 timmar»11 15%

Genomsnitt: 2.98

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»1 1%
75%»17 23%
100%»52 72%

Genomsnitt: 4.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»35 48%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 12%

Genomsnitt: 2.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 81%
Nej, målen är för högt ställda»8 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»12 22%
Ja, i hög grad»6 11%
Vet ej/har inte examinerats än»33 62%

Genomsnitt: 3.32


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»39 54%
Mycket stor»16 22%

Genomsnitt: 2.97

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»15 21%
Ganska stor»33 46%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 3.02

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»9 12%
Ganska bra»47 65%
Mycket bra»14 19%

Genomsnitt: 3.01


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»13 18%
Ganska bra»32 44%
Mycket bra»16 22%
Har ej sökt hjälp»10 13%

Genomsnitt: 3.29

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 29%
Mycket bra»48 66%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»12 16%
Hög»52 73%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 30%
Hög»45 62%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»34 47%
Gott»32 44%
Mycket gott»3 4%

Genomsnitt: 3.48

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI-lektionerna!»
- Alexei.»
- SI-matematiken»
- SI-matte »
- SI matte»
- De roliga liknelserna under föreläsningarna.»
- - SI-matten - den ger väldigt mycket för både SI-ledare och studenter (fundera dock på att kanske ha två ledare per grupp istället för en, så att arbetet kan effektiviseras)»
- SI-matten»
- De mindre grupperna där man en lärare eller ledare berättar och tar emot frågor.»
- SI - matten»
- Alexie, utmärkt föreläsare trot att det ibland är svårt att höra riktigt vad han säger.»
- SI-matten»
- SI-matten»
- SI-matten »
- SI-matte»
- SI-matten»
- Den tydliga planeringen med rekommenderade uppgifter som fanns att finna på kurshemsidan.»
- Kvalitén på räkneövningar! Bra organisation!»
- Alexei»
- SI-Matten var oerhört bra att gå på efter föreläsningar och exerciselektioner. Att dela sin egen kunskap och få ny kunskap i grupp var definitivt en effektiv win-win situation för alla.»
- Räknestugorna är bra där man kan få se exempel och kan få hjälp»
- Lektioner och si-pass.»
- SI»
- SI-matte lektionerna gav mycket.»
- tydliga genomgångar»
- SI-passen. Mycket givande när alla löser samma tal. »
- Alexei.»
- examinatorn, mycket bra föreläsningar!»
- Matte SI»
- Alexei Heintz»
- SI-matten»
- SI delen, det har verkligen vart jättebra!»
- Möjligheten till många övningstillfällen mellan föreläsningarna. Lätt att få snabba och bra svar från både föreläsare och övningsledare.»
- Föreläsningar, övningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle kunna vara mer genomgång på övningstillfällena, inte bara genomgång av uppgifter utan allmän genomgång om vad veckans kapitel handlat om, som ett kompliment till föreläsningarna.»
- Fler kopplingar till tidigare matematikkurser i gymnasieskolan.»
- Byt föreläsare. Alexi är utan tvekan den mest opedagogiska föreläsare jag någonsin haft. Hans föreläsningar består nästan uteslutande av teori och kanske 5% exempel. Att man dessutom har honom som övningsledare gör att ma inte får ut någonting av kursen. det jag lärt mig har jag fått ut av boken, Si-lektionerna och mattesupporten som finns på biblioteket. Sorgligt men sant så har inte föreläsningarna givit mig någonting.»
- Tempo på genomgångar.»
- mer exempel på föreläsningar»
- Se till att schemat på TimeEdit stämmer, detta var inte fallet första måndagen på läsperioden. Mer allmänt och därmed färre exempel med siffror. På så sätt kan läraren ägna mer tid åt att förklara alla steg i de härledningar som gås igenom. SI-matten bör vara mer synkroniserad med föreläsningarna. För ofta tas det upp problem och områden som man inte har fått genomgång på än.»
- - Se över övningsledarnas arbete så att de är inbegripna i kursens innehåll och håller sig till det (se kommentar under övriga kommentarer). - Det hade varit positivt med fler övningledare i studioövningarna i Matlab, då man under en lektion (1,5h) endast hinner få hjälp en gång (om ens det). Man märker tydligt att ledaren själv känner sig otillräcklig i det sammanhanget, och så ska det ju inte behöva vara.»
- Alldeles för lång väntetid under matlab lektionerna om man behöver hjälp! Kan lätt bli att halva lektionen går åt till att vänta.. Någon mer matlab föreläsning för att ge ökad förståelse skulle underlätta mycket.»
- En aning långsammare och möjligtvis tydligare genomgångar. Både på föreläsningar och vanliga lektioner.»
- Fler lärare till matlab och/eller fler (mindre) salar per lärare.»
- Matlab föreläsningar skulle öka förståelsen för programmet. Det är väldigt svårt att bara läsa i boken.»
- Mer exercise timmar, framför allt eget räknande. Bättre att gå till 18.00 varje dag så man hinner räkna mer uppgifter och komma ikapp det man missat under nollningen.»
- Mer SI-matte»
- Mer konkreta exempel på föreläsningarna. Bättre kurshemsida, gärna på Pingpong.»
- Personerna som håller i övningstillfällena borde väljas ut med större omsorg. Kunskapsmässigt har de varit mycket duktiga, men tyvärr så saknar de förmågan att lära ut på ett bra pedagogiskt/retoriskt sätt. »
- Skulle gärna se en möjlighet till mattestugor, som kemi räknestugan fast i matte »
- konsulttid i matte. då man kan räkna på de uppgifter man inte hann med och få hjälp om så behövs»
- Mer hjälp under matlab-lektionerna. Bättre information första föreläsningen om hela kursen. Det blev liksom pang på när Alexei bara körde på direkt...»
- Snygga till kurshemsidan och gör det lättare att hitta.»
- Rickard»
- Inte ta för givet att alla har lika bra förkunskaper.Vara tydligare vid tankegångar vid exempel och beräkningar. »
- Ibland gick föreläsningar väldigt snabbt framåt, så att man inte hängde med. Men detta är okej, för man hinner i alla fall anteckna. Problemet är att ibland gick genomgångarna på exercisen lika snabbt, vilket ledde till att man ännu en gång bara satt och antecknade utan att förstå. Det hade varit bättre om man gick lite långsammare framåt då, annars känns det som bortkastad tid. Självklart kan man säga till lektionsledaren, men jag tror att många andra, precis som jag, inte vågade eftersom, ifall alla andra redan hängde med, då skulle man sinka dem.»
- Möjligtvis mer tid att räkna och mindre genomgång på lektionerna.»
- Jag tror det skulle vara lättare att ha termer och begrepp på engelska under lektionerna då böckerna är skrivna på engelska»
- säger läraren att en sak kommer på tentan ska den saken också komma på tentan så, mer noggranhet av vad som stämmer.»
- Mer tid för lektioner där läraren kan gå runt och hjälpa till. Det hanns inte med under demonstrationslektionerna. »
- Inga tomma löften»
- ev. duggor under kursens gång»
- Borde finnas någon lektion i slutet där det bara repeteras. Vi körde nya saker även sista lektionen. Sen tyckte jag tentan var svårare än tidigare tentor. »
- Matlabundervisningen! Hur skall man kunna gissa sig fram till alla kommandon med _en_ undervisning i ämnet??»
- Långsammare och tydligare genomgångar på föreläsningarna och övningstillfällen.»
- matlab, försök lägg mer grund i början. kanske en studioövning med bara grundläggande komandon? Dvs. inga direkta uppgifter - bara testa på vad allt betyder. var väldigt svårt att börja programmera direkt då man aldrigt gjort det innan.»
- Föreläsningarna»
- ---»
- Tentamen bör testa mer förståelse och inte fokusera så enormt på att derivera komplicerade funktioner. Under tentamen fanns inte tillräckligt med tid för att både visa förståelsen för den egentliga uppgiften, då den mesta av tiden gick åt till att derivera och förenkla funktionerna. »
- MATLAB-undervisningen kan ordnas på ett bättre sätt. En lärare på en hel sal är för lite, det är alltid en väntan på att få redovisa eller att få hjälp.»
- Mer relevanta matlab uppgifter. Lite mindre att göra på planeringen, det gick lite för snabbt fram. »
- Anta inte att eleverna tycker att det som gås igenom på föreläsningarna är lätt.»

16. Övriga kommentarer

- Många nya räknesätt som man inte har lärt sig i gymnasieskolan. Svårt att följa en föreläsning eftersom man inte känner till räknesättet.»
- Vår övningsledare är väldigt välutbildad och smart, men använder sina egna kunskaper för att lösa övningsproblemen vilket innebär att vi studenter inte riktigt hänger med då han inte håller sig till de metoder och uttryck vi skall lära oss för tillfället utan svävar iväg till senare kunskaper. Sedan att han inte förklarar hur eller vad han gör inte det hela mycket lättare tyvärr.»
- Jag har främst arbetat på eget hand med hjälp av äldre kursare och andra i klassen. Jag har därför ingen direkt åsikt om undervisningen, förutom föreläsningarna. Jag har inte deltagit på mer än ett par lektioner. De föreläsningar jag har varit på har inte känts så givande. Jag tycker att föreläsarna generellt har hållit ett lite väl högt tempo och inte alltid varit så bra på att berätta vad de gör när de skrivit på tavlan. När jag inte tycker föreläsningarna ger särskilt mycket tenderar jag att komma mindre och mindre till skolan. Men det är ju ett val jag själv gjort. Hade kunnat vara mycket mer delaktig och då kanske jag inte heller hade tyckt att tempot varit för högt eftersom jag förhoppningsvis hängt med bättre på det som jag deltar i. »
- övningslektionerna blev förstörda eftersom övningsledaren gick igenom uppgifterna i ett rasande tempo utan att förklara vad han gjorde.»
- Äntligen en utmaning i matte :) det har varit kul!»
- Hade Alexei som föreläsare och förstod ingenting ibland under föreläsningarna och sedan hade jag även honom på räknestugorna vilket gjorde det svårt att fpörstå där med.»
- Enda dåliga jag har upptäckt är att efter att Alexei har skrivit färdigt på tavlan och står och pratar skulle det vara trevligt om han flyttade på sig istället för att täcka tavlan.»
- I början hade vi mycket tid för att räkna själva på räknepassen, medans det mot slutet blev mer som vanliga föreläsningar, man antecknade av tavlan och tänkte inget själv. Också mycket störande att övningsledaren använder annorlunda notation jämfört med boken och/eller föreläsningarna.»
- Jag förstår inte varför vektorgeometrin ligger i ALA.A då grunderna för vektorer och matriser gås igenom i ALA.B. Det hade kanske varit bättre att lägga vektorgeometrin efter allmän förståelse av vektorer och matriser? (förstår dock att det möjligtvis finns en bra anledning till varför det är planerat såhär)»
- Tentan var väldigt olik de gamla tenor och övningstenan som vi fick innan.»


Kursutvärderingssystem från