ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kolloid- och ytkemi, KFK176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-06
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»6 23%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.46

- Om man räknar med labbar och skriva rapporterna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 7%
75%»7 26%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.57

- Missar tyvärr alltid tisdagsföreläsningen..» (50%)
- Kursen krockade delvis med schemat för en annan kurs jag läste. Då jag redan var godkänd på labbar deltog jag inte i dessa. » (50%)
- Detta trots att Staffans föreläsningar kändes mycket ogivande.» (100%)
- MIssat en del, men vart på mer än 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 23%

Genomsnitt: 2.69

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- Räknedelen är för krävande. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 22%
Ja, i hög grad»3 13%
Vet ej/har inte examinerats än»14 63%

Genomsnitt: 3.4

- Går aldrig att få med allt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.3

- dock ej föreläsningar i SWs del» (Ganska stor)
- I princip nödvändigt att gå på föreläsningar då kurslitteraturen inte täcker upp allt som kursen innehåller.» (Ganska stor)
- Labbarna bra Staffans föreläsningar har inte gett så mycket. Han har svårt att få oss intresserade och pratar väldigt tyst. Nikolas föreläsningar bra men i vissa fall går han lite fort fram.» (Ganska stor)
- Nikolas del har varit jättebra, Staffans har varit mer ostrukturerad och svår att få grepp om» (Mycket stor)
- Mycket stor gäller endast Nikolas del. För Staffans del gäller det motsatta, mycket liten.» (Mycket stor)
- Nikola var en utmärkt föreläsare - någonting som jag anser Staffan Wall bör öva/fokusera mer på.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»18 69%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 3.03

- Kurslitteraturen kan enbart användas som komplement till övrig undervisning, då den är ganska futtig vad gäller relevanta formler och förklaringar.» (Ganska liten)
- Pashley har inte hjälpt alls men föreläsningssammanfattningarna var bra» (Ganska liten)
- sammanfattningar har varit till stor hjälp» (Ganska stor)
- viss del av kurslitteraturen mindre bra» (Ganska stor)
- Staffans häfte borde vara sidnumrerat och mer strukturerat.» (Ganska stor)
- Sammanfattningarna var till stor hjälp, men kurslitteraturen ansåg jag som ej komplett.» (Ganska stor)
- NIkolas sammanfattningar är jättebra! Boken saknar en hel del som vi tagit upp på föreläsningar vilket gör det svårt att ta igen om man missat något.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.52

- Hade behövts fler» (Mycket liten)
- hade inte så mycket att fråga» (Ganska liten)
- Var inte med på alla, och de frågor jag behövde hjälp på hade antagligen kurskamrater kunnat hjälpa mig med. Tycker dock det är bra att det finns konsultationstid.» (Ganska liten)
- För få tillfällen och stor grupp för att känna att man han fråga det man ville.» (Ganska liten)
- bra med fler» (Ganska stor)
- För få!!» (Ganska stor)
- Fler tillfällen hade varit bra...» (Mycket stor)
- Borde vara fler konsultationstillfällen!!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.61

- labbhandledaren hade en tråkig attityd mot studenterna, detta är något som inte bara vår labbgrupp tyckte. Förstår att man inte kan vara på toppen humör hela tiden, men man behöver ju inte hacka på dom som gör ett litet fel eller inte förstår direkt. Vi är ju där för att lära oss och att utvecklas, inte för att visa upp att vi redan kan allt.» (Mycket liten)
- Labhandledaren förklarade ingen teori. Dåliga resultat gjorde att det var ännu svårare att visa något.» (Mycket liten)
- Vore bra med labbhandledare som kan uppföra sig som cilviliserade människor. Om doktoranderna inte "har lust" att undervisa eller hålla i labbar kanske dom skall se över sitt yrkesval. » (Ganska stor)
- Men laborationshandledarens beteende var illa, verkade vilja få oss att känna oss mer okunniga än vi var.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 3.03

- Bra laboration som tydliggjorde saker kring begreppet CMC och hur man beräknar det.» (Ganska stor)
- Delen som handlade om solubilisering av färgämnen kändes inte relevant för resten av labben.» (Ganska stor)
- Känns förlegat, onödigt och omständigt att använda milimeterpapper.» (Mycket stor)
- Bra handledare.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.08

- Den gjordes för tidigt innan vi hade gått genom Zetapotential» (Ganska liten)
- allmänt: bra labbar» (Ganska stor)
- Varför fanns det inte läshänvisningar till sidorna i Pashley som beskriver exakt den laborationen vi genomförde. » (Mycket stor)
- trevlig labbhandledare, bra upplägg och mycket lärorik.» (Mycket stor)
- Bra handledare. Lite otydligt om de olika skikten och de olika modellerna. Synd att den låg så tidigt före föreläsningarna nått så långt.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»22 84%

Genomsnitt: 3.84

- Allt fanns ute, bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»13 50%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.61

- Pga få konsultationstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Skönt att bara kunna gå upp och fråga utan att någonsin känna sig i vägen, eller störande.» (Mycket bra)
- Nikola var alltid trevlig när man kom och frågade honom på hans arbetsrum, dvs utanför konsultationstillfällena.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.73

- Känner ganska få av dem som gick kursen, men folk var trevliga. » (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 80%
Hög»4 15%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.23

- Mycket att göra, men bara så mycket att det känns som väl utnyttjad tid.» (Lagom)
- Men det var lite jobbigt att att skriva tre labbrapporter.» (Lagom)
- Uppgifter att räkna kunde ha varit fler men det var alldeles för många labbrapporter vilket i snitt ger lagom arbetsbelastning» (Lagom)
- Vi läser ju nu tre kurser samtidigt och därför valde jag "hög", om vi bara haft två kurser hade jag valt "lagom"» (Hög)
- Räknedelen var krävande. » (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 73%
Hög»4 15%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.26

- Vi skulle skriva labbrapporter i alla tre kurserna.» (Hög)
- Kändes som den var lugnare än tidigare läsperioder, men nu känns det som jag borde lagt ned ännu mer tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»19 73%
Mycket gott»4 15%

Genomsnitt: 4.03

- Nikola är en bra föreläsare! » (Gott)
- Nikolas föreläsningar och hans material är jättebra!! Tydliga och klara vilket ökar inlärningen. Faktiskt (nästan) pedagogiskt vilket inte tillhör vanligheten på chalmers ,) Staffan Wall tyckte jag inte var lika bra. Svårt att förstå vad som var viktigt och att hänga med på föreläsningarna. Lite ostrukturerat. Laborationshandledarna var olika trevliga och bra. John och Joakim var hjälpsamma och trevliga medan Joanna verkade tycka det var jobbigt att vara där. Av henne fick man ingen hjälp.» (Gott)
- relevant innehåll för utbildningen» (Gott)
- Nikola ger en bra termodynamisk grund för kursen vilket saknades i tidigare kursupplägg. » (Gott)
- Tentamen kändes mer krävande både vad gäller tid och prestation än gamla tentamen. Nikola Markovic var inspirerande som föreläsare.» (Gott)
- Inspirerande och rolig kurs. Bra perspektiv både in i industrin och i vardagen.» (Mycket gott)
- Väldigt interessant kurs, kommer nog försöka läsa ngt liknande som master» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra sammanfattningar och utdelat material.»
- Laborationerna»
- Nikola och hans sammanfattningar! »
- Nikola och sammanfattningarna!!»
- Nikolas sammanfattningar.»
- Sammanfattningshäfterna är jättebra, de ska vara kvar!»
- sammanfattningarna och deras tillhörande föreläsningar, labbar, kursstrukturen»
- Nikola Markovic! Han är en otroligt bra föreläsare.»
- Övergripande innehållet i kursen»
- staffan waal»
- Nikola, Joakim och John!»
- Det mesta kan i min mening behållas.»
- Nikola Labbárna - kul med lite variation»
- Labhandledarna i CMC- och M-laborationerna»
- Nicola»
- Termodynamisk förståelse. »

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknetillfällen. Bättre förklaringar av mekanismer så att man förstår mer hur det går till och inte bara räknar!»
- Fler konsultationstillfällen»
- Bättre struktur på Staffans del. Lite lägre tempo på Nikola med.»
- Fler konsultationer än två»
- SWs kompendium bör koncentreras, förnyas och arbetas om alt. bytas ut. SWs föreläsningar var röriga och sade inte så mycket mer än vad som stod att läsa i kompendiet.»
- Staffan måste förbättra sin tavelteknik. han måste även sluta viska. Det går inte att stå framför tavlan och mumla för sig själv. »
- Tyvärr känns det som att kopplingen mellan Nicolas och Staffans föreläsningar ibland går förlorad, det kunde säkert tydliggöras.»
- Personligen tycker jag att Staffan Wall inte är lämplig som föreläsare. Han har säkert mycket kunskaper, men han når inte ut med det riktigt.»
- ny bok vore bra om det finns en som bättre stämmer överens med föreläsningarna»
- Fler konsultationstillfällen Hade varit bra med en bättre kursbok, tycker Pashley var riktigt dålig!»
- Staffans del bör tas bort. Det går inte lära sig något då läraren visar oskarpa OH-bilder, mumlar in i tavlan samtidigt som han står framför det han skriver.»
- Om möjligt ordna en bok om innehåller alla kursens moment.»
- Labhandledaren Joanna Wiberg. Trevlig och kunnig ena stunden, sur och otrevlig andra. »
- Kurslitteratur, upplägget på Staffan Walls föreläsningar»
- Staffan Walls föreläsningsteknik»
- Mer stöd till räknedelen alt. minska den. »
- Komplett kurslitteratur alt. att sammanfattningar får medtagas på tentamen.»

20. Övriga kommentarer

- koncentrera litteraturen till EN bok, eller samla önskad information till ett kompendium. Sammanfattningarna skulle utgöra bra grund för ett sådant. Bra övningsuppgifter, dock rörigt med flera källor till dessa. Eventuellt framarbeta en bra formelsamling istället för att man behöver skriva in nästan alla formler i kursboken.»
- Staffan Walls häfte var riktigt bra. Hade varit riktigt bra om han kunde få ihop till en "kursbok" för kursen ifråga!»
- Bra genomförd kurs!»


Kursutvärderingssystem från