ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_11/12_Språk och kommunikation, LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-10 - 2012-05-31
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
22 svarande

1 4%
2 9%
5 22%
11 50%
3 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Det har krävt en för stor insats i kontrast till hur många poäng som erhålls från kursen.»
- För mycket jobb för 7,5 hp. Oavsett hur de räknas är det för mycket, lagt ner tre gånger så mycket tid på SOK jämfört med någon av de andra kurserna.»
- Bitvis en del oklarheter. Förstod först i LP3 vilka moment som betygsattes och hur kursens upplägg egentligen var. Hade önskat ett klarare direktiv från början vad kursen handlar om. »
- Kanske lite stor arbetsinsats för antalet poäng men hitills utbildningens mest givande kurs.»
- Mycket jobb från elever men inte lika mycket från läraren.»
- Kursmalen framgick men dock lite sent i kursen vilket medgav att jag inte var helt hundra pa dem.»

Kursens mål var tydliga
22 svarande

1 4%
2 9%
3 13%
11 50%
5 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.77

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
22 svarande

0 0%
3 15%
5 26%
6 31%
5 26%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.68

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
22 svarande

2 10%
3 15%
5 25%
7 35%
3 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.3

Kursen kändes angelägen för min utbildning
21 svarande

1 4%
1 4%
4 19%
9 42%
6 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
22 svarande

1 4%
1 4%
0 0%
6 27%
14 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Det mesta, föreläsningar om presentationer och rapportskrivande har varit särskilt bra. »
- Allt»
- Opponering och responsarbete, föreläsningar med exempel vad en rapport och texter ska innehålla och kräver. »
- Utveckligen inom den muntliga redovisningen såsom opponering, respons och redovisningar.Gästföreläsare i engelskan, Sarah var toppen!»
- Samarbetet med andra kurser »
- Den engelska delen kändes bra och det var givande att få lite repetition av grammatiken, som många säkert glömt mycket av. Bra med många presentationsmoment. »
- Rapportskrivningen, reflektionerna, repetitionerna.»
- Stora huset»
- Rapportskrivande och muntliga presentationer»
- Rapportskrivandet och muntliga presentationer»
- Föreläsningarna och litteraturen»
- Hur man skriver en teknisk rapport. Men enbart berätta det en gång, elever tröttnar på när en lärare säger samma sak varje lektion. Ge ett dokument på det som ska vara med första gången, berätta om det. Därefter kan man ta upp det en gång till efter första arbetet om det blivit missförstånd, men mer upprepning krävs inte.»
- Det var bra med mycket övning.»

4. Saknade du något i kursen?

-
- nej»
- Bra feedback kring var man ligger och vad man borde jobba mer på.»
- Jag skulle gärna vilja att kursen innehåll mer retorik och argumentation. Detta är något jag tror vi hade haft stor nytta av senare i arbetslivet.»
- Kanske ett skrivande mer på hur man ska göra ute i arbetslivet (om inte det kommer senare i utbildningen)»
- Hade gärna sett uppdelningen svenska-engelska 50-50. Lite retorik hade varit kul.»
- Ibland var kommunikationen lite dålig och vissa instruktioner missuppfattades och folk fick olika info.»
- nej»
- Feedback på allt man lämnar in, stora som små inlämningar.»
- En inriktning på hur man skriver mer säljande text. »
- Lite mer variation i uppgifterna.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

-
- nej»
- Det krävs för stor arbetsinsats.»
- Mindre uppgifter!»
- Informera att det är viktigt att spara allt arbete, även handskrivet så man har allt underlag från opponeringar osv till hemtentan!»
- Andel arbeten och hur de inte betygsätts, utan bara för att se utvecklingen. Lite flummigt!»
- Konkretare. Bra med utförliga anvisningar men många föreläsningar känns det som man kunnat sammanfatta/konkretisera mer för att bibehålla intresset hos studenterna. »
- Färre föreläsningar. För mycket upprepning om allt.»
- Ta bort ett par av de mindre momenten, typ alla små utkast o dylikt som skulle laddas upp hela tiden. Bättre o satsa på kvalitet snarare än kvantitet.»
- Svårt att säga, kursen har varit tidvis jobbig men allting har varit givande.»
- nej»
- Alla småinlämningar bör tas bort eftersom man inte får någon feedback på det. Då känns det som man bara gör dem och vet inte om läraren ens läser dem. »
- Tydligare info om vad som betygssätts och vad som är övning»
- Jag tycker att ping pong borde bytas ut till ett mer användarvänlig hemsida. »
- Ta bort den engelska grammatik delen. Lägga mer tid på att ge direkt feedback på det man gör istället för att hålla långa och utdragna presentationer som låter likadant under den schemalagda tiden. »
- Jag tycker att det borde finnas mer underlag som betygssätt. Nu hängde hela betyget på några få uppgifter.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Vissa föreläsningar var repetition av tidigare. De reflekterande arbetena kändes överflödiga när man skrev dem var var bra i efterhand. Jag har svårt att hålla hemtentan så kort som den ska vara.»

Föreläsningar
22 svarande

3 13%
OK»8 36%
8 36%
++»3 13%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.5

Övningar/övriga lektioner
21 svarande

2 10%
OK»9 47%
6 31%
++»2 10%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.42

Att få hjälp och svar på frågor
21 svarande

3 14%
OK»9 42%
8 38%
++»1 4%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.33

Kurslitteratur och annat kursmaterial
21 svarande

3 17%
OK»7 41%
6 35%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.29

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
19 svarande

1 5%
OK»9 47%
5 26%
++»4 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.63

Projektarbete i grupp
22 svarande

0 0%
OK»2 9%
8 36%
++»12 54%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.45

Muntlig redovisning
22 svarande

0 0%
OK»2 9%
8 36%
++»12 54%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.45

Tentamen
19 svarande

4 26%
OK»4 26%
3 20%
++»4 26%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.46

Hemtentamen
20 svarande

3 15%
OK»7 36%
6 31%
++»3 15%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.47

Dugga
18 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Självverksamhet
18 svarande

0 0%
OK»6 46%
3 23%
++»4 30%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.84

Studiebesök
18 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
18 svarande

0 0%
OK»1 12%
2 25%
++»5 62%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3.5

Feedback under kursens gång
20 svarande

2 10%
OK»8 42%
7 36%
++»2 10%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.47

Feedback vid examination
19 svarande

4 26%
OK»3 20%
7 46%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
18 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Annat
17 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 1

7. Övriga kommentarer

- Det skulle behövas mer ödmjukhet från Annamaria för att främja goda diskussioner i klassrummet. Ibland upplevde jag det som att om Annamaria inte höll med, så var det ett fel svar eller påstående man ställde. Detta tror jag hindrade bra diskussioner under vissa lektioner. Ibland vågade man inte säga sina tankar, för att det inte gavs bra respons och många vågade inte säga sina tankar , utan satt mest tysta. »
- Jag tycker att utbildningen känns väldigt relevant för utbildningen men däremot krävs det en väldigt stor arbetsinsats i förhållande till högskolepoängen. Jag skulle gärna se att kursen innehöll mer retorik och argumentation.»
- Lite bättre struktur så att alla kursdeltagare förstår från början vad som ska göras, vad som betygsätts, vilka delar som ingår osv. osv. Kursen fyller en viktig funktion men kursen har lite väl många moment för att bara omfatta 7,5 p. Bättre isåfall att ta minska SoK till att omfatta exempelvis 3 läsperioder, två svenska delar o en engelsk.»
- Saknar regelbunden (personlig) återkoppling under kursens gång så att man vet vad man är bra på/behöver förbättra»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.59
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från