ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Terrester navigation, LNC046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-18
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»10 17%
Cirka 20 timmar»17 30%
Cirka 25 timmar»15 26%
Cirka 30 timmar»7 12%
Minst 35 timmar»7 12%

Genomsnitt: 2.71

- Har studerat under hela läsperioden lite då och då. Fick in en särskild rutin i samband med räkneövningarna och lade ytterligare extra egen tid vid behov.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»8 14%
100%»47 83%

Genomsnitt: 4.82

- Var mycket sjuk under LP 1» (50%)
- Kanske har missat någon enstaka föreläsning, 100% är ändå det närmsta procentantalet.» (100%)
- Lektionerna när vi gick igenom räkneuppgifterna var väldigt bra» (100%)
- Inte exakt 100% men närmre 100% än 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»43 76%

Genomsnitt: 3.66

- Läst Kurs-PM då och då. Det är kul att märka att man lär sig målen eftersom tiden går. Från att inte alls kunna något mål, till att kunna alla mål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- står tydligt i kurs pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag kunde mycket av det här sedan innan så för mig var de inte så svåra att förstå och vill berömma Johan för sitt klara "förklarande" av målen senare i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,

Matrisfråga

- Flera övningstillfällen i simulatorn hade genererat större säkerhet i ex. förberedelser och genomförande av en färdplan i kustnära farvatten.»
- Kan inte alla symboler i sjökortet.»
- var dock sämre på oceannavigering men finns väl chans att begripa det bättre i senare kurser.»

Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 1%
Ja, det kan jag»15 26%
Ja, med god marginal»40 71%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.69

Förklara magnetkompassens fel.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»16 28%
Ja, med god marginal»40 71%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.71

Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»12 21%
Ja, med god marginal»44 78%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.78

Visa förmåga att göra ström och avdrifts konstruktioner i sjökort.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 5%
Ja, det kan jag»21 37%
Ja, med god marginal»32 57%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.51

Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
55 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 1%
Ja, det kan jag»15 27%
Ja, med god marginal»39 70%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.69

Förbereda och genomföra en färdplan i kustnära farvatten.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 1%
Ja, det kan jag»28 50%
Ja, med god marginal»27 48%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.46

Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort och nautiska publikationer.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 7%
Ja, det kan jag»17 30%
Ja, med god marginal»35 62%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.55

Förklara metod för säker navigation i kustnära farvatten mha frimärken, enslinjer, navigationslinje.
56 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 8%
Ja, det kan jag»30 53%
Ja, med god marginal»21 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.28

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»52 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Kan tycka att man kan gå lite djupare, rent teoretiskt. Vad finns det för fel mellan sjökort och jordklotet? Geodetiskt och geocentriskt datum? m.m.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 18%
Ja, i hög grad»43 79%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.83

- lite lite med endast 7 frågor på g:delen vilket resulterade i att man fick väldigt små felmarginaler» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»20 36%
Mycket stor»33 60%

Genomsnitt: 3.54

- Fast det har gått lite fort fram ibland och andra elever har fått hjälpa till att förstå ihop efter föreläsningen» (Ganska stor)
- Föreläsaren Johan Hartler har varit mycket duktig och pedagogisk.» (Mycket stor)
- Johan är väldigt bra!» (Mycket stor)
- särskillt räkneövningarna och SI-undervisning» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»8 14%
Ganska liten»20 35%
Ganska stor»17 30%
Mycket stor»11 19%

Genomsnitt: 2.55

- Har knappt tittat alls i Kurs och Bäring. Möjligen i Kort 1 någon gång.» (Mycket liten)
- Har mest arbetat i grupp och ifall det är något jag inte förstår i redovisningen så hjälper vi varandra. Tycker att videorna du gjort har varit hjälpsamma dock.» (Mycket liten)
- Bra med en kursbok på svenska. Den andra på engelska har jag personligen ej tittat i.» (Ganska liten)
- för att klara kursen behöver man inte ens öppna boken "advanced" däremot för att klar överbetyg så behövde man läsa på i boken "kurs och bäring" » (Ganska liten)
- till stor del förkunskaper» (Ganska liten)
- Har förstått det mesta under lektionstid och kompletterat med mindre egenstudier.» (Ganska liten)
- Va verkligen advanced navigation nödvändig? Jag tycker inte det. » (Ganska stor)
- Läraren har nästan varit viktigare!» (Ganska stor)
- Dock ej advanced navigation, denna behövdes ej för kursen och är därför onödig. Inte minst med tanke på priset.» (Ganska stor)
- Man har inte behövt tittat i böckerna så mycket.» (Ganska stor)
- Det är främst föreläsningar och övningar som gett mig kunskapen. Använde mig inte särskilt mycket av den regelrätta kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Boken "Kurs och bäring" förklarade grunderna på ett väldigt bra och lättförståligt sätt. » (Mycket stor)
- Förutom "Navigation Advanced" men förhoppningsvis får vi mer användning av den senare.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 26%
Mycket bra»41 73%

Genomsnitt: 3.73

- Bara ganska bra på grund av att det inte finns något facit. Hade facit (svaret) på uppgiften så hade det var "Mycket Bra". » (Ganska bra)
- Saknade svaren på räkneövningsuppgifterna när jag pluggade till tentan. De kunde åtminstone ha lagts ut på ping-pong efter respektive räkneövning.» (Ganska bra)
- Navigationen på ping-pong har varit otroligt bra. Självtester och undervisningsfilmer. Suveränt.» (Mycket bra)
- Väldigt god använding av ping-pong.» (Mycket bra)
- Hemsidan var mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»28 50%
Har ej sökt hjälp»13 23%

Genomsnitt: 3.96

- Var lätt att maila och få svar om så vore fallet.» (Mycket bra)
- Arbetat I grupp, sedan när vi har lektioner så är vi för många i en grupp. Det är alltid någon som frågar något och tar sådan tid att jag bara struntar i att fråga. Får hjälp av gruppen.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»42 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

- Tack vare sammarbete med grupper har jag lärt mig allt som jag själv inte förstått.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 8%
Lagom»34 60%
Hög»17 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Arbetsbelastningen var hög, man fick anstränga sig, men det ska man göra.» (Hög)
- Inte alltför hög.. i början men när vi kom in på betyg 4,5. Kändes det som att endast 1 lektion om luxodrom och det andra var för lite. Hängde inte alls med under lektionen.» (Hög)
- Ibland lite snålt med tid för de obligatortiska räkneövningarna. » (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 8%
Lagom»40 71%
Hög»11 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- men på ett bra sätt!» (Hög)
- Har blivit studier efter skolan i flera timmar varje vecka.. är högskola så antar att det är så det ska vara. Kanske det ska vara högt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 14%
Gott»28 50%
Mycket gott»20 35%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag tycker att vissa delar från terrestern fattades under föreläsningarna, På sjön används dubbla vinkeln ofta och den glömdes bort totalt, dock kunde man under egen studie läsa om det. jag tycker kanske att kursen bör utökas!för att kunna rama in mer.» (Godkänt)
- Personligen föredrar jag att man löser uppgiften och får en uträkning så att jag kan få en uppfattning hur frågan är löst. Men med tanke på att man använder passare och transportör förstår jag att det är svårare att redovisa och förklara.» (Gott)
- Johan Hartler är en suverän pedagog. Dessutom är han entusiastisk.» (Mycket gott)
- Jag upplever att jag kan kursen och innehållet väl.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarnas upplägg. Bra med tid att repetera själv, men samtidigt inte för långsamt framåt.»
- Samma upplägg med räkneövningarna»
- Räkneuppgifterna! Man tvingas lära sig under kursens gång och det hjälpte jättemycket inför tentamen.»
- Svårt. Jag tycker om kursen som den är upplagd nu. Vill inte att något skall tas bort i alla fall.»
- Läraren! Och byts läraren ut, se då till att bevara alla hans metoder: ett jättebra fungerande ping-pong, samt halvklasser där vi undervisat varandra.»
- kursen tycker jag har varit bra precis som den är, även om kurslitteraturen inte har varit nödvändig för att uppnå målen»
- Föreläsaren Johan Hartler.»
- räkneövningarna, eftersom man blev tvungen att lära sig under kursens gång vilket minskade arbetsbördan inför tentan. »
- räkneövningarna var riktigt bra man lärde sig nå otroligt mycket! »
- Räkneövningarna, simulatorpassen, föreläsningarnas upplägg och framförallt materialet på Ping Pong som varit till stor nytta. »
- Räkneövningarna och SI»
- Räkneövningarna och videorna som du lagt upp på ping pong.»
- Räkneövningarna var mkt. bra.»
- Räkneövningarna»
- Boken "kurs o bäring" samt räkneövningarna.»
- De obligatoriska räkneövningarna var guld värda. »
- litteraturen kurs och bäring»
- Räkneövningarna i halvklass»
- räkneövningarna i halvklass»
- Upplägget med halvklasser och räkneuppgifter då man får arbeta i grupp.»
- räkneövningarna och SI-övningarna»
- Upplägget i sin helhet.»
- Ränkeövningarna»
- räkneövningar SI-möten»
- Allt va bra. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte»
- vet ej, hela kursen var bra rakt igenom »
- Jah har inte använt navigationsboken alls. Engelska är ganska svår i den. »
- Ingen aning. :/»
- Jag är inte nöjd med boken. Men såvitt jag förstår, är jag ensam om den uppfattningen. Det tycks som om det saknas en bra kursbok i navigation. För vi har ju tvingats köpa en engelsk bok också, trots att det hade varit ganska enkelt att samla även den informationen i vår "egentliga" bok.»
- se ovanstående»
- lämna ut frågor för överbetyg på pingpong så kan de som vill plugga på om t.ex 45 graders pejling, dubbla vinkel och avståndsberäkningar till fyr få prova på det och se om de klarar mot ett facit. de var klurigt att hitta på egna uppgifter även om det gick bra. man blir bara dock inte helt säker!»
- Tidsutrymmet mellan föreläsningar och räkneövning! Att ha föreläsningar måndag och tisdag och sedan övning direkt på onsdagen var alldeles för lite tid för att ha möjlighet att genomföra alla uppgifter. Eftersom vi hade flera olika föreläsningar i början på veckan så räckte tiden inte riktigt till. Är man dessutom nybörjare så hade fler timmar för att förbereda sig på räkneövningarna verkligen varit önskvärt! »
- vet ej»
- Mer videos hur man löser uppgifterna. Helst en video per typ av uppgift. Det är extremt bra.»
- det hade vart bra om man fick reda på att boken kurs och bäring kanske inte behövs för de som läst klass 8, jag köpte den och har inte öppnat den en gång.»
- Om det är genomförbart skulle mindre grupper under räkneövningstillfällena inte skada. Att bara ha en uppgift per 4-mannagrupp blev i längden lite segt...»
- Förklara mer detaljerat vissa detaljer så som vad det är för skillnad mellan ex kög och kvg osv. Strömtriangeln var svårast att förstå för de flesta!»
- Den lektionen där vi satt och läste i någon tjock extremt tråkig pilot-bok och gjorde en vag färdplanering utifrån boken var hemsk och inte alls lärorik. Det enda den lärde ut var att aldrig någonsin använda pilot-books. »
- inget»
- lämna lite mer plats till de andra kurserna. Föreläsningar hur man löser räkneövningarna låg för tätt inpå rökneövningstillfällenna»
- Att ta vara på de som har kunskaper sen innan. I början så kunde de som hade kunskaper sen innan gjort annat»
- det bör finnas övningsuppgifter med tillhörande facit att tillgå»
- Mer tid för att beräkna räkneuppgifterna. Mer personal vid besticksprovet. Bara en lärare under bestricksprovet gjorde det hela lite hastigt och man fick kanske inte en fullgod genomgång av sitt prov.»
- var lite rörigt men "horisontella vinklar" där ett tag men det löste sig ju till slut.»
- Har inget att klaga på.»

17. Övriga kommentarer

- Har lärt mig väldigt mycket av Johan! Bra lärandeupplägg. »
- Tycker att kursen är bra upplagd som den är, det är möjligt att någon annan har någon bra idé om hur man kan förbättra men det har inte jag.»
- Jag är häpen över att det gått att genomföra en såpass tuff utbildning på så kort tid. Mina egna förkunskaper var mycket goda i detta ämnet. Men vissa av mina klasskamrater hade aldrig sett havet innan de kom till Lindholmen. Ändå upplever jag att alla har hängt med bra i undervisningen. Jag har inte sett någon som har "sackat efter". Hatten av för en riktigt bra lärare!»
- i sin helhet var den okej!»
- Hög kvalité på föreläsningsmaterialet, det måste verkligen poängteras. Väldigt bra är också att så mycket användbart material fanns att tillgå på Ping Pong, "interaktiva" presentationer, filmer (uppladdade i olika format - toppen!) m.m. Det underlättade inlärningen. Bortsett från tidsdispositionen mellan föreläsning/räkneövning och en önskan om några fler simulatorpass så har jag bara positiva ord att säga om denna kurs! »
- Tycker inte att något är dåligt med kursen. Tycker om videorna på ping pong, ifall man har frågor 1-8 som täcker allt i kursen och video på varje fråga. Så lär det vara omöjligt att inte klara kursen ifall man tittar på dom. Ogillar dock att det inte fanns facit på räkneövningarna, det är relativt svårt att fråga om hjälp så är man i en grupp och ska redovisa en uppgift så.. jag förstår varför du inte lagt upp facit. Men tror att om man gjort fel och redovisar är man för fokuserad på att redovisa att man inte fokuserar något på hur det korrekta sättet att lösa uppgiften. Ganska mycket tid som slösas.. genom att arbeta på fel sätt.»
- Bra upplagd kurs, rent sagt kanoninsats utav Johan Hartler.»
- mycket bra med räkneövningar i halvklass. dock för tätt inpå när en föreläsning av lösning övningarna är en tisdag och övningarna ska vara klara till onsdag»
- Mycket bra kurs tack vara det enormt bra upplägget. Föreläsningar kändes aldrig jobbiga och tråkiga»
- Ett jättegott arbete av Johan Hartler. Väldigt kul med en sådan hängiven lärare!»
- Räkneövningarna är bra moment men inte tillräckligt omfattande, jag upplever att man aldrig fick till en riktig presentation utan mer bara säga en mening innan det var dags att skicka ordet vidare. Det är säkert inte möjligt p.g.a att det inte finns tid men mer omfattande uppgifter som skulle lösas fördelat på mindre och färre grupper är något jag hade önskat. Jag vill också ge ett mycket stor plus till Johan Harter för "insuktionsfilmerna" på ping-pong dessa har vart till stor hjälp under mina självstudier»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från