ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete vid Bygg - och miljöteknik, del A, BMTX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-25 - 2011-05-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Formulera och avgränsa en problemställnig inom det valda ämnet
-Planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
-Söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
-Integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
-Dokumentera projektets genomförande genom journalföring
-Avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt - och effektmål i skriftlig och muntlig form
- Kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat

Hur väl har dessa mål uppfyllts? Kommentera gärna!

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»16 44%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Det har varit väldigt otydligt av vad som förväntats och informationen har varit under all kritik.» (Mycket dåligt)
- vår problemställning var så specificerad när vi började att vi inte ens kunde bryta ner den i mindre delar så det har vi inte alls fårr träna på. » (Ganska bra)
- Vi har redan lärt oss det mesta av det här i andra kurser men det är bra att göra det igen» (Mycket bra)

2. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 44%

Genomsnitt: 3

- Har dock inte tänkt på målen innan nu, men vi har följt dem utan att veta det ,)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Målen är lite vad man gör dem till, gör man rätt avgränsningar så ska målen vara rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»13 37%
Vet ej/har inte examinerats än»16 45%

Genomsnitt: 3.25

- Svårt att kommentera just detta. Då examinationsformen är en rapport. MEn i huvudsak tycker jag det är uppfylld» (Ja, i hög grad)
- Broprojekteringskandidaten var mycket väl planerad» (Ja, i hög grad)
- Det är ju ett arbete, därmed väljs ju av studenterna själva hur väl det ska framgå att målen uppnåtts» (Ja, i hög grad)
- Har ej redovisat muntligen än.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 2.66

- Fått mycket lite handledning av handledaren under projektets gång.» (Mycket liten)
- Skulle vilja ha någon som läste igenom vår rapport under tiden det skrevs för att se om vi förstått alla processer rätt osv. Varför har man handledning annars, när handledaren inte ens kan läsa och kommentera en doc-fil på 600 ord?» (Mycket liten)
- Vårt kandidatarbete var väldigt brett och luddigt formulerat så det tog ett tag innan vi kom fram till vad vi skulle göra och vi hade i princip fria händer, vilket gjorde att vi blev osäkra på hur vårt arbete skulle bedömas och vilka ramar vi skulle sätta för oss själva. » (Mycket liten)
- Hade kunnat var lite mer schemalagda handledarmöten.» (Ganska liten)
- Handledaren har inte varit så delaktig, alla möten och liknande har skett på gruppens initiativ och vi har fått dåligt med feedback. Hade vatt skönt att få ordentlig kritik på tex planeringsrapporten så att man visste om man var på rätt spår. » (Ganska liten)
- Inte fått speciellt mycket handledning vare sig från handledare eller de obligatoriska möten med fackspråk. I ett fall hade inte personen från fackspråk enligt sig själv "lusläst" vår rapport, vilket fick till följd att hon inte var ett dugg insatt i ämnet och därigenom inte kunde ge oss lämplig feedback.» (Ganska liten)
- Handledningen är ett av de största besvikelserna i denna kursen. varför har vissa grupper fått återkoppling på rapport och arbete under hela processen. Medens våran grupp inte fick någon återkoppling/feedback i huvudtaget. Vid mittinlämningen fick vi svaret "vi ska sätta betyg på er så därför kan vi inte kommentera det ni gjort.." Är det inte något som gäller alla? Konstigt! Mer återkoppling under hela tiden, främst på rapportens innehåll. Struktur, formalia och språkrelaterade är lättare att själva hitta information om.» (Ganska liten)
- Handledningen har i vissa fall stoppat utvecklingen snarare än ökat den. Det har varit mycket dåligt att handledarna inte har haft någon information om det administrativa. De har inte haft koll på vilka datum som gäller m.m.» (Ganska stor)
- Har inte haft så många möten med vår interna handledare då denne inte haft så mycket tid. Vi har istället fått mer hjälp av vår externa handledare.» (Ganska stor)
- Fackspråks handledningstillfällen har varit bra för att kunna ställa frågor som den "riktiga" handledaren ej kan svara på. Men känns löjligt att de är obligatoriska (iom BISen)» (Ganska stor)
- Vi har haft jättebra handledare!» (Mycket stor)
- Har förutom handledare haft mycket kontakt med olika personer på BoM» (Mycket stor)
- Rasmus Rempling är en stjärna! Han är väldigt engagerad i studenternas möjlighet att lära.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp var mittredovisningen för din inläning?

36 svarande

Mycket liten»11 30%
Ganska liten»11 30%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»2 5%
Har ej haft någon mittredovisning»3 8%

Genomsnitt: 2.3

- Hade gärna fått lite feed-back på arbetet så man vet om man är på rätt spår.» (Mycket liten)
- Inte någon hjälp för inlärningen, dock ett bra sätt att ligga i fas med rapportskrivandet.» (Mycket liten)
- Bra dock för att träna på att presentera arbetet, och för grupper som inte riktigt kommit igång.» (Mycket liten)
- Fick ingen feedback på det vi skrivit» (Mycket liten)
- den var lite väl tidigt, många arbeten börjar med litteraturstudier och det var i stor grad sådant som presenterades under mittredovisningen» (Ganska liten)
- Vi lämnade in en sammanfattning av vad vi hade gjort och vad vi hade kvar, samt vilka problem vi skulle kunna tänkas stöta på under vårt fortsatta arbete.» (Ganska liten)
- Se svar ovan. Med återkoppling hade det varit toppen! Bra med ett datum som ger tidspress och sätter fart på arbetet. Och lite dumt/konstigt/förvirrat att våran mittredovisning flyttades fram helt plötsligt (bro-grupp)» (Ganska liten)
- Var bra med inlämning av rapport, och inte bara redovisning. Men kunde gärna ha fått konkreta kommentarer på varje enskild rapport.» (Ganska stor)
- Dels är det bra att man kommer igång i tid när man har ett tidigare mål att jobba mot och dels var det bra att få rapporten ordentligt genomgången redan i ett ganksa tidigt skede. » (Ganska stor)
- Jag trodde att vi skulle få mer feed-back av handledarna och examinatorn. Även om det bara hade vart generellt.» (Ganska stor)
- För oss blev det ett naturligt delmål efter vilken vi började på en ny fas i projektet. Det är viktigt att ha delmål som man måste nå» (Mycket stor)
- Bra med en deadline mitt i så att man får ett delmål att jobba efter» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har peer response varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»10 27%
Ganska liten»11 30%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.16

- Varför görs den inte vid mittredovisningen ISTÄLLET?» (Mycket liten)
- Har vi haft det?» (Mycket liten)
- Känner inte igen att vi haft något sådant.» (Mycket liten)
- Den andra gruppen gav bra kritik, men undrar varför fackspråk är inblandade i den delen då de inte ens läst arbetena.?» (Ganska liten)
- Har haft viss kontakt med de andra grupperna, men kunde kanske varit mer (förstod jag frågan rätt?...)» (Ganska liten)
- den feedback studenter som läst igenom delar av arbetet och haft synpunkter på det.» (Ganska stor)
- Om det är möten med Fackspråk ni menar så har de varit ganska bra.» (Ganska stor)

8. Hur har din förmåga till problemlösning utvecklats under kandidatarbetets gång?

35 svarande

Mycket lite»1 2%
Ganska lite»13 37%
Ganska mycket»17 48%
Väldigt mycket»4 11%

Genomsnitt: 2.68

- Vet inte. skulle velat diskutera denna process mer ingående med handledare, för att synliggöra processen. Svårt att ta tills sig.» (Ganska lite)
- Är ju inte första arbetet vi skriver direkt...» (Ganska lite)
- Vi har mest tillämpat den kunskap vi har skaffat oss sen vi började. Jag har använt min problemlösningsförmåga men inte utvecklat den.» (Ganska lite)
- Mycket självständiga beslut och uppskattningar.» (Ganska mycket)
- Det har varit en ganska lång och krokig process som lärt oss mycket om ingenjörsarbete» (Ganska mycket)
- Man måste verkligen lära sig att prioritera och lösa oväntade problem som dyker upp på vägen. Många saker kan man inte förutsäga på förhand utan får lösas när de väl dyker upp.» (Väldigt mycket)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»5 14%
Ganska dåligt»9 26%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.52

- Har inte använts så mycket» (?)
- Har inte varit in på den gemensamma kurshemsidan något, men pingpong som vi använde oss av inom bro fungerade toppen!» (?)
- Inte bra alls. Otydlig infomation både till oss och handledare. Ej uppdaterade riktlinjer från 2007 som inte stämmer. Jag kan verkligen inte förstå hur sådant inte kan fungera när kursen återkommer varje år. Känns som ett skämt. » (Mycket dåligt)
- Usel idé att ha en kurshemsida för samtliga institutioner, ytterst förvirrande, man vet ju inte vad som gäller vem, ex är att filinlämningen bara gäller för en institution» (Mycket dåligt)
- Mycket spritt material. Vi hade ju mappar på kurshemsida, varför användes inte dessa??? Varför användes inte uppladdnings funktionen vid mittredovisning, vi missade informationen att vi skulle skicka powerpoint detta kunde ha undvikts med tydligare info via kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Sämsta administrationen jag varit med om. Ett schema för hur redovisningarna skall gå till kunde publicerats redan i Januari, inte en vecka innan. Bygg och miljöteknik har inte följt några av chalmers riktlinjer för hur kandidatarbete skall gå till därför har det i väldigt många fall varit mycket otydligt vad som gäller och inte. Alla har gjort på olika sätt och hört olika saker från olika personer. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det har gått mycket "rykten" angående vad som gäller, tex om mittredovisning (som vår handledare inte hade koll på att det skulle vara någon) men det var svårt att hitta information någonstans. » (Ganska dåligt)
- Citat från handledare: "examinatorn kommer senast i morgon lägga ut en mall på kurshemsidan där det framgår hur framsidan till rapporten ska se ut" den mallen kom aldrig, bara ett exempel. Även otydligt vad som gäller för vilka grupper på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Vi fick aldrig någon information vilket material vi skulle behöva, vad som var viktigt för vårt kandidatarbete och vilka riktlinjer som egentligen gäller. Det verkar som att det är olika för olika handledare och kandidatgrupper.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att dokumenten med riktlinjer är väldigt röriga, många att hålla reda på. Och det tar mig alltid 10 minuter typ att hitta till hemsidan där dokumenten ligger...» (Ganska dåligt)
- Eftersom de olika kandidatarbetena har olika kurshemsidor och en gemensam så är man inte så ofta inne på den gemensamma. Det hade kanske vart bra om man fick ett mail när någonting var pågång och något nytt lagts upp.» (Ganska dåligt)
- Det har varit lite svårt att hitta information om vad som gäller och vad som krävs» (Ganska bra)
- Hade velat ha tydligare riktlinjer för till exempel rapportmall, upplägg och inlämningar. Nu känns det som att alla fått höra olika beroende på vad de har för handledare, tror att det skulle vara bra om det fanns gemensamt för kursen. Vet också att det finns material om formalia osv så man kanske skulle kunna lägga upp/länka till det på kurshemsidan som det gjordes med riktlinjerna till planeringsrapporten?» (Ganska bra)
- Pingpong har varit kanon. Det känns dock som vi har haft dålig koll på vad som hänt på studieportalen (där info för hela BoM har funnits)» (Ganska bra)
- Väldigt lite material har kommit upp, skulle klart kunna fungera bättre» (Ganska bra)
- Var lite olika bud om vad som skulle göras och inte eftersom olika handledare ville ha lite olika saker. Hade varit bra om det hade varit samma för alla så man slappa en massa frågetecken. » (Ganska bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»16 44%
Hög»16 44%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.58

- arbetsbelastningen var lite låg i första läsperioden men lagom i andra» (Lagom)
- Bra planering => lite stress» (Lagom)
- Det blir vad man gör det till och det har fungerat väldigt bra i vår grupp.» (Lagom)
- Hög men bra :)» (Hög)
- Men det är ju upp till en själv» (Hög)
- Är vad man gör det till» (För hög)
- Handledare måste hjälpa till att avgränsa, det är svårt att veta hur man ska avgränsa ett så här omfattande projekt, här behövs handledning och vägledning» (För hög)
- För lite handledning gav oss stora problem med avgränsning. Den sista avgränsningen gjorde vi 2 veckor innan slutinlämning vilket medförde att vi inte kunde finslipa vår rapport så mycket som vi ville. Vi hade ett eget valt ämne med näringslivet.» (För hög)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»7 19%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»14 38%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- För lite och oengagerad handledning. Jag har upplevt att handledaren inte lyssnat på elevernas frågor utan gått rakt på ämnet utan att ta hänsyn till vad eleverna förstått eller inte. Detta har lett till att vi inte kunnat ta till oss handledningen eftersom han i vissa fall diskuterat om saker vi inte förstått alternativt gått igenom saker vi förstått mycket grundligt och sedan sjasat iväg oss.» (Mycket dåliga)
- Skulle önska att handledaren skulle varit mer tillgänglig och talat om de tidpunter som han skulle vara borta än längre tid.» (Ganska dåliga)
- Handledaren kunde varit mer flexibel och möta våra önskemål.» (Ganska dåliga)
- De frågor vi hade gällde främst administration vilket var svårt att få några klara svar på. Vår handledare visste inte så mycket om sådana saker.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få tag på handledare och ställa frågor. Många obesvarade mail. (bro-grupp) hade varit bra med fler inplanerad handledarträffar, eller jourtid inlagt på schemat. Ska man ha en handledare ska väl de finnas till hands? det gjorde inte våran. Fick lösa många problem själva eller vänta länge på att få svar. Frågor om inlämning, rapportupplägg, redovisning och tider, alltså all administration har fungerat dåligt. Tydligare information hade varit bra! Hade varit bra och slippa chansa om hur tex framsidan och första sidorna i rapporten ska se ut» (Ganska dåliga)
- vår handledare, alltså. i övrigt var det svrt att veta vart man skulle vända sig» (Ganska bra)
- Bättre efter att vi pratat med vår handledare om att vi fick för lite hjälp. » (Ganska bra)
- Har haft svårigheter under hela kursens gång. Konstruktionsteknik har varit väldigt tillmötesgående och duktiga, men väldigt många har haft behovet av att handledning med diskussion och följdfrågor som krävt mycket tid.» (Ganska bra)
- har fått hjälp av kontaktpersoner på företag.» (Mycket bra)
- Som sagt, Rasmus Rempling är en klippa som alltid ställer upp även fast han själv har mycket att göra.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»24 66%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.72

- Jag gillar tanken med grupparbeten och ibland kan det bli riktigt bra - när man kan välja själv vilka man vill jobba med. Förstår att det inte går till så, men vilka man hamnar med påverkar ju hela arbetet. Det känns som att olika personer i gruppen har lagt ner olika mycket tid, vilket är tråkigt då det inte syns. » (Ganska bra)
- Mycket bra med vissa, mindre bra med andra. det märks tydligt vilka som inte gillar att arbeta i grupper utan hellre skriver sin "del" för sig själva och häftar ihop arbetet i slutet.» (Ganska bra)
- Gruppen har fungerat bra. Som är det samarbetet som varit. Har pratat med de andra "brogrupperna" och de har också gått ra.» (Mycket bra)
- Vi har haft en väldigt bra projektgrupp» (Mycket bra)
- Vi har haft mycket tät kontakt eftersom handledningen varit undermålig. Vi har även diskuterat mycket gruppdynamik. Vi har varit måna om att alla ska vara med och bidraga och bestämma.» (Mycket bra)
- Trots att vi var 6 st. Vem kom på den idéen? Tog mycket energi att bara få gruppen att fungera. Hade mycket hellre varit bara 3-4 st och sluppit så mycket frustration och långdragna diskussioner. » (Mycket bra)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mitt inlämning men det bör vara lite tidigare om möjligt»
- Fackspråk»
- Möten med fackspråk. Fick bra feedback därifrån. »
- Mittredovisning och kursinehållet.»
- Fackspråk (Magnus Gustafsson)! Där har vi fått jättebra hjälp med rapporten rent språkmässigt! Mittredovisningen är också bra. Nu har vi inte redovisat än men kul att (nästan) alla grupper redovisar blandat så att man får höra lite olika arbeten och inte bara de som skriver på samma avdelning som man själv!»
-
- I princip allt»
- På management-sidan där jag har skrivit kandidatarbete har informationen om vad som förväntas av oss varit under all kritik. Vi fick i princip bara veta att vi fick jobba om vad vi vill men sen kom de fram vad som förväntades av oss och de skapade problem. Detta måste bli mycket tydligare!»
- Mittredovisningen. Fast mer strukturerad och där man använder kurshemsidan på alla institutioner(byggnadsteknologi!), med tydliga instruktioner och uppladdningsfunktioner. »
- Upplägget är i stort bra»
- Bra att man måste gå på två möten med fackspråk för att få feedback.»
- Att kandidatarbetet ligger under en hel termin.»
- Föreläsningarna angående ämnet (brokonstruktion i mitt fall). de har varit väldigt givande och intresseframkallande.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna från fackspråk gav inget och kan uteslutas»
-
- Att alla handledare ger samma information till studenterna, klarare direktiv»
- Handledaren borde ha läst genom rapporten innan inlämning, så man vet man inte skriver något som är helt fel. (Fast man haft bra kontakt genom hela, kankse man har missförstått något vesentlig»
- Tydligare instruktioner vad som gäller angående loggbok, projektdagbok, inlämningar, redovisningar m.m. Som det är nu har information om detta varierat väldigt mycket från handledare till handledare vilket skapar förvirring.»
- När man ansöker om ett kandidatarbetsämne önskas en mer utförligproblemställning. Mer feed-back av handledare. Bättre uppstartsinformation. önskemål om att opponera på arbeten inom samma område.»
- Information för inlämningar, presentationer och opposionering. Även regelbundna handledarträffar bör styras upp, då detta gör att man undviker att störa handledare allt eftersom. Finns då en möjlighet att samla alla sina frågor till ett koncentrerat tillfälle.»
- Skulle velat ha mer feedback på innehållet i rapporten, alltså om man är rätt ute med ämnet, problemställningen mm. Vet att det är stor skillnad från handledare till handledare men i alla fall. »
- Redovsiningen-tråkigt att opponeringen sker efter slutinlämningen, hade varit roligare och mer givande både att göra och få opponering då det fortf fanns möjlighet till förbättring och administrationen, alla bestämmelser kring inlämningar, struktur, examination, redovisning etc bör struktureras upp och inte finnas på fackspråkshemsida, kursehemsidan och allmänt på chalmershemsidan. det får läggas alldeles för mycket energi på att bara tex ta reda på hur och när inlämningar ska ske, hur tidlogg ska skrivas etc. låt oss fokusera på att skriva en bra rapport ist...»
- Vi kanske skulle gått in lite djupare i specialistgruppernas områden...»
- Föreläsningar om strategier, teorier så man får en inblick i det området som vi skall jobba inom.»
- Mall för kandidatarbetet ska tydligt informeras om. Det hade vart bra med en informationsmöte strax innan slutinlämning, där man kan ta upp frågor om hur bilagorna ska laddas upp, och hur länge man ska redovisa, om man får sämre betyg om man redovisar 3min och de andra 5min osv. Mer engagerade handledare som faktiskt läser rapporten och kommenterar innehållet så att man kan diskutera ämnet och få rådgivning.»
- Obligatorisk peer-response»
- bättre handledning, både från handledare och från fackspråk»
- Tydligare riktlinjer om vad som ska lämnas in och inte och hur saker och ting ska gå till.»
- Minska ner gruppstorleken från 6 personer till 4 personer. »
- Mycket tydligare information till både studenter och handledare om vad som gäller i de olika momenten. I och med att alla verkar göra olika så sprids många rykten om hur saker ska göras vilket skapar osäkerhet och det blir extra tidskrävande. Jag får också uppfattningen att det informellt är handledaren som sätter betyget även om examinatorn är en annan person. Detta kan både vara positivt och negativt men det känns inte som att alla grupper får samma förutsättningar. »
- Hur kandidatgrupperna väljs ut (systemen höll ju inte). Information om de olika arbetena tidigare. »
- Sättet att fördela kandidatarbetena på studenterna. Jag tycker att man ska vara tydligare, både i 1:an och 2an, att betygen är avgörande. Det rådde stor förvirring om vad som händer om man inte får sitt förstahandsval val. Jag tycker att man ska lägga upp det för att se till att så många som möjligt får sitt förstahandsval. Nu fick vissa sitt fjärdehandsval även fast de har bra betyg. Högst förvirrandde i alla fall. Det borde gå ut mer information och tidigare angående hur valet och urvalsprocessen fungerar. »
- Mer handledning Tydligare information om administration Tydligare riktlinjer för rapportens upplägg osv. »


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Mycket bra kandidatarbete. Rasmus är bäst!»
- Sätt krav på att handledarna på institutionerna ska läsa rapporten och kommentera. Annars är handledning onödig. då kan man istället söka upp experthjälp själv vid de institutioner som ämnen berör.»
- Grupper bör vara minst tre, annars är det risk för dålig gruppdynamik, och sannolikheten att alla är bra/dåliga på samma saker minskar.»


Kursutvärderingssystem från