ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Fartygsmaskinsystem, SJO560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 2.77

- prioriterade elen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»14 77%

Genomsnitt: 4.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»4 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 3.11

- speciellt i materialteknik.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen var tydliga men jag tyckte att vi inte riktigt höll oss till dem under lektionstiden.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 44%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.61

- Kändes som att materialdelen var större än det som testades på själva provet. På t.ex. Järn-kol diagrammet testades endast ytliga kunskaper, inte om man förståt innebörden av diagrammet, vilket läraren sagt var viktigt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.77

- Ganska dåliga lektioner tyvärr. Ingen struktur eller specifik information. Allt som vi lärde oss kom från läsning i boken. Lärare som inte verkar bry sig så mycket om eleverna är inget vidare.» (Mycket liten)
- material tekniken var svår att precisera vad som var viktigt. » (Ganska liten)
- Vissa lektioner gav mycket som t.ex material lektionerna men de andra kändes inte som de var fullplanerade förhållande till lektionstiden.» (Ganska stor)
- Har nästan uteslutande lärt mig kursen via lektionerna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.22

- väldigt mycket fakta och många sidor lite luddigt vad vi skulle läsa på och inte. Inte fören sista veckan som vi fick veta vad som var viktigt. Kunde ha gått igenom det efter halva perioden.» (Ganska stor)
- Väldigt mycket material till materialtekniken kändes överflödig, skulle kanske kunna ta bort lite av det» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3

- Många dokument på pingpong dock så kom det upp nyttiga dokument sista veckan som hade hjälps att få tidigare under studieringen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»7 38%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.27

- Läraren svarar inte i telefon, mail och underviker frågor utanför lektionstid. Bokade tider med läraren "glöms bort" av läraren t.ex.» (Mycket dåliga)
- Kunde vara mer saklig och mindre luddig i sina svar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»15 83%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Genomsnitt lagom men i början nästan inget och i slutet blev det en hel del för då fick vi reda på vad som vi egentligen skulle kunna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 66%
Hög»6 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»9 50%
Gott»5 27%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Materialtekniken var den bättre av dom två delarna vi hade men ingen av lärarna i materialteknik eller maskindelen verkar förstå vad dom pratar om 100%. » (Mycket dåligt)
- Materialdelen var okey men skeppsdelen med vibrationer och motoruppbyggnad/ fartygetsfriktions gav mindre professionellt intryck. » (Godkänt)
- Materialbiten borde gås igenom lite nogrannare, men det är inget lätt ämne heller, man måste nog först läsa lite på egenhand för att förstå den.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- praktiska moment. »
- Dan:s Båt Bilder m.m.»
- labbar»
- God fakta i materialdelen»
- De engagerade och inspirerande lektorerna. Snabbrepetitioner av förra föreläsningen, och tättkommande översikter över hur långt vi kommit i kursplaneringen.»
- Genomgångarna av simulatorn på föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer struktur, inte 500 sidor med massor information svårt att sortera ut och förstå. sammanfattningar i större utsträckning.»
- Mer fokus på att koppla samman denna kurs och den grundläggande fartygs kursen.»
- fler labbar»
- En ny lärare eller en lärare som har tid för eleverna.»
- Simulator lektionerna har varit väldigt röriga! Få bättre ordning på dessa lektionerna! kanske fler lärare!»
- Rakare linjer i delar av kursen, Vad som är viktigt och simuleringen kändes mest som ett tillfälle för att inte glömma av simulationssalen som finns i skolan. Bättre redovisning och planering.»
- att lärana kommer i tid och att ha minder flumiga förelösnigar »
- Bättre uppföljning, bättre strukturerat, mer tid från lärare»
- Föreläsarna har uppenbarligen för hög arbetsbelastning och hinner inte alltid förbereda föreläsningarna ordentligt. Märks även att tentorna är snabbt sammanskrivna, den låga kvalitén på tentan är en allvarlig brist.»
- Våran lärare har för mycket på sitt bord, han kan inte hålla alla ämnen samtidigt, blir brister i tex tek-sim. »
- Dra ner kursmaterialet i materialdelen»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från