ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp3åk2: IAR087 - Industriell verksamhetsutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-13 - 2009-03-30
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

77 svarande

Högst 15 timmar»17 22%
Cirka 20 timmar»20 25%
Cirka 25 timmar»22 28%
Cirka 30 timmar»9 11%
Minst 35 timmar»9 11%

Genomsnitt: 2.64

- varierande» (?)
- Aldeles för lite föreläsningar, speciellt i början» (Cirka 20 timmar)
- Helt omöjligt att svara på» (Cirka 20 timmar)
- Caset tog mycket tid, men var också nyttigt.» (Cirka 25 timmar)
- caset tog väldigt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Mycket jobb med caset alltså» (Cirka 30 timmar)
- Har lagt mycket tid på caset» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

78 svarande

0%»1 1%
25%»4 5%
50%»6 7%
75%»23 29%
100%»44 56%

Genomsnitt: 4.34

- Frågestunderna för caset var slöseri med tid. Det verkade inte som om Magnus Persson själv läst igenom själva praktikfallet. Ytterst få frågor fick några konkreta svar, oftast svarade han "gör rimliga antaganden" och började bläddra i praktikfallet för att hitta något svar där.» (75%)
- Sjuk en vecka, annars deltog jag i allt» (75%)
- missat en föreläsning pga begravning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 32%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 30%

Genomsnitt: 2.6

- Målen sätts upp tydligt men verkar enklare än dom är att uppnå, vilket kan ge en falsk bild av dem.» (Målen är svåra att förstå)
- man kan ta upp exempel på stora områden/tentafrågor i målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- För långt kurspm, borde vara mer koncist och kort och konkret. Målen med casearbetet har uppenbarligen fallerat totalt någonstans eftersom majoriteten av klassen knappt fick hälften av poängen på det. Tydligen var det likadant förra året. Urusel informationsteknik från magnus och handledarnas sida.. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att de flesta lektionerna sammankopplades med betygskriterierna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»49 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.96

- Eftersom jag inte läst målen kan inte utala mig i denna fråga» (?)
- har som sagt inte sett de» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jämfört med vad man tror att dom innebär är målen för högt satta.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Praktikfallet reflekterade väl kursens målsättningar

66 svarande

Håller inte alls med»5 7%
Håller inte med delvis»7 10%
Instämmer bra delvis»21 31%
Instämmer helt»33 50%

Genomsnitt: 3.24

- Praktikfallet var dåligt uppstyrt. Handledningen vi fick stämde inte överens med hur poängsättningen på praktikfallet gjordes. Det sas att en sak var oviktig och sedan var den plötsligt inte det längre. Dessutom är min uppfattning att poängsättningen på praktikfallet var slarvig. Vissa kommentarer fick det att framstå som om poängsättaren inte hade läst igenom caset ordentligt utan bara hoppat lite bland sidorna.» (Håller inte alls med)
- Kasst upplägg, gör ett case som du inte har en aning om hur. dålig handledning. Varför orkar inte handläggarna ens läsa igenom ett utkast till arbetet, riktigt dåligt!» (Håller inte alls med)
- Målen för praktikfallen har varit mycket otydliga och varken magnus eller handledarna har tryckt tillräckligt på vad som är det viktiga. DEt låga snittresultatet kan ju inte ses som något annat än ett stort misslyckande för dem! jag hade ärligt talat skämts över de urusla resultaten om jag var i deras ställe, det måste ju betyda att man har varit en mycket dålig undervisare och handledare. » (Håller inte alls med)
- Katastrofal handlednining, Kan lika gärna vara utan när inte handledaren ens har tid att läsa igenom vad man producerat.» (Håller inte med delvis)
- Det var svårt att veta vad man skulle göra och vad själva målet var. Börja med föreläsningar tidigare och beskriv caset bättre och mer ingående nästa gång» (Håller inte med delvis)
- Beräkningar som skulle göras i praktikfallet gick inte kurlitteraturen eller föreläsare igenom.» (Håller inte med delvis)
- Praktikfallet gav en god inblick av vad verksamhetsutveckling är. Handledningen av caset var dock mycket bristfällig. Man fick ingen direkt feedback på sitt arbete under hela kursen, vilket gjorde att poäng drogs för sådant som inte var relevant för kursen, språk, upplägg mm. Detta kändes jätte tråkig med tanke på hur mycket tid vi la ner. Om man inte får någon feedback på det man skriver finns det ju inga möjligheter att utveckla sitt rapportskrivande. Om de vill vara hårdare på poängsättningen får de hålla sig till fakta innehållet!» (Håller inte med delvis)
- För mycket koncentration på kurskompendiet och andra källor ratas.» (Instämmer bra delvis)
- snål poängsättning» (Instämmer bra delvis)
- Praktikfallet var bra och nyttigt. Fick dock i princip ingen handledning alls då doktoranderna dels glömde bort vårt första möte, dels inte hörde av sig vid frånvaro pga sjukdom. Respektlöst!» (Instämmer helt)
- Jo det gjorde den. Men stor frustration uppstod efter rättning då många grupper inte förstod att räkningar på cykeltider, kapitalbindning,återbetalningstider osv behövdes som beslutsunderlag. Tycker detta bör framgå tydligare nästa år. » (Instämmer helt)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

69 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»30 43%
Ja, i hög grad»36 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.52

- Tentan var egentligen ett enda stort glosförhör helt utan möjlighet till egna reflektioner och krävde definitivt inte att man förstod någonting överhuvudtaget. Tycker detta var jättedåligt! En högstadieelev skulle klarat tentan om han bara fick en dag på sig att lära sig några listor utantill... » (Nej, inte alls)
- Mycket specifika frågor på små textavsnitt i kompendiet och kursboken. En hel del "papegojkunskap", inte särskilt mycket allmän förståelse krävdes.» (I viss utsträckning)
- Lite för mycket "vad står på sidan 44 i boken"-frågor. Borde testa mera övergripande förståelse och FÖRMÅGA ATT KOPPLA SAMMAN TEORIER. Den typen av frågor, som nämns ovan, är lite för mycket högstadieklass på.» (I viss utsträckning)
- Med en så typad tenta kan man ju lyckas att få en 5:a utan att lägga ner speciellt mycket tid. » (I viss utsträckning)
- trist upplägg i kursen, det var bara att lära sig punktlistor, behövde egentligen ingen riktig förstelse, det enda riktiga man lärde sig var det man själv presetarade i caset» (I viss utsträckning)
- För mycket rabbel kunskap, kändes som det mer handlade om att komma ihåg vilka punkter som ingick i varge område än att faktiskt kunna förstå och tillämpa teorin» (I viss utsträckning)
- Examniationen i form av tenta hade väldigt lite fokus på förståelse för ämnet utan fokuserar istället på detaljkunskaper som egentligen är ovesäntliga i framtiden. Sju veckors förståelseinläsning gjorde inte mycket för tentaresultatet, däremot listorna över vad som ingick i olika saker dagen före tentan.» (I viss utsträckning)
- Kunde varit lite mer gällande motivation och de psykologiska aspekterna överhuvudtaget, men antar det är svårt att få med allting på en 4-timmars tentamen.» (I viss utsträckning)
- Svårt och veta målen då det knappt var några föreläsningar» (I viss utsträckning)
- Examen kändes extremt simpel. Den testade inte min kunskap om att applicera ämnet utan bad mig rabbla punktlistor och förklara punkterna. » (I viss utsträckning)
- Bra tenta. Det är dock lite besynnerligt att ett avsnitt (lean inom sjukvården) som under föreläsningen benämndes "detta är överkurs, jag går bara igenom detta för det är detta jag doktorerar om" hamnade på tentan... » (Ja, i hög grad)
- Kommer inte ihåg frågorna.. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Magnus Persson gjorde ett bra jobb

76 svarande

Håller inte alls med»8 10%
Håller inte med delvis»20 26%
Instämmer bra delvis»36 47%
Instämmer helt»12 15%

Genomsnitt: 2.68

- vet ej» (?)
- Magnus känns oengagerad vilket leder till att undevisning blir tråkig och seg. Jag upplever inte heller att han har kunnat svara på de frågor som tagits upp i klassen.» (Håller inte alls med)
- Magnus Persson gjorde väldigt bra PowerPoint-slides till varje föreläsning, föredömliga faktiskt. Det enda problemet var att han inte sa speciellt mycket mer än vad som stod på dem. I uppgiftsbeskrivningen i praktikfallet stod det att man skulle börja med att läsa igenom praktikfallet flera gånger, det verkade inte som om Magnus har gjort det.» (Håller inte alls med)
- gav ALDRIG några klara svar på frågor» (Håller inte alls med)
- sa inte ett ord som inte stod på slidcen, allt taget från kurslitteraturen rakt av» (Håller inte alls med)
- För få föreläsningar, inte uppstyrt. På storgruppshandledningarna verkade det inte som hans ens läst caset.» (Håller inte alls med)
- Se övriga svar, urusel handledning och mycket okonkret information om mål och innehåll i praktikfallet. Mycket passiv handledare som är jättetråkig att lyssna på. Stor brist på engagemang för sitt arbete för det är inte mycket själ i undervisningen. » (Håller inte alls med)
- Han saknar engagemang och håller i föreläsningar som går något otroligt långsamt » (Håller inte med delvis)
- tråkigt upplägg av kursen, inget engagemang från hans sida» (Håller inte med delvis)
- Monoton undervisning» (Håller inte med delvis)
- Han hade lite svårt at engagera folk på sina föreläsningar» (Håller inte med delvis)
- Verka oengagerad» (Håller inte med delvis)
- kändes ibland lite oengagerad och hade inte koll på allt» (Håller inte med delvis)
- Ett felfritt framförande rent sakligt, men engagemanget lyste med sin frånvaro. Kunskap är inte allt när man föreläser, man måste gilla det och få eleverna att gilla det också. Case-frågestunderna var helt botten, alla medverkande föreläsare läste direkt ur sina papper utan att ha en aning om caset sedan innan. Mycket dåligt på den punkten, skärpning!!» (Instämmer bra delvis)
- Kunde försöka vara mer engagerad under föreläsningarna, det kändes tyvärr som om han bara läste av sina egena presentationsbilder och sa ingen mer där ut över. Detta gjorde att det ibland inte kändes jätte meningsfullt att vara där tyvärr» (Instämmer bra delvis)
- Föreläsningarna kunde ha varit bättre och han kunde visat ett lite större engagemang. » (Instämmer bra delvis)
- verkade ganska oengagerad» (Instämmer bra delvis)
- Upplägget på kursen med och viktiningen mellan case och undervisning var bra. Själva föresäsningarna kunde dock gjorts betydligt intressantare genom att Magnus själv visar ett större engagemang och utstrålning» (Instämmer bra delvis)
- allmänt långsam och mycket upprepningar. använd mer tid till handledning av case istället för att ha flera föreläsningar angående samma saker» (Instämmer bra delvis)
- ämnet var jätte intressant och han tog upp relevanta delar.» (Instämmer bra delvis)
- Det var en rak fråga :)» (Instämmer helt)

8. Företagsspelet - Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb

72 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»3 4%
Instämmer bra delvis»21 29%
Instämmer helt»47 65%

Genomsnitt: 3.58

- var inte med» (?)
- var inte med» (?)
- deltog ej» (Håller inte alls med)
- mer feedback om varför det blev som det blev med de olika gruppernas resultat, varför de som var bäst lyckades tex.» (Håller inte med delvis)
- Handledningarna» (Håller inte med delvis)
- Det var en bra grej att prova på, fler sådana tillfällen! Man lär känna sina klasskamrater med!» (Instämmer bra delvis)
- Varför lägga spelet så tigigt, tror man skulle lära sig mer om man har lite bakgrundskunskap» (Instämmer bra delvis)
- Mkt bra med företagsspel, fortsätt med det.» (Instämmer bra delvis)
- Företagsspelet var den del av magnus undervisning som gav mest. Det var faktiskt riktigt bra. » (Instämmer bra delvis)
- Igen: felfritt framförande, obefintligt engagemang. Sedan var tiden alldeles för knapp för att få ut något av det. » (Instämmer helt)
- Mkt bra del i kursen» (Instämmer helt)
- Företgasspelet var bra. » (Instämmer helt)
- Mycket roligt och nyttigt att få prova på hur det kan vara att jobba i en producerande fabrik. Under praktikfallet hade vi stor nytta av erfarenheterna från spelet.» (Instämmer helt)
- Mycket rolig idé!» (Instämmer helt)
- Företagsspelet var bra och utvecklande då man fick en inblick i problem som kan uppkomma vid produktion.» (Instämmer helt)
- jätte kul och lärorikt inslag! » (Instämmer helt)
- Detta var en mycket bra övning som på ett tydligt, roligt sätt visade problem i produktionssystem.» (Instämmer helt)
- Roligt» (Instämmer helt)
- Företagsspelet var väldigt bra!» (Instämmer helt)
- Vad krävs egentligen av MP mf.fl. i detta moment?» (Instämmer helt)
- Väldigt bra! Förmodligen det vettigaste momentet i någon ekonomikurs hittils.» (Instämmer helt)
- det var kul!» (Instämmer helt)

9. Jan Lindér gjorde ett bra jobb (föreläsning om Arbetsmotivation)

72 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»6 8%
Instämmer bra delvis»35 48%
Instämmer helt»30 41%

Genomsnitt: 3.3

- var inte där» (?)
- kommer inte ihåg» (?)
- Det han pratade om var intressant, men det känns som han hade tagit sin retorikkurs lite för långt vilket gjorde att innehållet blev lite ostrukturerat.» (Instämmer bra delvis)
- Lämnade inga stora intryck.» (Instämmer bra delvis)
- Jan Lindérs föreläsning var riktigt bra! » (Instämmer helt)

10. Ida Gremyr gjorde ett bra jobb (föreläsning om Kvalitetsutveckling)

70 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»8 11%
Instämmer bra delvis»43 61%
Instämmer helt»19 27%

Genomsnitt: 3.15

- Närvarade ej» (?)
- missade denna föreläsning» (?)
- kommer inte ihåg» (?)
- Föreläsningen var ok men det kändes som om TQM inte utgjorde någon stor del av kursen» (Håller inte med delvis)
- var ej där» (Instämmer bra delvis)

11. Torbjörn Jacobsson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Lean Production)

63 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»3 4%
Instämmer bra delvis»35 55%
Instämmer helt»25 39%

Genomsnitt: 3.34

- närvarade ej» (?)
- var ej där» (?)
- vet inte» (?)
- Torbjörn hade en bra föreläsning om Lean» (Instämmer bra delvis)
- lite jobbiga slides - repetetiva» (Instämmer bra delvis)
- Väldig bra föreläsning, antagligen den bästa vi hade. han verkade engagerad och insatt och verkade som han hade kul» (Instämmer helt)

12. Dan Paulin gjorde ett bra jobb (föreläsning om Gruppdynamik)

71 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»6 8%
Instämmer bra delvis»27 38%
Instämmer helt»37 52%

Genomsnitt: 3.4

- missade denna.» (?)
- vet inte» (?)
- Jättetråkiga och intetsägande slides.. » (Håller inte alls med)
- Dan vbehöver vara mer ödmjuk och inte förolämpa elever framför hela klassen» (Håller inte med delvis)
- Långrandigt så det blev tråkigt» (Håller inte med delvis)
- Delar av föreläsningen gick på tomgång.» (Instämmer bra delvis)
- Mycket bra och verkligen med engagemang. Åke Fäldt-klass på den föreläsningen (vilket skall ses som en stor komplimang)» (Instämmer helt)
- Mycket bra föreläsning!» (Instämmer helt)
- Lysande föreläsningar om ett intressant ämne» (Instämmer helt)
- Märks att han vet vad han pratar om.» (Instämmer helt)
- Inspirerande» (Instämmer helt)

13. Pia Anhede gjorde ett bra jobb (föreläsning om Förändringsledning)

71 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»9 12%
Instämmer bra delvis»37 52%
Instämmer helt»24 33%

Genomsnitt: 3.18

- kommer inte ihåg» (?)
- Jag kommer inte ihåg något av föreläsningen vilket inte ger den så bra betyg.» (Håller inte med delvis)
- Målet med denna föreläsning skulle kunna göras tydligare inför nästa år. Pia talade mkt om Lean, vilket även Thorbjörn gjorde. Jag tycker fokus borde ha legat på just förändringsledning. Nu blev det ungefär som en repetition av det Thorbjörn sade. Många powerpointbilder som Pia hade med hade hade Torbjörn redan tagit upp. » (Håller inte med delvis)
- Trist, samma som torbjörn» (Instämmer bra delvis)
- Intressant» (Instämmer helt)

14. Arbetet med praktikfallet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

75 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»5 6%
Instämmer bra delvis»17 22%
Instämmer helt»52 69%

Genomsnitt: 3.6

- Katastrofal handlednining, Kan lika gärna vara utan när inte handledaren ens har tid att läsa igenom vad man producerat.» (Håller inte med delvis)
- Det skulle varit mer givande om det varit en dugga i mitten av kursen istället för tenta och inlämning av case lite senare. På så sätt har man nog bättre möjligheter för att få bra kunskap från litteraturen och använda det genom hela caset. Vidare var de "handledningstillfällen" vi var på ett skämt. Att de inte ens kan läsa igenom innan man träffas. » (Instämmer bra delvis)
- Caset gav mycket bra insikt.» (Instämmer helt)
- Bläck var ett mycket bra sätt att se de problem som ett företag kan ha. MEN det kändes för extremt och med de 6000 orden var det svårt att få någon röd tråd genom rapporten.» (Instämmer helt)
- Men det var oklart vad som skulle skrivas i de 6000 orden, svårt att få klara bexked om vad som var viktigt eller inte.» (Instämmer helt)
- som tidigare sagts så var poängsättningen på tok för snål.» (Instämmer helt)
- Mycket bra praktikfall som tog mycket tid, men också gav mycket insikt om ämnet.» (Instämmer helt)
- Men borde vara värt mer poäng än tentamen. Då det tar mer tid och gör att man lär sig mer än tesen.» (Instämmer helt)
- Hade velat ha mer handledning» (Instämmer helt)
- Se komentar 5» (Instämmer helt)

15. Företagsspelet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

74 svarande

Håller inte alls med»2 2%
Håller inte med delvis»6 8%
Instämmer bra delvis»37 50%
Instämmer helt»29 39%

Genomsnitt: 3.25

- ej deltagit» (Håller inte alls med)
- Borde varit längre» (Håller inte med delvis)
- Lite svårt att få ut något av det» (Håller inte med delvis)
- Det var ju kul, men jag vet inte riktigt vad det är meningen att jag skulle ha lärt mig? Att det är svårt att åtgärda kvalitetsbrister sent i en process när man inte har koll på steget före? Att förändringar kan leda till förbättrningar?» (Håller inte med delvis)
- För tidigt laggt i kursen» (Håller inte med delvis)
- Bra på att visa problem.» (Instämmer bra delvis)
- Det var jättebra» (Instämmer helt)

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»10 12%
Ganska liten»27 35%
Ganska stor»33 42%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.48

- Fanns ju i princip ingen undervisning» (Mycket liten)
- Har missat en del föreläsningar men däremot har slidsen från föreläsningarna varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- var för få föreläsningar» (Ganska liten)
- har läst in det mesta själv» (Ganska liten)
- Tycker förälsningarna har varit lite för otydliga i sin struktur. känns som om man "hoppade" mellan olika delar av verksamhetsutvecklingen och samtidigt inte förstod vart man var på väg. Tydligare visa på viken föreläsning som kommer ge en grund till vilken nästföljande osv.» (Ganska liten)
- Bygger nästan bara på kompendiet och eftersom jag ofta skumläser i förväg kändes föreläsningarna till stor del bara upprepande» (Ganska liten)
- Tycker föreläsningarna varit långsamma och att föreläsaren i flera fall varit ganska oengagerade (kan ha fel men så har känslan varit)...Däremot har föreläsningsanteckningarna varit väldigt bra och användbara.» (Ganska stor)
- men jag tycker det var alldeles för få föreläsningar» (Ganska stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»34 43%
Mycket stor»38 48%

Genomsnitt: 3.39

- Lyckades nog få 5:a utan att ha läst boken eller kompendiet. Just för att tentorna är så typade! » (Mycket liten)
- läst sammanfattningar» (Ganska liten)
- Dock är det löjligt att få så mycket direkta faktafrågor på tentan. Jag hade inga direkta problem med dom, men vad testar det? Inte förståelse direkt...» (Ganska stor)
- kompendiet kändes vassare än boken.» (Ganska stor)
- Bra under praktikfallet men använde den inte så mycket inför tentan...» (Ganska stor)
- rubenowitz var onödig» (Ganska stor)
- Har läst såväl bok som kopendie som slides, men hade nog mäst nytta av slidsen. I och med att tentorna är väldigt typade är det lätt att "plugga för att få hög poäng på tentan" - utan att läsa så mkt litteratur. Samtidigt testade tentan det som var relevant för kursen så är ju egentligen inte så mkt att klaga på.» (Ganska stor)
- Både kompendiet och boken kände vettiga. Men i momentet rörande lean kändes det inte som om det fanns någon form av kritik, bara fördelar.» (Mycket stor)
- Kompendiet var väldigt bra.» (Mycket stor)
- har haft väldigt stor hjälp speciellt av kompendiet men boken var väldigt intressant även om det kändes som om den inte var lika nödvändig för kursen.» (Mycket stor)
- Det bästa och mest befogade kurskompendiet som vi någonsin haft i en kurs, mycket bra! Boken har jag inte läst. Jag köper sällan all litteratur eftersom den oftast är skräp. Dock har många sagt att även rubenowitz bok är ovanligt bra. » (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»24 31%
Mycket bra»50 64%

Genomsnitt: 3.61

- Kan bli bättre genom att lägga ut alla slides i kursens början så att man kan vara välförberedd på lektionerna. De usla skrivarna på den här skolan gör att det inte räcker att sätta sig och skriva ut rasten innan utan måste ha betydligt bättre framförhållning eftersom de bara fungerar i ca 20 procent av fallen. » (Ganska bra)
- Dock är det underkänt att lägga ut pdf-blad med tre slides per A4 och förttryckta rader till text bredvid. LÅT ELEVERNA SJÄLVA VÄLJA HUR DOM VILL HA SINA SLIDES. En slide per sida i ett pdf-dokument borde ses som standard!!!» (Mycket bra)
- föreläsningsanteckningar har varit ute i god tid» (Mycket bra)
- Jättebra att få slides innan föreläsningarna!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»9 11%
Ganska dåliga»17 22%
Ganska bra»31 40%
Mycket bra»9 11%
Har ej sökt hjälp»11 14%

Genomsnitt: 2.94

- Det har varit svårt att få svar på frågorna eftersom svaren har varit vaga och mycket okonkreta.» (Mycket dåliga)
- Totalt värdelös hantering av praktikfallet! Att inte få någon feedback på skrivet material är bra stenålder! Hur mycket resurser kan det krävas? dåligt!» (Mycket dåliga)
- På de schemalagda frågestunderna fick du reda på att du skulle göra rimliga antaganden. Av de 30 minuter vi skulle ha med doktoranderna fick vi ca 7, vilka inte gav så mycket heller. » (Mycket dåliga)
- bristfällig handledning, vi nekades möjlighet att förstudera arbetena vilket andra föreläsare som tex hans löfsten har som standard. Hur ska man annars veta vad som är rätt och fel. Och upenbarligen hade ju många mycket fel eftersom resultaten var så dåliga. » (Mycket dåliga)
- Inget fel på handledaran personligen men jag undrar vad för slags frågor skulle man ha ställt för att få ett rakt svar. » (Ganska dåliga)
- Om man frågade något fick man alltid som första svar "gör rimliga antaganden", inte direkt förtroendeingivande. Dock duktiga handledare (när dom la manken till och faktiskt funderade fram ett svar)» (Ganska dåliga)
- luddiga svar» (Ganska dåliga)
- Behövs ner handledningstillfällen för caset» (Ganska dåliga)
- Tycker svaren var ganska flummiga: Ja så går att göra eller så kan man göra tvärt om... Det kan vara såhär... osv» (Ganska dåliga)
- Det var inte bra att man bara hade tillfälle till två handledningar som dessutom inte gav svar på något konkret. Det enda konkreta vi fick visade sig sedan ge avdrag på arbetet.» (Ganska dåliga)
- Fanns många tillfällen, men var svårt (eller omöjligt) att få ett rakt svar.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få feedback på arbetet.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra att få skicka in skriftliga underlag till arbetet för granskning.» (Ganska bra)
- Jag tycker det hade varit bra om man hade kunnat få skicka in caset så att handledarna läste igenom det för att se så att man var på rätt väg. Framförallt eftersom beskrivningen av casets upplägg var ytterst sparsam, något som kan göras bättre. » (Ganska bra)
- Men storgruppshandledning är för mig meninglöst då det inte ger feedback och utvecklngsmöjlihgeter utifrn mina och gruppens förutsättningar» (Ganska bra)
- lite dumt att man inte kunde lämna in utkast till handledarna, känns som att man kunnat fixa många av de småfel i caset då.» (Ganska bra)
- Hade hjälpt om man hade fått lämna in en del av arbetet innan för granskning.» (Ganska bra)
- Möjligheterna var bra, däremot gav svaren väldigt lite vägledning.» (Ganska bra)

20. Björn Söderberg gjorde ett bra jobb (handledare)

53 svarande

Håller inte alls med»10 18%
Håller inte med delvis»14 26%
Instämmer bra delvis»18 33%
Instämmer helt»11 20%

Genomsnitt: 2.56

- Hade honom ej» (?)
- Hade bara 2 tillfällen varav han var sjuk vid ett så kan inte riktigt utla mig om det» (?)
- antagligen» (?)
- Jag håller inte alls med men det är bara för att vår grupp fick ett så dåligt resultat på caset. Vad gäller rättningen har det inte påpekats vad som saknas utan mer att någonting är fel. Jag tycker också att beskrivningen av caset var för dåligt eftersom flertalet av de punkter som poängterades i vårt case enkelt skulle undvikt om vi hade vetat att vi inte skulle gjort på ett visst sätt! En genomläsning av casen av handledarna vore bra för att se att grupperna har förstått uppgiften rätt. » (Håller inte alls med)
- Handledningen har varit obefintlig, de har knappt svarat på frågor. Även rättningen på caset var mycket märklig då vi under handleningarna fått tummen upp för saker som vi sedan fick minuspoäng för i rättningen.» (Håller inte alls med)
- Jag och många studenter med mig anser att det har givits för dålig specifikation på exakt vad praktikfallet skulle innehålla för att handledarna ska bli nöjda. Många grupper har fått en dålig poäng på praktikfallet, en mycket sämre än vad genomsnittet för dessa grupper varit i andra kurser. Detta är märkligt då jag inte tror att de har blivit sämre inför denna kursen som jag dessutom tyckte var en väldigt intressant kurs. Gruppen lade ner väldigt mycket arbete på praktikfallet och var nöjda med. På handledningen har attityden varit ganska loj och ointresserad och det har varit svårt att få förklarat för sig exakt vad som handledaren i fråga tycker ska vara med i arbetet. Detta var uppenbarligen inte på samma sätt som tidigare arbeteten varpå en förklaring på vad som var väntat skulle ha varit på sin plats.» (Håller inte alls med)
- gav ALDRIG några klara svar på frågor, ingen möjlighet att läsa igenom arbetet.» (Håller inte alls med)
- Handledare är en felaktig benämning på det jobb Björn gjorde. Vid det enda handledningstillfälle satt Björn och gäspade och visade noll engagemang. Tryckte sedan på helt andra saker i Casebedömningen än vad kursen handlade om. Fokuserade på struktur och "glömde" innehåll. Detta utan att förvarna om att en sådan bedömning skulle göras. Det kunde kanske ha gjorts mellan gäspningarna...» (Håller inte alls med)
- Jag hade inte haft något emot björn om det inte vore för att han gav oss vägledning som inte alls stämde överens med hur poängsättningen sedan gjordes. Dessutom var både han och Magnus ganska osympatiska under redovisningen, men det kanske var meningen.» (Håller inte alls med)
- Inte alls bra, satt mest och mumlande under handleningen, varför orkas det inte med att läsa igenom casen? Kändes inte jätte engagerade. Undrar även varför de inte kan stå upp för sin rättning i en diskussion utan endast skiftligen?» (Håller inte alls med)
- men det beror troligtvis på de instruktioner han har fått av magnus. Kan inte påstå att det var mycket till handledning» (Håller inte alls med)
- värdelös handledare som inte har uttryckt alls vad han efterfrågar och vad som är det viktiga. Mycket litet engagemanginför kursen från hans sida. Snål med handledning. DEt har resulterat att vi skrivit arbetena felaktigt och lärt oss skriva fel istället för att få det korrigerat under kursens gång. Det är ju till och med det de föreläser om: Nollfel, att göra rätt från början och att inte kontrollera för att kassera utan istället förebygga fel vid källan! Björn är ett praktexempel på hur man inte tillämpar lean production. » (Håller inte alls med)
- ingen uppfattning» (Håller inte med delvis)
- de måste vara mer specifika om vad de vill ha med i arbetet, säger man något ska man stå för det och samtidigt ge alla samma förutsättningar. man ska inte komma och klaga på vissa delar av arbetet då vi gjort exakt som vi blev tillsagda under handledningen!» (Håller inte med delvis)
- Vi är mycket skeptiska till rättningen av caset.» (Håller inte med delvis)
- handledningarna med caset var ett skämt. första tillfället fick vi bara 5 minuters handledning och vid andra tillfället meddelade inte björn att han var sjuk. » (Håller inte med delvis)
- Tyckte inte att vi fick tillräckligt bra poäng på caset. De flesta fick betydligt sämre än vad de är vana vid. Grupper fick mycket kritik på saker som man inte visste, vilket tyder på att instruktionerna varit för bristfälliga» (Håller inte med delvis)
- Inte helt nöjd med hans rättning av vårt arbete, några kommentarer var högst oklara. Om ni nu hade en så klar bild av vad ni ville få ut av arbetet och vi, lksom många andra, träffade så fel trots att vi la ner mycket tid kanske ni borde vara lite klarare i era direktiv eller åtminstone på handledningstiden.» (Instämmer bra delvis)
- Inte haft honom» (Instämmer bra delvis)

21. Ludvig Alfredson gjorde ett bra jobb (handledare)

62 svarande

Håller inte alls med»4 6%
Håller inte med delvis»11 17%
Instämmer bra delvis»25 40%
Instämmer helt»22 35%

Genomsnitt: 3.04

- kan inte lämna ngn kommentar eftersom jag inte hade han som handledare.» (?)
- antagligen» (?)
- Hans tänk är ju helt fel. Istället för att ge tips på vad man gör fel så vill han i princip inte ge några tips alls! Vad är meningen med det? Att vi efter arbetet är slut inte ska få reda på vad vi gjort för fel genom att titta på poängen? vad är meningen med det? det är väl bättre att förebygga fel? Det är ju inte så att vi kommer att göra om caset... Men vissa handledare ka´,nske har mycket att göra, speciellt när de inte har åsikter om arbetena eftersom de inte har läst skiten. löjligt rent ut sagt» (Håller inte alls med)
- Inte alls bra, satt mest och mumlande under handleningen, varför orkas det inte med att läsa igenom casen? Kändes inte jätte engagerade. Undrar även varför de inte kan stå upp för sin rättning i en diskussion utan endast skiftligen?» (Håller inte alls med)
- Vid frågor om vissa specifika delar av fallet gav han svar som han vid rättningen verkar ha förträngt fullständigt. Mycket besvärande. Ett exempel av flera var utsagan att balansen mellan nytt förslag och nuvarande problem inte säkert kunde bli jämn. Detta gav senare poängavdrag vid rättningen. Jag känner vidare att om fem personer hört samma sak är snarare mycket tveksamma formuleringar än ett tolkningsfel hos åhörarna.» (Håller inte med delvis)
- undvek att svara på frågor. Fick inte något ut av handledningen. På tok för snål poängsättning» (Håller inte med delvis)
- Handledningen gav inget konkret alls.» (Håller inte med delvis)
- Återigen, handledningen var meningslös då vägledningen vi fick inte stämde överens med hur poängsättningen skulle ske ändå.» (Håller inte med delvis)
- Jag har inte haft ludvig som handledare. » (Håller inte med delvis)
- Lite svårt att få fram tydliga instruktioner» (Instämmer bra delvis)
- Hade ej honom.» (Instämmer bra delvis)
- fick hoppa in och ersätta björn när han var sjuk och inte hade meddelat det, det var snällt.» (Instämmer bra delvis)
- Var ju egentligen inte så mycket handledning, det fanns ju ingen tid för handledarna att sätta sig in i det vi åstadkommit och ge bra tips. » (Instämmer bra delvis)
- han var duktig och kom med bra feedback, ville vårat bästa kändes det som» (Instämmer helt)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 25%
Mycket bra»57 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.74

- tråkigt att folk som inte är så seriösa hoppar in i grupper där ambitionsnivån är hög, vilket de vet. jag vet många som inte skrivit mer än ett par rader och glidit med på en räkmacka!!!» (Ganska bra)
- Som alltid när det gäller grupparbete är det svårt att få alla att vara delaktiga då man ofta har olika ambitionsnivåer.» (Ganska bra)
- Sex personer i varje grupp är alldeles för många. » (Ganska bra)
- Hamnade i en väl fungerande grupp.» (Mycket bra)

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»2 2%
Låg»12 15%
Lagom»54 70%
Hög»8 10%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.92

- Som tidigare nämt, MER FÖRELÄSNINGAR» (För låg)
- lägg görn a tentan innan caset skall vara inlämnat» (Lagom)
- Caset tar väldigt lång tid, ngt som borde påpekats väldigt tydligt i början. Sedan vore det bra att till nästa gång köra igång med kursen på en gång, istället för att vänta till lv 2-3.» (Lagom)
- Vi har lagt ner sjukt mycket tid på caset, och det känns piss för vi fick kassa poäng. » (Hög)
- för tungt case» (För hög)

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»42 55%
Hög»28 36%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.44

- Men hanterbart. Det blir vad man gör det till.» (Hög)
- Beror på flervariabeln.» (För hög)
- delvis pga matten» (För hög)


IOK-moment

I kursen ingick s k IoK-moment. Följande frågor gäller detta moment.

25. Hur väl integrerat innehållsmässigt var IoK-momentet?

71 svarande

Inte alls»4 5%
I liten grad»26 36%
I hög grad»37 52%
Helt och hållet»4 5%

Genomsnitt: 2.57

- IoK?» (?)
- vet inget om detta moment» (?)
- Mycket oklart vad dett ahde med saken att göra. Var tog miljön vägen? Den hade varit relevant.» (Inte alls)
- Vad är IOK? » (Inte alls)
- Generellt har samtliga IOK-moment varit dåligt integrerade i kurserna. Momenten känns påtvingade och det verkar som att varken studenter eller föreläsare tar dem seriöst.» (I liten grad)
- Mittemellan skulle jag vilja svara där. Det känns som ett relativt bra inslag och att det hör till kursen. » (I liten grad)
- Varför gruppdynamik?» (I liten grad)
- Vilket var IoK-momentet?» (I liten grad)
- Passar in väldigt mycket bättre än ett miljö-moment» (I hög grad)
- Men det var väldigt oklart allt kring ioK momentet.» (I hög grad)
- mkt bra aktuella frågor som berör var och en.» (I hög grad)

26. Hur väl motsvarades IoK-delens omfattning i examinationen?

71 svarande

Inte alls»4 5%
I liten grad»23 32%
I hög grad»40 56%
Helt och hållet»4 5%

Genomsnitt: 2.61

- ??» (?)
- Vet fortfarande inte vad IOK var för något? » (Inte alls)
- För stor del av tentafrågorna» (I liten grad)
- Vilket var IoK-momentet?» (I liten grad)
- Lite "teoretiska" frågor. Man skulle bara rabla upp det som sades på föreläsingen och behövde inte tänka själv» (I hög grad)

27. Ge förslag på hur IoK-momentet skulle kunna genomföras bättre i denna kurs.

- Samla samtliga IOK-moment i en kurs.»
- Om sanningen skall fram kommer jag inte håg just nu vad IoK var just nu i denna stund.»
- Tycker att gruppdynamik är ett mycke passande IOK moment till denna kurs och ett lagom stort inslag av detta. Måste säga att det är både skönt och bra att inte ha miljömoment i varenda kurs. Det blir samma sak och onödigt ibland, så detta var bra och just gruppdynaamik är väldigt viktigt så det bör verkligen vara kvar och den form det var i nu tyckr jag passade bra.»
- Jag tycker att miljömomentet kunde ha varit kvar. Det är ju trots allt tämligen viktigt vid industriell verksamhet i dagsläget. »
- På det stora hela kändes det rätt bra...»
- bättre utvärdering av den egna gruppen. "tvingas" disskutera vissa frågor, exempel ge feedback»
- vet ej»
- Det var för teoretiskt och tjatigt, precis samma teori som vi hade i åk 1, men då hade vi praktiska diskussioner och reflektioner över våra egna grupper. Det tyckte jag var mycket bättre.»
- ??»
-
- det här var det hittils bästa Iok-momentet. det var även intressant. så jag ser ingen anledning att ändra på det.»
- ha ett gruppdynamiksspel?? finns många roliga!»
- Är det reflektionsdagen ni menar? tillhörde den kursen? »


Sammanfattande frågor

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

77 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 10%
Godkänt»30 38%
Gott»23 29%
Mycket gott»15 19%

Genomsnitt: 3.55

- Omotiverad föreläsare, obefintlig handlednig, men bra litteratur, tenta och organisation.» (Dåligt)
- DÅLIG feedback på arbetsgången i caset» (Dåligt)
- jag är missnöjd med två viktiga faktorer, handledningen och gruppindelningen. som tidigare nämnt är det tråkigt när oambitiösa folk hoppar på grupper med en mycket hög ambitionsnivå samtidigt som handledarna måste veta vad de vill ha ut av oss i caset. säger man att räkningar är irrelevant så får man stå för det och itne komma och klaga vid bedömningen när vi står där med tillräckliga uträkningar för detta arbete!» (Dåligt)
- tyckte den var intressant men upplägg och undervisningen gjorde den ointressant» (Dåligt)
- Väldigt slapp kurs...» (Dåligt)
- Kunnig föreläsare, men tyvärr känns det som att alla (inklusive lärare) satt av tiden på föreläsningen. En så intressant kurs hade höjts mycket om man fick lite mer eld i föreläsningen. Kanske har Möller satt ribban lite för högt??» (Godkänt)
- Bara godkänt för att vi fick kasst på caset annars hade betyget varit bra!» (Godkänt)
- Jag tycker att det i stort sätt vart en okej kurs. Men som tidigare nämt har fallstudien inte gett det man hoppas på och det är förvånande att man inte får riktig handlendning. Feedback är ett av huvudlärdomarna genom denna kurs och vi får bara ett resultat på slutet. Kanske skulle man integrera kursens lärdomar med kursens utförande. » (Godkänt)
- Intressant kurs men faller lite på de bristfälliga intruktionerna/rättningen av praktikfallen.» (Godkänt)
- en rolig kurs men tentan var lite väl "teoretisk". man behövde bara upprepa det som stod i boken och behövde inte tänka själv » (Godkänt)
- Mycket intressant kurs, men med en mycket ointressant och till synes oengagerad lärare.» (Godkänt)
- Bortsätt från bristen på engagemang under föreläsning samt bristen på handledning är betyget Mycket gott.» (Godkänt)
- Dålig struktur på upplägg och kom igång för sent. Bättre vägledning längs med kursen där man visar på var man befinner sig, vad vi lär oss, varför vi har lärt oss det vi har gjort och hur det byggs på under nästkommande föreläsningar.» (Godkänt)
- Finns mycket potential i ämnet och kursen kändes mycket intressant fram till exemnationen och rättningen av caset. » (Godkänt)
- Lite för mycket koncentration på kurskompendiet överhuvudtaget.» (Gott)
- Intressant kurs! » (Gott)
- Mycket bra föreläsningar. Tycker att det är bra med power point och att det är tydligt vad studenten ska ta med sig från varje föreläsning.» (Gott)
- Det är en synnerligen lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Mycket kul och intressant kurs» (Mycket gott)

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet och företagsspel»
- Praktikfallet och företagsspelet.»
- Storgruppshandledning är en bra ide men det måste göras klart vad handledarna menar med handledning. De två storgruppsövningarna var ett enda stort jasså? De frågor som ställdes fick ofta luddiga svar.»
- Föreläsningsdelarna, föreläsarna och handledarna, case-upplägget»
- allt»
- Praktikfallet»
- Denna typ av Case var mycket kul att göra!»
- företagsspelet»
- gruppdynamik, företagsspel, case»
- Kurslitteraturen, bolen var jätte bra, vissa av artiklarna kan man nog se över kändes inte som om de gav så mycket medan andra var mycket bra. IOK- momentet passar bra i denna kursen.»
- Företagsspelet och gästföreläsarna.»
- Jan Lindér, Magnus Persson, företagsspelet.»
- Gästföreläsare»
- Praktikfallet.»
- Föreläsningsanteckningar»
- caset, föreläsaren Jan Lindér, bra nivå på tentan »
- lego»
- företagsspel och case»
- Pia Anhede coh företagsspelet»
- Företagsspelet»
- Företagsspelet»
- Företagsspelet»
- företagssplelet, dan paulin, slidesen»
- Praktikfallet och företagsspelet»
- företagsspelet och caset»
- att man får välja grupp själv till arbetet. dan paulin som föreläsare.»
- Caset, men gärna med bättre möjlighet till vägledning. Kanske hellre en tid lite längre istället för två korta.»
- företagsspel, caset»
- Företagsspelet och lean-föreläsningen»
- Företagsspelet, caseupplägget, kursupplägget»
- Gruppdynamik, istället för miljö, kändes som en bra grej.»
- företagsspelet»
- inget»
- Företagsspelet!»
- Företagsspelet, kurskompendiet, caset»
- caset»
- Ftg spel var trevligt, bra med gästföreläsare lean etc»
- företagsspel, case.»
- caset och företagsspelet»
- Företagsspelet»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Många olklarheter och tolkingsfrågor som ibland sa emot sig själva i praktigfallet. Gör informationen i praktikfallet lite simplare för att undvika sådana fallgropar.»
- Föreläsningarna borde sätta igång tidigare nästa år. Det kändes som att kursen inte hade startat då flera veckor hade gått av läsperioden.»
- Teorin kan läras in på 3 veckor och därefter ha en dugga sedan jobba med praktikfallet tom sista läsveckan. Praktikfallet kan vara häften av poengen i kusen»
- Tentamen är för typad, man bör sträva efter mer variation i frågorna. Som det är nu kan man läsa in betyg fyra på kursen genom två dagars plugg på de gamla tentorna. Detta motsvarar inte 7.5hp.»
- Föreläsare och handledares attityd och vilja att både föreläsa OCH läsa in sig på caset innan frågestunder. TÄNK PÅ ATT NI HAR ETT ANSVAR ATT SKAPA INTRESSE!!! Det är inte Lean när hela klassen tröttnar på en föreläsning!!»
- inlämning av case efter tentamen»
- Lägg en dugga lite tidigare istället för tenta. Sluta med typade tentor!»
- Dugga tidigare i perioden istället för tenta så man motiveras att söka kunskap tidigare och dessutom blir väl insatt i litteraturen vilket unerlättar arbetet med caset.»
- En sak jag tror ganska många har pratat om är man kanske skulle ha en dugga på kursen istället som ligger tidigare, samma omfattning som tentan, för att man tidigare ska läsa in sig på kurs och tillgodogöra sig den kunskapen så att man får chansen att använda den på caset. Nu skriver man caset först innan man egetnligen vet något, det hade varit intressant att göra ett sånt case när man faktiskt har lite mer kunskap kring området. Sen lär man sig väl indirekt när man måste söka information för just caset, men det är nog väldigt lätt att man missar ananrs viktiga delar och ibland kanske snöar in sig på saker som är av mindre vikt, då man inte lärt sig så mycket än. Men det kan vara ett tips att tänka och fundera på.»
- Möjlighet till att få feedback minst en gång på det man skrivit i rapporten. Bra om man kan ge tydligare direktiv på om arbetet skall vara mer praktiskt eller teoretiskt skrivet.»
- Föreläsningarna och upplägget. »
- Tydligare instruktioner till grupperna och det hade varit bra om handledarna kunnat läsa igenom casen.»
- handlendning»
- Höj kraven på vad man ska kunna...känns som slöseri med tid att ha duktiga studenter men ställa så låga krav på dem att de inte behöver något djup alls i sitt kunnande.»
- för hårt rättning på caset utan att man blev "varnad" i förväg så att man fick chansen att rätta till det. Många poäng drogs pga för lite källor, något som lätt kunde ha rättats till ifall man fått den feedbacken lite tidigare.»
- casehandledningen»
- försök att inte göra tentorna så typade, tråkigt för de som verkligen kan kursen bra när de ser att de som bara lägger ner ett par timmar på att läsa gamla tentor kan få lika bra resultat.»
- Klarare hur man vill at praktikrapporten ska skrivas. »
- Jag anser att upplägget på eximinationen borde förändras något. Att ha en dugga lite tidigare under kursen och sedan ha senare inlämning av caset skulle ge bättre inlärning. Då kan man använda alla kunskaper till caset. »
- Handledarnas information inför praktikfallen»
- Fler föreläsningar innan praktikfallet startar»
- Det vet ni redan. Engagemanget från skolans sida! »
- Redovisningen av praktikfallet. Antingen får alla redovisa i kanske lite mindre grupper eller ingen redovisning alls. Det var väldigt omotiverande att förbereda sig för redovisningen när man inte visste om man skulle behöva redovisa. Redovisningen är viktigt men man vill gärna ha lite feedback på vad man gör bra och dåligt och det får gärna vara en del av poängsättningen av praktikfallet.»
- Alternativet med en mer "caseinriktad" tenta med större frågor där man får ha med sig literaturen som stöd bör tänkas över»
- Fler handledningstillfällen. Tid för handledarna att gå igenom en del att av det som skrivits på arbetet inför ett handledningstillfälle.»
- Bristen på engagemang»
- för mycket olika begrepp som inte alltid känns relevanta att kunna utantill. »
- lägga till fler föreläsningar»
- Gör om tentamen till en dugga som ligger ca 2-3 veckor innan tentamensveckorna. De sista veckorna vigs enbart till kursens praktikfall. Skulle göra att både praktikfallen kunde bli bättre och duggan får mer plats.»
- Tentan känns lite konstig. Det är väl bra att se om vi kan boken men det känns lite som att det bara är ett glosförhör. Memorera listor och punkter. Skulle vilja ha lite mer förståelse och egna tankar, typ caset. På så sätt skulle de som lagt ner mycket tid på caset också få nytta av det på tentan. Nu påverkar resultatet av gruppen individen väldigt mycket. (men det finns väl en poäng med det speciellt nu med gruppdynamiken)»
- En dugga efter 75% av kursen istället för tenta hade varit mycket bättre för att kunna genomföra ett bättre case. Nu gjordes caset nästan innan man lärt sig den mesta av teorin. Kvaliteten på casen (som ändå är det viktigaste i kursen) skulle då öka.»
- Tydligare instruktioner på caset. Man fick intrycket av att man fick göra caset lite som man ville tills man fick tillbaka det. Då var bedömningen hård och stämde inte enligt mig med de instruktioner som erhållits»
- Fler och tydligare handledningar»
- Aktivare handledning, mer engagemang på föreläsningar.»
- Kanske lite mer entusiasm av magnus persson till nästa år. Tydligare svar på frågor, samt kanske lite bättre vägledning i caset då det till slut bedomdes relativt hårt.»
- kunna få lämna in caset och få kritik på det innan slutinlämningen, annars ger det ingen kunskap tycker ja för efteråt ser man bara poängen»
- Teori/traditionella föreläsningar är tråkigt. Gärna mer praktiska experiment!»
- Handledningen, tydligare målsättningar med cast & så tycker jag att man ska få skicka in ett utkast av caset vid minst ett tillfälle som tidigare ekonomikurser»
- handledning av caset»
- caset bör bli mer tydligt. sätt upp avgräsningar. »
- Fler föreläsningar, bättre styrt case med engagerade handledare. Klart och tydligt vad som förväntas vara med och hur.»
- lite tydligare caseformulering. Inte vad gäller själva informationen i caset utan administration runt omkring. Vad ska vara med och vad inte? Förklara att det är meningen att caset ska vara komplext och svårtolkat- därför ska massa antaganden göras. Lite mer inspiration hos Magnus och handledare!»
- hanledningen av caset, tentan bör oxå ses över.»
- Jag tycker att det hade varit bra om man hade kunnat lämna in det man skrivit på praktikfallet och på så vis få lite mer specefik handledning. Som handledningen fungerade nu så var det lite väl "allmänt" och gav därför tyvärr inte så mycket.»
- Bättre handledning och försök hitta mer engagerade handledare. »

31. Övriga kommentarer

- Är det meningen att man skall kunna skriva en VUsrapport innan kursstart? »
- Intressant kurs. »
- Jag är bitter för vi fick dåligt på caset...»
- fundera på om man inte ska ha magnus som ensam handledare. bedömningen kommer bli mer jämn och jag upplever det som att han har bättre koll på vad man vill få ut av arbetet»
- Vissa artiklar i kompendiet var väldigt uppförstorade, och därmed ganska jobbiga att läsa. Det vore bättre med en mer genomgående textstorlek, eller i alla fall inte överdrivet stor text.»
- Med dessa föräsndringar har vi en väldigt bra kurs!»
- Intressant ämne.»
- Annars bra och intressant kurs »


Kursutvärderingssystem från