ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Radiokommunikation, SJO610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-20
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»5 55%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»3 33%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.44

- haft svårt att sova och inte hängt med all på lektionerna» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 44%

Genomsnitt: 3.11

- Lite spretigt upplagt och för mycket fokus på detaljer som frekvenser tex. Det är viktigare med handhavandet än detaljerna.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- En bra tenta men vissa frågor var lite svåra att förstå vad som menades.» (Ja, i hög grad)
- Man kunde då man satt och skrev tentan minnas att Anton pratat om alla saker på föreläsningarna. Men jag tyckte det var konstiga frågor på tentan. Dels saker som känns orelavanta samt att det var svårt att förstå frågorna rätt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- radiolabbet var väl okej. Föreläsningar inte alls bra.» (Ganska liten)
- Själv powerpoint presentationerna var lite tråkiga och ibland väldigt mycket tekniskt fakta. För mig började undervisning ge mig förståelse för ämnet när radiolabbarna började. Man får heller inte glömma att för många av oss är detta ett helt nytt område och vissa saker är inte självklara.» (Ganska stor)
- Inte lektion, men labbtilfällerna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»7 77%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Enda nackdelen är att det står olika saker i kurslitteraturen och med vad som sägs på lektionerna. Skapar förvirring.» (Ganska stor)
- Vissa delar av den i alla fall. Google och Wikipedia har ju bra grejer med.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Anton är en stjärna när det kommer till pingpong! Mycket snyggt och ordningsamt. Lätt att hitta och det är ut lagt i format som även en mac användare kan öppna. Bra med översikten på vilka mål man klarat av!» (Mycket bra)
- Anton är en av få som gör ping pong värt att använda.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Alltså visst klart vi fått mycket förklarat men som sagt det är ett nytt ämne och allt är INTE självklart. Så även om man ställer en dumfråga så förtjänar man inte ett dumt svar. Förklara ordentligt istället, frågar vi något dumt så har du antagligen inte lyckats få fram det i undervisningen. » (Ganska bra)
- mest på labbarna fungerade det bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Det är ett brett ämne och det krävs mycket egna studier.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 22%
Godkänt»4 44%
Gott»2 22%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 3.22

- Lite rörigt. svårt att skilja på vad som är viktigt och mindre viktigt i all information.» (Godkänt)
- Jag trodde först att det skulle handla om hur man hantera A1 utrustning och hur man pratar i radio. men det blir för mycket "rocket sience" även i denna kurs. Man går in på så mycket saker som vi inte behöver vete egentligen. Utfyllnads grejer bara för att det skall bli en kurs av det hela. Vi skulle kunna klara av det hela på mycket kortare tid om man skippade snacket om frekvenser och sändningsklasser.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- alla de praktiska momenten.»
- Labbarna och Sven Göran Palm. Anton är också mycket bra. men Sven Göran är störtskön.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska informationen! Försök skala bort det "oväsentliga"/mindre viktiga och lägg mer krut på det viktiga. Anton måste sänka tempot på sina föreläsningar. Som elev vill man inte räcka upp handen hela tiden och säga att man inte hinner med eller förstår. Föreläsaren måste ta det ansvaret att anpassa tempot efter gruppen. Antalet sidor på PP-presentationenra är för många och man hinner inte anteckna eller ta till så hur mkt info som helst under en lektion, hellre lite mer sparsamt och hinna avsluta varje föreläsning med en kort repetion och försäkra sig om att klassen hat förstått ,Skilj hellre på "föreläsnings PP" och "instuderings PP" »
- kan det var en grej att videofilma föreläsningarna och lägga upp dom på ping pong? Eftersom man nu skall hinna med att gå igenom så massa saker så är det svårt att hänga med i tempot. Och eftersom Anton kan ämnet som ett rinnande vatten så har han svårt att anpassa tempot efter oss. Då skulle det vara fint att kunna gå in där och titta efter en föreläsning så skulle man fattat lite mer.»

16. Övriga kommentarer

- Anton och Sven-göran är mycket kompetenta och duktiga föreläsare/lärare med humor och värme.»
- trots allt snicksnack så var det ändå en av de roligaste kurserna denna period. men om man här (precis jag tycker på många andra kurser) kunde försöka banta ner det lite så skulle det bli bättre.»


Kursutvärderingssystem från