ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Maskinteknik A, SJO555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»10 33%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.46

- svårt att uppskatta.» (Högst 15 timmar)
- mkt osäker på siffran» (Cirka 20 timmar)
- Jag har jobbat och arbetat med kompisar bara! På Föreläsning får man inte ut en enda skit! Föreläsare är fruktansvär dålig på att undervisa» (Cirka 30 timmar)
- Med en kurs som har tre olika kurser i sig blir det otroligt mycket mer arbete än vad läraren kan tro.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»3 9%
50%»1 3%
75%»5 16%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.48

- varför ska man gå till föreläsning när man kan hitta bilderna som han babbla om i böckerna som man köper. Jag tycker vi borde få bättre föreläsare» (25%)
- Sjuk under delar av perioden.» (75%)
- Missat en maskinföreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 41%

Genomsnitt: 3.32

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»24 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.03

- Jag förstår att man måste utgå ifrån att det finns de som inte har jobbat eller kan något om detta sedan innan, för mig personligen har nivån känts låg.» (Ja, målen verkar rimliga)
- om man ska vara ärlig. så borde föreläsare göra bättre för att man ska kunna nå de målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»15 48%
Vet ej/har inte examinerats än»11 35%

Genomsnitt: 3.12

- Tentan kändes något svårare än vad jag hade förväntat mig» (I viss utsträckning)
- Mycket bra examination, ritdelen "examinerades" genom att man skicka in diverse ritövningar och själva maskindelen examaminerades genom ett MYCKET bra och relevant prov. +++» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.7

- Jag har känt att jag redan har bra koll på det som lärs ut och allt verkar finnas tydligt i boken, hade tänkt förlita mig på den.» (Mycket liten)
- föreläsningarna har varit under all kritik. Har endast visats bilder från läroboken i ett powerpoint program. varit mkt opedagogiskt.» (Mycket liten)
- Var lite svårt att relatera det som sas på föreläsningar med det som stod i boken. Se under.» (Ganska stor)
- Mycket bra teoretiska lektioner och simulatorövningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.32

- Jag har inte fått min bok än, tentan är om 6 dagar.. Detta måste fungera bättre, man kan inte lägga upp en kurs kring en bok som bara går att beställa från en pajjas i Holland om man inte är säker på att han kan leverera böckerna i rimlig tid, skandal! » (Mycket liten)
- Att man som lärare rekommenderar sina studenter att köpa en övningsbok för ca300kr, och en vecka senare (när de flesta köpt boken) delar ut en PDF med de berörda uppgifterna är oerhört dåligt! Vad ger det för signaler inför nästa kurs berörd lärare kommer hålla i? Jo, ingen kommer köpa böckerna förrän ca3veckor efter kursstart då litteraturen ev kommer poppa upp som PDF på kurshemsidan....» (Ganska stor)
- Har läst in Maskinist VI innan och jag tycker att materialet vi hade då var betydligt mycket bättre än det vi har haft nu.» (Ganska stor)
- Bra kursliteratur (Diesel engines)» (Mycket stor)
- Boken Diesel Engines 1 är en bibel i dessa sammanhang.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»17 54%

Genomsnitt: 3.38

- Tog lite tid innan alla övningsuppgifter till Tecsim kom ut vilket gjorde att en del lektionstid inte togs till vara på ordentligt.» (Ganska bra)
- Jag är av uppfattning att det underlättar om man får ut tidigare tentor tidigt i kursen för att se vart man är på väg och hur man skall lägga upp sin studietid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»5 16%

Genomsnitt: 3.7

- man blev ganska trött på att få snorkna svar efter ett tag...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 16%
Lagom»20 64%
Hög»3 9%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.12

- Svårt att förstå hur väl man skall sätta sig in i saker och ting när kursen verkar vara ngn slags orienteringskurs bitvis. Läraren påtalade ju detta men fortfarande lite besvärligt med detta. » (Lagom)
- Med en kurs som har tre olika kurser i sig blir det otroligt mycket mer arbete än vad läraren kan tro. För en person inte har någon som helst tidigare kunskap eller erfarenhet inom området sjöfart.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»17 54%
Hög»11 35%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.35

- Detta då jag inte hade några problem med matten gissar jag. Andra kan han upplevt annorlunda» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»5 16%
Godkänt»8 25%
Gott»12 38%
Mycket gott»5 16%

Genomsnitt: 3.48

- BÄTTRE FÖRELÄSARE» (Mycket dåligt)
- Det har inte varit mycket till undervisning, nästintill bara tittat på p.p. bilder, i kursen har nästan lärarna varit överflödiga, hade nog gått lika bra utan dem... jag är medveten om att det är mycket eget ansvar, men det märks att lärarna inte är vana att lära ut (lite opedagogiska)» (Dåligt)
- Man får intrycket av att Johan Eliasson är rätt så oengagerad/helst inte vill undervisa. Mkt "mjuka fakta" i hans del av kursen. För Dan gäller i det närmsta motsatsen.» (Godkänt)
- Simulatorerna mkt bra, teorilektionerna kunde varit bättre. För studenter m dåliga förkunskaper tror jag att de inte gett mycket att gå på teorilektioner. » (Godkänt)
- Diesel Engines är en kanonbok. Har varit ett nöje att läsa i den och vara med på Johans föreläsningar. Dans ritteknink och motorlabb var också mycket bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorn och upplägget på föreläsningarna»
- Johan eliasson»
- Simulatorövningarna är väldigt bra för att få förståelse för hur systemen fungerar och samverkar på ett fartyg. »
- Boken "Diesel Engines", simulatorövningarna, motorlabben!, den gamla fina instruktionsfilmen om tvärstyckare sen var det även bra att läraren ibland tog med sig diverse motordelar som skickades runt.»
- Allmänna upplägget av kursen, bra sammansättning.»
- BÄTTRE FÖRELÄSARE»
- Håll det på samma nivå så kommer allt bli utmärkt.»
- Laborationer, simulatorövningar,"hårda fakta". Gruppindelning är också mkt bra i allmänhet då klassen är väldigt stor.»
- Allt.»
- Mycket bra med engelska undervisning och litteraturen är mycket bra.»
- Entusiastiska lärare!! Dan e suverän!»
- Böckerna är riktigt fina!»
- Undervisningarna skall vara som de är»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ENGELSKAN !!»
- Fler ingående föreläsningar»
- Lektionerna mer utspridda, ej två lektioner på samma dag. I alla fall inte efter varandra»
- Man kan inte göra en ritning i Microsoft Visio, det är bannemig den mest patetiska programvara jag använt tillsammans med övriga program från microsoft, slopa det och börja använda Autocad. Jag förstår att målet med rittekniken bara är att lära sig att tolka och göra ett enkel ritning och att det kanske bara fanns tid att planera in två föreläsningar, men jag tycker ändå det vore bättre att använda ett riktigt program och då kanske ha mer överseende då man kanske inte kan kräva att studenterna skall bemästra programvaran fullt ut. Eftersom arbetsbelastningen är ganska låg under denna läsperiod kunde man lägga till en bok om till exempel Autocad i kurslitteraturen och lägga upp övningarna så man undertiden måste lära sig mer och mer av programvaran. Jag tycker det är nyttigt för alla att kunna använda ett riktigt ritprogram.»
- Föreläsningar med fler/bättre förklaringar istället för c:a 200 bilder som bläddras förbi en en komentar.»
- Jag hade nog gärna sett ett byta av kursmaterial. Det är en bra bok men tycker inte riktigt den motsvarar kursens mål.»
- BÄTTRE FÖRELÄSARE»
- Föreläsare, mer skrivning på tavlan än bara bilder...»
- Engelskan upplevde jag som katastrof. Lärarinnan var trevlig och kundeonekligen prata engelska men var inte bra på olika verktyg (som var med i kursen) utan kunde oftast bara bidra med att kolla i gloslistan om det var ngt verktyg man undrade över. De flesta studenter kan ju också engelska men kanske inte just fackspråket så det blev galet.»
- Ingenting.»
- Att lärarna i de olika delarna verkligen pratar ihop och planerar lektioner, grupper och såklart då också läxor. Att försöka lära folk att förstå ritningar är mycket bra men att tvinga dom att lära sig ett program som inte är avsett för det är mycket mycket dåligt. Uppgifter som går snabbare att rita för hand eller i en gammal autocad passar verkligen inte i kursen. Målet var att lära sig förstå ritningar inte lära sig ett dåligt program.»
- Byt program i rittekniken!! elever som kan andra program som de anser vara bättre borde få använda dessa... se till att alla grupper får lika många lektioner i simulatorn, »
- Jag tror nog att allt jag kommer att tänka på var bra»
- konkretare föreläsningar, bättre visualisering av principer.....»

16. Övriga kommentarer

- Engelskan var under all kritik! Lärarinnan hör hemma i grundskolan och fick mig mest förbannad med sitt lågstadiesätt. Upplägget och utförandet hör EJ hemma på höskolenivå med vuxna människor.»
- Ett studiebesök hade suttit fint»
- Tentamen i kursen var ett skämt. Denna var skriven mycket tafatt och det är förvånansvärt att den inte kontrollerades mer noggrant av kursansvarige.»
- BÄTTRE FÖRELÄSARE»
- MYCKET BRA KURS!»
- Det har varit lite småskola över det hela, dålig organisation samt planering»


Kursutvärderingssystem från