ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2012, TME041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-09-15
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Erik Hulthen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Uppskatta den totala arbetsbelastningen. Hur många timmar per vecka har Du själv arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning, handledning och eget arbete. Försök göra en så objektiv uppskattning som möjligt tiden sett över hela läsperioden.

Matrisfråga

- Vi har haft ojämn fördelning där 3 har jobbat mycket 1 sådär och 1 inget.»
- Vissa veckor blev det väldigt mycket. Ibland över 25 timmar»
- Inlämningarna i sista perioden var mer krävande»
- Mycket bra att begränsa tiden, lätt att lägga ner väldigt mycket tid.»
- LP3 var arbets veckorna 15 - 30 h LP4 var dem 5 - 30»
- I snitt 11 timmar per vecka både läsperiod 3 och 4»
- Vissa veckor i LP3 ~15h men över 30h andra veckor Under LP4 så var det väldigt mycket jobb från andra inlämningen efter lovet. Detaljkonstruktionen tog väldi.gt mycket tid. Samt även rapporten»

LP 3
65 svarande

< 8»0 0%
8-12»8 12%
12-16»23 35%
16-20»23 35%
20-24»10 15%
> 24 timmar»1 1%

Genomsnitt: 3.58

LP 4
63 svarande

< 8»0 0%
8-12»19 30%
12-16»17 26%
16-20»20 31%
20-24»5 7%
> 24 timmar»2 3%

Genomsnitt: 3.26


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Har Du läst igenom kurspm?

64 svarande

Ja»52 81%
Nej»12 18%

Genomsnitt: 1.18

3. Måluppfyllnad

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurs-PM och aktivitetsplanen)

Matrisfråga

- Bra på CATIA, men kan inget om produktionsanpassning och kostnadsberäkning»
- Tråkigt projekt som var otroligt knöligt att tvångsmässigt köra valuemodel på! I stort sett all tid gick åt till att skirva meningslösa deadlines fyllda med skitsnack! känner inte att jag lärt mig någonting!»
- Kostnadsuppskattningen var väldigt dålig. Svag information om hur man skulle göra. Fick sitta och gissa själv.»
- Väl»
- Hade projektet modulgolv för servicefordon och kände att det var svårt att göra en kostnadsuppskattning för vårt koncept. Det var mycket svårt att hitta någon att fråga då det inte fanns någon som visste säkert när det gällde tillverkning av produkter i trämaterial. Det fanns många osäkerheter och det var svårt att ta reda på hur man skulle gå tillväga. Tyckte också att det var svårt att göra en rimlig FEM-analys med de förkunskaper som gavs...»
- Aktivitetsplanen bör ses över och bli mer konkret och gällande. Nu litar man inte på den fullt ut eftersom olika handledare har olika syn på den. Vissa moment var i princip omöjliga att se enbart på aktivitetsplanen vad som skulle göras. Bra support från handledare dock. Men det blir jobbigt att behöva jaga dessa och de är ibland även bortresta etc. Håll er helst till endast aktivitetsplan och inte både den och kurs-PM som jag ibland upplevde.»

Etablera (starta och organisera) ett utvecklingsprojekt (dvs Projektplanering, organisation och uppstart).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»8 12%
Väl»32 51%
Mycket väl»22 35%

Genomsnitt: 4.22

Beskriva en produkt (Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv, Funktions baserad kravspecifikation, Produktens position på S-kurvan).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»11 17%
Väl»32 51%
Mycket väl»18 29%

Genomsnitt: 4.08

Kartlägga kundens röst (Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation, Baskrav samt
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»15 24%
Väl»23 37%
Mycket väl»23 37%

Genomsnitt: 4.09

Analysera alternativa lösningar (Inventera kända koncept, Fastställ referenslösning, Rita funktionellt diagram, Funktionsanalys).
62 svarande

Inte alls»1 1%
Något»3 4%
Ganska väl»10 16%
Väl»25 40%
Mycket väl»23 37%

Genomsnitt: 4.06

Skapa ett vinnande koncept (Idégenerering och konceptutvidgning, Funktionell modellering, Pugh-matris).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»14 22%
Väl»23 37%
Mycket väl»25 40%

Genomsnitt: 4.17

Skriva en funktionsbaserad kravspecifikation (Fastställ målvärden baserat på funktioner och kundvärde).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»14 22%
Väl»24 38%
Mycket väl»23 37%

Genomsnitt: 4.11

Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Modularisering, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning).
61 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 4%
Ganska väl»12 19%
Väl»26 42%
Mycket väl»20 32%

Genomsnitt: 4.03

Verifiera och utvärdera konceptet (Prototyptillverkning, Funktionellt test och analys av måluppfyllnad).
61 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 6%
Ganska väl»17 27%
Väl»24 39%
Mycket väl»15 24%

Genomsnitt: 3.78

Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation.
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»10 16%
Väl»26 41%
Mycket väl»25 40%

Genomsnitt: 4.2

Presentera arbetet och den valda lösningen i en skriftlig rapport.
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»10 16%
Väl»28 45%
Mycket väl»24 38%

Genomsnitt: 4.22

Värdera och kritisera andra lösningar till samma problem.
62 svarande

Inte alls»1 1%
Något»2 3%
Ganska väl»12 19%
Väl»25 40%
Mycket väl»22 35%

Genomsnitt: 4.04

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»55 88%
Nej, målen är för högt ställda»6 9%

Genomsnitt: 2.08

- Vet ej» (?)
- Inte lärt oss särskilt mycket nytt gällande produktutveckling från ingenjörsmetodiken» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Borde dock vara mer poäng» (Ja, målen verkar rimliga)
- För stor kurs för så lite poäng!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt omfattande kurs för endast 7.5p» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock mer tidskrävande än önskat» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det läggs väldigt mycket tid och energi för 7,5 hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi har ingen tydlig info om hur en presentation eller en rapportskrivning ska genomföras. Det enda vi får är feedback efteråt men då är det ju försent!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tyckte att man (vissa perioder) lade ner betydligt mycket mer tid på IKOT än vad man brukar göra i en 7,5p kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tar mycket mer tid än vad en 7,5 p kurs borde göra» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Det var sju (7) föreläsningar i kursen som behandlade den projektmodell som följdes. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet.

Syftet med föreläsningarna är att introducera det material som behövs läsas in inför efterkommande aktiviteter.

65 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»13 20%
Föreläsningarna gav ganska lite»32 49%
Föreläsningarna gav ganska mycket»15 23%
Föreläsningarna gav mycket»5 7%

Genomsnitt: 2.18

- Var på någon, men relativt snabbt insåg man att föreläsningarna bara tog upp det som första föreläsningen om värdemodellen sade. De gav inte heller något vidare hjälp till det man skulle arbeta med under veckan. Det hade varit mycket bättre att föreläsningen verkligen hörde hemma till den aktuella veckans uppgift med tillhörande exempel! » (Föreläsningarna gav ingenting)
- Bara små innehållstomma upprepningar av första föreläsningen av författaren själv, som var väldigt bra! Totalt meningslösa, borde vart mer konkreta och mer anpassade till projekten, inte exempel med klockor och mobiltelefoner. » (Föreläsningarna gav ingenting)
- Varför ska Erik används två föreläsningar till att säga (och visa med Power Point) exakt samma saker som experten i värdemodellen redan förklarat under en obligatorisk föreläsning? Varför är moment som "krav-huset" (minns inte det exakta namnet) med i kursen och på föreläsningarna om inte ens Erik kan förklara hur de ska användas?» (Föreläsningarna gav ingenting)
- PEr Lindstedt gick igenom allt på första föreläsningen och den var grym. Resterande föreläsningar var onödiga.» (Föreläsningarna gav ingenting)
- Kunde lika väl läsa i boken eller endast kolla på det som skulle göras enligt schemat» (Föreläsningarna gav ingenting)
- Alla föreläsningar givna av Erik var bara utspädd repetition av vad som sades på författarens föreläsning» (Föreläsningarna gav ingenting)
- PDF-materialet som las ut på kurshemsidan var bra och användbart men föreläsningarna var dåliga och ostrukturerade.» (Föreläsningarna gav ingenting)
- Kunde ha varit mer konkreta exempel med fall från föregående år/andra projekt som använt samma metod. Upprepning av vad som står i boken/på powerpoint gav inte mkt.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Gick på alla. Ibland kändes det som man kunde stannat hemma och ibland var det bra för att få en ide av vad som ska göras.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Gav nästan ingenting då föreläsaren endast läste det som stod på presentationen. Borde sagt mer hur man skulle gå tillväga med saker. Mycket var väldigt svårt att kunna koppla till sitt egna projekt. Föreläsningarna från Erik handlade mest om vidareutveckling av redan befintliga lösningar, men de flesta av hos har fått problem som det i dagsläget inte finns några befintliga lösningar på.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- i princip bara upprepningar på vad som sades första dagen eller som stod på det stora pappret som delades ut» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Hade varit bättre av att få den informationen av handledare som då kunde ta exempel kopplade till sitt eget projekt.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Flera av föreläsningarna upprepade vad den första gästföreläsaren (han som skrivit boken) hade sagt. det blev därför väldigt tråkigt att lyssna på de andra. » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Upprepning av Per"s föreläsning» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Den första föreläsningen med Per Lindstedt var mycket givande. De andra kändes mer som överflödig repetition av vad Per redan gått igenom.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Man kan klara sig rätt bra utan att gå på föreläsningarna.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- PP var bra som vägledning till inlämningarna» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- De första gav mer, de sista var så korta så var nästan överflödigt, hade kanske varit bättre att just dem togs med handledaren» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Tyckte föreläsningarna gav en bra inblick till vad som skulle göras. Var bra i LP3 när det varje vecka var en föreläsning som beskrev vad som skulle göras kommande vecka. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Men koppla ihop aktivitetsplanen mer till föreläsningarna.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Bra att man gick igenom ganska direkt från boken så att faktiskt människor som missade föreläsningen också kan ta igen det genom att läsa och att man kan välja att inte gå om man tycker att läsa själv passar en själv bättre.» (Föreläsningarna gav mycket)

6. Var den schemalagda handledningens omfattning tillräcklig?

65 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Kunde varit mer omfattande»4 6%
Ja, tillräcklig»60 92%
För mycket handledd tid»1 1%

Genomsnitt: 2.95

- Förslag på att ha föreläsningar med handledare med de grupper som har samma projekt istället för att ha föreläsningar i sal. På så sätt kan man specificera undervisningen på det sätt som passar de olika projekten bättre.» (Kunde varit mer omfattande)
- Var vissa veckor utan handledning vilket inte var bra då vi hade inlämningar de veckorna och man fick då inte nån given tid att ställa frågor.» (Kunde varit mer omfattande)
- Det har varit bra!» (Ja, tillräcklig)
- Utnyttjade ej vår handledare så mycket.» (Ja, tillräcklig)
- Vi hade projekt C med Robert som handledare. Han var mycket kompetent och hjälpte oss om vi hade frågor.» (Ja, tillräcklig)
- Hade Robert: Mycket bra hjälp och stöd. Lite otydligt kring formerna för rapport och opponering, men i övrigt fullt tillräckligt med råd, stöd och hjälp. » (Ja, tillräcklig)
- Gick på varje tillfälle men utnyttjade inte hela tiden som var oss given.» (Ja, tillräcklig)
- Lite synd att Erik var bortrest några veckor i läsperiod 4 det var inte helt önskvärt.» (Ja, tillräcklig)

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor till din handledare utanför den ordinarie schemalagda tiden?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»10 15%
Mycket bra»49 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Upptagen handledare, hade vart en roligare kurs om det fanns mer möjlighet att bolla, istället fr att kunna föra ett samtal en gång i veckan, då man blev tvungen att strunta i sina frågeställningar för att hinna med deadline.» (Ganska dåliga)
- Skulle sagt bra men när Erik var bortrest hade vi riktigt svårt att hitta lärare alls. Var 3 olika dagar då vi behövde hjälp och det kunde vi inte få.» (Ganska dåliga)
- Robert var alltid snabb på att svara på mail.» (Mycket bra)
- Robert Johansson var helt sjukt snabb på att svara. Väntetid 1-7 minuter vart han än befann sig på jorden. (Han var i Afrika en sväng).» (Mycket bra)
- Hade Robert Johansson som handledare och han var alltid hjälpsam och kontaktbar utanför ordinarie tider. Kanonbra!» (Mycket bra)
- Var inga problem. Vi var i projekt C med Robert som handledare, han svarar på mejl inom 5 sekunder.» (Mycket bra)
- Göran Brännare är bäst!» (Mycket bra)
- Joakim Johansson var väldigt flexibel och tillmötesgående när man behövde hjälp. cred!» (Mycket bra)
- Hade Robert: Sjukt bra på att svara på mail och i princip alltid tillgänglig.» (Mycket bra)
- Mesta kontakten skedde via mail, och dessa besvarades snabbt och väl. Kudos till Corin Stig!» (Mycket bra)
- Robert svarade alltid på mail och var lätt att få tag på.» (Mycket bra)
- Var ganska lätt att antingen gå upp till handledaren på institutionen eller att skicka iväg ett mail. Var inga problem att få hjälp från handledaren.» (Mycket bra)
- Joakim som var vår handledare var mycket hjälpsam och lätt att få tag i.» (Mycket bra)

8. Hur uppfattade du möjligheten att diskutera frågeställningar med expertpoolen?

65 svarande

Mycket dåliga»11 16%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»15 23%
Mycket bra»6 9%
Har ej sökt hjälp»26 40%

Genomsnitt: 3.44

- De verkar ha väldigt lite koll på praktiska tillämpningar utanför sitt smala spetsområde. Enda vettiga personerna att prata med är verkstadspersonalen.» (Mycket dåliga)
- Då vi hade en produkt i trä var det ingen som ville/kunde hjälpa oss. "Finns inga maskiner i trä" var en kommentar vi fick. Det är inte maskiner vi utvecklar..» (Mycket dåliga)
- Han visste ens vad projektet gick ut på, om de ska finnas kvar bör de vara pålästa om projekten i föreväg.» (Mycket dåliga)
- Information om detta borde funnits ute mycket tidigare. » (Mycket dåliga)
- Detta var ett skämt. Bra idé att ta in expertpool men det var för tidigt i kursen. Man hade inte ens gjort klart konceptet och skisserna ännu så det hade varit bättre att spara flera tillfällen till senare och inte boka in alla så tidigt in i period 4. Känner ingen som frågade dem om hjälp just på grund av att de inte kommit så långt när de handledningarna var.» (Mycket dåliga)
- Hade svårt att få hjälp med hur vi skulle ställa upp hållfasthetsproblem.» (Ganska dåliga)
- Han var tyvärr oförberedd och gav inga direkt vägledande svar» (Ganska dåliga)
- Antal var bortrest dagarna innan kostnadsuppskattningen skulle vara inne och Gustav var upptagen vilket gjorde att deras expert inte kunde utnyttjas tillräckligt.» (Ganska dåliga)
- Tyckte det var lite otydligt vad man kunde få hjälp om. Var heller ingen som hade någon större koll på hur man skulle beräkna kostnad och dylikt då man använde sig av trämaterial i sin konstruktion. Kan förstå om trä inte är det vanligaste materialet att använda sig av i en mekanisk konstruktion men om man har ett projekt i en kurs som högst troligen innebär att lösningen kommer vara utformad i trä så underlättar det mycket ifall det finns någon att fråga.» (Ganska dåliga)
- Fick lite tips och feedback av Antal, det var bra.» (Ganska bra)
- Har bara sökt handledning hos Antal och det funkade bra.» (Mycket bra)
- Hade ingen direkt som var bra på trä, vilket vi ville ha» (Har ej sökt hjälp)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»27 42%
Ganska stor»22 34%
Mycket stor»9 14%

Genomsnitt: 2.53

- Value model var man väl tvungen att köpa och slå i lite eftersom det refererades till den i deadlinesen. Säkert en bra bok om man jobbar med mer komplexa produkter men väldigt knöligt och krystat att blackboxa och gud vet vad med ett golv» (Mycket liten)
- Önskar att jag inte köpt boken. Använde aldrig. Räcker med 1 bok per grupp.» (Mycket liten)
- Nödvändig för delmålen men inte så användbart i vårt fall i alla fall» (Mycket liten)
- Läste bara i The Value Model i början och det gick att klara sig utan den.» (Ganska liten)
- the value model är bra men kan vara svår att tillämpa i vissa projekt» (Ganska liten)
- Läste The Value Model till en början men tyckte att föreläsningarna var bra och det gjorde att jag kände att jag inte behövde läsa så mycket.» (Ganska liten)
- Följde värdemodellen rätt av, så den har absolut betytt mycket.» (Ganska stor)
- Bra sätt att förstå hur man skulle göra olika modeller osv. Dock fokuserar boken mer på vidareutveckling än nya problem» (Ganska stor)
- Ibland passar inte the value model in i det projekt man håller på med och då blir det svårt an använda sig av den. Annars bra bok trots mycket text.» (Ganska stor)
- Eftersom man var tvungen att referera till value model stundtals» (Ganska stor)
- The value model var vår bibel!» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»35 53%
Mycket bra»26 40%

Genomsnitt: 3.33

- Behövs bättre struktur när det finns så mycket som ska upp på kurshemsidan, det var ofta svårt att hitta de olika dokumenten.. » (Ganska dåligt)
- Fanns ju två kurshemsidor vad jag kommer ihåg och det var bökigt.» (Ganska dåligt)
- Egentligen "OK" men försök slimma ned antalet dokument, PM, aktivitetsplander, slides etc.» (Ganska dåligt)
- lite rörigt att hitta ibland» (Ganska bra)
- Ingen direkt tanke/åsikt» (Ganska bra)
- Dock kunde informationen om de obligatoriska momenten i slutet ha kommit tidigare. Jag tänker på gruppdynamik och exakta tider för redovisning och feedback.» (Ganska bra)
- Stundtals strul med att ladda upp filer på PingPong-TjingTjong, i övrigt bra.» (Ganska bra)


Projektet

11. Vad anser du om projektets relevans gentemot den förmedlade projektmodellen?

65 svarande

Ej relevant»5 7%
Acceptabel»41 63%
Mycket relevant»19 29%

Genomsnitt: 2.21

- Inte alls! Att få ett projekt av ett företag är en bra idé, men projekten vi fick var av väldigt tråkig karaktär och de passade inte direkt till att använda värdemodellen på! » (Ej relevant)
- Man fick jobba mot value model istället för med.» (Ej relevant)
- Modellen passade inte alls in på vårt projekt (Emmaus). Då vårt projekt kunde bestå av flera produkter och metodiken kretsade kring en produkt, som dessutom inte går att variera så mycket. tex en bil eller en mobil.» (Ej relevant)
- Tveksam till syltborrningen asså...» (Ej relevant)
- » (Ej relevant)
- Det hade passat bättre med ett mindre problem och en produkt som skulle kunna masstillverkas eller i serie» (Acceptabel)
- Projektet var bra (bårbord) men projektmodellen känds stel då väldigt få möjligheter till flexibilitet i förhållande till projektet tilläts.» (Acceptabel)
- Det finns endel moment i värdemodellen som inte bidrog alls till kundvärdet i det specifika projekt som jag var delaktig i.» (Acceptabel)
- På många punkter var det svårt att få modellen att fungera med projektet men då modellen omöjligen kan fungera i varje projekt så är det acceptabelt» (Acceptabel)
- Jobbar med SSRS, de konkreta modellerna blev således oanvändbara, dock kunde tolkningar göras varpå det funka fint» (Acceptabel)
- Modellen var bra och det var skönt att ha olika tillvägagångssätt att luta sig tillbaka på. Dock kändes det som att vårt projekt var lite för simpelt för modellen och vissa saker som skulle göras blev bara löjliga eftersom ett golv är en ganska enkel konstruktion. Blev ganska svårt att exempelvis göra funktionsanalyser och träddiagram som kändes givande. (Hade projektet modulgolv)» (Acceptabel)
- Modellen passade inte alltid jätte bra in på projektet» (Acceptabel)
- Tycker kanske att kamerupphängningen var ett lite väl avancerat projekt men det var skoj» (Mycket relevant)


Kursinnehåll

12. Hur uppfattar du möjligheten att agera som projektledare? (lärde du dig något oavsett om du gillade rollen eller inte)

64 svarande

Inte alls utvecklande/lärorikt»12 18%
Utvecklande/lärorikt»39 60%
Mycket utvecklande/lärorikt»13 20%

Genomsnitt: 2.01

- Märkte ingen direkt skillnad mot andra veckor!» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- blev väl ingen större skillnad» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Väldigt informellt och ouppstyrt. Inte alls realistiskt.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Gav i princip ingen skillnad att vara projektledare eller inte eftersom vi känner varandra i gruppen och jobba efter ett mönster som fanns sedan tidiager. Enda som tillkom var att gå på ett möte i veckan men det gav ingen lärdom om rollen som projektledare.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Vi var vänner redan från början och har arbetat ihop innan så man märkte inte av de olika rollerna så väl.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Det var lite för kort tid och under projektets gång kändes det som att var och en i gruppen fick naturliga roller vilket gjorde att projektledarens roll blev mindre och mindre. Jag var ledare sista 3 veckorna och då kändes det inte som att det var så stor skillnad.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Blev i praktiken ingen skillnad i gruppen vem som bestämde» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Projektledaren hade inte någon större roll i våran grupp.» (Utvecklande/lärorikt)
- Alldeles för kort tid för att komma in i rollen» (Utvecklande/lärorikt)
- Mycket lärorikt, men man lärde sig mer när man inte var projektledare för då tänkte man mer på hur man borde vara som projektledare.» (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Ett förslag till kommande år är att ledarskapet skall vara sammanhängande så att inte det rullar på veckobasis. Jag upplevde att det tog någon vecka att riktigt finna sig i ledarrollen och därför var ett längre sammanhängande ledarskap mer utvecklande. » (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Bra med rotation» (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Var kul att testa på.» (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Kul och lärande!» (Mycket utvecklande/lärorikt)

13. Tid i prototyplabbet

Matrisfråga

- 3 pass = ca 12 timmar»
- Byggde ej någon prototyp»
- Vi skrev ut i 3D plast skrivaren där Göran Stigler hjälpte oss. Vi behövde bara ta bort materialet runtom. »
- Använde bara 3-d printern och det funkade bra.»
- Det var för lite tid»
- Tillverkade ingen prototyp»
- Byggde inget.»
- Antar att det gäller antal pass»
- Vi har varit där mycket på XP-tid då vi känner att vi har kunnat arbeta lika bra då.»
- Timmar, dagar eller tillfällen? Tre tillfällen tillbringade vi i labbet.»
- Vi hade behövt mer tid. Som tur var var inte alla tider i labbet fulla så vi kunde gå dit mer än 8 timmar. Var där 12 timmar.»
- De fyra timmarna vi bokade räckte gott och väl för att bygga en bra prototyp.»
- 2 tillfällen á 4h räckte bra.»

Hur mycket tid tillbringade ni i prototyplabbet?
65 svarande

12 18%
1-2»14 21%
2-4»10 15%
4-6»5 7%
6-8»24 36%

Genomsnitt: 3.23

Hur mycket extra tid skulle ni behövt?
60 svarande

43 71%
1-2»7 11%
2-4»4 6%
4-6»0 0%
6-8»6 10%

Genomsnitt: 1.65

14. Är förkunskaperna i CAD tillräckliga?

64 svarande

Nej, inte alls»2 3%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»14 21%
Ja, tillräckliga»48 75%

Genomsnitt: 2.71

- Hur man samordnar CAD-modellering användare/datorer emellan» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Inom stresstester» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Grundläggande simuleringskunskaper skulle vara bra att ha med sig» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Om inventor-kursen räknas som förkunskaper så ja.» (Ja, tillräckliga)
- Hade varit bra med mer.» (Ja, tillräckliga)
- Dock skulle det behövas mer handledning i FEM analys. 2 korta pass med ansys tycker inte jag var nog. En bra idé tycker jag är att behålla de 2 ansys passen och sen ha tillgång till några handledare som man kan gå till och få hjälp just med FEM analysen. För vissa komplexa geometrier är svåra att dels komma på hur man ska lägga ut lasterna och stöden men också hur man ska modellera på bästa sätt för ibland blir det konflikter med geometrierna som kan vara svåra att lösa själv med den korta tiden vi har.» (Ja, tillräckliga)

15. Vilket CAD-system/program känner du dig mest bekväm med?

65 svarande

Catia»42 64%
Autodesk Inventor»15 23%
Pro/Engineer»3 4%
SolidWorks»2 3%
Annat (ange gärna vilket nedan)»1 1%
Vet ej/inget»2 3%

Genomsnitt: 1.63

- Läste mycket CAD i Catia V5 under gymnasietiden, och sedan fick man en liten genomkörare här i ettan.» (Catia)
- Programmen hänger ju ihop, kan man catia kan man på 4 min lära sig autodesk » (Catia)
- Både Catia och Autodesk inventor» (Autodesk Inventor)
- Känns mer användarvänligt än Catia, men det är nog bra att börja lära sig Catia för att sedan övergå till inventor. Att göra tvärtom vore förmodligen svårare.» (Autodesk Inventor)
- Solid Edge» (Annat (ange gärna vilket nedan))
- Har nu jobbat med 3 olika som jag använt i kurser både på Chalmers och gymnasiet. Jag känner mig mest hemma med den första jag använt AutoCAD med det är också den simplaste men den jag använt mest både till ritningar och beredningar.» (Vet ej/inget)

16. Anser du att dina material och produktionstekniska kunskaper från kursen i "Material och Tillverkningsteknik" var tillräckliga?

64 svarande

Nej, inte alls»4 6%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»13 20%
Ja, tillräckliga»47 73%

Genomsnitt: 2.67

- Kunskaperna kommer väl till pass då tillverkningsmetod och materialval bestäms men inte kostnadsuppskattning.» (Nej, inte alls)
- vid val av tillverkningsteknik fick vi hjälp från expertpoolen» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Just i vårt fall som handlade om trä så hade vi liten kunskap av detta material, men det är nog inte värt att lägga fokus på det i kurserna då det används så lite» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Kände att vi inte lagt så mycket fokus på kostnadsberäkning i kursen "Material- och Tillverkningsteknik". Hade gärna sett lite tydligare exempel på hur detta görs...» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Även om jag kuggade kursen.» (Ja, tillräckliga)
- Man hade en känsla för materialen, sen får man givetvis kolla upp saker ändå.» (Ja, tillräckliga)

17. Vad anser du om momentet i kursen som behandlade kostnadsuppskattning?

65 svarande

Ej tillräckligt omfattande»29 44%
Tillräckligt omfattande»32 49%
Övertydligt»4 6%

Genomsnitt: 1.61

- Svårt att förstå» (Ej tillräckligt omfattande)
- Blir i stort sett meningslöst, mest på grund av brist på data, speciellt från företaget vi jobbade mot.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Väldigt otydligt och osäkert. Inte heller där någon som kunde/ville hjälpa till pga trä-valet.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Saknades massor med information om hur man skulle göra. CES är inget program som någon av oss hade jobbat med tidigare. (förutom en kort tutorial i en kurs för ett år sedan)» (Ej tillräckligt omfattande)
- Inga instruktioner gavs om hur detta skulle beräknas på ens ett i närheten av rimligt sätt.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Väldigt flummigt!» (Ej tillräckligt omfattande)
- Det var svårt att först och främst hitta beskrivningen för hur man skulle göra. Sedan tyckte jag att det blev mycket uppskattningar för att få det att passa in.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Något otydlig» (Ej tillräckligt omfattande)
- Kändes inte relevant för vårt projekt (ATLAS COPCO)» (Ej tillräckligt omfattande)
- flumm. » (Ej tillräckligt omfattande)
- Kostnaduppskattningsbiten var väldigt förvirrande. Än en gång hade vi dock SSRS arbetet vilket medförde stora frågetecken. Vi visste aldrig riktigt vad vi skulle göra här.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Detta var riktigt dåligt genomfört. Föreläsningarna räckte inte alls. När man sen satt med programmet kändes det mest som man satt och gissade sig fram.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Helt värdelöst, tidskrävande och ej applicerbart.» (Ej tillräckligt omfattande)
- man saknade för mycket information för att kunna göra en beräkning som var något att ha » (Ej tillräckligt omfattande)
- Ändå svårt att kostnadsuppskatta.» (Tillräckligt omfattande)
- Det som var svårt var att få tag i rätt information.» (Tillräckligt omfattande)
- Skulle kunnat fått mer info om detta område.» (Tillräckligt omfattande)
- hade varit bra om man gick egenom vad olika tillverkningsprocesser kostar.» (Tillräckligt omfattande)
- Svårt att tillämpa när det är så små volymer som i mitt fall. Skulle önska att detta moment förändrades till nästa år så att det skulle ge säkrare/tydligare resultat.» (Tillräckligt omfattande)
- Tillräckligt, men svårt att applicera. Hade varit bra med en handbok om normala pålägg vid kalkyler av ekonomi för att på ett enklare sätt kunna utvärdera om produkten är ekonomiskt hållbar.» (Tillräckligt omfattande)
- Svårt att applicera på vårt projekt, då det ej var avsett för enstycksproduktion.» (Tillräckligt omfattande)
- Men var svårt att veta hur denna skulle genomföras.» (Tillräckligt omfattande)
- För detta projektet blev det skevt eftersom pris ej var en fråga för slutkund och det skulle bara tillverkas ca en.» (Övertydligt)
- Metoden passade ej projektet» (Övertydligt)
- CES var värdelöst i vårt fall då de endast behandlar serier av produkter och gav oss förslag på tillverkningsmetod som inte var rimlig. Kostnadsuppskattningen blev också väldigt skev. Det behöver göras tydligare vilken position man har vid tillverkning av sin produkt. Har man tillgång till verkstad eller inte? Är vi ett företag som Volvo med egen produktion. Ska det läggas på entreprenad etc. Sådana frågor var svåra att få klarhet i.» (Övertydligt)


Presentationer och rapportskrivning

18. Hur har upplägget med presentationer och respons fungerat (två presentationer och två responstillfällen)?

Matrisfråga

- Hade behövt responsen senare närmare inlämningen»
- Lite långsamt»
- Det har varit okej, känns bara så tidsödande, som att vi gör det för att fackspråk ska ha något att göra. HElt meningslöst att sitta en timma och kolla på två dåliga diskussionsavsnitt enligt min mening, när man faktiskt kunde gjort nåt bra av det! Sedan hade ett tillfälle med rapportgranskning passat bättre vid ett senare tillfälle, när man hunnit skriva något som man faktiskt skulle kunna tänka sig att lämna in!»
- Bra presentationer och vettig feedback»
- Gillar inte att bli videofilmad mot min vilja!»
- Feedback har kommit inom kort tid från vår handledare vilket gör det lätt koppla respons och analysera sitt resultat»
- Responsen var intressant men tycker inte att det gav så mycket.»
- Hade varit kul att få opponera på någon annan grupp där man inte hade förkunskaper om ämnet och sett det från ett annat perspektiv»
- Det hålls alldeles för lite presentationer på maskinutbildningen. Personligen behöver jag bli mer bekväm med att hålla presentationer och då är det mer övning som krävs.»
- Det var bra med kritik direkt efter presentationen och den kunde varit lite mer utförlig»
- Bra att stämma av efter läsperiod 3 så allt var på rätt väg.»
- Bra med respons så snabbt efteråt som möjligt»
- bra att alla får chans att presentera och man kan dra lärdomar från första tillfället vid andra.»
- Responstillfället kändes lite för mycket.»
- Att bara få presentera en gång gör det svårt att få med den kritik man personligen fått»
- Det är väldigt bra att få feedback direkt efter tillfället och när det är mycket tid mellan presentationerna kan man använda det man lärt sig inför sista presentationen. »
- Presentationerna bedöms inte vilket är dåligt då de är väldigt viktiga i yrkeslivet. Responsen har varit lite slapp och någon konstruktiv kritik gavs sällan. »
- Bra respons på båda. Hade kunnat vara mer från handledaren i efterhand dock,.»
- Bra att alla måste göra detta, och att man får se sig själv i efterhand»
- Var skönt att dela upp presenationen på två. Var jättebra att kunna få feedback på presenationen och höra lite tips om vad man ska tänka på nästa gång man presenterar.»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
65 svarande

0 0%
3 4%
11 16%
34 52%
17 26%

Genomsnitt: 4

19. I kursen har ni skrivit en projektrapport. Hur fungerade arbetet med rapporten i projektgruppen?

- Mkt bra»
- Bra»
- Bra»
- Mycket bra»
- Fungerade bra!»
- Bra!»
- Bra»
- Bra!»
- Bra.»
- Bra»
- Hyfsat bra. Blev lite svårt att sammanställa slutrapport pga många viljor och endast en rapport att redigera»
- Den gick smidigt att skriva, lite tveksamt på vad som förväntades vara med»
- Bra uppdelning. Lite blandat ansvarstagande»
- Bra»
- Mycket bra»
- Sådär. 2 skrev slutrapport 1 skrev sista inlämning och 2 gjorde inte så mycket.»
- Mycket bra!»
- Vi hade tidigt ett bra arbetssystem så det var sällan problem.»
- Det fungera bra, alla har bidragit mer eller mindre mer de dom de är bra på.»
- Eftersom många moment ej gynnade konceptet i sig var det mycket ifrån kursen som lämnades ute för att göra det mer intressant för läsaren och i sig en bra övning.»
- Bra. Det mesta gick att hämta ifrån tidigare inlämningar och sedan skriva om. Vilket gjorde att det gick fort att skriva den.»
- Bra, vi delade dock upp det så att hälften jobbade med rapporten och hälften med deadline 8.»
- mycket bra»
- Det fungerade mycket väl.»
- Bra.»
- Alla hjälptes åt. Sammarbetet fungerade mycket väl.»
- Mycket bra»
- Mycket bra!»
- Rapportskrivandet gick smidigt och lätt efter alla veckoinlämningar!»
- Mycket bra»
- Bra men väldigt stor del av tiden!»
- Det fungerade bra.»
- Bra!»
- effektivt och ganska smärtfritt!»
- Mycket bra»
- Relativt bra, lite svårt med organisationen i början, men i princip bra.»
- Mkt bra.»
- Mycket bra!»
- Väldigt bra, det kändes som att man hade bra koll på hur det skulle se ut.»
- Bra»
- Utmärkt. Hade varit fint med mer undervisning om hur bra rapport skrivs»
- det fungerade bra, men det är väldigt svårt att jobba 5 stycket på en rapport och olika handledare eller dylikt vill ha olika upplägg på rapporten. utöver det var det inga problem»
- Bra»
- Bra men det är svårt att vara 5 personer på en rapport. Detta gör att en eller två i gruppen får "dra ett tyngre lass" än de andra men det är väl en lärdom i sig.»
- Förvånansvärt bra och smidigt.»
- Det fungerade jättebra!»
- Vi körde det mesta tillsammans genom att arbeta med olika stycken i skift. Man skrev en del och sedan tog andra över och skrev till / om osv. Det fungerade väl.»
- Arbetet fungerade bra. Rapporten delades upp och sedan skrevs diskussion och slutsats tillsammans. »
- Bra»
- Mycket bra»
- mkt bra!»
- Fungerade bra. Vi delade till en början upp rapporten och skrev varsin del. Sedan läste vi igenom varandras delar varefter vi skrev ihop texten så att den fick ett bra flyt.»
- Man har skrivit sin egen del, sedan sammanfogat till en rapport och förbättrat. Det fungerade bra.»
- Bra»
- Tog VÄLDIGT mycket tid. Men vi är nöjda med resultatet.»

20. Har stödet för att skriva rapporten (handledning, skrivhandledning, kriterier och workshop) varit tillräckligt?

- Ja»
- Ja»
- Fler konkreta tips och råd»
- Ja»
- Var bra.»
- Ajjemän!»
- Ja»
- Behövdes ingen handledning.»
- Har det ens funnits någon handledning? Hade vart bra med en tydlig mall som säger vilka rubriker som ska vara med och hur man ska skriva under rubrikerna tex vad som ska ingå och i vilket tempus man skriver så att man för en gång skull lär sig!»
- Ok»
- Det är väl kul för fackspråk att ha nåt att göra, men inte särskilt lärorikt. Bättre att ta en ordentlig genomgång/föreläsning om hur det SKA vara. Nu känns det mest som att man går å träffar dom och får lite riktlinjer och kommentarer, men det känns mest som att det är för deras skull så att dom har ett jobb, och inte för vår skull.»
- Ja»
- Ja»
- Kanske kunde peka mer på var man kunde hitta stöd, tex Chalmers mall för rapporter.»
- Bra, fick tips av Robert Johansson vid behov.»
- Det har gått o få stöd när som alltså klart tillräckligt»
- Var lite svårt att veta vad som söktes utifrån delinlämningsbeskrivningarna. Kan dock bero på variationen mellan de olika produkter i gjorde.»
- Det har vart tillräckligt.»
- Ja»
- Skrivhandledningen var ganska bra. Dock blev det väldigt utdraget. Kan tänka att det kanske är bättre att göra den kortare.»
- Ja.»
- skrivhandledningen var mycket bra och bra plannerad tidsmässigt i kursen.»
- Det har funnits möjlighet att få hjälp om det behövts.»
- Ja men workshopen gav inte speciellt mycket då varken vi eller den andra gruppen hade så genomarbetade texter. Att placera denna något senare hade jag tyckt varit bra. »
- Ja. »
- Ja man har kunnat anpassa mängdenhandledning till sin egen nivå. »
- Viss info kom lite sent (från handledaren)»
- Ja»
- Ja»
- Nje»
- Nja, handledningen var väldigt meningslös då varken min grupp eller gruppen vi skulle opponera på var i närheten av klara. Handledningen bör ligga senare.»
- Ja»
- ja»
- Ja»
- Nja, det var lite svårt att veta vad exv metod och sammandrag innebar.»
- Ja.»
- Mycket bra!»
- Vid skrivövningen hade väldigt få gjort något vettigt och den gav därför inte så mycket, annars bra idé. Den låg nog lite för tidigt.»
- okej»
- Mer workshop om utformning av tekniska rapporter hade inte varit fel»
- ja»
- Ja»
- Mallen som gavs ut om vilka delar som rapporten ska innehålla var jätte bra men det har legat för lite fokus på hur texten ska vara utformad och indelad för att ge ett seriöst intryck ett exempel på det är tempus och om texten ska skriven i passiv form.»
- Ja»
- Ja det har varit bra.»
- Ja»
- Skrivövningen med fackspråk var väldigt bra!»
- Ok»
- Ja, tillräckligt...kunde varit lite mer till just slutrapporten.»
- ja!»
- Absolut.»
- Ja, det var bra med betygsunderlag och dyl. som man kunde använda som checklista.»
- Nej, allt kom lite sent.»


Gruppdynamik

21. Anser du att din erfarenhet från projektet har ökat din förståelse för arbete i projektform?

65 svarande

Nej, inte alls»3 4%
Ja, i någon utsträckning»22 33%
Ja, i ganska stor utsträckning»29 44%
Ja, i mycket stor utsträckning»11 16%

Genomsnitt: 2.73

- Ju mer kockar desto rörigare soppa! » (Ja, i någon utsträckning)
- Övningen borde kommit tidigare.» (Ja, i någon utsträckning)
- Det är viktigt att alla deltar/hjälps åt har man märkt.» (Ja, i ganska stor utsträckning)
- Kräver mer struktur på arbetet än man är van vid.» (Ja, i ganska stor utsträckning)

22. Till hur stor hjälp anser du att momenten (föreläsning och övning) i gruppdynamik har varit?

65 svarande

Mycket liten»23 35%
Ganska liten»30 46%
Ganska stor»11 16%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.84

- Föreläsningen var totalt meningslös, vet inte vad hon svamlade om eller vart hon ville komma med det! Struntade i den obligatoriska övningen för vi hade Deadlines att tänka på» (Mycket liten)
- Redan gjort en exakt likadan övning i en föregående kurs» (Mycket liten)
- Övningarna kom först när projekten var i stort sätt klart. Vid det laget lär har man redan lärt känna varandra» (Mycket liten)
- kom för sent och gav inte speciellt mycket.» (Mycket liten)
- Kul dock att bygg kaplastavstorn!» (Mycket liten)
- Övningen kom i slutspurten...hade behövt ligga i första veckorna för att ha någon effekt.» (Mycket liten)
- Hade varit bättre att ha gruppdynamiken när kursen startade. Då tänker jag både föreläsningen och övningen. Var inte bra att övningen låg i lv7. Kändes ganska onödig när man i stort sett var färdig med hela projektet. Hade man däremot haft den i början av arbetet tror jag den hade varit givande.» (Mycket liten)
- Roligt, men väl generaliserande ibland. Tycker man drar för stora slutsatser av för lite fakta gällande hur man agerar i grupp. Tog även lite dyrbar tid för rapportskrivning.» (Mycket liten)
- För sent i kursen..» (Ganska liten)
- Mer sådant i början.» (Ganska liten)
- Svårt att dra några slutsatser men jag tror att vi fick lite värdefulla tips.» (Ganska liten)
- Gruppdynamik är ett intressant ämnen men inslagen i den här kursen har inte givit speciellt mycket. » (Ganska liten)
- den hade varit mer hjälpsam om den legat tidigare i kursen» (Ganska liten)
- Jag tyckte att kursen Industriell produktion och organisation var mer lärorik på det området.» (Ganska liten)
- Var ganska skoj dock.» (Ganska liten)
- om man jobbat mycket i grupp tidigare kan man redan det mesta, annars är det väll bra!» (Ganska liten)
- Övningen kunde legat tidigare så att lärdomar även kunnat tillämpas och ytterligare förankras.» (Ganska stor)
- De var roliga och givande, dock skulle övningen helst laggts tidigare» (Ganska stor)
- Den var främst rolig, övningen vill säga.» (Ganska stor)
- Mkt bra övning i gruppdynamik.» (Mycket stor)


Arbetsklimat

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 20%
Mycket bra»50 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- 3/5 av gruppen var superbra, bristande intresse och engagemang från övriga, blir dålig stämning då!» (Ganska dåligt)
- Jag håller inte med om allt som togs med i rapporten då vissa i gruppen ville ta med data som inte stämde och inte skulle uppfylla projektets mål. Eftersom det var ett grupparbete fick dock kompromisser göras men jag är inte nöjd med vissa delar av slutrapporten.» (Ganska dåligt)
- Har funkat bra mellan fyra stycken, det har varit en medlem som visat väldigt lite intresse och deltagit väldigt lite.» (Ganska bra)
- Mycket homogen och välfungerande grupp. Nästan för bra, det kanske inte borde vara fri gruppindelning för att ge ännu mer gruppdynamik kunskap.» (Mycket bra)
- Inom gruppen» (Mycket bra)

24. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

Matrisfråga

- Extremt roligt men krävande när lan har fler ämnen»
- Det blir alldeles för mycket när man lägge ihop allt, känns extra jobbigt när man inte känner att man lär sig något på att krångla med inlämningar»
- Var väldigt mycket vissa veckor. Speciellt den veckan med idégenerering. Borde varit fler dagar till idégenerering!»
- Vi har arbetat i snitt 10 h per vecka och har tyckt att vi endå gjort ett bra arbete.»
- Tråkigt att vi behövde lägga så mycket tid i början på kursen på saker som egentligen inte tillförde projektet så mycket. Pga av detta fick vi hast igenom konceptvalet vilket vi borde fått mer tid till att göra. »
- Hög är bra tycker jag. Tyvärr var det svårt att prestera som man ville i både Termodynamiken och IKOT under Lp3, så därför för hög.»
- Arbetsbelastningen är väldigt hög men givande. Skulle uppskatta om man fick ut fler poäng från kursen dock.»
- Stundtals normal, men oftast tar den väldigt mycket tid. Lite väl mycket tid för 7.5p»

LP 3
65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 26%
Hög»35 53%
För hög»13 20%

Genomsnitt: 3.93

LP 4
64 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»30 46%
Hög»22 34%
För hög»8 12%

Genomsnitt: 3.53


Kurslitteraturen

25. Betygsätt kurslitteraturen "The Value Model"

Matrisfråga

- Enda andledningen till att vi använde den var för att vi var tvungna.»
- Kanske är en bra bok och en bra metod, men för vårt projekt har den endast varit ett hinder för att verkligen börja med själva projektet! Lade ca 7 veckor på att försöka tolka vad "Value model" sa och försöka se hur vi skulle kunna använda metoden på vårt projekt! »
- Har bara haft den för att man var tvungen, kankse är bättre till bättre projekt!»
- Använde ej.»
- Tar mest ut vidareutveckling, saknar hur man ska lösa nya problem!»
- Den är bra, men det finns ingen riktigt anledning att läsa den. Det är bättre att lära ut värdemodellen på föreläsningar istället.»
- vi använde den inte speciellt mycket.»
- Väldigt heltäckande och förklarande»
- Tydlig och rolig att läsa»
- Väldigt bra första 3 veckorna resten användes den inte»
- Konstiga exempel som inte tillförde något blandat med metoder vi inte riktigt kunde använda. Tråkig läsning.»
- Köpte den ej, men den verkade väl bra!»
- använde en del i början av kursen, men inte alls i slutet, helt ok bok dock.»
- Bra innehåll, men ibland för mycket text. Dock bra indelning så det är lätt att hitta.»
- Gillar modellen, men inte boken»
- användes nästan ingenting»
- Ovanstående resultat beror på att projektet var svårt att tillämpa på vårt specifika projekt.»
- Formatet talar emot den. Jobbig att släpa på. Annars ganska vettig, känns bara som mycket utfyllnad mellan de relevanta delarna»
- Givande modeller, lättläst, lättförståd men mycket onödig brödtext och upprepning.»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
65 svarande

7 10%
11 16%
27 41%
16 24%
4 6%

Genomsnitt: 2.98

26. Vad anser du om examinationsformen med kontinuerlig betygssättning av projektarbetet (gruppbetyget)?

80% av gruppbetyget ges av de 9 olika stegen som ni har redovisat vid ett antal olika deadlines. 20% av gruppbetyget ges av hur väl slutrapporten svara mot rapportkriterierna.

65 svarande

Inte alls bra»0 0%
Mindre bra»2 3%
Bra»26 40%
Mycket Bra»37 56%

Genomsnitt: 3.53

- Hade vart bättre med underkänt eller godkänt dock, eftersom det är väldigt joibbigt när man hamnar i en grupp där alla har olika betygsmål samt att det finns ett väldigt stort beroende mellan vad handledarna ger för betyg. Några grupper får feedback och får lämna in sina deadlines så många gånger de vill tills de får femma och för vissa får man bara lämna in en gång osv... Så får det inte vara! » (Bra)
- Ej fått slut resultat än dock.» (Bra)
- Presentationerna borde vara med i betyget.» (Bra)
- Skulle vilja ha möjlighet till att korrigera och förbättra en inlämning. Detta skulle leda till att kunskaperna i de olika momenten ökat i och med att responsen skulle tillämpas i praktiken i jakt på bättre betyg» (Bra)
- Bra med 80% delbetyg, sämre med 20% slutrapport då vi saknar kunskap om hur man ska skriva en rapport känns det konstigt att detta ska utgöra 20% av betyget.» (Bra)
- Var dock mer tydliga om slutbetyget sätts med varje veckas medelvärde som grund eller varje punkt på inlämningslistan.» (Bra)
- Dock tråkigt att bedömningen verkar vara så ojämn mellan handledarna.» (Mycket Bra)
- Bra med kontinuerlig betygssättning. Slutrapporten kanske borde väga mer.» (Mycket Bra)
- Det var bra att man kunde förbattra sig under kursens gång» (Mycket Bra)
- Väldigt bra för då vet man vad som förväntas.» (Mycket Bra)
- Måste hålla sig skärpt hela kursen» (Mycket Bra)
- Får ett jämnare flöde i projektet och man blir "tvungen" att göra rätt vilket lönar sig i slutet.» (Mycket Bra)

27. Skulle du önska att det fanns ett helt individuellt examinationsmoment (exvis tentamen eller duggor)?

65 svarande

Ja»2 3%
Nej»57 87%
Vet ej»6 9%

Genomsnitt: 2.06

- Någon kompletterande examination hade varit bra. Speciellt när ambitionsnivån i gruppen inte är samma hos alla medlemmar. » (Ja)
- Ev en mindre tenta.» (Ja)
- Passar inte in i kursen» (Nej)
- Känns inte som om det är det kursen handlar om.» (Nej)
- Detta är ett grupparbete och hela grejen är att få en grupp att prestera. Det skulle snarare ge sämre kunskaper i grupparbete att ha ett individuellt moment eftersom det då inte är lika viktigt med gruppens prestation.» (Nej)
- Tillräckligt att göra redan!» (Nej)
- Men det är svårt att avgöra för examinator om någon bara åkt snålskjuts.» (Nej)
- absolut inte» (Nej)
- Det är ett lagprojekt, en individuell tentamen / examination ger möjlighet att prioritera ner projektet vilket vore väldigt väldigt tråkigt.» (Nej)
- Skulle vara bra om man på något sätt, vet dock inte hur, kunde visa vem/vilka i gruppen som gjort vad i varje inlämning och slutrapporten. Det är ett grupparbete det vet jag men i vår grupp blev det i alla fall uppdelat ganska mycket så det hade varit lätt i vårt fall. » (Vet ej)


Sammanfattande frågor

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Betygssystemet»
- Stegen bör inte ändras»
- Strukturen.»
- Gubbarna i prototyplabbet!»
- Betygssystemet»
- Betygssystemet»
- Robert Johansson»
- Upplägget på aktivitetsplanen»
- Kvällskursen i ANSYS.»
- Tycker allt var bra.»
- De kontinuerliga inlämningarna.»
- Bra handledare som Daniel.»
- Daniel Corin Stig»
- Att man får väljagrupp själv. Då kan grupper med samma ambitionsnivå bildas, vilket även medför att arbetsfördelningen mellan gruppmedlemmarna blir jämn.»
- Studiebesök och kontakt med ett verkligt företag.»
- Kommunicera tidsuppskattning på 15h i veckan samt inlämningsgräns 5000ord. Studiebesök var bra!»
- Göran brännare»
- Handledningstillfällena »
- Göran Brännare»
- betygsystemet och veckovisa inlämningar. de tvingar till ett aktivt deltagande på ett positivt sätt.»
- Delinlämningarna, då man får ett naturligt avslut varje vecka.Man hinner andas ut lite mellan inlämningarna.»
- Delinlämningarna»
- Det mesta var bra.»
- Allt»
- Robert som handledare, har fungerat som en bra brygga mellan teori och praktik och givit många bra råd och tips om hur man kan göra.»
- Ordbegränsning»
- Göran Brännare.»
- Corin Stig!»
- Närheten till näringslivet!!!! Genom att jobba för ett företag och se behovet av en lösning på deras problem ger energi och motivation att genomföra projektet.»
- Arbetsmängden, finns inget skäl att ha lägre, dock hellre att man fick fler poäng.»
- Största delen av de obligatoriska momenten har varit bra och lärorika. »
- Redovisningar»
- Inlämningar varje vecka. Var ett bra sätt att hela tiden hålla igång arbetet och se till att man gjorde vad man skulle.»
- Kopplingen till näringslivet, riktiga problem från riktiga företag.»
- Handledarmöten, kontinuerlig betygssättning.»
- Goda kontakten med företagen. Väldigt roligt att jobba mot ett riktigt företag.»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre projekt, bårsystemet var som 3 projekt.»
- Projekten, de borde väljas så att de passar kursens upplägg bättre»
- Mindre belastning i LP3, krockar mycket med termodynamiken»
- Vissa steg som känns totalt irrelevanta.»
- Roligare projekt! »
- Skaffa intressantare och lite mer komplexa projekt. Kankse ett stort som en handledargrupp får dela på eler nåt där man behöver samarbeta med elever från anan sektion.»
- Föreläsningarna. Mer specifika till arbetet. fler gästföreläsare»
- DFA/DFM-handledning var katastrof.»
- Mer Ansys (eller FEM) kunskaper kanske.»
- Övningen i skriftlig framställan bör ligga lite senare i läsperioden, alternativt en vecka senare»
- Se till att vi inte bara får studentutgåvan på program. Våra ANSYS-beräkningar blev väldigt begränsade.»
- Att anpassa de olika stegen mer till projektet och lite mindre till boken. Enda inlämningarna har gått ut på har varit att förklara varför vi ej tagit med alla moment eftersom de ej gynnar ett projekt i liten skala. Bättre föreläsningar med mer information om vad som skall tas med för att få ett bra betyg och vad som ej är relevant ifrån kursboken. Rättvisare betygsättning mellan olika projektgrupper»
- Kostnadsberäkningen! Mer information om hur man gör. Föreläsningarna ska mer inrikta sig på nya olösta problem än att fokusera på vidareutveckling.»
- Att lägga så mycket tid i början på projektet för att starta upp det och kolla på existerande lösningar för att sedan bara få en vecka på oss att brainstorma, kombinera ihop till totallösningar, utveckla lösningarna och analysera deras för- och nackdelar är väldigt snedbelastat. Det pratas ju hela tiden om hur viktigt det är att lägga mycket tid på utvecklingsdelen och att komma på många alternativa sätt att lösa problemet på, detta försvinner nästan nu.»
- Föreläsningarna. Den första föreläsningsdagen med Per gick igenom så mycket att det kändes som om föreläsningarna bara repeterade det som sades då.»
- Öka kursens poäng eller dra ner till mindre projekt !»
- Kursens anal poäng efter hur mycket arbete som krävs.»
- Metodiken eller att ni skapar projekt som passar för metodiken!»
- Föreläsningarna»
- Jag hade gillat mer fokus och resurser för den faktiska produktframställningen och lite mindre på "administrativa" delar»
- Föreläsningarna skulle kunna vara lite mer innehållsrika.»
- Inget»
- Antal föreläsningar»
- Försök att få case med problem som är mer vardagliga. Att jobba mot atlas copco gjorde oss väldigt beroende av någon som hade erfarenhet inom området. Eftersom vi inte var bekanta med alla de delsysten och komponenter som användes hade vi väldigt svårt att tillämpa de teorier vi lärt oss. Ett perfekt företag att jobba mot hade varit av samma typ som t.ex. Ikea, Tetra Pak, eller liknande.»
- Skippa eller omarbeta Eriks föreläsningar»
- Utbildning om rapportskrivning»
- De andra kurserna vid sidan om. Konstruktionsuppgiften i Termodynamin LP3 var väldigt jobbig att ha bredvid.»
- Då kursen ska efterlikna "verkliga livet" kanske grupperna inte ska väljas själva. I projekt i framtida arbetsliv kommer man aldrig kunna välja sina kollegor utan man måste kunna arbeta med alla typer av människor. »
- Tycker att man kan göra fler steg i läsperiod 3 så att man i läsperiod 4 har längre tid till CAD ritningar och prototyp bygget. Detta kanske inte är relevant för alla projekt men för kameragruppen hade det varit bra.»
- Handledarna borde ha en mer allmän mall för betygssättning. Nu känns det som vissa handledare ger toppbetyg hela tiden medan vissa ger lägre betyg för att de har större krav och bryr sig mer om resultatet...Detta medför en orättvis betygsfördelning. »
- fler likgiltiga projektuppgifter, så att inte belastningen varierar så mycket från de olika handledarna.»
- Mer utförlig information om kostnadsberäkningen bör ges, antingen via föreläsning eller någon pdf eller liknande. »
- Mer fokus på produkt och detaljkonstruktion. Mindre fokus tidiga metoder eller mer parallellt arbete med dem samtidigt som produktframtagning.»
- Tydligare kursplan och riktlinjer (aktivitetsplan, PM etc.) samt göra kursen större poängmässigt.»

30. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av kursen och de erfarenheter du erhållit i ditt framtida arbete?

64 svarande

Ingen nytta alls»2 3%
Liten nytta»11 17%
Ganska stor nytta»34 53%
Mycket stor nytta»17 26%

Genomsnitt: 3.03

- Någon nytta!» (Ganska stor nytta)
- Att arbeta i projekt är alltid nyttigt» (Ganska stor nytta)
- Mycket stor nytta i om hur det är att arbeta i projektform och att arbeta i grupp. Liknar mycket ett riktigt projekt eftersom det finns bestämda tider för olika deadlines.» (Ganska stor nytta)
- Tackar för Chalmers roligaste kurs!» (Mycket stor nytta)
- Vikten av att ha en väl sammansatt grupp har blivit väldigt tydlig. Att man har en något spridd kompetens inom gruppen blev tydlig, samt att det är viktigt att få alla att jobba mot samma mål för att effektivisera arbetet.» (Mycket stor nytta)
- Har givit en mycket djupare bild än ingenjörsmetodiken och man kan efter denna kurs fråga sig om den ens är nödvändig då denna tar mycket mer till och man får en djupare förståelse men man får lika många hp.» (Mycket stor nytta)
- Kommer arbeta med produktutveckling i sommar. Känns bra att ha en bas att stå på.» (Mycket stor nytta)Kursutvärderingssystem från