ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oljelasthantering, LNB890

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-06 - 2007-12-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Carl Sjöberger»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»6 54%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5

- obligatorisk näsrvaro, dock med en sjukdag» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.27

- Man kunde ha gjort målplanen mer detaljerad, men sen får man fråga sig hur långt det är rimligt att gå i en presentation av kursen. Dock tycker jag målsättningen med det framgått mycket bra under själva kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Men varför skall vi kunna detta? Vi jobbar i maskin inte på däck!» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Ska gästföreläsaren Lars Landström bli ombedd att komma tillbaka?

12 svarande

Ja»10 83%
Nej»2 16%

Genomsnitt: 1.16

- Det är väl aldrig en dålig ide att försöka få in flera människors aspekter i den här typen av ämnen. Förvisso har kursen mestadels handlat om att banka in information, men sann förståelse för det hela kommer av eget tänkande. Input från fler föreläsare ger en bredare vyer och bättre verklig förståelse för det hela.» (Ja)
- Låt honom hoppa direkt på det han arbetar med, folk skall ha tillräckligt på benen för att veta vad han pratar om.» (Ja)
- Den va inte helt lyckad» (Nej)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.83

- Svårt att svara på 6:an och 7:an. Undervisningen har ju varit starkt knuten till kursmaterialet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.83

- Se kommentar på fråga 6» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»5 41%

Genomsnitt: 4.25

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt samarbete»5 41%

Genomsnitt: 4.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 25%
Lagom»9 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Egentligen lite klurigt att svara på denna fråga också. Det är relativt stora textmassor att plöja igenom. Det är tidsödande, men inte svårt eller vad man ska kalla det.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»5 41%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Det har varit en ganska lugn läsperiod. Välbehövligt efter den förra.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»6 50%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- Det är en kurs som kretsar kring regelverk och sådant. Det är väl svårt att få den mer spännande. På det hela taget så tycker jag det har varit väl presenterat och strukturerat. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingen aning»
- Lektionsupplägget»
- Tycker upplägget var bra på hela kursen. tycker inget borde ändras»
- Gästföreläsare är alltid bra att ha»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer inriktning på maskin sidan.»
- Ej obligatorisk närvaro på lektioner. Relevantare nivå på föreläsningarna utifrån klasssens förkunskaper. Var för låg nu.»
- inget»
- I den mån det går så kunde kursen göras intressantare genom mer egen tankeverksamhet. Det blir lätt ganska träigt att sitta och bli matad med information. But then again, det kan ju bli svårt eftersom kursens innehåll inte lämnar mycket utrymme till sånt.»
- Kursen skall ej lägga in under fjärde läsåret!!!!»

16. Övriga kommentarer

- Borde vara mer inriktad till maskin. »
- obliskatoriska närvaron är överdriven när man bar går i genom matrial som ligger på nätet»


Kursutvärderingssystem från