ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion grundkurs V10, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»8 32%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 3.08

- Konstruktionsuppgiften har tagit en väldans massa tid» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgiften tog mycket tid. » (Cirka 30 timmar)
- Det fanns inte mycket tid till vanlig räkning i mitten av kursen då konstruktionsuppgiften tog mycket tid. Därför fick man ägna jätte mycket tid i slutet. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 16%
75%»8 32%
100%»13 52%

Genomsnitt: 4.36

- Väldigt mycket föreläsningar har legat på tidiga mornar då det är tungt att orka upp.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 48%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 28%

Genomsnitt: 2.28

- Läraren har sagt vad som är viktigt då han gått igenom det, men jag har inte tagit mig tid att läsa målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»12 54%
Vet ej/har inte examinerats än»4 18%

Genomsnitt: 2.9

- tentan var för svår» (I viss utsträckning)
- Men jag tycker att bonuspoängen borde kunna tillgodoräknas även när man ligger på gränsen till att få en 3:a och inte bara vid en godkänd tenta» (Ja, i hög grad)
- förhållandevis lätt tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.6

- Föreläsningar och härledningar i all ära men det är först när man räknar och försöker tänka själv som man faktiskt lär sig något.» (Mycket liten)
- Det har varit för lite räknande på lektionerna tillsammans med lärare.» (Ganska stor)
- Bra grundlig information. Saknade dock att få reda på beräkningsgången och hur man ska tänka för att lösa en upppgift. Vilka olika steg som ska gås igenom vore väldigt bra att få reda på. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»11 45%

Genomsnitt: 3.41

- Boken är extremt opedagoisk och svårbegriplig. » (Ganska liten)
- Mycket bra med fullständiga lösningar till alla som skall räknas.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»5 20%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.52

- Tyvärr la inte Kjell ut något material på kurshemsidan. » (Mycket dåligt)
- Det existerar endast kurs pm på hemsidan i överigt är den helt död. Lösblad som ständigt delas ut på föreläsningar borde även finnas tillgängliga på hemsidan om man missat något tillfälle. Allt som delas ut även tentor borde finnas på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Nästan inget utdelat material fanns på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Näst intill obefintlig, måste bli bättre. Fruktansvärt slöseri med papper i denna kurs, bättre lägga upp material på kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Papper som delas ut under föreläsningar kunde också delats ut över studieportalen. » (Ganska dåligt)
- Mycket bra med allt utdelat material. Dock saknade jag att få detta på hemsidan. Planeringsschemat för de uppgifter som ska beräknas borde komma första dagen. » (Ganska bra)
- Saknades cad-figur som man skulle ha till ett arbete, och fanns inte så många tentor. Men gick att få tag på från tidigare år på andra sätt.» (Ganska bra)
- Mycket bra utdelat material, men inte mycket på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Den fungerar bra om man är på föreläsningarna. Dock är kurshemsidan obefintlig. Lägg ut materialen där!!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»6 24%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.16

- Problem att nå läraren utöver lektionstiden. » (Ganska dåliga)
- Eftersom det inte fanns några övningstillfällen var enda chansen att ställa frågor i 15-minuterspauserna. » (Ganska dåliga)
- Det har förekommit gånger man knackat på hans dörr och han inte öppnat. Det är väl bara säga att man inte har tid och får återkomma en stund senare om det inte passar. » (Ganska dåliga)
- Man kunde komma upp till Kjells arbetsrum om man ville fråga något, saknade rena övningstillfällen och inte bara föreläsningar.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit bra om övningar för att räkna själva under handledning hade funnits» (Ganska bra)
- Dock svårt då det inte var föreläsning, och det är ofta då man själv sitter och räknar och behöver hjälp. Hade varit bra med en räkneövningslektion minst en gång i veckan. I alla fall de sista 3 veckorna. » (Ganska bra)
- Här väger lektionstid och avsatt föreläsningstid upp lite ändå. Måste säga att det är fuktansvärt nonchalant att inte orka släpa sig upp till dörren när man knackar på den och hör att du sitter där inne. Även om du är upptagen så kan man säga det och be eleven återkomma vid annan tidpunkt. Begrip att man kanske kört fast och inte får hjälp på flera dagar. MYCKET NONCHALANT!!! » (Ganska bra)
- Svårt att komma i kontakt med Kjell utanför schemalagd tid» (Ganska bra)
- Jag har alltid fått hjälp när jag har frågat dock saknas riktiga räkneövningar där mer spontana frågor kan ställas.» (Ganska bra)
- Kjell förklarar alltid jättebra om man väl frågar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.92

- Jag har endast sammarbetat med ett fåtal och mellan oss gick det bra. Dock är sammarbetet mellan progammen dålig. » (Ganska bra)
- Mycket sammaarbete i konstruktionsuppgiften som har fungerat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»12 48%
För hög»8 32%

Genomsnitt: 4.12

- Lager axel dimensionerings uppgiften tar mycket tid men är mycket givande.» (Hög)
- Mycket arbete med konstruktionsuppgiften. Mycket petig rättning. Men samtidigt var uppg väldigt bra då man lärde sig mycket. » (Hög)
- Går att minska genom att man går igenom vanliga fel som görs i axel-lager-dim. uppg. Du kan inte räkna med att man hinner göra alla axel-lager uppg i boken innan. Det var ingen som gjorde det och jag har klasskompisar som lägger ner mycket tid på skolarbetet.» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tog alldeles för mycket tid i relation till att man inte fick en enda hp poäng för den. Det borde delas upp som ett separat moment som ex vis ger 1,5 hp » (För hög)
- Det var mycket att ta in i kursen. Inget fokus. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»9 36%
För hög»11 44%

Genomsnitt: 4.24

- Många gruppuppgifter som skall göras tar mycket tid.» (Hög)
- Två tentor och två projekt samt sammarbete med maskinarna. Mycket kvanitet samtidigt som sammarbetet med maskinarna i den andra kursen var dåligt. Detta försvårade konstruktionen. » (Hög)
- kanske lite mycke belastning på denna kursen, men det var främst den andra kursen vi hadde som var för hög. men jag tyckte konstruktionsuppgiften var så bra att jag inte skulle vilja plocka bort den.» (För hög)
- Vi hade två stycken arbeten utöver att plugga till tentorna vilket gjorde att tiden har inte riktigt räckt till..» (För hög)
- Alla inlämningar i miljökursen har tagit förmycket tid att få ihop och inte get något tillbaka, därför har konstruktionen blivit lidande,» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»13 52%
Gott»7 28%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.44

- Det är väldigt mycket schemalagda lektioner som är välplanerade och utförliga men som egentligen inte ger så mycket.» (Godkänt)
- det kändes inte som en grundkurs, det var för avancerat » (Godkänt)
- Det känns som att alla föreläsningar är gjorda på samma sätt flera gånger innan. Mycket utdelat material som man bara fyller i. » (Godkänt)
- Gillar inte ämnet, så jag har svårt att uttrycka mig. Kände ändå att jag lärde mig något.» (Godkänt)
- Lärde mig mycket tillslut men kände att jag inte fick mycket hjälp med lärandet. Det var mycket slit i ensamheten vilket gjorde denna kursen svår. » (Godkänt)
- Innehålsrik och bra kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- upplägget på föreläsningarna var mycket bra och varierande. Det var även trevligt att man kunde titta på diverse prylar läraren hade med sig.»
- Projektet är bra, välstrukturerade föreläsningar»
- Exempel och beräkningar.»
- uppgiften med lagerdimentionering var bra för inlärandet»
- Formen på tentan. Jättebra! Fick dock tidsbrist, men tror det beror på att jag inte kunde så bra.»
- Utdelade materialet»
- Hm.. att läraren var villig att hjälpa till även utanför lektionstid. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningstillfällen, mer uppgiftslösning på föreläsningarna och mindre teori»
- Räknestugor borde införas och schemaläggas istället för bara en massa föreläsningar. Konstruktionsuppgiften måste ge riktiga hp eller godkännt bonuspoäng till tentan då denna tar ofantligt mycket tid att utföra. En levande kurshemsida med materialet som delas ut. »
- räkneövningar! Och schemalagd tid(ett tillfälle i veckan) för grupparbetet vore också bra då det är svårt att hitta tid då alla kan närvara.»
- Konstruktionsuppgiften som tar mycket tid borde ge några mer extrapoäng. Hade varit bra med en dugga efter halva tiden. »
- Räkneövningar borde införas. »
- Fler räknetimmar/övningstillfällen i denna kursen. Känner inte att föreläsningarna har lyckats ge några exempel där kunskapen används. Känns som om man ofta suttit o lyssnat o tänkt, "Jaha? o vad ska detta betyda?"»
- Kurshemsidan»
- Det hade behövts räkneövningar med lärarhjälp under kursens gång. »
- Övningslektioner där man har tid att göra uppgifter i boken och fråga lärare om hjälp med problem»
- Inte lika tung inlämningsuppgift.»
- Lägga upp lite mer på kurshemsidan»
- Övningstillfällen som inte är i föreläsningssal»
- Jag tycker man bör ha en mindre konstruktionuppgift så man kan ha mer fokus på att räkna under hela kursens gång. Jag skulle vilja dela upp maskinarna och designarna och ha en liten förläsningssal med mer diskussion. Maskinarna och designar har lite olika mål med kursen och då kan man anpassa nivån efter det. Räknestugor så att man börjar räkna i tid. Jag tycker att övningsboken skall göras om. Det är för långa och svåra uppgifter som inte alls speglar tentan. Lösningsgången är inte kronlogisk. Man bör börja med vad vi ska få ut och sen se vad som behövs för att kunna räkna ut det istället för att räkna ut massa saker som man inte förstår vad man ska med det till. Det är svårt att följa.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs,men svår.»
- Att slänga sig med svärord är ganska oproffsigt på den här nivån, Kjell borde vårda sitt språk. »
- axel-lager uppgiften mycket bra. Du är sakkunnig i ämnet. Kursen är en mycket bra kurs. Tycker att du bör engagera dig mer som lärare/föreläsare du är oinspirerande. Sen tycker jag som jag tidigare sagt: öppna dörren och tala om när du har tid/finns på plats. eventuellt konsultationstider?!»
- Kursen bör göras om! Titta på möjligheter som underlättar för studenterna. Detta är det svåraste kursen hittills med det hade den inte behövt vara. Kvalité före kvantitet. »


Kursutvärderingssystem från