ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Terrester navigation FB7, SJO501

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-06 - 2008-11-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»8 40%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.3

- 4 timmar sista veckan» (?)
- Många!» (?)
- Tyvärr tog stabilitet och fartygskonstruktionen för mycket av min tid under denna läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Har stora kunskaper sedan tidigare...» (Högst 15 timmar)
- Alla lektioner pluss ca 2 timamr i veckan» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 9%
75%»3 14%
100%»15 71%

Genomsnitt: 4.52

- 1 lektion» (?)
- Gick inte på övningstillfällena, men försökte närvara på föreläsningarna.» (25%)
- Kände inte att jag fick hjälp på lektionerna och dom gav ibland bara mer prestationsångest än svar och kunskap.» (75%)
- ar varit på föreläsningarna. har tyckt att jag haft koll på det och inte varit på så många övningslektioner utan gjort dem hemma på egen hand.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 72%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- För mig som har goda mycket förkunskaper passade målen väldigt bra. För min egen del kan målen ha varit högre. Dock vet jag att det var många i klassen som inte hade förkunskaper och de hade väldigt svårt att hänga med i takten.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 16%
Ja, i hög grad»13 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.94

- Tentan var välgigt mycket svårare än de övningar vi har gjort på lektionen. Den var även väldigt mycket svårare än övningstentan vi fick. Jag tycker att det är fult att göra så. Han gav intrycket av att kunde man det vi hade gjort på lektionerna och övningarna samt klarade man övningstentan så fixade man tentan. Övningstentor är ju lite till för att man som studen ska förstå var läraren lägger ribban. Då är det taskigt att göra en mycket svårare tenta sen. » (Ja, i hög grad)
- Har ej fått svar på tentamen än.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»10 45%

Genomsnitt: 3.27

- Björn är lite svår att förstå sig på. Han kan cykla iväg och bli allmänt virrig vilket försvårar! Blir lätt irriterad om man inte förstår med en gång och använder sig av ett sådant språk och kroppsspråk att det blir "hotfullt" och känns mycket obekvämt. Man vågar inte ta initiativ, fråga eller göra fel. Det var på grund av läraren som jag till slut inte gick på lektionerna.» (Ganska liten)
- Björn är den enda av våra lärare hittils som har varit en bra pedagog!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.5

- har inte tittat så mycket i boken, kan nog vara bra att ha att titta tillbaka i när man börjar bli lite ringrostig, annars mest onödig utgift.» (Mycket liten)
- Varken övningshäftet eller kursboken har fått särskilt mycket motion...» (Ganska liten)
- Navigation 1 är knappt öppnad!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3

- Han har ju inte ens en hemsida. Skandalöst!!!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är i dagsläget fortfarande tom. Inget uppladdat, inga "nyheter".» (Ganska dåligt)
- vi använde det inte så mycket» (Ganska dåligt)
- Inget vidare med webbsidan men övnings kompendiet var bra!» (Ganska bra)
- Kunde varit mer på Webben» (Ganska bra)
- har knappt varit nåt men har inte behövts heller» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»10 45%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.54

- Egentligen fel svar - möjligheterna var många och tiden fanns. Men klimatet mellan lärare och elev var det stora problemet. Läraren höll inte låg profil när man frågade och uttryckte "missnöje" över svar eller metod högt inför resterande klassen.» (Mycket dåliga)
- Läraren har haft en förmåga att anse att alla, oavsett tidigare erfarenhet, inte kan något. Detta har inte känts så bra.» (Ganska bra)
- Lärarna kan dock bara den information som står i deras powerpoint. villket egentligen bara e nödvändigt eftersom att det är det som kommer på tentan men vissa vill lära sig mer» (Ganska bra)
- bra lärare som kunde förklara på olika sätt om man inte förstod första gången» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.81

- Navigationslabbarna i grupp var både lärorika och utmanande.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»14 66%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Relativt låg för min del» (?)
- fungerade för mig men var rätt högt tempo, kan nog bli problem om man har svårt för det.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 63%
Hög»7 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 18%
Gott»14 63%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.68

- Jag tyckte kursen lyckades bra med anpassningen till deltagarnas skilda förkunskapsnivåer. Det fungerade väl att plocka ut de delar som jag kände var relevanta för mig.» (Gott)
- Bra och intressanta föreläsningar.» (Gott)
- Björn är en duktig och glad prick=)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Om man har kustskepparen kan man tillgodoräkna sig...!»
- Föreläsarens pedagogik»
- övningslektionerna»
- De lärorika övningslektionerna»
- Allt.»
- Alla föreläsningarna, smmt körning i maskin simulatorn»
- Björn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- att information om kurslitteratur/material kommer ut mycket tidigare»
- Mer material på webben»
- Hastigheten bör anpassas bättre för den aktuella gruppen!»
- Inget!»
- Lektionen i maskinlabbet var värdelös. Vi bara gick där och inte gjorde något. Lär gärna lärarna lite svenska.. ordet "Dom" finns inte som skrivspråk. det är talspråk och skall inte förekomma i en föreläsning på power point. de finns de elever som stör sig på detta oerhört mycket. och det e synd på en annars så bra föreläsning»
- Mer pedagogisk lärare.»

16. Övriga kommentarer

- Jag gillar inte att Björn i sina (instuderings)uppgifter använder sjökort för 2000. När man själv kommer med ett 2000 kort ufsat t o m 2005 så duger det inte.»
- Ge ut en övningstenta som är i likvärdig svårighetsgrad som den riktiga tentan kommer att vara!! Tentan var svår, kändes inte som att allt var relevant för "normal" navigation...»
- Har inte haft tillräckligt med tid......»
- Jag har varit "stödlärare" åt två nya som inte haft några förkunskaper. Detta arbete borde ligga hos läraren!! Kanske det är dags att antingen byta lärare eller se till att läraren har extra lektioner för de som verkligen behöver detta. Där fokus INTE ligger i vad som gjordes förra föreläsningen utan vad studenten verkligen behöver öva på.»
- Kul, kul=)»
- Helt ok på alla punkter!»
- En lärare har inte alltid rätt. Enligt undervisningen i denna kursen så kan vi elever aldrig få rätt resultat utan allt blir mest "sådär" medans hans egna resultat blir perfekta...men när han gör övningarna igen så visar det bli detsamma som majoriteten av eleverna. Lagom rolig stil!»


Kursutvärderingssystem från