ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Klimatsystem och hållbart byggande, ENM085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-01 - 2011-06-17
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

26 svarande

Nej, det framgick inte alls»2 7%
Ganska dåligt»7 26%
Ja, det framgick ganska bra»14 53%
Bra»3 11%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- uppdelningen av kursen och en otydlig inledning gör kursen väldigt svårgreppbara från början» (Nej, det framgick inte alls)
- Första delen förstod man, men sen var det väldigt förvirrande» (Ganska dåligt)
- själva målet med uppgifterna var otydligt, spretigt och ofta framkom det inte förrän i slutfasen. Det gjorde det hela till en stressig situation då man inte vet vad man ska göra i början när man har tid och när det väl börjar bli ordning på vad som ska göras är det för lite tid kvar. » (Ganska dåligt)
- Första intrycket: en kurs om de stora sambanden ur ett klimatperspektiv. Under de första föreläsningarna fick jag uppfattningen att vi skulle utforma individuella byggnader. Jag var mycket förvirrad inför de första uppgifterna» (Ganska dåligt)
- Det är en väldigt stor kurs med spretigt innehåll så det var svårt att veta vad som förväntades i alla moment från början» (Ja, det framgick ganska bra)
- Däremot svårt att veta vilka delar som skulle vara mest framträdande.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål(efter fullgjord kurs ska studenten kunna) Naturresurser och styrsystem för hållbart byggande.
-referera till eller återge centrala begrepp och beteckningar rörande hållbar utveckling
-referera till pågående processer internationellt och nationellt som rör policies för miljöarbete och hållbar utveckling
-beskriva byggnaders betydelse i energi- och resursflödessystem ur miljösynpunkt
-bedöma och välja relevant miljövärderingstekniker i en given uppgift
-genomföra undrsökningar som rör utvecklingsfronten inom ämnet
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»10 40%
Bra»9 36%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 3.32

- Jag förstår inte lärandemålet! Det låter som "lär er lite om miljö"...» (Inte alls)
- Även om uppsatsen var väldigt lärorik att skriva så kan jag inte säga att detta läromål är uppfyllt.» (Ganska dåligt)
- Under examinationen upplevde jag att det var många som inte hade klart för sig vad hållbarhet var, eller hade svårt att hantera begreppet på ett vettigt sätt. De två första punkterna känner inte jag att klassen som helhet har så bra koll på. Fokus hamnade på de nedre tre. » (Ganska dåligt)
- I mitt fall uppfylldes samtliga mål genom arbetet med uppsatsen.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att (efter fullgjord kurs ska studenten kunna) Inomhusklimat (ljus, ljud, värme, luft)
-definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
- tillämpa grundläggande ljus-,ljud,värme,-fukt- och lufttekniska begrepp och utifrån dessa formulera krav för god komfort inomhus
-klargöra innebörden av formulerade krav och ha en förståelse för vilka konsekvenser, tex i form av tekniska system, som kan bli aktuella.
-beräkna och grafiskt åskådliggöra värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Bra»14 56%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 3.8

- Dessa begrepp berördes under kursen, exakt VAD jag lärt mig är dock väldigt oklart. Mer direkt fakta och konsekvensanalys hade varit mycket uppskattad. Hur viktigt är egentligen ett miljöprogram? Hur bindande är det? Detta har vi försökt få svar på ett antal gånger men vet fortfarande inte vad som gäller!» (Ganska bra)
- Denna del i kursen hade stort fokus» (Bra)
- utom beräkningarna» (Mycket bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)Tekniska system (värme, ventilation, klimathållnings-och försörjningssystem)
-redogöra för grunderna i termodynamik- omvandling av värme till arbete (kraftprocesser) och för lyftning av värmets temperaturnivå (kylprocess, värmepumpprocess)
-redogöra för grunderna i strömningsteknik-pumpar och fläktar och deras funktion i rör-eller kanalsystem
-redogöra för grunderna i värmeöverföring-värmeövergång mellan vätskor, ytor och luft, principer för värmeväxlare och värmeväxling
-beräkna konvektiv värmeöverföring och värmeöverföring över en värmeväxlare
-redogöra för byggnaden som tekniskt system och som system ur miljösynpunkt
-ha en principiell förståelse för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem och för dess övriga försörjningssystem
-beskriva strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes-diagram.
-genomföra beräkningar för strömningssystem
-redogöra för konsekvenser av formulerade krav med avseende på temperatur och luftfuktighet
-beskriva olika luftbehandlingstekniker
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 36%
Bra»13 52%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- Det var kort tid att lära sig mycket så en del hann inte riktigt fastna. Men man vet ju var man kan kolla upp saker, och förstår vad man inte har hunnit lära sig riktigt.» (Ganska bra)
- Stor fokus även på detta i kursen» (Bra)
- OK.» (Bra)

5. Lärandemål 4

Rums- och byggnadsakustik (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
-redogöra för och tillämpa:teorin bakom statistisk rumsakustik: luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea.
-beräkna:ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor,åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid,ljudisolering mellan rum.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 48%
Bra»9 36%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 3.44

- För kort tid på akustikdelen. » (Ganska dåligt)
- Denna del var väldigt kort med alldeles för mycket information som bara matades på. Till nästa år bör man överväga om man ska ha en dugga samt hur mycket tid denna bör få. för jag har haft väldigt liten behållning av detta moment» (Ganska bra)
- Kunde behövas ytterligare någon vecka, blir lite väl intensiv period. » (Ganska bra)
- Föreläsningar på en för avancerad nivå, mer grund (speciellt inledningsvis) hade varit mer användbar. » (Ganska bra)
- Lektionerna i akustik låg kanske på lite för hög nivå, så det var svårt att hänga med på allt när man inte riktigt va med på grunderna i akustik innan. » (Bra)
- Jag tror inte att vi är några stjärnor på beräkningarna.» (Bra)
- Jag uppskattade introduktionen till dessa (mångfaldiga!) begrepp. Kul att räkna på inför duggan, dock utfördes de flesta beräkningar inom kandidatarbetet förstås av akustik-studenten. I detta samarbete var det till stor nytta att ha bekantat mig med begreppen.» (Bra)

6. Lärandemål 5

Gestaltning och hållbart byggande (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
-redogöra för utformningens betydelse för energibalans och miljöbelastningar
-använda information från simuleringar av energibalans och miljöbelastning
-i utformningens tidiga skeden kunna ange modeller eller principer som inte försvårar energieffektiviteten och höga mijöbelastningar
-visa exempel på hur funktion och byggbarhet kan förenas med konstnärligt utvecklingsarbete i designprocessen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»6 24%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.8

- Inte i klimatsystem och hållbart byggande, men i kandidatarbetet. Energibalans har vad jag kan minnas knappt nämnts, det var i projektkursen i tvåan vi räknade på det.» (Inte alls)
- När har vi lärt oss detta?» (Ganska dåligt)
- tänkte kryssa i alternativ "bra" men det har försvunnit här?» (Ganska bra)
- "simuleringar av energibalans och miljöbelastning" känner jag ö h t inte till. I övrigt funkade integrationen av funktion och gestaltning bra, samtliga gruppmedlemmar i kandidatarbetet hade detta i bakhuvudet.» (Ganska bra)

7. Lärandemål 6

Programskrivning (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
-formulera ett program som styr mot en byggnad med goda kvaliteter vad gäller komfort, arbetsmiljö, fuktsäkerhet, beständighet, flexibilitet och resurseffektivitet
-utforma programmet så att det ger förutsättningar för att i byggprocessens olika skeden kunna vara ett underlag för kontroll av att formulerade mål uppfylls
-utforma programmet så att det genomsyras av den övergripande målsättningen att i varje uppgift bidra till hållbar utveckling.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 32%
Bra»12 48%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 3.76

- För mycket, för tidigt» (Ganska dåligt)
- Detta var roligt» (Bra)
- Skulle vara bra om man fick något slags info om de olika betygen och vilken nivå man skulle lägga sig på för att få tex en fyra» (Bra)

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Olika nivå på olika moment. Personligen tycker jag att det är konstigt att få betyg på något man skrivit. Om det ska vara betyg på dessa delar bör de tydliggöras vad som krävs för de olika betygen,»
- Kravnivån har väl egentligen varit relativt låg, men inget som hindrat för en bra ambitionsnivå. Snarare har det varit bra för att ge en större frihet i att utforska eller undersöka det man tyckt vara mest intressant.»
- Lagom krav. Lugnt tempo i januari och februari vilket var skönt, lagom tid för uppsatsen.»
- Man förväntades hinna lära sig väldigt mycket på kort tid, t.ex var det föreläsning med ny information dagen innan klimatduggan. Det är inte optimalt för långsiktig inlärning.»
- Akustikdelen var alldeles för fokuserad på detaljkunskap. Föreläsningarna var så pass svåra att greppa att det blev greppa, men trots det så klarade man duggan. Det kändes konstigt. Man borde förstå vad man gör.»
- Bra»
- Båda bra. Lagom.»
- bra»
- Akustikkraven alldeles för höga och för svår nivå för den korta tiden. I övrigt bra. För låga krav på kunskap om hållbart byggande. => tenta/dugga?»
- Olika från del till del, akustikmomentet hade högre ambitioner, klimatsystembiten låg på lagom nivå och hållbart byggande hade för låg ambitionsnivå.»
- Bra och lagom tempo»
- Behaglig belastning. Vi hade saker att göra hela tiden, men jag upplevde det inte som stressigt.»
- Bra»
- kursens ambitionsnivå var på samma nivå som mina förväntningar. Lärarnas krav var som sagt diffusa men när de väl framgick var de ok.»
- Den var varierande. Akustikdelen var mest krävande pga kort tid.»
- Extremt ojämn! Vissa moment väldigt svåra och arbetskrävande, och vissa helt tvärtom. Oklarheter om vad som skulle göras (vad som krävdes), när det skulle göras och hur det skulle göras. Om man hade vetat att man kunde göra i stort sett vad som helst från början så hade mycket energi, tid och huvudbry kunnat undvikas.»
- Man visste inte riktigt vad som förväntades av en under uppsatsskrivandet. När man frågade fick man väldigt svårtolkade svar. Speciellt från Ann-Marie.»
- BRA!»
- Kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar? »
- Ganska låga krav»
- Ok»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

25 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 12%
Ganska bra»8 32%
Bra»13 52%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.48

- Märkte inte av momenten övning och lab vidare mycket.» (Ganska dålig)
- Jag tycker att ni hade planerat de sista veckorna med uppsatsskivande dåligt. Ni börjar den delen med att berätta att vi kommer redovisa och opponera i halvklass. Fyra dagar innan redovining säger ni att ni "tar för givet" att alla ska vara med och i slutet av redovnings- och opponeringsdagen säger ni att det var obligatoriskt att vara där och de som inte var där får komplettera. Det är riktigt DÅLIG planering!» (Ganska dålig)
- Olika nivåer på olika delar KLimasystemdelen var bra medan akustikdelen var sämre» (Ganska bra)
- för lite handledning på slutet» (Ganska bra)
- Roligt med en varierad kurs, emellanåt förvirrande.» (Bra)

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»8 34%
Bra»13 56%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 3.73

- sista arbetet skulle behövas mer handledning för att undvika komplettering» (?)
- Det var dåligt att att lärarna inte hade läst på inför delkritiken.» (Ganska bra)
- För akademiska uppsatsen hade jag gärna sett mer handledning rörande innehållet och hållbart byggande.» (Ganska bra)
- tillgång på kritik ok men ibland var kvaliten på den sämre. » (Ganska bra)
- Gärna mer för programskrivning» (Ganska bra)
- Speciellt bra då handledaren "går omkring och kollar läget". Övriga gav inte så mycket reellt tyvärr.» (Bra)

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»6 25%
Ganska bra»3 12%
Bra»13 54%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 3.45

- Bättre slutkritik på uppsatserna än vad jag hade väntat mig, mycket bra spec med Michael Edén som kom in som "extern", mycket bra och ed intressanta tankar.» (Ganska bra)
- men gärna mer» (Bra)

12. I vilken grad har ditt skrivande utvecklats under kursen?

25 svarande

Inte alls»2 8%
ganska lite»7 28%
Lite»8 32%
I ganska hög grad»8 32%
I mycket hög grad»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Det känns snarare som om mitt skrivande har försämrats under kursen. » (Inte alls)
- Tyvärr! Skulle behöva mer personlig och direkt kritik för att jag skulle utvecklas. » (Inte alls)
- Skulle behöva mer konkret svar på vad som är bra och dåligt med ens skrivande. Den redovisningsformen vi hade på slutuppsatserna var kanske inte optimal, » (ganska lite)
- Snarare att den man har kommit tillbaka till den nivå man hade när man skrev mera, tex på gymnasiet.» (ganska lite)
- en dagsföreläsning räcker inte » (ganska lite)
- känner att det är "mer snack än verkstad" när det gäller skrivandet. Jag har alltid gillat att skriva och skulle gärna ha haft lite mer utvecklande skrivövningar. Dessutom, om det är meningen att skrivandet ska göras bra, behöver uppgifterna vara givna och anpassade till den tid som finna att tillgå. Uppsatsen vi gjorde under kursens sista veckor hade jag velat avgränsa mer, att skriva utifrån tre teman samtidigt som ett kandidatarbete skulle granskas upplevde jag som en alldeles för ofokuserad uppgift. » (ganska lite)
- Har väl fått större förståelse för just akademiska uppsatser, programbeskrivning osv. Men i övrigt tror jag inte mitt skrivande utvecklats i någon större grad.» (Lite)

13. I vilken grad har ditt medvetande om fackspråklig kommunikation ökat under den här kursen?

25 svarande

Inte alls»3 12%
Ganska lite»2 8%
Lite»10 40%
I ganska hög grad»7 28%
I mycket hög grad»3 12%

Genomsnitt: 3.2

- Det har inte ökat, men jag är medveten om att det är viktigt.» (Inte alls)
- Inget för det känns inte som att vi har gått igenom vad det innebär. Och jag har varit på alla gemensamma föreläsningar och lektioner.» (Inte alls)
- Fackspråklig kommunikation = nästan "teknisk rapport-skrivande"? Eller? Fortfarande oklart!» (Ganska lite)
- Har förstått sedan tidigare att det är viktigt och varför det är viktigt. Jag tror dock inte kursens innehåll varit dåligt på det sättet, utan att den hade kunnat lära mig mer om jag inte ansett att jag haft gott medvetande sedan tidigare.» (Lite)
- Programskrivningen gav ganska mycket. Uppsatsen om hållbart byggande gav inte så jätte mycket. » (Lite)
- Programskrivningen gav mer än uppsatsen när det gäller just fackspråk.» (I ganska hög grad)

14. Vad har du uppskattat med de fackspråkliga inslagen i kursen?

- Jag tyckte de personliga handledningarna med Anne-Marie var bra. Detta är utvecklande»
- Programbeskrivningen framförallt. Även uppsatsen. Det är viktigt att få skriva istället för att få undervisning i exakt hur det ska skrivas. Det lär man sig efteråt.»
- Det är alltid kul att få anledning att skriva.»
- Programskrivningen och uppsatsen, båda mycket givande delar.»
- Jag uppskattade att vi skrev ett miljöprogram och en uppsats»
- Jag tycker det hade varit bättre att få konkreta förslag ur en akademisk uppsats än att analysera metaforer»
- Möjlighet till hjälp med texter. Jättebra med stöd i skrivandet.»
- För stort fokus på de fackspråkliga inslagen i kursen ochför lite fokus på kunskap om hållbart byggande.»
- Jag tycker att delkritiken i uppsatsen var givande med bra diskussioner. Det är alltid bra med oponering då man lär sig att bli bättre på att kritiskt granska sin egen text. »
- vet ej»
- Det är ett viktigt område men jag tycker att undervisningen och handledningen i det har varit ganska dålig tyvärr. »
- Bra att ha tid att diskutera möjliga uppslag till skrivämnen. En del bra kommentarer på handledningar, kanske behövs inte att alla tre lärare (som i slutet) samtidigt på en handledning. Kan man dela upp och på så sätt kunna diskutera texterna mer ingående?»
- Inget!»
- Skrivandet är en viktig del och det känns nödvändigt för att lära sig vissa moment av kursen. Att skriva utförliga uppsatser har gett ett bra bagage för framtiden. »
- Handledning »

15. Hur skulle det fackspråkliga innehållet kunna förändras eller anpassas inom den här kursen?

- Mindre flumiga föreläsningar och mer konkret visa på vad ett miljöprogram/akademisk uppsats ser ut.»
- Tycker det är bra som det är.»
- Mindre fokus på föreläsningar och övningar i fackspråk.»
- Att tydligare ange vad som är uppgiften och vad som förväntas med skrivandet hade varit bra. Uppsatsen om hållbarhet var väldigt otydligt vad den skulle handla om. »
- Sammanfatta fackspråkskritiken under redovisning och opponeringsdagarna och lägga mer fokus på hållbart byggande och miljöfrågor.»
- Ta bort de olika temana»
- Det förväntade innehållet kunde vara lite tydligare. Det var lite diffust med de olika temana bl.a.»
- Eventuellt skulle man i slutpresentationen av uppsatsen delas upp i grupper om 3 eller 4(grupper) där alla läser varandras uppsatser. Man får fler exempel på hur man kan skriva och det ger mer under presentationen. Det blir lite tjatigt att höra på så många redovisningar och diskutioner när man inte själv har läst texterna.»
- bli mycket tydligare, ställ upp striktare ramar för sista uppsatsen som enbart är 1 vecka lång»
- Feedback på vad man har skrivit, mer i detalj. Vad är fackspråk? har jag ens använt fackspråk?»
- Små övningar som vi fått kan kanske sättas i ett tydligare sammanhang. Mer tid till att arbeta med texterna vi själva producerar. Ett tydligare mål, anledning till varför vi skriver dem, vem som är den tänkte läsaren. Onödigt svårta tt skriva en text när man inte vet vad den ska ha för funktion och detta har krävt mycket tålamod att få ur lärarna. »
- Det jag har haft svårt med är att klassen ska sitta och läsa en eller flera texter efter varandra under lektionstid för att sedan diskutera ev användningar av olika skrivtekniker/ordval. Tror inte det ger så mycket, samt känns långsamt och ineffektivt! Satsa på att verkligen gå igenom en texttypisk text (lik den som ska skrivas), som delats ut i förväg, och sedan arbeta igenom den ordentlig och med tempo. Även tveksam till att spalta upp ord osv, tror inte det är en väg till att utveckla gruppens kunnande/intresse för skrivandet. Uppgiften med programarbetet fungerade bra, tydlig och kändes relevant. För mycket oklarheter, samt ett konstigt upplägg med instruktionerna inför den avslutande skrivdelen ("de tre delarna"). Kanske gå tillbaka till att skriva tre uppsatser om det är ur tre aspekter vi ska skriva?»
- Ni kunde ha gett en mer överskådlig syn om vad det innebär. Kanske delat ut exempel på hur en "akademisk uppsats" kan se ut. Delat ut ett dåligt och ett bra exempel och kunnat jämföra och analysera vad skillnaden är mellan dem. Och vikitgast av allt inte behöva sitta långa tider och läsa individuellt i helklass. Kan man inte dela ut texterna innan genomgången då så man hinner förbereda sig och man kan faktiskt lära sig något på lektionen. Det känns slöseri med tid att läsa under lektionen lång tid för många har svårt och koncentrera sig och man blir stressad av tidsbegränsningen så man tar inte in något. »
- Beträffande planscher/presentationer finns mycket att lära för oss studenter. Jag tror att man kan utveckla användandet av bildtexter för att bättre förmedla en illustration av någon del av projektet, exempelvis en perspektivbild eller principskiss. Även utveckla hur brödtext kan referera till övriga planschen.»
- Mer handledning, tydligare förklara vilken texttyp som förväntas»

16. Hur uppfttar du fackspråksinslagen över de 3 åren? Ge gärna förslag till förändringar!

- Både bra och dåligt. Kul att skriva men de flumiga föreläsningarna ger inget.»
- Jag tycker egentligen det är viktigt, problemet är att jag personligen inte tycker det är så roligt och tyckt at det tagit för stor plats ibland. Men det positiva är att man fått jobba med olika typer av text, kanske något man borde få lite information om direkt när man börjar jobba mer med text i byggnad och klimat.»
- Ganska bra, ganska lagom. Känns värt att veta skillnaden mellan en teknisk rapport och en akademisk uppsats osv. och kunna skriva båda typerna. Tycker det har funkat helt okej.»
- Har blivit bättre med åren. Kändes ganska meningslöst i ettan vill jag minnas, men egentligen var det nog inte det. Man ser mer i efterhand vad det faktiskt gav. i trean har det varit väldigt givande.»
- Lägg ut föreläsningar om fackspråk på hemsidan innan de sker så att man själv kan ta ställning till om de är värda att gå på. Ofta känns övningarna tråkiga och frånkopplade från utbildningen. Dessutom är dessa "fackspråks-eftermiddagar" ofta alldeles för långa. Man känner sig stressad över annat och kan inte alls fokusera på den extra övningen. Istället borde fackspråksövningarna vara mycket konkreta delar av t ex projekten då man skulle vara tvungen att lära sig genom att skriva, istället för att göra övningar.»
- Som onödigt ont i dess pedagogiska form. Hade lärt mig mycket mer om man hade fått skriva egna texter och analysera dem»
- Bra över lag. Färre korta skrivövningar. Vi har alltid ont om tid. Bättre att börja direkt med den verkliga skrivövningen/uppsatsen/rapporten.»
- Många olika nivåer på förkunskaper gällande fackspråk i klassen. Därför kan vissa språkövningar säkert för vissa kännas upprepande eller orelevanta. Åtgärder för bättre utveckling hos alla skulle kunna vara mer individuellt arbete. Alternativt för att öka relevansen (och på så sätt klassens engagemang) när programskrivningar, tekniska rapporter och akademiska uppsatser görs bör fokus läggas på arkitektrelaterade handlingar och inte "allmän akademisk kunskap". Till exempel skulle en skrivuppgift kunna verklighetsbaseras mer genom att säga att det är "det här konsultföretaget eller stadsbyggnadskontoret behöver det här programmet eller rapporten skriven för det här ändamålet". Mer relevans behövs alltså.»
- Kan man få in ett delmoment redan i ettan?»
- Bra»
- arkitekturhistorien upplevs helt klart som bäst. att få tid över en lång period för att återkomma till arbetet»
- Skulle vilja ha fler exempel på hur det "ska se ut" »
- Mer komppling och kompetens inom arkitektur och tekniska ämnen hos den fackspråksansvarige skulle ge mer. Ofta har man kämpat med att skriva egna texter så bra som möjligt, lämnat in dem eftersom läraren bett om det inför ett handledningstillfälle och sen vid handledningen har läraren nte ens läst texten. Då kan jag omöjligt få någon specifik respons! Får bara massa allmänt snack med fina ord som inte ger mig något mer än besvikelse över att det som kunde varit en utvecklande uppgift rinner ut i sanden. »
- Mer relevans för de uppgifter vi har framför oss, och mer kommentarer i efterhand.»
- Dåligt! Jag tycker jag inte fått ut något av det.»
- se ovanstående två svar»
- Bra»

17. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Klimatsysemdelen och akustiken men med ett annat fokus på den sistnämnda.»
- Programskrivning och uppsatsen med handledningar. Akustikdelen och klimatsystemdelen var också bra, stor skillnad på tempo dock.»
- Studiebesök. Tycker upplägget har fungerat väldigt bra överlag.»
- Studiebesöket på operan gav en helt ny insikt i hur installationer faktiskt fungerar, väldigt bra. Programskrivningen, bra både för mer insikt i byggprocessen och hur man kan styra projektet tidigt. Uppsatsen, väldigt lärorik, särskilt vid kritiken. Får små glimtar om många sätt att se på hållbarhet. »
- Miljöprogrammet var väldigt intressant.»
- handledning i små grupper med analys av varandras texter»
- Handledning, konkreta instruktioner för hur man ska lägga upp presentation/opposition/...»
- Den första tentan»
- Alla delmoment känns värda att behålla.»
- Bra inledande del om klimatsystem»
- Miljöprogrambeskrivningen i början av kursen. Jag lärde mig mycket, både på hur man skriver sådana dokument, men också vilka frågor som är viktiga att tänka på under gestaltnningsprocessen.»
- klimatundervisningen är det som är bra. Tycker dock att fackspråk är en viktig del så den böhöver finnas där men på ett omarbetat sätt. »
- Studiebesöken, särskilt det till kemihusets ventilationsvåning.»
- Kopplingarna till kandidatprojektet. Vinkla kanske allt ännu mer åt det?»
- Handledningen har fungerat ganska bra förutom att man har ibland inte kunnat få tydliga svar på sina frågor. Däremot alla gemensamma övningar har varit väldigt dåliga och måste ändras om ni vill att vi ska lära oss något. Jag är nog mest besviken på den fackspråkliga delen av alla delar vi har haft under utbildningen!»
- Beräkningsmetodik: Hur man går tillväga för att ställa upp en beräkningsmodell.»
- Studiebesök»

18. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Miljödelen bör utvecklas så att vi lär oss något om miljö.»
- Klimatsystemdelen behöver förändras, det är för mycket information som ska in på den korta tiden. Vet dock inte riktigt hur, kanske mer tid för egenstudier och fler övningar (eller gör mer av dem som nu kändes som "gör dem om ni har lust")»
- Ta bort de analytiska moment som sker i helklass, oftast hinner man ändå inte läsa klart de texter som ska analyseras efter 5 min och då sitter man bara av tiden vilket känns väldigt onödigt. Mer analys av egna texter, gärna med A-M så man får lära sig hur man ska skriva och hur man inte ska skriva»
- Ta bort de tre teman i hållbarhetsuppsatsen. Lättare att få ihop en bra uppsats om det inte är så brett. Delen om klimatsystem var väldigt bra och givande. Roligt med mer studiebesök. »
- Delen med hållbart byggande får gärna integreras eller påbörjas innan kandidatarbetet så att detta speglar av sig på studentprojekten.»
- Ta bort akustikdelen och istället ha den som några inledande föreläsningar till kandidatarbetet»
- Kanske effektivisera klimatsystembiten och ge rumsakustiken några fler dagar. Den känndes lite väl kompakt.»
- Mer tid för akustikbiten.»
- opponering på slutet var väldigt lång och dryg tt uthärda, denna skulle kunna göras i grupper om halva storleken för att få igång en diskussion. En diskussion som sas var målet med själva uppgiften. Jag är mycket missnöjd med sista delmometet i kursen, vilket är synd»
- Väldigt mycket mer skulle kunna ligga under de 4 veckorna med klimatsystem. Till stor del blev det repetition av byggnadsfysiken och jag tror att två veckor hade räckt för det som presenterades.»
- uppsatsen mening och utförande behöver tänkas igenom»
- Mer tid till akustik och mindre till klimatsystem.»
- Mer studiebesök, som utlovades i början av kursen! Lägg dem innan kandidatarbete och duggor drar igång så blir det inte för mycket, prioritera dem framför föreläsningar som ska pressas in. Jobba igenom fackspråksdelen ännu mer.»
- Ha kvar handlednings och mellankritiken. Som tidigare sagt måste det ske stora förändringar med fackspråksinslaget.»
- Klimat-duggan är lika omfattande HP-mässigt som strukturmekaniktentan, till skillnad från akustikduggan. Båda duggor upplevdes lika omfattande.»
- Kanske inte försöka få med alla ämnen i uppsatsen»Kursutvärderingssystem från