ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Stad 1 - stadsplanering vt 08 (AST131)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2008-05-31
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas i GIS eller AutoCad. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

6. Lärandemål 6

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

7. Lärandemål 7

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
•, Använda den digitala A-databasen bestående av kartor, flygbilder och statistik. Hur väl uppfylldes detta mål?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfågn och poängantal?

0 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»0 0%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

11. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

17. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från