ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Maskinteknik 2, SJO636

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»2 40%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 20%
Målen är svåra att förstå»2 40%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Det gås igenom mycket som man inte har användning för på en klass sjua. Annat utelämnades.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 80%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»3 60%

Genomsnitt: 3.4

- Alltid intressanta föreläsningar, som man absolut inte ville missa. Värdefullt med lärare som har gedigna erfarenheter från verkliga förhållanden.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»3 60%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2

- Vi fick knapphändiga läsanvisningar.» (Mycket liten)
- Rikligt material, där alla föreläsningar även lades ut på webbsidan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»2 40%

Genomsnitt: 4.4

- Vet ej, men läraren sa sig för det mesta vara tillgänglig på mail och telefon, vilket är positivt.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 3.4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- det var svårt att veta vad jag behövde kunna. Vilken nivå jag skulle lägga mig på i mitt lärande. Om jag skulle koncentrera mig på allmänna frågor eller vilken verkningsgrad en speciell motor har.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»2 40%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren och studiebesöken. Den läraren som togs in för att föreläsa om hydraulik var också väldigt bra. (Han lyckades t.o.m. få klassen att vara helt tyst och vilja lyssna.) »
- studiebesöken»
- Studiebesöken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna lägga in studiebesöken i schemat från början. De var både roliga och givande.»
- flytt laborationerna till maskin A»
- Fokus borde ligga på att lära studenterna hur man använder saker och ting och hur en mindre motor är uppbyggd och fungerar. Sånt som man på en klass sjua har nytta av, inte en massa matteberäkningar. Först förståelse för hur saker fungerar och används, sedan kan man kanske räkna lite på en del saker. Det är ingen ingenjörsutbildning.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från