ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V11, LMT202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»9 16%
Cirka 20 timmar»9 16%
Cirka 25 timmar»19 35%
Cirka 30 timmar»9 16%
Minst 35 timmar»7 13%

Genomsnitt: 2.92

- två tunga kurser gör att man inte hinner med nått mer än skolan» (Cirka 25 timmar)
- Ganska högt tempo.» (Cirka 25 timmar)
- Det varierade per vecka. Då man fick prioritera den kurs som det var närmast till dugga till, då man inte hann med båda.» (Cirka 30 timmar)
- för hög arbetsbelastning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 9%
75%»11 20%
100%»37 69%

Genomsnitt: 4.6

- Inga övningar» (50%)
- Bara föreläsningarna» (75%)
- borta första veckan» (75%)
- Övningarna där läraren gick igenom tal på tavlan skippades. Dels för att jag inte kände att jag hann med de vanliga talen då, så fick prioritera det. Under storövningarna var det för mycket folk, och övningsledare som inte kunde svara på frågor och inte var intesatt i talen.» (75%)
- Övningarna hade dåligt upplägg» (75%)
- bra föreläsningar, lärorikt med en labb, gärna fler.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 37%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 32%

Genomsnitt: 2.54

- Jag kommer inte ihåg att jag sett målen, men det har jag säkert gjort. Det är inte så svårt att förstå vad man skall kunna om man bara räknar uppgifterna. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 10%

Genomsnitt: 2.1

- Jag tycker att det är för breda kunskapsmål, dvs. det är väldigt mycket man ska ha koll på.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»28 65%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.74

- Svår tenta med en aning lite för kluriga svar.» (I viss utsträckning)
- Nivån på föregående tentor var mycket lägre.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var jävligt svår. Han frågade på specialfall osv...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»13 24%
Ganska stor»30 56%
Mycket stor»9 16%

Genomsnitt: 2.88

- Övningarna måste bli bättre, åtminstone mera pedagogiska. » (Ganska liten)
- Förläsningarna gick försnabbt man hann knappt med att skriva av allt.» (Ganska liten)
- Svåra föreläsningar då mycket fackspråk användes. Tempot var även väldigt högt vilket ledde till att jag sällan hann begrunda det som sagts. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna gick för fort och läraren gjorde allt så snabbt så man han inte tänka, utan bara skriva av. Som innan var övningarna ganska värdelösa.» (Ganska liten)
- Övningarna med Håkan har varit fantastiskt bra och lärorika, men föreläsningarna med Peter har varit värdelösa. Han gjorde mig bara mer förvirrade och allt blev svårare. » (Ganska liten)
- Övningstillfällena har varit guld värda. Föreläsningarna däremot katastrof...de har gått alldeles för fort. Hinner inte skriva av allt och hinner absolut inte med att höra vad han säger.» (Ganska liten)
- Mycket onödigt och stor skillnad på föreläsningar jäntemot tentamen. På föreläsningarna har det mesta förklarats med hjälp av vektorer men på tentamen har det istället vart att man använder vanliga räkningar» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna var bra i efterhand. Var dock svårt att hinna förstå under föreläsningarna eftersom det gick så fort tyvärr.» (Ganska stor)
- Framförallt har övningarna med Håkan varit till stor hjälp för min inlärning. » (Ganska stor)
- Väldigt mycket härledningar på föreläsningar. Detta kan vara bra att ha sett EN gång, men uträkningar kunde ibland bli jobbiga att hänga med på. Bättre att göra matematiken enklare på föreläsningarna och istället resonera kring vad som händer i uppgiften. Mer exempel från verkligheten. Var tillämpas kunskapen?» (Ganska stor)
- Övningarna var mycket bra tycker jag, kanske eftersom övningsledaren Håkan var väldigt bra!» (Ganska stor)
- men jag tycker att peter bövik, hur kompetent han än är, borde försöka att vara lite mer pedagogisk. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»10 18%
Ganska stor»32 60%
Mycket stor»9 16%

Genomsnitt: 2.9

- Dålig och svårläst kursbok» (Mycket liten)
- Efterfrågar en bok med mer exempel på liknande problem som ska beräknas och som kommer på tentan. » (Ganska liten)
- - övningarna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»33 62%

Genomsnitt: 3.6

- som vanligt fungerar kurshemsidan dåligt och det är ofta svårt/omöjligt att komma dit.» (Ganska dåligt)
- stort PLUS att läraren lagt ut lösningar till talen» (Ganska bra)
- Ganska ofta fungerar inte hemsidan, kan dock vara ett serverproblem» (Ganska bra)
- Bra att lösningarna fanns på kurshemsidan. Hade dock önskat fler gamla tentor och duggor att öva på. » (Ganska bra)
- Bra uppdaterad sida» (Mycket bra)
- Kanonbra!!!!» (Mycket bra)
- Bra att lösningar till räkneuppgifter fanns på hemsidan» (Mycket bra)
- Riktigt bra med lösningar på uppgifterna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»19 35%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.33

- På föreläsningarna var det bra. Men övningstillfällena fungerade inte alls» (Mycket dåliga)
- övningsledarna var inte insatta i talen och hade svårt att hjälpa itll» (Ganska dåliga)
- varför har vi doktorander på övningarna?» (Ganska dåliga)
- Det gick alltid att fråga både Peter och Håkan. Dessutom fanns konsultationstiderna om det var några frågor. » (Mycket bra)
- Väldigt stor möjlighet med övningar etc.» (Mycket bra)
- Vår lärare Håkan var riktigt bra !!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»39 73%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»14 26%
Hög»29 54%
För hög»9 16%

Genomsnitt: 3.86

- Det är mycket som man ska hinna lära sig på kort tid vilket gör att det gick lite för fort på föreläsningarna. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 24%
Hög»26 49%
För hög»14 26%

Genomsnitt: 4.01

- Termodynamiken tog mycket kraft.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 9%
Godkänt»26 49%
Gott»17 32%
Mycket gott»4 7%

Genomsnitt: 3.33

- För snabba genomgångar, dåliga övningar. Dock plus för lösningar på kurshemsidan.» (Dåligt)
- mycket att lära in på kort tid» (Godkänt)
- Saknade lite mer intressanta verklighetsförankrade problem. » (Godkänt)
- en mer pedagogisk lärare så får kursen toppbetyg! » (Godkänt)
- I mitt tycke en ganska svår kurs, men som verkligen främjade ens problemlösningsförmåga. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna med Håkan var toppen!! Lärde mig nästan allt under övningarna.»
- Övningsledaren Håkan, kanonbra!»
- Duggorna»
- Duggorna, de är bra för att se om man förstått det rätt på vägen till tentan.»
- Det var väldigt bra att det fanns lösningar på alla uppgifter.»
- Lösningarna på kurssidan. Mycket bra sätt att förstå hur ni vill att man ska tänka när man löser uppgifterna.»
- Peter Bövik var snäll.»
- labben»
- Den goda tillgången till övningar.»
- Lösningar på kurshemsidan»
- Mycket bra övningsledare!»
- Examination, alltså både duggorna och tentan samt formelsamling. Håkan bör också behållas som övningsledare! »
- Övningarna med Håkan!»
- Övningsledaren!»
- Lösningar till alla räkneuppgifter på hemsidan»
- Övningstillfällena»
- jag tycker ändå att peter är bra! bara han försöker visa att han bryr sig om att vi ska få godkännt. »
- Bra planerat med rekommenderade uppgifter etc.»
- Håkan som övningsledare sjukt bra !!»
- Mycket undervisning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mycket långsammare föreläsningar och utgå inte från att alla teknologer kan allt grundläggande. Vissa ggr håppade Peter över flera steg i uträkningar mm som inte är självklara för alla teknologer. »
- Hastigheten på föreläsningarna, det gick på tok för fort. Vill gärna ha fler tentor att öva på, det var svårt att få en klar bild över det som skulle komma med.»
- En extra föreläsning där man går igenom mer konkreta uppgifter istället för alla härledningar som tar tid och inte behövs i tentamen»
- Övningarna. De behöver bli bättre i form av mera pedagogiska. Jag tror att med mera exempel från det dagliga livet så blir det lättare att förstå.»
- övningstillfällena, man borde ha det mer som en räknestuga för att kunna hålla sig i fas»
- Våran övningsledare var faktiskt riktigt dålig. Slarviga och röriga lösningar mm. »
- Det hade varit väldigt bra om de gick igenom 1-2 uppgifter på övningarna och sedan gick runt och hjälpte folk istället för att bara gå igenom på tavlan. Kändes som om kapitel 5 gicks igenom väldigt hastigt och oförstårligt ibland.»
- Övningsledarna var otroligt dåliga, de hade ruskigt tempo och saknade struktur. Även om det var en stor förbättring från början av kursen till slutet så finns där en hel del att jobba på. Känns även som att tempot på föreläsningarna var lite väl högt.»
- Kvaliten på övningsledarna, vissa genererade fler frågor än svar.»
- fler labbar»
- Bättre att hålla lite lägre tempo så man har en chans att hänga med på föreläsningarna»
- För att liva upp föreläsningarna lite tycker jag att föreläsaren hade kunnat göra enklare experiment, man blir ganska trött i huvet efter alla härledningar. »
- Långsammare föreläsningar. Göra om övningarna, så att övningsledarna är insatta i talen, en övningsledare har en klass var.»
- Inte lika hög takt på föreläsningarna. Hellre långsammare och färre exempel som man hinner reflektera lite över istället.»
- Peter får gärna dra ner tempot på sina föreläsningar ett par snäpp. En kurs som mekanik som av många upplevs som svår blir ännu svårare i ett sådant tempo. »
- En annan föreläsare»
- Lägre tempo på föreläsningarna»
- Ta in en annan föreläsare som inte har monolog med tavlan hela lektionen...»
- Mindre att anteckna på föreläsningarna! Jag hann inte med att läsa det jag själv skrev!! »
- Övningarnas upplägg, nu var de mer som extra föreläsningar. Bättre vore att ledaren gick igenom ett eller två tal på tavlan och att man resterande tid fick möjlighet att räkna själv och fråga om hjälp efterhand. Alltså mer som konsultationstiden.»
- Tempot på föreläsningarna var alldeles för fort samtidigt som vi alltid var klara en kvart för tidigt. Dra ner på tempot så att man har en chans att hänga med och lyssna samtidigt som man antecknar.»
- pedagogiken! »
- Högt tempo på förläsningarna, dämpa ner det lite, gå hellre igenom långsamt och lämna exempel till övningarna, där finns mer tid.»
- Att Peter inte stressar igenom hela lektionen för att sedan sluta tidigare»

16. Övriga kommentarer

- Sammantaget termo & mekanik ger en mycket stor arbetsbelastning, men vad jag förstått går det inte att göra så mycket åt det.»
- Det är häftigt att du kan skriva med båda händerna åt vardera håll Peter Bövik! =)»
- Jag tycker Bövik verkar ha stort kunnande och är väldigt säker när han förklarar. Men jag tycker att han skulle försöka sig på att lägga ifrån sig sitt papper, och härleda saker från huvudet. Villket jag tror han skulle klara alldeles utmärkt. Detta gör det lättare för oss att "hänga med" eftersom han själv måste stanna upp och tänka efter någon sekund. Detta gör tex Lars Westerlund väldigt bra. Annars var det en mycker rolig och intressant kurs som jag gärna hade ängnat mer tid åt, om det inte vore för att termodynamiken tog så mycket tid. »
- Konsultationstiderna var bra. Det var inte så många som gick på övningarna. Kanske är det bättre med mindre genomgång på dessa och mer tid att få hjälp själv.»
- Övningsläraren för maskin 1.1 var under all kritik. pedagogiken och strukturen måste bli bättre. Vi kom i kontakt med en annan övningslärare under kursens gång och det var som natt och dag. Vår lärare har säkert potential att bli bra, men måste: skriva tydligare och mer strukturerat. Framförallt i ett ämne som mekanik måste läraren vara tydlig.»
- Kursen i sig, dess innehåll och mål, är helt okej, men Peter har inte alls varit bra. Tempot på föreläsningarna har varit alldeles för snabbt, man hinner inte tänka efter och försöka förstå det han går igenom eftersom man är så stressad i att få ner allt på papper. Han står allt mot tavlan och pratar vilket gör att det är svårt att höra honom ibland. Och trots att han har blivit meddelad om detta några gånger, så var han nästa lektion fortfarande lika snabb. Sen att han lägger ribban på en helt annan nivå än andra föreläsare (t ex Sune) känns orättvist. Den har kursen har känts otroligt svår och jobbig eftersom Peter har varit så pass dålig på att lära ut. Förväntade mig en bättre lärare på Chalmers.. »
- Gärna en aning långsammare föreläsningar»
- Tentan kändes lite orättvis på vissa frågor. Ex. har vi fått räkna massa uppgifter som likande den sista uppgiften på tentan, men just på tentan hade examinatorn lagt till en fjäder som vi aldrig räknat på förut. »


Kursutvärderingssystem från