ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk geologi V1 VGE370, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-29 - 2013-06-14
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Linn Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»9 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.89

- Det finns inga konkreta mål. De mål som fanns var för otydliga och breda för att göra någon skillnad.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag tycker inte att målen har hjälpt mig särskilt mycket,med att veta vad jag ska förstå och inte. Visst,en visst guidning har de väl givit, men jag har inte i slutet av kursen kunna läsa ett mål och säga,"ja, det här målet uppnår jag till fullo". De känns alldeles för vida.» (Målen är svåra att förstå)
- väldigt breda mål inte specifika » (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt grova mål, svårt vid tentaplugg. » (Målen är svåra att förstå)
- jag tycker de är otydliga och väldigt svårt att veta vad man skall lära sig. de täcker ett väldigt stort område. det känns som att kursen kan innehålla lite allt möjligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Extremt svårformulerade mål. Väldigt övergripande» (Målen är svåra att förstå)
- Målen var flummiga och gav inga konkreta svar på vad man skulle kunna. Det listade man istället ut sista veckan när man hade vart på resan och sett gamla tentor.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- önskade mer utvecklade kurs mål » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt breda mål, svåra att tolka» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tyckte att det var alldeles för få mål. Det var bra mål, men dom visade inte fullt ut vad som förväntades av mig på tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De var rätt övergripande men ibland svårt att förstå vad de hade för koppling till föreläsningen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Med tanke på hur detaljerat man skulle plugga in till tentan bör målen vara med specifika och inte så pass breda som de var.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De är ju tydliga på sitt övergripande sätt men innan kursens början var de tämligen omförståbara. Efter avslutad kurs förstår man dem bättre men de är fortfarande ganska öppna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 80%
Nej, målen är för högt ställda»9 20%

Genomsnitt: 2.2

- Bra mål, användbara i framtiden.» (Ja, målen verkar rimliga)
- MEN då målen är så pass öppna beror rimligheten i kraven naturligtvis på tolkningen av målen. Hur detaljerad ska förståelsen och beskrivningarna av processerna (kemisk jämvikt, krosszons bilning etc.) vara? Dessutom kan jag tycka, så här i efterhand, att exempelvis geologiska formationer (som bland annat var en stor del av Kvartärdagen på geologiresan och även testades på tentan) inte framgår särskilt tydligt i målen. Överlag bygger målen på att vidare information förmedlas alternativt att föreläsningarna och övriga kursmoment är väldigt tydliga med vad som förväntas av studenten (se även kommentarer på senare frågor).» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är alldeles för odetaljerade. Tentan består av mycket mer detaljerade fågor än vad målen innefattar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt att svara på frågan när man inte läst målen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är på tok för mycket som man skall kunna jämfört med kursens poäng! Den borde kortas ner lite. Vad är egentligen relevant för en väg och vatten ingenjör att veta för att kunna bygga? Behöver man verkligen veta hur jorden en gång satt ihop? Eller exakta årtal? Däremot tycker jag att jordlager och bergarter samt mineraler är viktigt, så en del av kursen köper jag men inte allt! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag skulle gärna ha flera och mer "nischade" mål, än elva alldeles för vida. Så att målen kan fungera som en checklista på vad jag faktiskt kan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var väldigt mycket man skulle lära sig på samma gång, både kemi och geologi. Lite rörigt så att säga, ingen röd tråd.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på komplexiteten av kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att säga eftersom de var så himla otydliga!» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»32 68%
Ja, i hög grad»13 27%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.29

- Jag tycker att vissa frågor, exempelvis den om tre punkter varför kontinenterna en gång har suttit ihop, inte har ngn relevans för en v-ingenjör.» (I viss utsträckning)
- Tentan kräver ofta mycket detaljerad och precis kunskap om ett ämne, skulle hellre se att man testades på större övergripande området där man tydligare kan visa att man faktiskt förstått det kursen syftar till att lära ut. » (I viss utsträckning)
- Väldigt mycket ytkunskap» (I viss utsträckning)
- Jag känner att jag blivit testad på alla mål, men inte genom endast examinationen utan på övningarna och på georesan.» (I viss utsträckning)
- Inget från kinnekulle eller urbergsdagen» (I viss utsträckning)
- Halva tentan verkade handla om torv och plattektonik/strukturgeologi vilket inte var vad jag trodde var viktigast i kursen. Man hade pluggat mest på alla häften från exkursionen för, utifrån gamla tentor, var det detsom verkade viktigt men några frågor om det kom knappt.» (I viss utsträckning)
- Det var mycket om bergarter och mineraler som är en väldigt stor del i kursen som inte alls testades. » (I viss utsträckning)
- Många specifika frågor.» (I viss utsträckning)
- Som student utgår man från att det som är viktigt i kursen är det som det främst läggs störst vikt på föreläsningar och det var oproportionerligt stor vikt på någonting som studenterna inte uppfattat så stor vikt i som lärarna inte antytt på så mycket, t.ex torven som omfattade 20 poäng på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentans frågeställningar kan naturligtvis på ett eller annat sätt kateoriseras in inom något av de angivna kursmålen men flera av examinationsfrågorna var däremot inte särskilt representativa för de kunskaper studenten bör ha skaffat sig under kursens gång. Exempelvis frågan om torv (en till synes lite mindre detalj i kursen med utgångspunkt från föreläsningar och övriga kursmoment) eller frågan om bergbyggnad för vilken vi inte blivit tillräckligt förberedda för. » (I viss utsträckning)
- Det var himla oklart att förstå vad man skulle plugga på. Man kunde tro att läget var helt under kontroll men sen inte förstå nånting.» (I viss utsträckning)
- Tentan behandlade knappt någonting om bergarter och mineraler och dess egenskaper vilket jag tyckte var väldigt tråkigt.» (I viss utsträckning)
- Kursen har varit alldeles för stor för att man ska kunna lära sig allt som ingår. Därför känns det som om tentan kunde varit mer inriktad på det vi tex. gjort på georesan. » (I viss utsträckning)
- Tentan kändes kändes aöldeles för svår, gick inte igenom det vi lagt mest fokus på!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»20 44%
Ganska stor»15 33%
Mycket stor»2 4%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De flesta föreläsningarna har varit så svåra att hänga med på att de praktiskt sett gav ingenting. Nästan allt jag lärde mig kom från andra moment» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit väldig splittrade, mycket beroende på föreläsaren. En föreläsare vi hade vid några tillfällen gällande tektonik upplevde jag som väldig oengagerad. Han öppnade första föreläsningen med meningen "Vid ett svagt ögonblick tackade jag ja till detta", detta fick mig som kursdeltagare inte att bli jättemotiverad direkt... Han verkade dessutom väldigt oförberedd och allmänt ointresserad av det han undervisade, visste knappt själv vad föreläsningarna skulle handla om. Lars Rosén var dock väldigt duktig och kunnig. Jag skulle dock gärna se mer text på PowerPointsen och inte bara bilder. Det skulle underlätta pluggandet till tentan, då man inte alltid hann anteckna. » (Mycket liten)
- vissa föreläsare kändes lite oengagerade och det var ibland väldigt svårt att höra vad de sa. » (Mycket liten)
- Överlag var föreläsningarna väldigt dåliga vilket bidrog till att de inte var särskilt lärorika. Ostrukturerade och ofta fokus på irrelevanta detaljer bidrog till att det endast är ett fåtal av föreläsningarna som faktiskt bidragit till min inlärning. Kemiföreläsningarna var inte heller särskilt bra och utan kemi B kursen från gymnasiet skulle det varit väldigt svårt.» (Mycket liten)
- Jättesvårt att kunna föra anteckningar till föreläsarens poerpoints. Dålig presentationsteknik med antingen jättemycket text som man inte har en chans att hinna skriva av och ibland bilder helt utan text. Ibland 50-70 bilder på en föreläsning, vilket är alldeles för mycket. Vore bra om det fanns filer på kurshemsidan med plats att anteckna bredvid bilderna.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har kommit i konstig ordning. Det har varit svårt att sitta på en föreläsning som handlar om berg när vi samtidigt skriver om kemiprojektet. Svårt att fokusera på rätt sak. Varför har inte kemiföreläsningarna kommit som en klump efter varandra istället för att ligga utspridda under hela perioden. » (Mycket liten)
- Var inte på alla. Ibland gick jag efter hälften eftersom jag tyckte att det gav mig mer att läsa på egen hand. Ett tips kan vara mikrofoner till vissa föreläsare, det var flera gånger man fick koncentrera sig riktigt noga för att ens höra. Det är inte där koncentrationen ska ligga om ni förstår vad jag menar. » (Ganska liten)
- VISSA FÖRELÄSNINGAR VAR HIMLA DÅLIGT FÖRBEREDDA OCH GAV INGENTING. Detta gäller dock inte Lars föreläsningar, som var jättebra och givande.» (Ganska liten)
- Vissa förläsningar gav inte så mycket alls, när föreläsaren inte visste vilka bilder personen hade på sina slides och stod mest med handen för munnen, medan andra var mycket duktiga, kunniga och visste precis vad de pratade om!» (Ganska stor)
- Den största delen är exklutionen» (Ganska stor)
- Varierande beroende av föreläsare. För många olika!» (Ganska stor)
- Jag deltog vid väl få föreläsningar,men det skyller jag enbart mig själv på.» (Deltog ej)

5. Till hur stor hjälp har materialövningarna (B1, B2, J1, J2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Bra övningar! Lärde mig mycket på dem!»
- Mycket bra att kunna få se på verkliga exempel.»
- Jag upplevde denna delen av kursen som ganska överdriven. Jag tycker det hade räckt med materialövningarna men skippa duggorna. Effekten blev att istället för att lära sig mineralerna och bergarternas egenskaper pluggade man bara in själva namnen och egna minnesregler för att känna igen dem. Var dem magmatiska eller sedimentera spelade liksom ingen roll när man bara skulle känna igen dem.»
- Mycket bra! Bra att få se det på riktigt och känna på det istället för att läsa i en bok hur det ska kännas osv. »
- Bra koncept, det var dessa som gjorde att man började förstå geologi. »
- De var ju helt avgörande för att lära sig det som krävdes till duggorna. Dessutom några av de roligaste kursmomenten!»
- Materialövningarna var viktiga.»
- För att klara duggorna var dom nödvändiga, men inte för "inlärning" till tenta.»
- Faktisk kunskap»
- Mycket rörigt laborationsschema»
- Övningarna har varit väldigt bra, utan dem hade det varit svårt att klara duggan.»

B1 - Mineraler
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»30 63%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

B2 - Bergarter
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 29%
Mycket stor»32 68%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J1 - Kornfraktioner
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 14%
Ganska stor»13 27%
Mycket stor»28 58%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

J2 - Jordarter
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»17 35%
Mycket stor»30 62%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Till hur stor hjälp har metodövningarna (UM1, JL1, JL2, UM2) varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Lite otydliga instruktioner på tillämpade kartövningen, men ändå mycket lärorikt.»
- Jordlabbarna tyckte jag helt kan tas bort. Båda tillfällena var ca 15 minuters aktivt jobb och resten väntan, jag upplevde inte heller att jag lärde mig någonting på det. Det kanske hade varit vettigare om vi fick veta varför vi gjorde det vi gjorde och vad de gav oss, men det var mer: "gör såhär, skriv såhär". UM2 tyckte jag också var lite onödig, det kändes som man hade kunnat skippa den efter exkursionen och då enbart fokusera på sitt eget tentaplugg. »
- Tyckte inte riktigt att detta var lika bra som dom andra övningarna. JL1+JL2 tyckte jag inte var så bra. Gick mest ut på att skaka jord och få ut ett resultat som inte sade så mycket. Men jag tycker ändå att dom ska vara kvar, dock förbättrade. »
- Inte lika givande som B1-J2. Jordlabb var för enkel. UM övningar dåligt planerade.»
- Jordlabsövningarna förmedlade och lärde ju ut analysmetoden men var inte så givande för det stora perspektivet. UM-övningarna var lite stressiga (min grupp hann inte svara på alla frågor).»
- Inte tillräckligt med tid för att få ut så mycket av UM1. Lärde mig absolut ingenting ab JL1-2. Vet fortfarande inte varför vi gjorde den eller när man använder sig av liknande metoder. »
- Kändes inte lika relevanta som övningarna innan. »

UM1 - Kartövning introduktion
48 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»18 37%
Mycket stor»12 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

UM2 - Kartövning tillämpad
48 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»16 34%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»13 27%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

JL1 och 2 - Jordlab
48 svarande

Mycket liten»19 39%
Ganska liten»16 33%
Ganska stor»8 16%
Mycket stor»5 10%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Till hur stor hjälp har kemiövningarna (K1, Labb, K2, K3) varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»18 37%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»6 12%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tar för stor plats! Borde tas bort helt, tog fokus från geologin. » (Mycket liten)
- TOTAL FÖRVIRRING. Alla famlade i mörkret men det löste sig efterhand...» (Mycket liten)
- Labben var bra men de andra övningarna kunde vart lite bättre strukturerade!» (Ganska liten)
- I labben tog resten av gruppen alldeles för mycket plats, troligen då den var för stor, och jag fick inte göra mycket alls.» (Ganska liten)
- Labben var ju absolut nödvändig och även förberedelsen innan, men K2 och K3 kändes onödiga. Det hade räckt med ett tillfälle enbart för frågor och vägledning med rapporten. » (Ganska liten)
- Tyckte de låg på en väldigt svår nivå, de sa från en början att det inte skulle vara hinder att inte läst kemi b men tyckte ändå att det endast var de som läst kemi b som verkligen förstod vad det handlade om.» (Ganska liten)
- Alldels för pang-på för oss som labbade först. Inga tydliga svar på frågor från handledaren, Jag hade ingen möjlighet att läsa i kapp, lärde mig alltihop i efterhand.» (Ganska liten)
- Labben var mycket bra och lärorik. Däremot tyckte jag inte att övningarna gav så mycket, jag såg det mer som ett väldigt bra handledningstillfälle. Och det är ju också bra, men jag skulle nog inte kalla det övning. » (Ganska stor)
- De var avgörande för att kunna skriva kemirapporten och gav liten förståelse för vatten kemin men överlag kändes hela kemidelen av kursen väldigt stressig och inknuffad vilket bidrog till att den kanske inte fick den uppmärksamhet den borde fått.» (Ganska stor)
- För att överhuvudtaget klara kemimomentet i kursen har de varit viktiga. Men de har absolut inte varit bra. Handledarna har inte haft någon koll på vad det är vi ska göra och vad labben handlade om. De har inte kunnat svara på så mycket frågor eftersom de inte vet själva. Känns konstigt att vi ska lära oss saker som inte ens handledarna som jobbar med det kan. Labben har varit alldeles för stor. Varför ska vi skriva en rapport på en labb som innehåller tre olika deluppgifter och varje deluppgift innehåller ett flertal olika uppgifter. Vet inte om ni har någon aning om hur många timmar det har tagit för oss att skriva dessa rapporter. Vi läser inte till kemiingenjör, vi ska bli väg och vatteningenjörer, ni kanske ska titta över vad som är relevant för oss att lära oss istället för att kasta oss in i något vi inte har någon aning om och som tar så mycket tid att man inte hinner med själva geologidelen i kursen. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Det har helt ärligt inte funnits tid med allt annat som har hänt i kursen att dessutom hinna läsa kursboken. Har läst en del, men den är inte så bra. Man förstår inte riktigt vad det står...»
- Boken tog alldeles för lång tid att läsa och gav heller inte så mycket. Exkursionsguiderna var det jag läste av, eftersom de var tillräckligt korta och innehöll bra information i jämförelse med annat.»
- Byt gärna ut kursboken till nästa år. Den tyckte jag var väl ingående på många ämnen och kändes stundtals mer som en ordbok. Som jag skrev tidigare tycker jag även att föreläsnings powerpointsen kan ha mer text istället för bara bilder. Ofta förstår man på föreläsningen, men hinner inte alltid anteckna och utan texter blir det då svårt att plugga i efterhand.»
- Exkursionsguiderna tyckte jag var hur bra som helst! Ett plus var att man fick dom utskrivna och ett i taget vid tillhörande dag. Kursboken var ett bra uppslagsverk. Föreläsningsbilderna var ganska bra men ibland svårtolkade om man inte varit på föreläsningen. »
- Boken var ren dynga och bidrog bara med ett hål i ekonomin.»
- Föreläsningsbilderna är svåra att förstå pga att det inte står någon förklaring bredvid så helt omöjligt att förstå om man inte varit med på lektionen.»
- Övningskompendiet för geologin var det viktigaste för att klara materialduggorna och exkursionsguiderna bra men kemikompendiet var inte lika användbart.»
- Boken var svår att förstå, de kompendium som utdelas var mycket bra»
- Kursboken var sådär. Hade varit bra med mer detaljerade läsanvisningar för föreläsningarna och inte till HELA kapitel som innehåller mycket mer info än det som vi förväntas lära oss.»
- Det va svårt att titta tillbaka på föreläsningsbilderna när man skulle tentaplugga för det var bara bilder. Hade man inte antecknat något själv så var det svårt att första. Hade uppskattat mer förklarande text. Exkursionsguiderna var väldigt bra!»

Kursbok
48 svarande

Mycket liten»22 45%
Ganska liten»14 29%
Ganska stor»7 14%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 1.89

Övningskompendium (2 st)
48 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»30 62%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.7

Exkursionsguider (4 st)
48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»36 75%

Genomsnitt: 3.72

Föreläsningsbilder
48 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»18 37%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.54

9. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Lärde mig det mest på dessa dagar! Hydrodagen kunde ha kortats ned! Ngra mätningar på grundvattennivån hade räckt och att göra om kemilabben igen kändes lite onödigt. Dock intressant att träffa dem från töreboda vattentäkt!»
- Exkursionen var absolut mest lärorik eftersom den innefattade verkliga exempel.»
- var dock lite om georesan på tentan»
- Vattenkemidagen tycker absolut ni bör förändra till nästa år. Det var väldigt onödigt att göra samma labb vi gjorde på lektionen utomhus. Jag tycker istället skippa kemidelen helt på exkursionen då den redan är avklarad efter rapport och dugga och fokusera på mer på något annat. Kanske fokusera en dag på en ingenjörsroll och när vi behöver använda vår geologiska kunskap? »
- Laborationerna i Töreboda var lite oklara. Man fick inte helt grepp om vad man höll på med, mycket siffror som inte sa något. Dom andra dagarna var hur bra som helst! Assistenterna jag hade var utmärkta och jag tror knappt att man kan förbättra något. »
- Bra utflykter, mycket givande!»
- Exkursionen var utan tvekan där jag lärde mig mest under hela kursen!»
- Kinnekulledagen helt klart bäst uppägg!!Kul och lärorik! Urberg - KATASTROF DÅLIGT MATERIAL - knappt läsbart och absolut inte vettigt som inlärningsmaterial. Onödigt att göra samma labbar på hydro som vi redan gjort!»
- Väldigt bra! Men Hydrogeologidagen var lite konstig, det va roligt att lära sig om grundvatten. Men att gå runt i skogen och mäta hur djupa brunnarna var och att genomföra en laboration som vi redan gjort utomhus kändes väldigt onödigt. »

Sedimentberg - Kinnekulle
47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 6%
Mycket stor»44 93%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.93

Urberg - Undenäs
47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»9 19%
Mycket stor»35 74%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.68

Hydrogeologi/Vattenkemi - Töreboda
47 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»16 34%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3

Kvartärgeologi - Mölltorp
46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»5 11%
Mycket stor»39 86%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.84

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»25 52%

Genomsnitt: 3.52

- Tydlig information om någonting hade ändrats, jag missförstod inga tider eller så.» (Ganska bra)
- Men hade velat att allt material låg ute från början.» (Ganska bra)
- Det var väldigt förvirrat inför exkursionen. Powerpointen borde läggas in både i det formatet nu och ståendes med textrad på sidan så man kan anteckna under lektionen.» (Ganska bra)
- Eloge till Linn» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.94


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»24 50%
Mycket bra»14 29%
Har ej sökt hjälp»10 20%

Genomsnitt: 3.7

- Speciellt under exkursionen, men annars också. » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»26 55%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.46

- Fick inte plats i grupparbetet.» (Mycket dåligt)
- Kemirapporten som grupparbete var en mindre katastrof i min grupp. Några gjorde ingenting, det var jag och en annan som gjorde det allra mesta i grupparbetet på fem personer. Något som hade varit bra är att man får välja sin grupp. Det gjorde vi i miljökursen tidigare under terminen, det funkade fint. Då söker man sig till de som satsar på samma kvalité i studierna.» (Mycket dåligt)
- Kul att man gick en grupp tilldelad, man upptäcker nya fantastiska människor man kanske inte pratat med innan. » (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»31 64%
Hög»10 20%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.5

- Oväntat mycket kemi. Borde vägas in mer i betyget, tex genom viktning istället för enbart bonuspoäng.» (Lagom)
- Kemin kändes ganska stor. Det lät som att man skulle göra en liten labbrapport men i själva verket tog detta väldigt mycket mer tid än vad man hade trott. Å andra sidan så var den övriga arbetsbelastningen ganska låg. Jämnar väl ut sig.» (Lagom)
- Jobbigt med keniarbete. Annars bra upplägg.» (Lagom)
- Dock för hög på slutet. En mer utspridd arbetsbelastning är att föredra» (Lagom)
- Jag tycker att kemidelen uppleves överumplande.» (Hög)
- Detta var en kurs med många olika moment.» (Hög)
- var jobbigare kemi del än vad man trodde i början detta bör göras tydligt ibörjan av kursen vad som krävs av en» (Hög)
- Speciellt kemidelen gjorde att det kändes som lite för mycket. » (Hög)
- Arbetsbelastningen hade inte känts högre om det hade varit tydligare vad vi förväntades lära oss. » (Hög)
- Det var mycket föreläsningar, många övningar och samtidigt hade vi en tung mekanikkurs så det var svårt att hinna med allt...» (För hög)
- Det kändes som 3 kursen inbakade i en, som att kursen omfattade för mycket. Det blev väldigt rörigt då man ena dagen hade kemiföreläsning, nästa dag tittade på mineraler och efter det pratade om kvartärsgeologi. Både kemidelen och mineraldelen bör bantas ner, rapporten var väldigt maffig och det kändes överdrivet att ha så många tillfällen för att lära sig se skillnad på mineraler bergarter och jordar.» (För hög)
- Det blev väldigt mycket när kemidelen tog så stor del i början med en rapport på ett ämne som var ganska svårt att förstå och sedan tyckte jag att det var svårt att förstå vad man skulle ha kemin till i resten av kursen och framtiden » (För hög)
- GALET MÅNGA DELMOMENT, alldeles för mycket obligatoriska saker och kemirapporten som sagt, väldigt svår.» (För hög)
- Alldeles för mycketdelmoment och för mycket schemalagt! Tog extremt mycket energi! Kemin tog alldeles gör lång tid!» (För hög)
- Har aldrig varit med om en jobbigare kurs. Att pressa in en kemikurs i en redan ganska stor kurs känns helt otroligt. När man väl tagit sig igenom kemidelen som va hemsk eftersom man kastades in i något som man inte kunde men tydligen skulle kunna (de flesta har bara läst kemi A och för att hänga med på föreläsningarna ska man ha läst kemi B) fick man bara 0,3 eller 6 poäng med sig till tentan. För att det ska vara rättvist krävs en betydligt mindre kemiuppgift eller att man får med sig betydligt mer poäng till tentan. 10 poäng för godkänt hade mer representerat den tid som lagts ner på arbetet. » (För hög)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 43%
Hög»18 37%
För hög»8 16%

Genomsnitt: 3.68

- Tja, sysslar man med cortége-bygge får man väl skylla sig själv.» (Hög)
- alldeles för mycket schemalagd tid, nästan 8-17 varje dag kändes det som. inget andrum!» (För hög)
- Den här kursen plus mekaniken har var varit två riktigt tunga kurser. Hade varit bättre om man tog bort kemidelen ur kursen och hade den som en helt egen kurs.» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exkursionen»
- exkursionen»
- Exkursionen!!»
- Geologiresan!»
- Exkursionen! Övningarna!»
- Georesan! »
- Exkursionen och övningarna. Duggan var satt på en bra tid.»
- Exkursion och övningar»
- Exkursionen!»
- Georesan var ett bra moment!»
- övningarna»
- resan»
- -Exkursionen (förutom vattenkemidagen)»
- Exkursionen! Och B1, B2, J1, J2.»
- Övningarna. Resan. Frågestunden. »
- Övningar och geologiexkursionen.»
- exkursionen»
- Exkursionen»
- exkursionen »
- studieresan»
- exkursionen»
- Exkursion »
- Upplägget på exkursionen och allt som hörde till den. Lysande!»
- Exkursionen »
- Exkursionen! Materialövingarna.»
- Geologiresan»
- GEORESAN»
- Det mesta fungerade bra, förutom ovanstående kommentarer. »
- Exkursionen»
- Georesan, va det bästa med kursen och där jag lärde mig som mest. Även alla övningarna med mineraler, jordarter mm har varit bra. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsningar. Endast kursansvarigs (Lars Rosén tror jag) föreläsningar har varit värda att gå på. »
- Upplägget av föreläsningarna. Ha alla tre kemiföreläsningar efter varandra så slipper det bli så rörigt! Ha samtliga föreläsningar i rad, beroende på vad de handlar om! 2 st jordlaborationer kändes onödigt eftersom man inte direkt lärde sig något på dem. Se över vad som är relevant för en v-ingejör! Även om ngn föreläsare inte är förberedd kan man ju låtsas som om man är det... Men framförallt är jag mycket positiv till exkursionen!»
- Tydligare information om kemidelen vid kursstart»
- Bättre föreläsningar, bättre powerpoints som i efterhand går kan få ut något av. När det bara är bilder är det omöjligt att komma ihåg allt och det är svårt att få med allt i anteckningarna. »
- Tydligare information om kemidelen i kursen.»
- Föreläsningarna måste förbättras något oerhört. Framför allt behöver vissa föreläsare planera och strukturera sina föreläsningar mycket mer innan, för det verkade ofta som att de inte alls hade gjort det. Jag vet många som slutade gå på dem eftersom de inte gav så mycket i jämförelse med den energi och tid som krävs för dem. En viktig sak som skulle kunna förbättra kursen väldigt mycket vore att skriva en lista med konkreta kursmål, så att eleverna får en chans att veta vad de ska lära sig. Jag spenderade lika mycket tid på att försöka lista ut vad det var jag skulle lära mig inför tentan som jag spenderade på att faktiskt lära mig det, och med en konkret lista (såsom i exempelvis envariabelanalysen) skulle jag ha lärt mig mycket mer. Ett tips är att fråga gamla elever om sammanfattningar som de har gjort, då det cirkulerat väldigt bra sådana texter på internet mellan studenterna. Om det går att hitta en ersättning till kursboken vore det väldigt bra. Själv letade jag upp en dokumentär som gav en bra bakgrundskunskap och framför allt inspiration till att fortsätta studera, kallad "Earth Story". Det är inte en ersättning till boken, men den (eller någon annan dokumentär) vore nog ett bra tips till framtida studenter.»
- Kemirapporten gav mig inget»
- Informationen av kemi-delen. På kurs-introt (innan påsk) fick jag intrycket av att kemi-delen skulle vara ett litet inslag i kursen (typ som matlab är i vissa bveräkningskurser). Nu istället fick jag hjärtklappning direkt efter lovet,när man hörde om labben,duggan & RAPPORTEN. Så en liten heads-up INNAN lovet hade varit schysst.»
- Välja egna grupper till rapporten.»
- föreläsningarna, de var en föreläsare som inte kom beredd till sina föreläsningar. Det är tråkigt»
- - Schemat! Det var väldigt rörigt att ha alla olika övningstillfällen på baksidan av kurs PM, och dessutom inte i datumordning. Se istället till att alla tillfällen synkas med Time-Edit som alla andra kurser. -Banta ner kemidelen och dela upp kursen bättre. Kanske ha bara kemi första veckorna och sedan vara färdiga med den delen. Därefter fokusera på t.ex. kvartärsgeologi och ha jordartsövningarna och därefter t.ex. fokusera på bergarter och bildningar. Det skulle då bli en mycket mindre spretig kurs och lättare att få förståelse - Mer engagerade föreläsare - Se över en ny kursbok »
- Jag skulle vilja höra vad föreläsarna säger.»
- Kemin kände jag tillförde väldigt lite till mitt kunnande i helhet och jag har väldigt svårt att se hur jag kommer ha någon användning för detta i framtiden.»
- Lite, kanske något nytt om praktiska metoder, »
- Hade tyckt det var bättre att först endast köra kemidelen och sedan övergå till det andra. Nu hade man kemin dragandes efter sig en längre period, vilket kändes onödigt!»
- Upplägget på power pointen väldigt svårt att förstå sammanhangen när det finns 70 sidor varje lektion och hälften står inte några stödord för förståelse.»
- kemidelen, för intensiv och kort.»
- kemidelen»
- Kemirapporten kom som en överraskning efter påsk för alla så gå tydligt ut med det i början av kursstart att den finns med då få är medvetna om det!»
- tydligare föreläsningar, det var svårt att förstå vad man skulle ta med sig från föreläsningarna (gäller dock inte alla).»
- Ta bort kemidelen och labben.»
- Minska på tiden för jordlabbarna JL1 och JL2, de fyra timmarna kan lätt komprimeras (man skulle förstå utan att göra alla momenten själva) och det borde ge mer motiverade lektionstimmar och mer tid till annat. Fler obl. lektionstimmar kring kemirapporten, främst för att lättare förstå laborationerna och uppgiften ordentligt innan själva labben.»
- Föreläsningarna behöver bli bättre. »
- Föreläsningarna har varit tråkiga»
- Bättre föreläsningar, tydligare vad som krävs av en, mindre obligatoriska moment»
- Mer spridd arbetsbelastning under terminen, kemidelen kan bantas ned rätt rejält. En förbättrad ordning på exkursionsdagarna vore att föredra, där de är planerade enligt en särskild ordning, då de ibland bygger lite på varandra. Skulle öka inlärningen»
- Tydligare och mer detaljerade läromål, bättre föreläsningar!»
- Kemidelen var rent ut sagt värdelös! Alldeles för stor del ch tar för mycket tid i förhållande till vad vi har för förkunskaper! Skippa kemin i kursen och gör en separat kurs i kemi istället.»
- Kursens upplägg bör förändras, speciellt kemidelen! Bort med kemin eller ha en mer rimlig kemiuppgift efter våra förutsättningar. Man borde även få med sig mer bonuspoäng till tentan från kemiuppgiften. Känns sjukt ovärt att lagt ner så mycket tid på att få en femma på kemidelen när man då inte hinner plugga lika mycket på geologidelen. Eftersom man bara får med sig 6 poäng av 60 känns det nu i efterhand helt onödigt. »


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Konstigt utformad tentamen. Stor del av poängen berodde på en liten del av kursen. Mycket av det som kändes som en stor del av kursen testades inte alls på tentamen.»
- I övrigt en mycket häftig och lärorik kurs, som har stor potential att bli ännu bättre.»
- Som sagt, Kemidelen förstår jag är viktig,men jag tycker att man bör informera om att det faktiskt är en hel del den innebär, redan innan lovet.»
- Jag vill tacka alla fantastiska "lärare" som ägnade delar av sin kväll till att hjälpa mig att hitta min borttappade väska efter exkursionen. Dom ringde runt till varandra, Hanna gick till och med till Chalmers två gånger under kvällen för att leta. Blir så glad att det finns fina, hjälpsamma människor! »
- Vill tacka övningsledarna för deras engagemang och pedagogiska kunskaper.»
- Det känns som att det hade varit bättre att ha gjort en egen kurs med kemi om det skall läsas för man hann inte riktigt förstå det innan det var dags för labb och allt. det kändes som man bara gjorde det utan att förstå vad man gjorde. Hela kursen kändes väldigt stor med en kemidel ganska många obligatoriska moment och en fyra dagars exkursion och sen en tenta på det. Känns som att det borde vara mer än 7,5p om man jämför med alla de andra kurser som vi läser som också är 7,5p »
- Tycker även att alla exkursion häften borde se ut som Kinnekulle häftet med frågor som ligger i ordning under dagens händelser och ligger i slutet av häftet!»
- Rörig kurs»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.94
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från