ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Engelska, LSP021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-28
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»4 20%
Godkänt»10 50%
Gott»1 5%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sjukt onödig kurs som inte ger något.. hade vart bättre att binda samman denna engelskan och engelskan i ettan....» (Mycket dåligt)
- Fick ingen ny kunskap» (Mycket dåligt)
- Dock ALLDELES för hög studiebörda för att motsvara de ynka 1,5 hp man slutligen får. Förvirrande då kursen skulle vävas ihop med övriga projektkurser samtidigt.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.75


Lärandemål

- använda sig av strategier för att formulera och strukturera CV och personligt brev på engelska
- presentera sig själv och sina meriter i intervjusituation i samband med arbetsansökan
- presentera ett tekniskt projektarbete skriftligt i rapportform
- presentera ett tekniskt projektarbete i poster och muntlig posterpresentationanvända kommunikativt god engelska muntligt och skriftligt vad beträffar uttal, grammatik och vokabulär


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 75%

Genomsnitt: 3.55

- VI fick alla papper i början samt genomgång i början samt i slutet» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Däremot tycker jag det är märkligt att vissa gruppen fick skriva postern på svenska när det står i målen att det ska vara på engelska som jag förstår det» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»15 78%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2

- I förhållande till förkunskaper ja. Men 2 inlämningar och 1 muntlig presentation som inte var byggd på något man skrivit innan är ganska mycket för 1,5 hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förkunskapsmässigt är målen rimliga, men för 1,5hp är det väldigt mycket jobb, speciellt för studenter som inte läser projektkurser, då momentet att skriva rapporten tillhör projektkursen och endast redovisningen tillhör engelskan.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 47%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.52

- Examination i samband med intervjusituation med arbetsansökan har vi inte gjort. Varför?» (I viss utsträckning)
- Ej examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»8 40%
Ganska liten»8 40%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.85

- Allt det där om hur man skriver rapport och hur man presenterar har man redan hört jättemånga gånger och man kommer aldrig kunna uppnå perfektion enligt allas åsikt.» (Mycket liten)
- CV uppgiften var bra! Givande och intressant, resten var lite för basic. Fick lektioner i paragrafskrivande i högstadiet och gymnasiet, kändes inte givande att ha det när det är tre månader kvar av utbildningen.» (Ganska liten)
- Info tidigt om hur vi skall skriva CV med PP-slides gav mig mycket bra inputs inför skrivandet. Bra!» (Ganska stor)
- Bra tips på hur man skriver.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»9 47%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Ej nödvändig.» (Mycket liten)
- ingen direkt kurslitteratur» (Mycket liten)
- Det är synd att det utdelade materialet inte riktigt tas till sig, då detta inte på något sätt är obligatoriskt eller ens nödvändigt för att klara kursen.» (Ganska liten)
- Man jobbar ju efter sina egna tankar, men vissa saker om konstruktion, träelement är ju fårn litteratoren» (Ganska liten)
- Har ine fått så mkt litteratur vad jag kan komma på. (Dock var litteraturen från hysbyggnadskursen bra när vi skrev vår tekniska rapport, men det är väl inte det som avses här?)» (Ganska liten)
- Jättebra med häftet om rapportskrivning, då kan man gå in och kolla själv på de områden man tycker är svåra. Bra med sammanflätande ord i det också.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet i samband med litteraturstudien gav mycket mer kunskap än innan.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.52

- Det enda jag kan anmärka på är att det var rätt otydligt om de som hade husbyggnadskursen fick välja kurs att skriva rapport i eller om de var tvugna att ta husbyggnadskursen.» (Mycket bra)
- Effektivt och smidigt skött via PingPong, nya direktiv och info kommer direkt som notifikation om man också har mobil-appen. Precis som det ska vara.» (Mycket bra)
- Pingpong var alltid uppdaterad. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»4 20%
Lagom»7 35%
Hög»5 25%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.25

- Skapade högre arbetsbelastning i andra kurser. Läs husbyggnad. » (Lagom)
- Hög för 1,5 hp. Känns som att vi gjorde ungefär det dubbla på projektarbete produktion och den var 7.5 hp. Där var den i och för sig låg, men ändå. » (Hög)
- Alltså, sjukt irriterande att behöva skriva en rapport i husbyggnation utöver den normala arbetsmängden bara för att uppfylla engelska kraven. Det arbetar mot själva det att vi ska sammanbinda kurserna. I produktionen fick man en uppsats som alla skulle skriva, sen fick man välja att göra den på svenska eller engelska, mycket vettigare!» (Hög)
- Mycket hög för 1,5 hp. Bör dubblas som minst. Orimligt att det är tänkt att man ska skriva CV, rapport, poster, och hålla en presentation - och att detta då ska motsvara bara 40 timmars heltid. Nej.» (För hög)
- Mycket arbete för 1,5 hp» (För hög)
- För 1,5hp är det mycket jobb om man jämför med vad vi gjort i större kurser.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»6 30%

Genomsnitt: 3.7

- Tyvärr mycket få, då antal elever per lärare och med tanke på kursens storlek var detta i princip obefintligt. Man träffade läraren max två gånger allt som allt, varav den sista gången var muntlig slutredovisning.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»13 65%
Hög»4 20%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.3

- Ej för hög rent innehållsmässigt i kursen, utan som sagt omotiverat hög för den låga erhållna högskolepoängen.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Häftet för rapportskrivning. »
- Inget! »
- CV-skrivningen»
- CV-delen är både intressant, lärorik och nyttig inför framtiden.»
- CV och muntliga presentationer t ex posters. »
- alltihop»
- CV-skrivandet var mycket bra, även tillhörande lektion! Presentationerna med kritiken var givande.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommunikationen mellan examinatorer för de kurser där samarbeten sker (exempelvis husbyggnad). Mycket oklarheter kring vad som ska presenteras och på vilket språk. Detta kunder varit mycket tydligare från början.»
- Flytta handledningen eller lägg in en till längre fram i kursen så man kan få respons på större del av rapporten. Förstår inte heller poängen med att skriva engelskarapport på husbyggnadskursen för det vi skriver om (trä) har ingenting med det vi gör i husbyggnaden att göra förutom att materialet är samma så arbetsbördan blir inte mindre. Det är också tråkigt att höra typ samma presentation två gånger (1 gång på engelska och en gång på svenska i de olika kurserna). Plus att om ingen med lite kunskap om trä läser rapporten och det ingår i något betyg i en kurs och den bara är för engelskan då kam vi ju lika gärna skriva om vad som helst. Då var det bättre om man valt produktion (eller väg?) där projektet redovisades en gång för båda lärarna och rapporten används för båda kursernas betyg.»
- Kanske arbeta ut något tydligt system hur engelskan varit koppplade till de andra kurserna. Var en viss förvirring hela tiden.»
- Ta bort engelska kursen!»
- Jag tycker kursen är onödig. Jag har ingen nytta av att hålla en presentation på 15 minuter på engelelska och skriva en rapport. Jag lär mig inte mer engelska av att översätta ord som jag inte har användning av i google translate. Kursen är ett överflödigt stressmoment i en redan överbelastad läsperiod och jag tycker den borde tas bort.»
- Dubblering av antal högskolepoäng som kursen ger.»
- Samarbetet med husbyggnadskursen var väldigt otydligt. Jag tycker att de antingen ska integreras helt eller så ska de vara två fristående kurser. Vi gjorde två presentationer på engelska (en i österrike och en i göteborg), engelska lärarna skulle kunna vara med på dessa och bedöma presentation på engelska. Det som vi gjorde på engelskan nu var inte anknytet till kursen husbyggnad utan det var utöver.»
- Lite mer föreläsningar om hur man bygger sitt språk i text. »
- Ingen aning»
- Tydligare koppling mellan engelskan och de andra projektkurserna. Det var otydligt vad som skulle göras och alla lärare verkade inte ha pratat ihop sig. »
- Ta bort hela paragrafskrivande lektionen, gav ingenting. Även se till att husbyggnationskursen inte ger extrajobb bara för man väljer att göra engelska i den kursen.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Prata ihop med övriga kurser för att slippa alla missförstånd och allt extraarbete»
- MYCKET FÖRVIRRING innan man slutligen förstod hur denna kurs "vävdes samman", som det så fint låter, med övriga projektkurser ex. husbyggnad. Detta måste vara mycket tydligare till nästa år. Också viktigt att lärarna i dessa kurser sätter sig ned och diskuterar sinsemellan hur, vad och när man ska göra uppgiften på engelska eller ej. Detta är på det hela en fin tanke, att slå två flugor i en smäll, och jag gillar upplägget - dock inte utförandet. Se över till nästa gång!»
- Viktigt inslag i utbildningen!»
- Rolig o bra kurs. Inga nackdelar som jag ser.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.75
Beräknat jämförelseindex: 0.43

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från