ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Handelsrätt, SJO150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

15 svarande

Högst 5 timmar»5 33%
Cirka 10 timmar»5 33%
Cirka 15 timmar»5 33%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»6 40%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.4

- strax under » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- För svår.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»11 73%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 3.13

- det har varit ett högt tempo under föreläsningarna som gjort att man kanske inte kunnat tillgodogöra sig lika mycket av det som sagts som man skulle ha kunnat gjort om tempot var lite lägre. hellre att vi utnyttjar hela lektionstiden för att kunna gå igenom allt grundligt, eventuellt repetera och för att få upp en diskussion.» (Ganska stor)
- kunde varit fler föreläsningstillfällen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.73

- väldigt mycket att läsa, inte helt lätt att komma ihåg allt som står. skulle ha varit bra om vi hade haft lite rena övningspass som med navigationen där man fick öva på att hitta i lagböckerna och sedan i grupp argumentera för hur man tänkt och gått tillväga. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.26

- Tycker det är dåligt att en bok som ligger till grund för examinationen har utgått ur bokaffärernas sortiment. Varför ta med en sådan bok? Läraren visste om detta problem när kursen startade.» (Ganska dåligt)
- Annelie lägger ut material men inte Robert.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.73

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 46%
Gott»6 40%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Under den senare halvan av kursen var det alldeles för mycket powerpoint-visning under föreläsningarna.» (Godkänt)
- mycket rolig och intressant kurs, dock väldigt mycket på en kort tid, kändes som om vi hastade igenom många intressanta delar.» (Gott)
- Väldigt nyttig kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Yrkeskunnigt folk som föreläser.»
- Severin»
- Upplägget»
- Robert Severin är en bra lärare, så han får ni gärna behålla till nästa år.»
- två lärare, bra att varva lite, blir inte så långtråkigt utan lite varierat. den blå boken om köprätt och den gröna om avtal var bra och lättförståliga, behåll dem!»
- Läraren i köp/avtalsrätt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Aktuell litteratur, mindre powerpoint.»
- Inget. Kanske fler lektionstillfällen, men njae, det har varit bra överlag. »
- Antalet böecker. Det är väldigt mycket att läsa in.»
- fler föreläsning»
- övningspass, kanske fler mindre hemuppgifter som man sedan kollektivt går igenom på föreläsningen.»
- Bättre synkronisering mellan lärarna. Ibland skiljde sig deras undervisning»

16. Övriga kommentarer

- mycket bra lärare»


Kursutvärderingssystem från