ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp3åk1: IDY028 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-22
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
66 svarande

0 0%
6 9%
27 40%
33 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
66 svarande

2 3%
8 13%
28 47%
21 35%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
66 svarande

2 3%
5 8%
24 41%
27 46%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
66 svarande

1 1%
9 15%
29 48%
21 35%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
66 svarande

2 3%
0 0%
6 9%
58 87%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
66 svarande

1 1%
4 6%
35 53%
26 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Möllers föreläsningar!»
- Vår lärare Möller och att lärarna delar in människor i grupper istället för att vi själva får göra det. Man får ut mycket av att jobba ihop med andra människor man tidigare inte har jobbat ihop med, även om det kan vara förödande för somliga grupper om man har olika ambitionsnivåer tex.»
- Case»
- Möller som föreläsare»
- möller»
- Citat av Jan Möller (som absolut måste vara kvar): "Enda felet med Jan Möller är att han är senil och kan inte längre föreläsa."»
- Upplägget var bra.»
- Jan Möller. Toppenbra föreläsare, vet och känner vad studenterna behöver»
- Både "duggan" och arbetet. Dock borde det informeras tidigare om att duggan ligger just där, det kan gott informeras om redan i typ höstterminens start om båda de kurserna där man har dugga mitt i.»
- Jag tycker främst att innehållet om externanalys var intressant och caset fungerade väldigt bra!»
- De vanliga föreläsningarna med Jan Möller. Gärna med lite mer generella och strikt uppställda exempel.»
- Mixen mellan teorin och det praktiska projektet! Kul att få se att den teori man lärt sig kan komma till användning. »
- Övningsboken med uppgifter Handledningen till projekten»
- Möller är ju trevlig, behåll honom!»
- Föreläsningar med Möller»
- Allt»
- Jan Möller»
- Caset bör framför allt behållas. Det speglar det som ska ingå i kursen bra. Överlag är case bra, även om de kan vara jobbiga ibland, då man lär sig jobba i grupp för att uppnå ett mål. En annan bra grej är att tentan skrivs efter ungefär halva läsperioden. Detta delar upp arbetsbördan, vilket jag tycker är positivt.»
- Tentan och caset bör definitivt behållas.»
- jag gillade hela kursens upplägg, så tycker att allt i princip bör behållas. Det är bra att ha duggan innan rapporten för då hinner man lära sig mycket innan man börjar skriva, samt blir det inte lika tungt i tentaveckan.»
- Jan Möller och de föreläsningar han håller i»
- Caset»
- Att börja med lektioner och sedan använda sig av de kunskaper man fått från dessa till projektarbetet. »
- case-arbetet. Upplägget var bra, med tenta först och case efter det och opposition sist. Det blev som 3 ggr repetition av allt.»
- Aktiefrågan på tentan. Kanske lite till och med lite djupare för allmänbildningens skull. Även muntliga presentationen av arbetet. »
- Grupparbetet och Möller. »
- Demostrationerna tycker jag verkligen ska behållas. De tycker jag var väldigt bra då kan fick diskutera med läraren om saker man inte förstår längre än bara på rasten under föreläsningarna»
- Jan Möller som föreläsare och gästföreläsningen om redovisning som var väldigt bra.»
- Möller»
- Bra med en case-del. »
- Övningsboken »
- Teorilektionerna med Möller var mycket givande.»
- Möller!»
- ett grupparbete tillsammans med "nya människor", dvs folk man ej tidigare arbetat ihop med. »
- Jan Möller»
- Upplägget med tenta och case»
- Jan Möller»
- Möller! Mycket bra lärare!»
- Att den är uppdelad i abrete och tenta. Att tentan ligger mitt i läsperioden.»
- Projektarbetet gav väldigt mycket»
- Caset, läraren, upplägget, kursboken(tycker till skillnad från många att den var bra)»
- Jan Möller är duktig på så sätt att han motiverar eleverna!»
- Anknytningen till verkligheten, att det är riktiga företag och riktiga årsredovisningar som behandlas på ett så verklighetstroget sätt som möjligt.»
- Jan Möller.»
- Projektdelen»
- Läraren! Möller e bäst. tar sig alltid tid, är väldigt tillmötesgående och bjuder samtidigt på sig själv.»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej inte direkt»
- Nej»
- nej»
- Jag tycker att miljödelen bara kändes som ett tvång, vilket gjorde det till en negativ upplevelse. Man kanske skulle ha en bredare betygsskala även på denna del som vägs in i betyget. Som det var denna gång så var det få som verkligen studerade miljödelen på ett rimligt sätt till tentan. Eftersom frågorna var ytterst typade räckte det att läsa de föregående årens tentor.»
- Kannske fler feedback tillfällen för arbetet, en mer löpande dialog. Fast det blir mycket att kräva när det bara är två personer som är ansvariga för den biten.»
- Ja, att Jan Möller fick lägga band på sig. Bättre i förra kursen när han faktiskt fick tala fritt.»
- Jag saknade en genomgång av kassaflöde som jag tycker hade varit relevant både vid arbetet med caset och i framtiden! »
- Mer om hur T-konton faktiskt ställs upp, alltså hur redovisningarna kommer till.»
- Tycker att vissa föreläsningar var innehållslösa och när teorin om hur vi skulle genomföra alla beräkningar kom var vi tvungna att nästan stressa för att hinna igneom alla. Även teroin bakom aktier mm kunde varit med eftersom vi "antogs" kunna det.»
- Tror inte det»
- Njae.»
- Det hade varit bra om vi hade gått igenom hur en opponering går till för det kändes inte som att alla hade koll på det.»
- Nej»
- Jag tycker att man de första föreläsningarna kanske kan gå igenom kursen snabbt, så att man vet vad externanalys innebär. Detta hade underlättat för att komma igång med caset snabbt. Nu blev det så att man var lite trögstartad i caset då man inte riktigt hade en klar bild av vad externanalys var i början av läsperioden.»
- Jag saknade mer input från handledarna, kring hur caset borde varit upplagt samt hur presentationen och opponeringen borde utförts. Detta saknades. »
- Fler tillfällen för kritik från handledarna på rapporten»
- En koppling mellan miljömomentet och övriga kursen, nu kändes det snarare som två separata kurser. »
- Handledningen på caset är väldigt "orättvis". De två handledarna bedömer uppenbarligen inte (sett till förra kursen) efter samma grunder, och ger dessutom inte alla grupper samma möjlighet till att få hjälp. Lise och Hans borde prata ihop sig så att de bedömer likvärdigt. Att bara få möjlighet att ha ett enda handledartillfälle är för lite. Då kan man nästan lika gärna strunta i handledningen. Fler handledningstillfällen tack!»
- En inspirerande miljöföreläsare. Det är ett intressant ämne men många hade tyvärr svårt att hålla uppe koncentrationen på miljöföreläsningarna. »
- Bättre kurslitteratur. Boken Företags och räkenskapsanalys var ingen höjdare.»
- Enighet mellan Lise och Hans»
- Bättre utnyttjande av tiden.»
- Ett ordentligt miljömoment där det som faktiskt ska behandlas i arbetet gås igenom, och inte bara grejer man redan vet eller som inte är relevant.»
- Tydligare riktlinjer vid grupparbetet. Gå igenom hur man får ALLA gruppmedlemmar att "göra sitt", och vad som kan hända annars.! »
- skulle vilja haft lite mera genomgång av beräkningar, man kan inte läsa till sig all kunskap »
-
- nej»
- Ev någon räknestuga eller dylikt. Och bättre kontakt (fler möten) med handledare under caset.»
- En genomgång av hur opponeringen skulle läggas upp. En mer klar genomgång av hur arbetets layout och innehåll skulle se ut -tips.»
- Nej»
- Nej»
- Inget direkt.»
- Föreläsningarna om tillvägagångssätt vid beräkningar och uppsatsskrivande var relativt luddiga att lägga till moment där läraren visar mer konkret hur/var informationen brukar hittas och vad man ska ser upp för osv. hade varit givande.»
- Kursen var väldigt diffus, som elev förstod man inte riktigt vad som förväntades av en då det inte fanns några tydliga instruktioner. Saken var den att kursens innehåll var så pass litet att eleverna inte visste vad de skulle plugga på och därför blev lite oroliga. Utveckla innehållet så det blir en riktigt bra kurs för den är vettig.»
- Jan Jörnmark.»
- Kassaflödesanalys, mer om justeringar»
- Tentor att öva på. Jan du är verkligten duktig, men jag tycker det är oanständigt av dig att dagen före tentamen säga att tentorna ute på kurshemsidan inte stämmer överens med kommande tentamen. Den informationen borde vi fått tidigare och vi borde fått dina övningstentor istället. En uppgift på tentamen motsvarde en uppgift i övningsboken som inte ens var en rekomenderad uppgift, vilket inte är ok. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Miljömomentet. Det var överdrivet och onödigt!»
- Nej»
- Miljömomentet av caset, eller möjligtvis göra om det.»
- nej»
- Ni bör ta er bort från betygshetsen. Blir bättre göras om man låter grupparbeten bara rendera i godkänt/icke godkänt som labbar i naturämna»
- Miljöarbetet. Som det var nu fick någon eller några i varje arbetsgrupp "fixa" den delen. Samma sak här om att man kanske skulle införa olika betyg.»
- Bättre att få välja grupper till arbetet själva för det snedfördelade arbetet som blev var ett rent skitjobb för oss som fick göra hela arbetet. Miljödelen borde kanske göras lite mer seriös.»
- Nej men miljömomentet känns konstigt, iom att det inte kan ge ex. betyg till slutarbetet. Lägg vikt på det istället - visa att det är viktigt istället för att bara göra det till ett hafsmoment.»
- Jag tycker inte att kuyrslitteraturen kändes genomtänkt för att användas till de föreläsningar som Jan Möller höll. När den sedan inte ens var med på tentan känns det ju som om man inte behövt någon kurslitteratur alls vilket innebär att det känns som man inte lärt sig tillräckligt mycket.»
- Ta antingen bort miljömomentet och lägg det i en separat kurs eller låt det få större betydelse. I sin nuvarande form gör man minsta möjliga för att få G. Externanalysen är säkerligen bra, men uppdelningen i grupper gör att det endast blir ett fåtal som faktiskt gör nyckeltalsanalys och därmed lär sig sådan mer ingående. Irrelevanta föreläsningar eller föreläsningar som glider in på irrelevanta ämnen. Man lockas att hoppa över föreläsningar för att studera i boken när man känner att det blir sammanlagt 15 min information på föreläsningar.»
- Tycker det som var med var vettigt. Tycker dock att det, precis som i förra ekonomikursen, svävar ut en del från ämnet ibland. Miljödelen borde göras om tycker jag. Antingen väva ihop det med projektet eller ha en annan föreläsare. Jag tycker att ämnet är viktigt att ha med, men som det var nu var det så oinspirerande föreläsningar att jag (och många andra) helt tappade intresset.»
- miljödelen, eller göra den betydelsefull»
- Miljödelen»
- Tror inte det»
- Miljömomentet kändes hafsigt.»
- Nej»
- Miljömomentet kändes inte som om det direkt gav något, bör ändras eller tas bort»
- Jag tycker nog att casen borde kunna rättas av samma person. Som det är nu kan det skilja i bedömning mellan olika personer då betygen sätts.»
- Man bör definitivt ge klarare besked kring Caset och presentationen. Det bör även ges mer tid till caset, kanske inlämning lite senare. »
- Miljödelen tyckte jag mest gjordes bara för att, inte för att lära sig så mycket. Så om den ska vara med bör den vävas in i kursen, just nu kändes det bara som ett litet sidohjul.»
- Miljömomentet känns väldigt intryckt bara för att det måste vara där vilket ger ett ganska splittrat intryck av kursen där det är en tenta, ett arbete och ett miljöarbete. Hade varit bättre att försöka lägga det i någon annan kurs så de två övriga bitarna kan ta större plats.»
- Jag tycker att miljömomentet ska ha en egen dugga. Mer tid skulle då läggas på detta moment.»
- Miljömomentet.»
- Nej. Snarare läggas till. Kursen innehöll inte så mycket, kunde gått snabbare fram och klämt in mer...»
- Miljöföreläsaren.»
- hela kursen bör flyttas till lp4, så att man har ett räkneämne(ma fy) och ett ämne som tar mycket tid utanför skoltid(prog ek) i respektive läsperiod 3 & 4»
- Kanske går de att korta ner de två förelsningarna om miljöredovisning till en.»
- Miljödelen kändes irrelevant på det sätt som det var upplagt nu. Föreläsaren som pratade om miljön verkade oengagerad och uttråkad.»
- Materialet ur kursboken bör ses över, allt kändes inte relevant.»
- Miljödelen borde tas bort och göras till en egen kurs om den inte kan skötas bättre än nuvarande.»
- miljömomentet tycker jag inte kändes relevant. Viktigt med miljö men inte ha en liten del som bara tar tid utan att man lär sig något speciellt. Tycker heller inte att läraren gav intrycket av at hon ville lära ut vilket gjorde att många inte lyssnade alls.»
-
- miljömomentet»
- Miljömomentet behöver förbättras, inte tas bort helt men det känns orelevant i kursen. »
- Nej.»
- Nej men föreläsningarna kan förbättras tycker jag. Så att man förstår helheten lite tidigare. Det tog ett tag innan man kom in i det.»
- Miljömomentet»
- Nej!»
- Nej kursen var ganska lagom, så här i efterhand. Under kursens gång var det dock en hög arbetsbelastning »
- Vet ej.»
- Miljömomentet. Kändes helt meningslöst och tillförde inget kunskapsmässigt - jag har ingen nytta av olika definitioner av globalt miljöarbete. Hellre en separat kurs där mer fakta argument och olika övningar i hur den tolkas i extern redovisningen presenteras.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Miljöföreläsningarna var inte så spännande...»
- Jättebra kurs och mycket tack vare Jan Möller.»
- Inte så himla rolig bok direkt, rätt tung och konstiga formuleringar på sina ställen, lite bökigt ibland att förklara ekonomi ENDAST med ekonomiska begrepp, blir tungrott för oss (åtminstone mig själv).»
- Allmänt har jag ungefär samma åsikter om föreläsningarna som i Ekonomisk analys 1. Det känns fortfarande som att stor del av föreläsningarna inte innehåller något som vi lär oss på utan mest historier om kända personer. Jag förstår verkligen Jan Möllers resonemang att inte bara rabbla massa begrepp. Men i så fall är det bättre att han ägnar sig åt relevanta exempel på föreläsningarna och istället hittar en lärobok som han utgår från och faktiskt följer till viss del. Denna lärobok kan man då läsa för att lära sig de nödvändiga begreppen. Jag har även lite funderingar kring den muntliga kommikationsdelen som ingick i kursen. När denna hölls hade vi inte fått någon allmän genomgång på hur det skulle struktureras. Antingen tycker jag att det borde nämnts på en föreläsning eller också borde det varit tydligt att handledaren kunde vara till hjälp med det. Jag tycker även att grupperna borde få skriftlig respons på vad i presentation och opponering de gjorde bra och vad som kan förbättras så det framgår vad man behöver öva på. Jag tycker också att det känns oseriöst att sätta 5 poäng på alla grupper som presenterar och opponerar vid ett tillfälle som är vår första muntliga presentation.»
- Prohektet, handledningen och övningsboken tycker jag ha varit det mest lärorika! Kurselitteraturen var lite väl detaljerad och fokuserade på saker som jag tine tycker hade så mycket med kursen att göra (t.ex. hur man skulle justera sina siffror mm)»
- Tentan var alldeles för lätt!»
- Överlag en bra givande kurs som kändes relevant. »
- Rapporten som vi skrev, kryssade som projektarbete var mest lärorik eftersom det kändes mest relaterat till verkligheten»
- Vår kurslitteratur tyckte jag inte var bra. Den var väldigt detaljrik och detta var inte Möller, därför var det jobbigt att läsa den då Möller pratade mer allmänt och gick inte in i detaljer. Boken antog att man skulle ha mer förkunskaper än vad vi hade.»
- Fler praktiska tillämpningar åt folket?!»
- Jag anser att det finns en viss orättvisa när det gäller bedömning och vad som ska göras i grupparbetet, då de olika handledarna ger rätt olika direktiv. En annan punkt är att miljödelen bara känns inslängd och de två miljöföreläsningarna var mycket tråkiga och ogivande. Anser att denna miljödel bör vara integrerad i tentamen och ge vanliga poäng då jag vet många inklusive mig själv som bara typpluggade gamla miljöfrågor. Anser att kursen med Möller är givande, dock gick det alldeles för långsamt i början.»
- Till nästa år kan det vara intressant att ta upp om grupperna bedöms olika beroende på vilken handledare de har. Genomgången av hur arbetet skulle se ut gav inte särskilt mycket, den hade kunnat läggas upp annorlunda. Miljödelen av kursen hade kunnat omformats för att göras mer intressant.»
- Ännu en intressant kurs med Möller. Saknade dock hans anekdoter :( Tycker att det var dumt att många inte kunde uppskatta Möllers försök till att bringa hopp inför framtiden. »
- Det var först vi projektarbetet som man verkligen kunde få en tillämpning och ett grepp om hur det man lärt sig kunde användas i verkligheten. Det djupa och intensiva arbetet ledde till en god förståelse. »
- Bättr kommunikation mellan lärarna. De drog lite åt olika håll vad gäller kunskapsmålen tyckte jag. Möller tyckte rörelsekapital vad viktigt, Löfsten brydde sig inte om det ex.»

Att få hjälp och svar på frågor
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 31%
Lärorikt»22 48%
Mindre lärorikt»9 20%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.88

Föreläsningar
63 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 22%
Lärorikt»36 57%
Mindre lärorikt»13 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.98

Övningar
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 46%
Lärorikt»17 41%
Mindre lärorikt»5 12%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.65

Projektarbete
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»41 70%
Lärorikt»17 29%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.29

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 45%
Mindre lärorikt»6 54%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2.54

Laborationer
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 2

Studiebesök
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 8%
Lärorikt»20 42%
Mindre lärorikt»23 48%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.4

Kurslitteratur
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 18%
Lärorikt»24 43%
Mindre lärorikt»21 38%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.2

Självverksamhet
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 67%
Lärorikt»15 32%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.32

Tentamen
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 28%
Lärorikt»32 61%
Mindre lärorikt»5 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Tillfällen för kritik (feedback)
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 17%
Lärorikt»17 43%
Mindre lärorikt»15 38%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.2

Matlab
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»38

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från