ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap,, KKM080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»11 42%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 1.96

- Väldigt svårt att uppskatta.» (Cirka 20 timmar)
- Arbetet var inte helt jämt fördelat över kursens period, utan det var en ganska stor arbetsinvestering runt grupparbetet.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»14 53%
100%»10 38%

Genomsnitt: 4.26

- Inte 100% men antagligen mer än 75%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 46%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 11%

Genomsnitt: 2.15

- innehållet upphöjer kursen till mer än vad den är!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.26

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»10 52%

Genomsnitt: 3.21

- För många detaljfrågor, mer övergripande frågor är vettigare så man fattar sammanhanget» (I viss utsträckning)
- Det känns som om det är svårt för examinatorn att få till en bra examination av kursen då den innehåller så många vitt skilda moment. Resultatet blir att examinationen innehåller mycket spetskunskap inom varje delområde och gör den "svår"» (I viss utsträckning)
- Mycket detaljkunskap och specifika förkortningar» (Ja, i hög grad)
- för mkt detalj frågor i tentan, grundkurs = översiktligt förståelse» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 34%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.73

- Många givande diskussioner som har väckt ett större allmänintresse» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»12 46%

Genomsnitt: 3.42

- är ju bara kurslitteraturen som kursen består av!» (Ganska stor)
- Bra med häften. Boken är dock lite konstigt skriven.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har, liksom tentan, för stort fokus på detaljer, vilket gör det svårt att se och koppla ihop helheten, något som förväntas på tentan. Kan tänka mig att ett annat upplägg av både föreläsningar, men framförallt litteratur skulle göra det lättöverskådligare.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet till denna kursen behöver verkligen ses över. Flera små häften med olika information och en kursbok, som jag nog inte var ensam om att tycka, var konstigt strukturerad och levde inte upp till den standard man förväntar sig av en kursbok (källor?). Man måste kunna söka sin information någon annanstans utöver kursmaterialet tycker jag.» (Ganska stor)
- Den ska ju tydligen kunnas utantill!!! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 2.73

- hade inget utdelat material» (Mycket dåligt)
- tycker det borde finnas en hemsida» (Ganska bra)
- Varför köpa presentkort på cremona?» (Ganska bra)
- Dåligt att det inte finns någon kurshemsida.» (Ganska bra)
- Minus för ingen kurshemsida!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.46

- Man känner sig välkommen om man kommer med frågor utöver lektionstid, mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 84%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 76%
Hög»5 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Jobbigt med tre tentor i samma läsperiod.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 48%
Hög»9 36%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.68

- Svårt att avgöra då jag har deltagit för lite» (?)
- Jobbigt med tre tentor i samma läsperiod.» (Hög)
- Att läsa tre kurser parallellt är väldigt jobbigt. Blir lätt att minst en kurs struntas i. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»3 11%
Godkänt»15 57%
Gott»5 19%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3

- Personliga åsikter från läraren speglar kursen » (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna innehöll mycket ovetenskaplig information, blev repetitiva och föreläsaren gav ej utrymme för debatt samt pratade bort kritiska frågor ang innehållet i föreläsningen» (Dåligt)
- Dåligt med en korvstoppningskurs som anser att detaljkunskap är det enda som räknas! Föreläsarens personliga åsikter alltför framträdande och viktiga. » (Dåligt)
- Jag tycker att fokus i kursen ibland har hamnat lite fel, då det för mig känns viktigare att förstå samband mellan miljöproblem och hur dessa kan åtgärdas, istället för att lära in detaljer som ändå inte kommer att fastna. Dessutom upplevde jag emellanåt att det var en subjektiv kurs som i en del kontroversiella frågor enbart speglade lärarens personliga åsikter, vilket i samband med att kurslitteraturen är skriven av föreläsaren gör det svårt att kritisk ta egen ställning.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- hälsodelen»
- Projektet var kul!»
- projektet»
- grupparbetet var intressant»
- Debatten»
- ...»
- innehållet av miljövetenskap»
- Delen om växthuseffekten var mkt intressant, likaså den om kolesterol och fetter. Arbetet var lagom tidskrävande men endå givande.»
- Häftet med övningsuppgifter som kopplar till hela boken, samt att redan från början få ut övningstenta var positivt. Även att göra grupparbete och att få öva på muntlig presentation är något som bör bevaras.»
- Göran Petersson»
- Miljökunskapen.»
- Intressanta föreläsningar där eleverna får stort utrymme.»
- Det är intressanta områden allihop, men om det är möjligt ger det nog studenterna bättre utdelning om ämnena delades upp mer.»
- Grupparbetet var ett roligt inslag även om det inte var jättelärorikt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite för mycket fakta att lära in, kanske reducera innehållet lite så man lär sig ordentligt. För mycket detaljer.»
- mer översiktliga frågor»
- kursen kan inte fortsätta att enbart bestå av en källa, dvs examinatorn. finns det inget krav på att kurslitteratur måste komma från fler än den som håller i kursen?! tycker detta är extremt viktig fråga att diskutera, då miljöämnet är ett ämne med många dimensioner och då är det farligt att examinatorn ska få provocera alltför mkt»
- En objektiv föreläsare»
- Ta bort inslaget av kostpropaganda samt använd källor i litteraturen och låt vara öppet för debatt på föreläsningar»
- Mer källhänvisningar! Vid kontroversiella ämnen kan argument för och emot läggas fram tydligare.»
- Ett något annorlunda upplägg, och gärna en tenta som inte är så fokuserad på kom-i-håg av detaljer ur boken.»
- objektiva föreläsningar, ej för mkt personliga åsikter från föreläsaren.»
- Skippa tentan och låt eleverna göra en mer djupgående projekt»
- Mer allmäna frågor som talar om om man har fattat kursen, och inte så ingående onödig detaljkunskap. »
- Tentauppgifterna bör vara mindre detaljfrågor, mer övergripande. Mindre vikt vid hälsa.»
- Boken är för faktatät, den blir jobbig att läsa eftersom meningarna nästan är i punktform. Det är lättare att komma ihåg ett stycke om något än att komma ihåg en väldigt kort mening även om det är samma fakta i meningen som i stycket.»
- Knyta samman mer med den position på ett företag vi kommer att ha i framtiden. Vilka ämnen skall vi undvika vid framställning av det vi ska producera?»
- Kursboken tycker jag helt klart bör ses över av utomstående. Se mina tidigare kommentarer»
- Kurslitteratur med källor och av fler författare.»

16. Övriga kommentarer

- intressant men till vissa delar tråkig kurs då den verkligen går in på vissa delar»
- En betydligt bättre och intressantare kurs än väntat!»
- Var är källhänvisningen????? Vad byggs tabellerna på för fakta?»
- Föreläsningarna la mycket vikt på t ex livsmedel, men tentan hade lika stor vikt på skogekomiljöer, vilket inte framkom på föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från