ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursenkät 2_Byggnadsplanering, LBT101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-24
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
26 svarande

0 0%
2 7%
7 26%
13 50%
4 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
26 svarande

5 21%
3 13%
6 26%
6 26%
3 13%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
26 svarande

4 17%
2 8%
4 17%
7 30%
6 26%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
26 svarande

6 25%
5 20%
7 29%
4 16%
2 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
26 svarande

0 0%
1 3%
3 11%
6 23%
16 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
26 svarande

0 0%
0 0%
1 3%
11 42%
14 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- samtliga delar»
- Projektarbetena, rundvandringen ute på Lindholmen»
- De två projekten med ett bostadshus och flerbostadshus. Övningstillfällena och att inlämningarna sker gruppvis. »
- ritövningarna »
- "Projekten"»
- Projektuppgifterna men de måste varieras mer för att uppfylla kursmål. Projektet handlade enbart om tillgänglighets anpassning och inget annat berördes. Att helt förbise så viktiga områden som energi, brand och hållbarhetsfrågor gör att en sådan kurs är omodern och är inte i närheten av så viktig som den kunnat vara.»
- Projektarbeterna»
- Projekten med planerande och ritande av husen, de innehåller många bra moment och saker som är bra att tänka på.»
- Byggloven»
- De intressant föreläsningarna»

3. Saknade du något i kursen?

- raka direktiv!»
- Nej»
- Flera övningstillfällen (alternativt längre pass) Mer poäng för kursen? 7,5 HP kändes inte tillräckligt i jämförelse med de arbetstimmar som krävdes. Två projekt och en tentamen gav en för stor arbetsbelastning! Förtydliga projektuppgifterna om VILKA mått som verkligen gäller, eftersom BBR och Svensk standard anger olika mått i vissa fall. Använd kurshemsidan? De kompendier som delades ut som, dessutom, krävdes för att klara tentan BORDE ha varit tillgängliga där.»
- Material på kurshemsidan»
- Miljöaspekter. Det finns många sätt att planera en byggnad ur ett energiperspektiv, m h a solinstrålning t ex. Jag kan också tänka mig att man får dimensionera väggarna på egen hand så att man får se vilken effekt en tjockare isolering har på planlösningen. »
- Nej»
- Avsnitten om brand, energieffektivisering, nya PBL, allt som rörde hållbarhetsfrågor som var ett av kursmålen. En examination som inte var ett fullkomligt slöseri med tid.»
- Ja allt om bla brandsäkerhet nämndes inte det ända som togs upp var handikappsanpassning. Att lärarna var helt ovetande om hur Cad fungerade och vid flera tillfällen sa helt olika saker angående regler mm.»
- Ett bättre sammarbete mellan alla som hade hand om kuren. Det var svårt att få bra svar på sina frågor.»
- Hade varit väldigt bra om det låg ute mer föreläsningsmaterial på kurshemsidan. Var man sjuk en föreläsning hade man knappt någon chans att lära sig det (för det var inte många som hann anteckna - Claes tog bort overheadpapprena alldeles för fort).»
- Att kunna komma åt presentationer på kurshemsidan. Bara overhead-presentationer. Bra att ha allt material från föreläsningar och inte bara anteckningar.»
- Entydlighet! Man fick ofta olika besked eller svar beroende på vem man frågade.»
- Nej»
- Kursen var förvirrande och målen var väldigt vaga. Tentamensgränser fanns inte. Uppdateringar och information på internet existarade knappt alls och i allmänhet verkade det inte som examinatorerna tog kursen på allvar. Dåligt! »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Eventuellt tentan, kändes väldigt överflödig och den var på väldigt låg nivå! Mycket gymnasieupplägg över den...»
- Föreläsningarna bör inte vara så subjektiva som de är.»
- Tentamen kändes inte rimlig. Hade räckt med att kunskaperna testades i arbetena som lämnades in (det är väll verklighetsbaserad tillämpning som kursen ska lära ut?)!»
- Tentan borde fokusera mer på generella kunskaper om hur BBR och svensk standard används och mindre på t ex "mått på köksbänk för 2 personer."»
- Övnigsledarna var inte överens med varandra innan kursen började om vad som skulle gälla, detta skapade förvirring bland eleverna och gjorde uppgiften onödigt svår.»
- gamla byggnormer ej angelägna för oss idag, iaf framgick det ej. »
- Tentan var ett skämt och borde tas bort. Spretigt formulerade frågor och helt onödig i en sådan liten kurs. Lite av ett lågvatten märke hittills i hur dåligt en tenta får skrivas. Att dessutom ha godtyckliga betyg på en inlämningsuppgift känns väldigt oseriöst. På en sådan uppgift bör endast G eller IG ges. Att kursansvarig dessutom uppmuntrar till att "göra något som examinator gillar" gör hela händelsen ordentligt vidrig.»
- Förminska den låt båda uppgifterna få göras i CAD och ta bort tentan. Eftersom regler ändras och kan alltid slås upp i en bok tentan är med andra ord helt meningslös och dåligt gjord! »
- Kursen är för liten för att ha två stora projekt och en tenta. Ett förslag är att minska tentan till en dugga med historia och hustyper. Eller ge kursen fler hp.»
- Kan inte komma på något.»
- Nej»
- Assistenterna som gjorde allting otydligt och rörigt. Mycket var oklart kring rituppgifterna och betygen.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- otydliga direktiv ifrån de arkitekter som skulle samverka med claes föreläsningar. mycket tvedydigt!»
- Lärde mig mest vid arbetet med projektuppgifterna. Föreläsningarna var en "bra" uppstart/tankeställare. »
- Möjligheten att få hjälp och svar på frågor var väldigt begränsad.»
- lägg tentan före ritprojekten så vet man allt när man skall rita.»
- Kritiken på projekten behöver ges mer tid än tio minuter om de verkligen ska vara givande.»
- Jag skulle vilja till arkitekterna och vår föreläsare sammarbetade! De lärde ut olika saker och man visste inte vem man skulle rätta sig efter. Det hela slutade med att vi lyssnade på arkitekterna då det visade sig att de var de som skulle sätta betygen på byggloven..»

Att få hjälp och svar på frågor
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 13%
Lärorikt»13 56%
Mindre lärorikt»7 30%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.17

Föreläsningar
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 20%
Lärorikt»14 56%
Mindre lärorikt»6 24%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.04

Övningar
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 50%
Lärorikt»11 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 79%
Lärorikt»4 16%
Mindre lärorikt»1 4%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.25

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»4 40%
Mindre lärorikt»5 50%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.4

Laborationer
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»24

Genomsnitt: 0

Studiebesök
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»8 36%
Mindre lärorikt»12 54%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.45

Gästföreläsare
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 70%
Mindre lärorikt»3 30%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.3

Kurslitteratur
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 52%
Lärorikt»10 43%
Mindre lärorikt»1 4%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.52

Självverksamhet
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 44%
Lärorikt»8 44%
Mindre lärorikt»2 11%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.66

Tentamen
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»16 64%
Mindre lärorikt»8 32%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.28

Tillfällen för kritik (feedback)
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»9 42%
Mindre lärorikt»10 47%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.38

Annat
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.63


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från