ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hydraulik med va-teknik (VVB012), VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-07-15 - 2009-09-11
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Thomas Pettersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»14 43%
Cirka 25 timmar»8 25%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.4

- svårt att uppskatta då kursen avslutades för länge sedan» (Cirka 20 timmar)
- Svarande: Thomas Pettersson (kursansvarig)!!!!» (Cirka 25 timmar)
- Har varit på alla föreläsningar och studiebesök, det lär ju motsvara minst så många timmar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 9%
75%»7 21%
100%»20 62%

Genomsnitt: 4.4

- svårt att uppskatta då kursen avslutades för länge sedan» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 40%

Genomsnitt: 3.12

- Tydligast hittills» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»4 13%
I viss utsträckning»11 36%
Ja, i hög grad»13 43%
Har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.43

- Jag tycker gott att en muntlig tentamen fyller en minst lika bra funktion» (I viss utsträckning)
- Inte lika mycket VA-teknik som jag först trodde. » (I viss utsträckning)
- Den teoretiska delen som avsåg VA-tekniken (om jag inte minns fel) hade frågor som var väldigt breda. Något av en gissa-vad-läraren-söker-problematik infann sig.» (I viss utsträckning)
- examinationen testade de kursmoment som gåtts igenom på ett väldigt bra sätt, även om visst missnöje rådde vid vissa tentauppgifter...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»13 40%

Genomsnitt: 3.06

- Tycker upplägget var ganska rörigt och föredrar genomgång av teori före räknexempel. » (Ganska stor)
- Intressanta föreläsningar, mycket bra labbar. Som ökade föreståelsen för de olika momenten.» (Mycket stor)
- Steffens upplägg har passat mig kanon!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.87

- Tycker inte att kursboken var speciellt bra. Kändes ganska uråldrig och inte speciellt informativ. Svårt att lära sig från den. Hade uppskattat mer kurslitteratur på VA-tekniken då det kändes som om denna åsidosattes. » (Ganska liten)
- Steffens bok är helt okej.» (Ganska stor)
- framförallt gamla tentor» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3.06

- Vissa av dokumenten med "svar på uppgifter" utlagda på hemsidan var direkt oläsliga! Katastrof! Lär er att skriva ordentligt och åtminstone läsligt innan ni anstränger er med att scanna in massa papper och lägga ut dem.» (Ganska dåligt)
- Fastnade på många tal ända till lösning kom ut. Hittade dem iofs på förra årets kurshemsida men det var väl knappast det som var meningen att man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- Ibland dåliga och otydliga lösningar! men bra att det fanns lösningar överhuvudtaget. » (Ganska bra)
- Gruppindelningarna och anmälan till de olika labbarna och studiebesöken har fungerat bra!» (Mycket bra)

9. Är det önskvärt att införa moment med "SI-undervisning/möten" i kursenför att öka förståelsen?*

Anser du att denna typ av kursmoment skulle kunna ge en ökad och fördjupad förståelse för kursens olika moment?

32 svarande

Ja»15 57%
Nej»11 42%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.42

- kvaliten på SI varierar väldigt, men de gånger som är bra så får man väldigt mycket mer förståelse. » (Ja)
- Tycker SI- borde finnas i fler kurser. Ett perfekt tillfälle att studenter hjälper varandra att komma fram till lösningen och diskusion och andras tankesätt är viktigt!» (Ja)
- dock inte mer än ett pass i veckan» (Ja)
- Hade verkligen varit jättebra» (Ja)
- Det skulle såklart inte vara fel, men absolut inte nödvändigt då kursens upplägg är så pass genomarbetat.» (Nej)
- Nej denna kursen behöver inte SI förutsatt att de lärarledda laborationerna och övningstillfällena är kvar» (Nej)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»11 34%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.28

- Svaren man fick var inte alltid så bra heller, och framförallt oändligt långa i vissa fall.» (Ganska dåliga)
- mkt folk på räknestugorna» (Ganska dåliga)
- Jourtider hade varit perfekt!» (Ganska bra)
- Lite länge mellan räknestugorna ibland, men väl där fanns gott om tid för hjälp.» (Ganska bra)
- Mycket bra med jourtider hos lärarna, det kunde dock annonseras bättre för jag pratade med flera som inte visste om att man kunde komma med frågor.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med räknestugor! » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Bra grupp i labbarna!» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 68%
Hög»7 21%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.31

- svårt att uppskatta då kursen avslutades länge sedan» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 46%
Hög»13 40%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.56

- Byggnadsfysikens fel» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»4 12%
Godkänt»7 21%
Gott»11 34%
Mycket gott»8 25%

Genomsnitt: 3.59

- Vilket främst beror på det som hände under tentamen! Det är under inga omständigheter okej att missa att skriva information på uppgifter på tentamenstesen, att sedan svara luddigt då man frågar och slutligen vända det hela till studenternas nackdel att det var vi som "borde vetat det". Jag förstod att det var konstigt att mannings tal saknades, det var ju därför jag frågade, men med svaret tror man ju att uppgiften då ska lösas på annat sätt. Förlorade 10 poäng på det vilket är av väldigt stor vikt då 40p/50p var räknedel. Sen tycker jag inte att det var okej att betygsgränserna ändrades olika då man har missat lika många poäng oavsett vilket betyg man satsades på. Det var ju inte vi som hade klantat oss!? Riktigt dåligt skött av examinator! Det ställs väldigt höga krav på studenterna, man tycker ju att samma höga krav även borde gälla ansvariga! » (Dåligt)
- Bra kurs som ökar förståelse för vattens betydelse i alla aspekter!» (Gott)
- Bra med upplägget att man räknar några tal först och sedan får lyssna på föreläsningen. » (Gott)
- Var svårt att veta hur tentan skulle se ut eftersom att de inte vart någon sådan examination tidigare. Kursen över lag var mycket intressant och över lag vädigt nöjd.» (Gott)
- Den mest intressanta och roliga kursen hittils på chalmers!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hitintills med tanke på utlärnings metod, arbetsbelastning och duktiga elever som hjälpte till på övingstillfällena speciellt Mia.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- Kanal, rör!»
- Studiebesöken»
- Tentan, om än med lite mer förberedda uppgifter. Kändes ganska haffsigt gjord. »
- De olika labbarna, studiebesöken mm, det ger en helhetsbild som inga tentor i världen kan få en att förstå!»
- studiebesöken som var mycket lärorika och gav en förståelse som är svår att läsa sig till.»
- Jour-frågetiderna hos lärarna, laborationerna»
-
- Steffen :)»
- labbar»
- inlärningstentorna med genomgångar»
- Inget»
- Behålla kursmaterialet och kursens upplägg med labbbarna, genomgångarna osv.»
- Trevliga studiebesök och roligt att komma lite utanför Chalmers»
- laborationerna»
- Steffens upplägg»
- Kurslitteraturen och studiebesöken»
- Studiebesöken gör kursen intressant!»
- räknestugor»
- studiebesök»
- Laborationen.»
- Upplägget med stugor, teorin i efterhand och inlärningstentor. Det funkade kanon enligt mig.»
- duggorna var bra, övningarna bör läggas ut på internet då man själv kan välja vilka man vill göra.»
- Inlärnings sättet. Kursens upplägg. Äntligen en lärare som har intresserat sig för pedagogik och insett att det är viktigt och inte trampar på i samma spår. (Steffen)»
- Labbarna och studiebesöken»
- ??»
- Studiebesöken, laborationerna och inlärningstentorna»
- Besöken på renisngsverket»
- studiebesöken, labbarna»
- kursen»
- Laborationer»
- studiebesöken»
- Studiebesöken»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Mer va-tillämpning»
- Bättre bok»
- Studiebesöket på Lackarebäck. »
- Kanske dags att Stephen gör lite mindre och att du (Thomas) tar större del av undervisningen. Stephen är en väldigt god undervisare precis som du (Thomas), men det räcker att han är med som gästföreläsare för att undvika dubbla budskap.»
- fler övningstillfällen då såväl lärare löser uppgifter i föreläsningssal och gärna fler räknestugor med chans för konsultation.»
- Bättre urval av och kvalitet på vad som läggs ut på kurshemsidan.»
-
- Införskaffandet med SI och ev. jourtider!»
- föreläsningarna kunde var grymt flummiga ibland»
- tycker att tentan skall göras bättre»
- Allt»
- Kanske byta ut eller förändra en del av momenten i vattenlabbet. Gav tex inte så mycket att titta på ett mathcaddokument.»
- Duggor är bra, men jag tror att det skulle ge bättre resultat om man kunde tjäna bonuspoäng som i mattekurserna. »
- innehållet, då det känns förlegat och gammalmodigt. kursens innehåll känns inte relevant i förhållande till dagens samhälle.»
- Tentan ska vara bättre. (Alla uppgifter måste finnas med i talen)»
- utvärderingen bör inte dröja så länge eftersom att man kan glömma av viktig kritik för förbättring»
- Tentamensdatum och tentamen. För lätt tenta i år ( till följd av "felet" , om gränserna behållts hade de varit OK)»
- tentan givetvis. lägg eventuellt mer tid på kanalströmning som var mkt mkt svårförståelig»
- inget»
- Studiebesöket på reningsverket...?»
- Fler korta frågor på VA-delen (tentan) istället för två stora.»
- studiebesöket på ryaverket, omständigt att ta sig dit samt att besöket inte gav särskillt mycket. Arbeta mer med att visa samband med andra kurser (aktivt, ex. energiekvationen återkommer i klimatsystem etc.)»
- Kan inte komma på något på rak arm»
- Så labbarna ligger lämpligt synkade med respekitve föreläsning.»
- ??»
- Fler tillfällen att göra de obligatoriska momenten»
- Mer övergripande tentor»
- vet ej»
- kursen»
- Att studiebesöken absolut kräver närvaro, om man missar borde man kunna komplettera på något annat vis »
- jag vet inte om jag är så övertygad om det där med inlärningstentorna om det gav önskad effekt, kanske borde ge något till slut tentan»
- Upplägget, vissa attityder från en av lärarnas sida. Kränkande kommentarer mot de kvinnliga studenterna.»

17. Övriga kommentarer

- Tack för en god undervisning i ett trevligt ämne!»
- jag gillade steffens medverkan i kursen pga hans gedigna kunskap inom området, men uttalanden som "sitter ni och målar naglarna?" till några kvinnliga studenter under en räknestuga och något annat stereotypt manligt/kvinnligt budskap som kommunicerades under en föreläsning är INTE okej. inte ens om det skulle likna ett skämt. det är ovidkommande om personen som säger sådant är pensionerad eller inte, såna värderingar får inte yttras i undervisningssammanhang. »
- För sen enkät, har hunnit glömma mycket»
- Behåll kursen som den är.»
- Är fortfarande väldigt upprörd över hur examinationen sköttes enligt ovan. Känner mig väldigt orättvist behandlad och hoppas att man som student på Chalmers aldrig ska få det bemötandet igen. »
- Intressant kurs»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från